| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 6 / 6
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Zaznana vrednost storitev mobilnih operaterjev v Sloveniji
Tara Holcman, 2017, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu obravnavamo zaznano vrednost storitev mobilne telefonije, ki jih ponujajo trije mobilni operaterji z največjimi tržnimi deleži v Sloveniji, to so Telekom Slovenije d.d., Si.mobil d.d. in Telemach d.o.o. Zaznana vrednost je definirana kot razlika med vsemi koristmi, ki jih odjemalec dobi z izdelkom oziroma storitvijo, in vsemi stroški, ki jih ima z njegovo pridobitvijo in uporabo. To je vrednost, kot jo zaznavajo odjemalci. Na to kakšna bo zaznana vrednost storitve vplivajo številni dejavniki. Vlogo igra to kako pomembna je storitev odjemalcu, za kakšno vrsto storitve gre, ali je storitev izvajana na ljudeh ali na stvareh, ali odjemalec zadovoljuje fizično ali psihično potrebo, pridobiva otipljive ali neotipljive koristi, kako je odjemalec obravnavan s strani izvajalca storitve in kakšen je odnos med ponudnikom in odjemalcem storitve. Zaznana vrednost je večdimenzionalen konstrukt. Različni avtorji navajajo različne dimenzije zaznane vrednosti, v splošnem pa jih delijo na funkcionalno dimenzijo, ki zajema vrednost za denar, kakovost storitev, vsestranskost, nedenarne žrtve in denarno ceno, in afektivno dimenzijo, torej čustveno, ki zajema notranja čustva in občutke, in socialno, ki se nanaša na socialne posledice nakupa. Obravnavamo tudi lestvice, ki opišejo večdimenzionalnost zaznane vrednosti, to so lestvice PERVAL, SERV-PERVAL in GLOVAL. Zaznana vrednost pa ni neodvisen koncept, pač pa je v tesni povezavi s številnimi drugimi spremenljivkami, kot naprimer s kakovostjo, ugledom in ceno, ki določajo zaznano vrednost, ter z zadovoljstvom in zvestobo, ki sta zaželjeni posledici zaznane vrednosti. V magistrskem delu tudi podrobneje obravnavamo vse te koncepte in povezave med njimi. V empiričnem delu magistrskega dela izvedemo anketo. Podatke analiziramo s pomočjo statističnega programa SPSS. Preverimo srednje vrednosti, standardne odklone, deleže in frekvence. Izvedemo enostransko analizo variance ANOVA in preverimo izračun Pearsonovih korelacijskih koeficientov. Celotni konceptualni model naše raziskave preverimo še z multiplo regresijsko analizo.
Keywords: zaznana vrednost storitve, zaznana kakovost, ugled, zaznana cena, zadovoljstvo odjemalcev, zvestoba odjemalcev
Published: 27.10.2017; Views: 918; Downloads: 142
.pdf Full text (2,01 MB)

2.
RAZVOJ MODELA ZAZNANE VREDNOSTI STORITEV V ZDRAVSTVU IN NJEGOVO EMPIRIČNO TESTIRANJE
Teodor Pevec, 2017, doctoral dissertation

Abstract: V doktorski disertaciji podamo celoten in sistematičen pregled teorije o zaznani vrednosti ter oblikovali koncept zaznane vrednosti zdravstvenih storitev, nato pa model empirično preverimo. Model zaznane vrednosti v današnji storitveni dejavnosti ni novost, saj je raziskovan v številnih storitvenih dejavnostih, npr. v turizmu in bančništvu. V zdravstveni dejavnosti, ki sodi med storitvene dejavnosti s posebnimi značilnostmi, takega modela v celovitem pogledu, kot ga predstavljamo mi, nismo zasledili. V doktorski disertaciji podrobno opišemo vse gradnike konceptualnega modela zaznane vrednosti, in sicer tako predhodnike kot posledice. Pri vseh gradnikih vključimo tudi posebnosti, ki veljajo v zdravstveni dejavnosti. Po teoretičnem raziskovanju do zdaj znanih povezav med posameznimi gradniki oblikujemo konceptualni model povezav predhodnikov in posledic zaznane vrednosti storitev. Na podlagi tega oblikujemo naslednje hipoteze: H1: Višja kot je zaznana kakovost zdravstvene storitve, višja je njena zaznana vrednost. H2: Višja kot je zaznana kakovost zdravstvene storitve, večje je zadovoljstvo bolnikov. H3: Večji kot je ugled ponudnika zdravstvene storitve, višja je njena zaznana kakovost. H4: Večji kot je ugled ponudnika zdravstvene storitve, višja je njena zaznana vrednost. H5: Višja kot je zaznana vrednost zdravstvene storitve, večje je zadovoljstvo bolnikov. H6: Višja kot je zaznana vrednost zdravstvene storitve, večja bo zvestoba bolnikov. H7: Višja kot je zaznana cena zdravstvene storitve, višja je njena zaznana kakovost. H8: Nižja kot je zaznana cena zdravstvene storitve, višja je njena zaznana vrednost. H9: Med uporabniki zdravstvenih storitev v javnem in zasebnem sektorju prihaja do statistično značilnih razlik v zaznavanju vrednosti zdravstvenih storitev. Empirično prevetritev smo naredili na vzorcu 800 bolnikov (400 v javnem zavodu in 400 pri koncesionarju). Analiza zanesljivosti in veljavnosti potrjuje kakovost uporabljenega vprašalnika. Zanesljivosti posameznih merjenih konstruktov v modelu, merjenih s Cronbachovim koeficientom zanesljivosti α, so naslednje: zaznana kakovost 0,80, ugled 0,96, zaznana vrednost 0,83, zaznana cena 0,88, zadovoljstvo 0,89 in zvestoba 0,89. Za pomembno boljše prilaganje podatkov modelu v konceptualni model vključimo povezavo med zadovoljstvom bolnikov in zvestobo. Ta povezava je tudi vsebinsko podprta v literaturi. Po dodani povezavi se indeksi globalne ustreznosti bistveno izboljšajo oz. presegajo minimalno želene vrednosti, in sicer: hi-kvadrat = 349,6 (sig. = 0,00), df = 143, RMSEA = 0,05, NFI = 0,96, CFI = 0,97. Na podlagi predstavljenih statističnih značilnosti povezav iz končnega strukturnega modela lahko potrdimo vse postavljene hipoteze. Po testiranju H9 lahko zaključimo, da prihaja med uporabniki zdravstvenih storitev v javnem in zasebnem sektorju do statistično značilnih razlik v zaznavanju vrednosti zdravstvenih storitev. Prispevkov naše doktorske disertacije je veliko. Iz fragmentiranega znanja smo naredili celovit pregled znanj s področja zaznane vrednosti na področju zdravstva. Razvoj končnega merilnega instrumenta je metodološki prispevek v zakladnico znanja. Verjetno ni treba posebej poudariti, da tako izvedene raziskave v slovenskem prostoru na področju zdravstva ni bilo, tako obsežnega modela, ki bi bil empirično preverjen, pa tudi nismo našli v svetovni zakladnici znanja.
Keywords: zaznana vrednost, zaznana kakovost, zaznana cena, ugled, zadovoljstvo, zvestoba, zdravstvo, storitve
Published: 01.09.2017; Views: 840; Downloads: 131
.pdf Full text (3,27 MB)

3.
POMEN VONJA IN NJEGOV VPLIV NA NEKATERE DIMENZIJE ZAZNANE VREDNOSTI IZOBRAŽEVALNIH STORITEV
Maja Kocuvan, 2017, master's thesis

Abstract: Storitve v razvitejših držav predstavljajo največji delež bruto domačega proizvoda (BDP), njihov pomen pa se veča. Splet storitev, ki se mu nikakor ne moremo izogniti, vsaj v zgodnjem življenjskem obdobju ne, so izobraževalne storitve, saj vsakdo izmed nas obiskuje vsaj osnovno šolo. Šolanje postaja potrošna dobrina, enim manj, drugim bolj dosegljiva. Zaradi visoke konkurence, vrste reform v šolstvu ter vse manj sredstev, ki jih države namenjajo šolstvu, izobraževalne ustanove namenjajo vedno večjo pozornost marketinškim aktivnostim. Vplivanju na uporabnike s pomočjo stimulacij povezanih s čutili raziskovalci posvečajo le malo svojega časa. Predvsem vonju, ki neposredno prodre v možgane in povzroča takojšen odziv našega uma. Glavni namen magistrske naloge je ugotoviti ali ima vonj (prijeten) vpliv na zaznavanje vrednosti izobraževalnih storitev. Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov, iz teoretičnega ter raziskovalnega dela. Teoretični del zajema dve poglavji. Prvo poglavje se nanaša na izobraževalne storitve, njihovo opredelitev, značilnosti, sestavine, vrsto in zaznano vrednost izobraževalnih storitev. Drugo poglavje se nanaša na senzorični marketing, njegovo opredelitev, SOR (Stimulus-Organism-Response) model, na vonj in voh, delovanje voha, na dejavnike, ki vplivajo na delovanje voha, povezavo med vonjem in čustvi, vidike vonjev v storitvenih organizacijah ter na ambientalni vonj. Raziskovalni del se prične s predstavitvijo Ekonomsko–poslovne fakultete. Naslednje podpoglavje je namenjeno opredelitvi raziskovalnega vprašanja, ključnih pojmov in spremenljivk ter načrtu raziskave. Za potrebe naloge smo izvedli eksperiment, njegov potek je podrobneje opisan v načrtu raziskave. Nadalje je opredeljena velikost in vrsta vzorca, ki smo ga preučevali, predzadnje podpoglavje raziskovalnega dela je namenjeno rezultatom raziskave in preverjanju hipotez. Podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo anket smo analizirali s pomočjo programa SPSS. V zadnjem podpoglavju so prikazani rezultati naknadnih anket o vtisu vonja, ki smo jih pridobili s pomočjo kratke ankete. Vonj je subjektiven, in tako tudi odgovor, ki ga podajamo na glavno vprašanje magistrske naloge ni enoznačen. Raziskava, ki smo jo izvedli, sicer ni pokazala signifikantnega vpliva vonja sivke in pomaranče na dimenzije zaznane vrednosti izobraževalnih storitev, kar smo ugotovili s programom SPSS. Razlog se morda skriva v preintenzivni razpršenosti vonja v učilnicah ter neskladnosti vonja z organizacijo samo. Kljub temu pa menimo, da vonj ima določen vpliv. Zaključek raziskave naj bo tako v vzpodbudo raziskovalcem na področju senzoričnega marketinga in marketinga vonjav za nadaljnjo raziskovanje.
Keywords: izobraževalne storitve, zaznana vrednost izobraževalnih storitev, senzorični marketing, vonj in voh, vonj in čustva
Published: 09.03.2017; Views: 1147; Downloads: 163
.pdf Full text (1,31 MB)

4.
VPLIV CENE NA ZADOVOLJSTVO IN ZVESTOBO UPORABNIKOV TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV
Mateja Majcen, 2016, master's thesis

Abstract: Cena izdelka ali storitve, ki jo plača uporabnik, ima pomemben vpliv na zadovoljstvo ali nezadovoljstvo uporabnika z uporabo tega izdelka ali storitve in posledično na zadovoljstvo do podjetja. Glede na to, da se različni avtorji strinjajo in to tudi dokazujejo z raziskavami, zadovoljstvo nedvoumno vpliva na zvestobo uporabnika, zvestoba pa na dolgoročno uspešnost podjetja, smo v delu ugotavljali, kako sama cena storitve vpliva na zadovoljstvo in kako posredno preko zadovoljstva vpliva na zvestobo uporabnika. Cena je pojem, ki ga uporabniki različno zaznavajo in opisujejo. Velikokrat ga ocenjujejo kot finančni delež, ki ga plačajo za izdelek in storitve, največkrat pa kot zaznano vrednost ob uporabi tega izdelka ali storitve. V delu smo s teoretičnega vidika in potem še s empirično raziskavo ugotavljali in dokazovali odnose med raziskovalnimi elementi, torej ceno kot denarno ceno in ceno kot zaznano vrednost, zadovoljstvom in zvestobo uporabnika. Odnose in razmerja med dejavniki smo raziskovali na primeru telekomunikacij v Sloveniji. V teoretičnem delu smo analizirali modele, ki jih uporabljajo podjetja za definiranje cen. Osredotočili smo se na definiranje cen na podlagi konkurence in na podlagi vrednosti za uporabnika, opisali smo različne definicije zadovoljstva in zvestobe uporabnika ter prikazali medsebojne odnose med zadovoljstvom in zvestobo uporabnika ter prikazali zakaj je zvestoba tako pomembna za podjetja in za dolgoročno dobičkonosnost podjetja. Veliko avtorjev namreč dokazuje, da sta zadovoljstvo in zvestoba uporabnika dejavnika, ki v največji meri vplivata na dolgoročno dobičkonosnost podjetja. Dobičkonosnost podjetja pa je v osnovi najbolj povezana s ceno storitve in stroški za to storitev. Medsebojne povezave med ceno, zaznano vrednostjo storitve, zadovoljstvom in zvestobo smo raziskovali na primeru mobilnih storitev telekomunikacijskih podjetij v Sloveniji. Dokazali smo, da je cena pomemben dejavnik, ki neposredno vpliva tako na zadovoljstvo kot zvestobo uporabnikov, kot tudi posredno preko zadovoljstva na zvestobo uporabnikov. Glede na posebnosti telekomunikacijske industrije smo raziskovali vpliv cene mesečne naročnine paketa mobilne telefonije skupaj z vključenimi količinami v ta paket ter vpliv cene mobilnega telefona in ugotavljali ali lahko ponudniki mobilnih storitev v Sloveniji s postavljanjem svojih cen vplivajo na zadovoljstvo, ter kako lahko posledično zvestoba vpliva na postavljanje cen storitvam mobilne telefonije. Z empirično raziskavo smo ugotovili, da ima cena mesečne naročnine močan vpliv na zadovoljstvo, vendar ni nujno nizka cena tista, ki najbolj vpliva na zadovoljstvo, ampak je to zaznana pravična cena za uporabnika. Rezultati raziskave so pokazali, da so uporabniki, ki so manj časa pri ponudniku in imajo nižjo ceno mesečne naročnine, manj zadovoljni in manj zvesti, kot uporabniki, ki so dalj časa pri ponudniku in imajo višjo mesečno naročnino. Raziskava je pokazala zanimiv pojav pri ugotavljanju vpliva cene mobilnega telefona na zadovoljstvo, glede na to, da višja kot je cena mobilnega telefona, višje je zadovoljstvo uporabnikov. Vendar pozitivne korelacije ne moremo pripisati samo visoki ceni, ampak tudi zaznani koristi in kakovosti, ki jo ima uporabnik z uporabo telefona. Smiselno bi bilo raziskovati še dodatne dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov z mobilnim telefonom, glede na to, da v tem primeru zadovoljstva in zvestobe ne moremo pripisati izključno ceni izdelka. Prav tako bi bilo celoten raziskovalni model smiselno preveriti tudi na kateri od drugih, telekomunikacijam sorodnih panogah.
Keywords: cena storitve, zaznana vrednost storitve, zadovoljstvo uporabnikov, zvestoba uporabnikov, telekomunikacije, storitve mobilne telefonije
Published: 02.08.2016; Views: 1063; Downloads: 144
.pdf Full text (2,38 MB)

5.
POVEZAVA MED ZADOVOLJSTVOM ODJEMALCEV, NJIHOVO LOJALNOSTJO TER POSLOVNO USPEŠNOSTJO PODJETIJ NA TRGU MOBILNE TELEFONIJE V SLOVENIJI
Matej Glinšek, 2014, master's thesis

Abstract: Storitve v razvitih, modernih državah predstavljajo največji delež bruto družbenega proizvoda (BDP) posamezne države, njihov pomen pa še vedno raste. Eden izmed najbolj tipičnih predstavnikov razvijajočega se storitvenega sektorja je mobilna telefonija. Zaradi hitrega življenjskega tempa, mobilnosti med različnimi lokacijami itd. so tovrstne storitve zelo pridobile na pomenu, saj ljudem zelo olajšujejo vsakodnevna opravila in komunikacijo. Glavni namen raziskovalne naloge je ugotoviti odvisnost med zadovoljstvom odjemalcev, njihovo lojalnostjo in poslovno uspešnostjo podjetij na trgu mobilne telefonije v Sloveniji. Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo za začetek naredili celovit pregled relevantne literature s tega področja. V nadaljevanju smo opisali temeljne značilnosti storitev, njihove kategorije in predvsem njihov pomen za gospodarstvo. Opisali smo tudi temeljne koncepte, ki se nanašajo na glavno raziskovalno vprašanje magistrskega dela; koncept kakovosti storitev, koncept zaznane vrednosti, koncept zadovoljstva, koncept lojalnosti odjemalcev, in poslovno uspešnost podjetij. Vse koncepte smo definirali in (kar je pomembno) prikazali, na kakšen način se lahko določen koncept meri. Empirični del je sestavljen iz osnovne analize trga ponudnikov storitev mobilne telefonije v Sloveniji, analize podatkov, pridobljenih s pomočjo anketnih vprašalnikov, in testiranja hipotez. Pri analizi trga smo zbrali osnovne podatke o poslovanju podjetij, ugotovili pa smo tudi, da trg sestavljajo praktično trije večji ponudniki. Na podlagi zbranih podatkov smo izmerili konstrukte zadovoljstva in lojalnosti za posamezne ponudnike in celotni trg. Na podlagi ciljev magistrskega dela smo postavili 6 hipotez. Za njihovo analizo smo uporabili metodo ANOVA in regresijsko analizo. S testiranjem hipotez smo prišli do končnih ugotovitev. Med ponudniki storitev mobilne telefonije v Sloveniji obstajajo statistično značilne razlike v izmerjeni stopnji zadovoljstva njihovih odjemalcev, ne pa tudi pri lojalnosti. Pri določenih ponudnikih storitev mobilne telefonije zadovoljstvo odjemalcev vpliva na njihovo lojalnost, na splošno na trgu pa raven zadovoljstva odjemalcev ne vpliva na lojalnost odjemalcev. Ugotovili smo tudi, da raven lojalnosti odjemalcev vpliva na dobiček podjetij, raven lojalnosti pa prav tako vpliva na tržni delež podjetij na trgu mobilne telefonije v Sloveniji.
Keywords: storitve, mobilna telefonija, kakovost storitev, zadovoljstvo odjemalcev, zaznana vrednost, lojalnost odjemalcev, poslovna uspešnost podjetij, odvisnost med spremenljivkami.
Published: 14.11.2014; Views: 1153; Downloads: 184
.pdf Full text (2,44 MB)

6.
PRIMERJAVA ZAZNANE VREDNOSTI IZDELKOV V RAZLIČNIH KULTURNIH OKOLJIH
Sebastian Koren, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Zaznana vrednost izdelka je razlika med vsemi zaznanimi žrtvami in koristmi določenega izdelka ter nam pove, kolikšno vrednost posameznik le-temu pripisuje. V teoretičnem delu naloge smo predstavili osrednja izhodišča, ki se nanašajo na obravnavano temo. Osrednji namen praktičnega dela diplomske naloge pa je bil primerjati zaznano vrednost energijske pijače Red Bull, trgovske verige H&M ter frizerskih storitev med Dunajem, Budimpešto in Mariborom. Dodatno nas je zanimalo še, kako anketiranci v izbranih treh mestih ocenjujejo vrednost preučevanih izdelkov. V diplomski nalogi smo uspeli doseči vse zastavljene cilje, vendar nam je uspelo potrditi zgolj štiri izmed devetih hipotez, ki smo si jih postavili v uvodu. Ugotovili smo, katere so po mnenju anketirancev najpomembnejše koristi in žrtve energijske pijače Red Bull, trgovske verige H&M ter frizerskih storitev in da so te povečini enotne med tremi mesti. Zanimalo nas je tudi, ali se zaznana vrednost obravnavanih izdelkov razlikuje med spoloma, pri čemer se je statistično značilna razlika v zaznani vrednosti med spoloma pokazala zgolj v primeru Red Bulla v Budimpešti in frizerskih storitev v Mariboru. Rezultati raziskave so pokazali, da se zaznana vrednost energijske pijače Red Bull, prodajne verige H&M ter frizerskih storitev pri posameznikih, starih od 19 do 26 let med Dunajem, Budimpešto in Mariborom statistično značilno ne razlikuje. Razen v primeru frizerskih storitev med Dunajem in Mariborom ni bilo nobene statistično značilne razlike v splošni oceni vrednosti obravnavanih izdelkov med preučevanimi mesti. Čeprav je raziskava pokazala, da ni nobene statistično značilne razlike v zaznani in splošni oceni vrednosti energijske pijače Red Bull, prodajne verige H&M ter frizerskih storitev med Dunajem, Budimpešto in Mariborom, je na takšen rezultat lahko vplivalo več dejavnikov. Eden izmed teh je lahko premajhen statistični vzorec; povsem upravičeno lahko sklepamo, da bi bil rezultat raziskave nekoliko drugačen, če bi bil vzorec večji. Prav tako je verjetno, da bi razlike v zaznani vrednosti bile statistično značilne, če bi v vzorec bile vključene vse starostne skupine. Na splošno je bil osnovni namen diplomske naloge predstaviti problematiko zaznane vrednosti izdelkov ter vpeljati idejo, da se le-ta lahko tudi pri standardiziranih izdelkih v različnih kulturnih okoljih razlikuje. Prepričani smo, da smo z diplomsko nalogo ta namen tudi dosegli.
Keywords: zaznane koristi, zaznane žrtve, zaznana vrednost izdelka, posledice zaznane vrednosti izdelkov, Red Bull, H&M, frizerske storitve, Dunaj, Budimpešta, Maribor.
Published: 22.09.2010; Views: 2821; Downloads: 569
.pdf Full text (1,02 MB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica