| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Integriteta vodij policijskih postaj kot temelj uspešnosti delovanja policijskih postaj : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Danijel Škoberne, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je nastalo z namenom prikaza pomena integritete policijskih vodij na nivoju policijskih postaj v Republiki Sloveniji. Ugled policije v širši javnosti je predvsem odvisen od delovanja policistov neposredno na terenu, le te pa vodijo načelniki policijskih postaj oziroma njihovi pomočniki. V zvezi s tem je še kako pomembno, da so na navedena delovna mesta postavljeni ljudje, ki imajo vodstvene sposobnosti, predvsem pa da podrejene vodijo z zgledom in da se zavedajo pomena integritete. Uspešnost delovanja policijskih postaj je lahko torej odvisna od uspešnega vodje z visoko stopnjo integritete. Opisali smo razmejitev med managerjem in vodjo ter opisali vrline dobrega vodje. V nalogi smo opisali organiziranost slovenske policije in opisali izbirne postopke za zasedbo delovnih mest načelnika oziroma pomočnika načelnika policijske postaje. Še posebej nas je zanimalo, kako v praksi poteka izbor kandidatov in kako se v izbirnem postopku izražajo etične in moralne vrednote posameznika. V ta namen smo opravili intervju z uslužbenko, ki opravlja naloge v SDP večje Policijske uprave, ki nam je prikazala, kako poteka izbor kandidatov v praksi in poudarila nekatere pomanjkljivosti. Zanimalo nas je tudi mnenje uslužbencev policije, ki zasedajo vodstvena delovna mesta na policijskih postajah znotraj Policijske uprave Celje. V ta namen je bila izdelana anketa, za izvedbo ankete pa smo pridobili soglasje Centra za raziskovalne dejavnosti, Policijske akademije. S pomočjo ankete smo odgovorili na postavljene hipoteze in v splošnem ugotovili, da se vodje zavedajo pomena integritete.
Keywords: vodje policijskih postaj, integriteta, vrline, izbirni postopek, policijske postaje, diplomske naloge
Published in DKUM: 26.05.2023; Views: 437; Downloads: 74
.pdf Full text (1,47 MB)

2.
VRLINE V POSLOVNEM SVETU: RADODARNOST
Darinka Sovinc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava problematiko vrlin v poslovnem svetu, s posebnim poudarkom na radodarnosti. V teoretičnem delu je osnovni namen predstaviti pojem vrline in radodarnost kot ene izmed njih ter jo povezati z utilitarizmom in deontološko teorijo. Osredotočili smo se na poslovno etiko, ki smo jo poskušali povezati z nekaterimi etičnimi teorijami. Poskušali smo ugotoviti prisotnost vrlin v poslovnem svetu in ali je možno govoriti o prisotnosti radodarnosti v poslovnem svetu. Izhajali smo iz primerjave etičnih kodeksov in ugotavljanja, ali je vrlina radodarnosti prisotna oziroma zapisana v etičnih kodeksih. Trdimo lahko, da podjetja, ki oblikujejo in spoštujejo etični kodeks, prepoznavajo človeške odnose in etiko kot dodano vrednost. Podjetja, ki cenijo svoje zaposlene in jih spoštujejo, posledično od njih pričakujejo pripadnost in lojalnost, s čimer pa si na dolgi rok zagotovijo višjo delovno uspešnost in boljše poslovne rezultate.
Keywords: etika, morala, vrline, radodarnost, poslovna etika, etični kodeksi.
Published in DKUM: 18.03.2016; Views: 1634; Downloads: 196
.pdf Full text (715,70 KB)

3.
ALI JE STROGOST STARŠA IN VZGOJITELJA DOBRA ALI SLABA VRLINA?
Anja Urek, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Ali je strogost starša in vzgojitelja dobra ali slaba vrlina smo nekaj besed namenili družini, skupni nalogi staršev in vzgojiteljev ter medsebojnim odnosom in komunikaciji. Vsi te dejavniki so za otroka v predšolskem obdobju zelo pomembni, saj se v tem obdobju in preko teh dejavnikov gradi otrokova osebnost. Dotaknili smo se naslova kako vzpodbujati otrokove dobre lastnosti in pomen nadzorovanja otrok v vzgoji. Na koncu smo nekaj besed namenili še vrlinam in se ustavili pri tistih, ki so v predšolskem obdobju bolj pomembne, pojavne in razumne za otroka. Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela, zato smo pri raziskovanju uporabili teoretične in empirične metode raziskovanja. V empiričnem delu smo se preko anketnega vprašalnika podrobneje dotaknili pojma strogosti. Preko vprašanj, ki smo jih zastavili staršem in vzgojiteljem, smo dobili odgovore, prišli do določenih ugotovitev in novih spoznanj. Ugotovili smo, da starši in vzgojitelji pri vzgoji otrok uporabljajo različne vzgojne pristope. Nekaj več vprašanj smo namenili strogosti in ugotovili, da je strogost v vzgoji še zmeraj prisotna. Končna spoznanja diplomske naloge so, da je strogost uvrščena med dobro vrlino, vendar s/v kombinacijami z drugimi vzgojnimi pristopi. Strogost je skozi preteklost, do današnjega času izgubila svojo moč in svoj vpliv ter spremenila svoj pomen.
Keywords: družina, vrtec, medsebojni odnosi in komunikacija, starši, vzgojitelji, vrline, vzgoja otrok, strogost, vzgojni pristopi.
Published in DKUM: 15.07.2014; Views: 2182; Downloads: 281
.pdf Full text (993,09 KB)

4.
ODNOS BUDIZMA DO NARAVNEGA OKOLJA
Manuela Korade, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti dvoje: 1) kakšen odnos zavzema budizem do okolja, 2) empirično raziskati na primeru konkretnih držav, ki so tradicionalno (vsaj delno) budistične, ali pripadniki budizma izražajo višjo stopnjo ekološke usmerjenosti v primerjavi s pripadniki drugih veroizpovedi oziroma v primerjavi s takšnimi, ki se ne prištevajo k nobeni veroizpovedi. V ta namen smo diplomsko delo razdelili na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo na osnovi študija dostopne literature odgovorili na dve zastavljeni raziskovalni vprašanji. Sklenili smo, 1) da so budistične vrline (nenasilje, sočutje, prijaznost, odgovornost ...) že po svoji naravi okoljevarstvene. Na tej osnovi smo zaključili, da je budizem okolju prijazna religija. 2) Glede na to da so okoljski problemi stvar modernega časa, je nemogoče pričakovati, da bi zgodnja budistična besedila vsebovala ekološko etiko, kot jo razumemo danes. Vseeno pa lahko govorimo o njenih zametkih, čeprav ni bila motivirana z okoljevarstvenimi vzgibi, ampak je sledila budističnim vrlinam. Na podlagi sklepov, izpeljanih iz teoretičnega dela, smo postavili hipotezo, da so pripadniki budizma ekološko bolj usmerjeni v primerjavi s pripadniki drugih veroizpovedi oziroma v primerjavi s takšnimi, ki se ne prištevajo k nobeni veroizpovedi. V empiričnem delu smo jo s pomočjo metode sekundarne analize podatkov Svetovne raziskave vrednot testirali. Analizo smo opravili na primerih sledečih držav: Tajska, Japonska, Hong Kong, Južna Koreja, Kitajska, Tajvan, Vietnam, Malezija in Singapur. Rezultati so pokazali, da glede ekološke usmerjenosti v nobeni izmed obravnavanih držav med budisti, ostalimi afiliati in neafiliati ni omembe vrednih razlik. Na tej osnovi smo hipotezo zavrgli. Hkrati smo opazili, da so razlike glede ekološke usmerjenosti znatno večje med obravnavanimi državami. Po nadaljnjih analizah smo prišli do končnega sklepa, da na ekološko usmerjenost obravnavanih držav ne vpliva pripadnost oz. nepripadnost veroizpovedim niti vrsta veroizpovedi, ugotovili pa smo signifikanten vpliv gospodarske razvitosti.
Keywords: religija, naravno okolje, ekološka etika, budizem, vrline, budistične države, ekološka usmerjenost, gospodarski razvoj
Published in DKUM: 02.01.2013; Views: 2923; Downloads: 328
.pdf Full text (1,20 MB)

5.
OTROKOVO RAZUMEVANJE SOCIALNIH VRLIN
Maša Draksler, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga Otrokovo razumevanje socialnih vrlin, se dotika predvsem normativne etike in sicer natančneje, ene izmed strategij normativne etike – etike vrlin. V teoretičnem delu smo natančneje opredelili ter predstavili problematiko vrlin in različne poglede nanje, dotaknili smo se moralne vzgoje in teorij, ki se je tičejo ter nekaj besed namenili tudi različnim nivojem moralnega presojanja. Različne poglede na vrline smo predstavili s strani treh velikih filozofov – Sokrata, Platona in Aristotela. Pojasnili pa smo tudi vrline, ki smo jih uporabili pri empirični raziskavi. V empiričnem delu diplomske naloge pa smo se osredotočili na empirično raziskavo o tem, kako predšolski otroci razumejo, prepoznajo in dojemajo pet različnih vrlin, ki smo jih izbrali na podlagi intervjujev z njimi. Te vrline so prijateljstvo, pogum, potrpežljivost, dobrota in delavnost. Namen diplomskega dela je bil, da smo na osnovi poglobljene študije etike vrlin izvedli empirično raziskavo z otroci in ugotovili kaj otrokom predstavlja in vključuje pomen določene vrline, kako to vrlino razumejo in kaj pri otrocih zajema. V okviru diplomske naloge smo uporabili tako teoretične kot empirične metode raziskovanja, saj je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Najpomembnejša ugotovitev našega diplomskega dela je, da tudi predšolski otroci že kognitivno razumevajo in dojemajo vrline ter v veliki meri že razumejo, kaj pomeni ravnanje oziroma delovanje v skladu z njimi. Otroci v predšolskem obdobju delujejo predvsem na podlagi konkretnih izkušenj. Vendar v skladu z vrlinami najpogosteje delujejo predvsem zato, da se izognejo neodobravanju s strani odraslih, torej iz avtoritete in spoštovanja ter jih šele kasneje ponotranjijo in osmislijo. Vrline, ki so del nas oziroma našega značaja, pripomorejo k regulaciji socialnih odnosov in posamezniku nudijo orientacijo za delovanje v družbi.
Keywords: etika, etika vrlin, morala, moralna vzgoja, teorije moralne vzgoje, moralno presojanje, vrline, Sokrat, Platon, Aristotel, otrok, predšolski otrok, prijateljstvo, potrpežljivost, delavnost, dobro, dobrota, pogum, otrokovo razumevanje vrlin.
Published in DKUM: 10.10.2012; Views: 3794; Downloads: 524
.pdf Full text (2,12 MB)

6.
Metafizični problemi državljanskih vrlin
Smiljana Gartner, 2011, dissertation

Abstract: Za la!je razumevanje nekaterih vidikov dru!benih sprememb, problemov in porazdelitve mo"i v konkretnih dru!bah in dr!avah ter za mo!ne re#itve, upravi"itve ali zavrnitve le-teh je potrebna jasna in natan"na konceptualizacija temeljnih pojmov, ki so del tako podro"ja politi"ne filozofije kot podro"ja etike. Metafizi"ni problemi omenjenih pojmov lahko namre" nastajajo ali zaradi nejasnosti razumevanja ali zaradi tolik#nih dru!benih sprememb, da jih je potrebno prekonceptualizirati. Izhajajo" iz tega in ob dokazani predpostavki, da je partikularizem najprepri"ljivej#a teorija v etiki, je bilo zastavljeno vpra#anje, ali obstaja mo!nost u"inkovite uporabe le-te tudi na drugih podro"jih prakti"nega mi#ljenja oz. politi"ne znanosti. Na podlagi opredelitve predmeta je (i) s filozofske perspektive podana konceptualna analiza in problematizacija klju"nih dr!avljanskih vrlin (avtonomija, lojalnost, toleranca), ki omogo"i natan"nej#o in jasnej#o rabo temeljnih pojmov, pri "emer je prikazan tako pomen kot sama funkcija tak#nih vrlin; (ii) iz filozofske perspektive podana analiza nekaterih pojmov politi"ne filozofije, ki so del dru!benih sprememb (dr!ava, dr!avljanstvo, identiteta, migracije, asimilacija, integracija, pravice), in (iii) zavrnitev etike skrbi v politi"ni filozofiji kot u"inkovite metode za ohranjanje socialne kohezije. Vse troje je analizirano in problematizirano z vidika socialnega liberalizma in tradicionalnega republikanizma. Re#itev metafizi"nih problemov dr!avljanskih vrlin, socialnega liberalizma in pluralizma, a vendar ohranjanje dru!bene kohezije, je tako mogo"a s pomo"jo eti#kega partikularizma, ki pa ne izklju"uje vrlin.
Keywords: besede: dr!avljanske vrline, eti#ki partikularizem, asimilacija, identiteta, avtonomija, liberalizem, republikanizem
Published in DKUM: 02.03.2012; Views: 3552; Downloads: 270
.pdf Full text (18,54 MB)

7.
Die höfische Ethik im Nibelungenlied am Beispiel Hagens von Tronje
Robert Heričko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Das Ziel der vorliegenden Diplomarbeit Die höfische Ethik im Nibelungenlied am Beispiel Hagens von Tronje war es, die Figur Hagen von Tronje und ihre Vorgehensweise unter der Berücksichtigung höfisch-gesellschaftlicher und ethischer Normen um 1200 zu erforschen und zu interpretieren. Dabei wurde angenommen, Hagens Handeln sei vor allem durch die Normen der höfischen Ethik der damaligen Zeit beeinflusst und gelenkt worden. Durch genaue chronologische Betrachtung seiner Vorgehensweise hat sich mit Hilfe der relevanten Quellen das Bild eines Helden herauskristallisiert, den Treue (Loyalität), Weisheit, ein starkes Bewusstsein und Mut auszeichnen. Seine selbstlose heroische Haltung und die Unterordnung seinem einzigen Ziel, der bedingungslosen Treue und dem Schutz seiner Herrscher, verkörpern die mittelalterliche Auffassung des ritterlichen Tugendsystems. Die Diplomarbeit bietet also eine Interpretation der Figur Hagens von Tronje an, deren Handeln gänzlich vor dem Hintergrund der höfischen Ethik gerechtfertigt werden kann.
Keywords: Pesem o Nibelungih, dvorska etika, Hagen iz Tronje, viteške vrline, junaški ep
Published in DKUM: 22.07.2010; Views: 2520; Downloads: 190
.pdf Full text (649,45 KB)

8.
VPLIV VODIJ NA ZAPOSLENE IN S TEM POVEZANA USPEŠNOST ORGANIZACIJE
Valnea Bucaj, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Prav vsaka organizacija obstaja zato, da deluje učinkovito in uspešno, da dosega smotre in cilje, ki strežejo interesom lastnikov in drugih vplivnih udeležencev. Management pa je ustvarjen zato, da obvladuje organizacijo. Organizacija se uveljavlja v menjalnih razmerjih s posamezniki, skupinami in predvsem drugimi organizacijami. Poštenost, pravičnost, zaupanje in zavzetost, so tiste vrednote in vrline, ki so nujen ne pa zadosten pogoj za uspešno poslovanje le-te. Skozi celotno nalogo smo se spraševali in trudili spodbuditi razmislek o vedenju vodij in sodelavcev, katero in kakšno je zaželeno vedenje ter preveriti kolikšna stopnja vrednot in katere so tiste, ki vplivajo na uspešno poslovanje podjetja. Po odgovor na zastavljena vprašanja smo se podali v eno izmed visoko prepoznavnih zavarovalnic, in sicer Zavarovalno družbo Adriatic Slovenica d.d.. Rezultati raziskave so pokazali, da so določene vrste ter vloge vrednot in vrlin, ki so del uspešnega poslovanja podjetja premalo ovrednotene. Strinjajo pa se z dejstvom, da je poštenost tista vrednota od katere je tudi odvisna uspešnost poslovanja. Glede na rezultate raziskave lahko sklepamo, da so vrednote in vrline nepogrešljive in edinstvene, saj si ne moremo predstavljati zdravega in dolgoročnega razvoja, če jim ne bi sledili.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: vrednote in vrline, uspešna organizacija, letni razvojni pogovor, vodja in sodelavci.
Published in DKUM: 14.07.2010; Views: 2762; Downloads: 285
.pdf Full text (868,73 KB)

9.
ARISTOTEL IN PARTICIPATIVNA DEMOKRACIJA
Marko Krulc, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V pričujočem diplomskem delu z naslovom Aristotel in participativna demokracija sem obelodanil Aristotelov koncept politične participacije in povezavo med etiko in politiko. Temelj diplomskega dela sestavlja analiza Aristotelove Politike in Nikomahove etike. Raziskano je bilo ozadje participativne demokracije in pomembnost krepostnosti pri političnem odločanju. Politika kot učenje dobrega in pravičnega je po Aristotelu logično nadaljevanje etike. Cilj politike je doseči dobro življenje, ki izpolnjuje telos. Aristotel razume politično participacijo kot sodelovanje v razpravi in udeležbo vseh (svobodnih) državljanov pri političnem odločanju. Veličastnost demokracije dosežemo le ob predpostavki kolektivnega sprejemanja odločitev v občo korist. Država je popolna, ko so vsi državljani svobodni, njihova dejanja krepostna in sprejete odločitve pravične. V diplomskem delu sem predstavil tudi Rousseaujev koncept in Webrovo kritiko neposredne demokracije, obrazložil Marxovo obliko diktature proletariata (pariško komuno) in predstavil Kardeljevo samoupravno demokracijo. Raziskava diplomskega dela je temeljila na deskriptivni in analitični metodi.
Keywords: Politika, participacija, demokracija, vrline, samoupravljanje.
Published in DKUM: 11.02.2010; Views: 5126; Downloads: 623
.pdf Full text (467,67 KB)

10.
IZBRANA IRACIONALNA OZ. NERESNIČNOSTNA PROZA BINE ŠTAMPE ŽMAVC
Vojka Miklavc, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je nastalo na osnovi natančne analize izbranih literarnih del mladinske pesnice in pisateljice Bine Štampe Žmavc, ki smo jih glede na dosedanja znanstvena spoznanja o mladinski literaturi uvrstili v iracionalno oziroma neresničnostno prozo. Diplomsko delo je teoretično, zato so bile uporabljene temu primerne raziskovalne metode. V teoretičnem delu, kjer so iz različnih virov podane definicije klasične umetne pravljice, sodobne pravljice in fantastične pripovedi, je bila uporabljena deskriptivna metoda dela, kakor tudi v delu, ki je namenjen bibliografskim podatkom o pisateljici. V jedru, kjer so literarna dela razčlenjena in analizirana, posamezne značilnosti pa so združene v nove celote, sta uporabljeni metodi analize in sinteze. Komparativna metoda pa prevladuje v sklepnem delu diplomskega dela, kjer je bila narejena primerjava posameznih del in njihovih posameznih delov. Klasični umetni pravljici Popravljalnica igrač in Ure kralja Mina, sodobne pravljice Muc Mehkošapek, Škrat s prevelikimi ušesi, Pentljica za dar in Bajka o svetlobi ter fantastično pripoved Kam je izginil sneg druži skupna tema – tegobe sodobnega sveta in odtujenega človeka. V diplomskem delu so tako poglavjem, ki analizirajo posamezno literarno delo, dodana kratka razmišljanja, ki izpostavijo vrednote, za katere se literarni liki zavzemajo, in vrline, ki jih k tem vrednotam vodijo.
Keywords: Bina Štampe Žmavc, pravljica, fantastična pripoved, vrednote, vrline
Published in DKUM: 31.03.2009; Views: 3607; Downloads: 908
.pdf Full text (573,70 KB)

Search done in 1.64 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica