| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 24
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Zadovoljstvo in stres pri starših otrok s specifičnimi učnimi težavami
Lenart Poklič, 2020, master's thesis

Abstract: V zadnjih letih se vedno več pozornosti namenja problematiki otrok z disleksijo in specifičnimi učnimi težavami (SUT). Vrstijo se različne študije, napredujejo metode dela z otroki s tovrstnimi težavami, tudi ozaveščenost splošne populacije o tem problemu je vedno večja. V povezavi s problematiko otrok z disleksijo pa se pogosto pozablja na vlogo staršev, na njihovo zadovoljstvo in stres, ki ga doživljajo. V pričujoči nalogi želimo narediti premik k večjemu razumevanju doživljanja staršev. Hoteli smo proučiti njihovo kakovost življenja, konflikt med delom in družino, stres in obremenitve, s katerimi se srečujejo. V ta namen smo izvedli spletno raziskavo, v kateri je sodelovalo 142 staršev otrok s SUT in disleksijo. Udeležence smo pridobili s pomočjo društev, ki nudijo oporo staršem in otrokom, ter prek družbenih omrežij. V končnem vzorcu je bilo 138 žensk in 3 moški. Povprečna starost udeležencev ankete je M = 43,1 let (SD = 7,3), pri čemer je bil najmlajši star 16, najstarejši pa 63 let. Ugotovili smo, da so starši, ki so bolj vključeni v šolsko delo otroka in ki doživljajo več konflikta med delom in družino, bolj pod stresom. Med pomembnejšimi izsledki so tudi negativne povezave med starševskim stresom ter družinsko kohezivnostjo in kakovostjo življenja. Rezultati nakazujejo na težave, s katerimi se srečujejo starši otrok z disleksijo in SUT. Dodatno usmerjajo pozornost na to specifično populacijo ter dajejo usmeritve za oporo in pomoč proučevani populaciji. Raziskava je po vsebini zasnovana tako, da meri elemente, ki sestavljajo temo študije, ki je malo raziskano področje. Preprostost uporabe in dostopnost zasnovanega vprašalnika je dobrodošla za izvedbo. Največja slabost, ki je skupna vsem vprašalnikom takšne narave, je samoocenjevanje, ki poteka brez nadzora v nekontroliranem okolju.
Keywords: disleksija, specifične učne težave, starši, otroci, stres
Published: 23.07.2020; Views: 284; Downloads: 63
.pdf Full text (582,02 KB)

2.
Učne težave z vidika učiteljev v osnovni šoli
Petra Divjak, 2010, professional article

Abstract: Prispevek predstavlja raziskavo pojava učnih težav, ki so prisotne pri zelo raznoliki skupini učencev slovenskih osnovnih šol, in sicer na podlagi empiričnih podatkov, zbranih v devetnajstih osnovnih šolah. Avtorica ugotavlja ocene učiteljev in drugih strokovnih delavcev s področja učnih težav: kakšno je njihovo prepoznavanje učencev z učnimi težavami, katere oblike pomoči uporabljajo pri delu z učenci z učnimi težavami, kako koordinirajo in načrtujejo delo z učenci z učnimi težavami, kakšna je njihova strokovna usposobljenost na področju dela z učenci z učnimi težavami in katere oblike sodelovanja uporabljajo pri delu s starši ter drugimi posamezniki učencev, ki imajo učne težave. Podatki empiričnih raziskav s področja učnih težav kot enega izmed delov sistema kažejo, da so učne težave največkrat posledica učinkovanja različnih med seboj prepletenih dejavnikov. Prisotne so pri zelo heterogeni skupini učencev z različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot njihovi vrstniki. Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe učencev z učnimi težavami so pogosto pogojene tudi z manj ustreznim ali neustreznim procesom poučevanja in učenja.
Keywords: učenci s posebnimi potrebami, učenci z učnimi težavami, specifične učne težave, integracija, osnovne šole
Published: 10.10.2017; Views: 782; Downloads: 137
.pdf Full text (117,80 KB)
This document has many files! More...

3.
Procesi učenja z vidika učnih težav učencev pri matematiki
Amalija Žakelj, 2014, original scientific article

Abstract: V uvodu pišemo o procesih učenja matematike: o razvoju matematičnih pojmov, o številskih in prostorskih predstavah, o branju in razumevanju besedila idr. Osrednji del prispevka namenjamo raziskavi, s katero smo ugotovili, da se opredeljevanje procesov učenja, ki so povezani z učnimi težavami učencev pri matematiki, statistično značilno ne razlikuje med učitelji razrednega pouka in učitelji matematike. Oboji kot procese učenja, pri katerih se najpogosteje pojavljajo učne težave pri učenju matematike, izpostavljajo razvoj številskih predstav, razvoj matematičnih pojmov, logično sklepanje ter branje in razumevanje besedila. Vsi procesi učenja, ki so jih učitelji ocenili kot procese učenja, ki najbolj ovirajo učenje, imajo dokaj izenačene povprečne ocene glede stopnje zahtevnosti, in sicer od 2,6 do 2,8, kar je zelo blizu oceni zelo otežuje učenje.
Keywords: učne metode, učenje, matematika, učne težave, procesi učenja, razvoj številskih predstav, branje in razumevanje besedila, ovire pri učenju matematike
Published: 26.09.2017; Views: 566; Downloads: 86
.pdf Full text (116,73 KB)
This document has many files! More...

4.
Pristopi učiteljev pri oblikah pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki
Amalija Žakelj, 2013, original scientific article

Abstract: Na šolsko uspešnost učenca vplivajo različni dejavniki: kognitivni, socialni in emocionalni dejavniki, domače okolje, šolsko okolje idr. Pomembno vlogo pri šolskih dejavnikih imajo tako organizacija pouka kot učiteljeva ravnanja pri poučevanju. S perspektive učencev z učnimi težavami so odločitve učiteljev tesno povezane s poznavanjem vzrokov in značilnosti učnih težav ter z metodičnim znanjem za poučevanje učencev z učnimi težavami. V prvem delu članka opredelimo splošne in specifične učne težave učencev pri matematiki, vzroke zanje ter ukrepe pomoči. V drugem delu so prikazani rezultati raziskave, katere osnovni namen je bil proučiti vsebine, pri katerih imajo učenci učne težave pri matematiki, zadovoljstvo učiteljev z učinkovitostjo različnih oblik pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki ter usposobljenost učiteljev za izvajanje oblik pomoči. Rezultati raziskave so pokazali, da največ učiteljev zaznava učne težave pri poštevanki, seštevanju in odštevanju s prehodom, pri količinah/merskih enotah/pretvarjanju, pri reševanju matematičnih problemov ter pri besedilnih nalogah. Z učinkovitostjo različnih oblik pomoči so učitelji srednje zadovoljni. Največje zadovoljstvo z učinkovitostjo oblik pomoči so učitelji izrazili pri tistih pristopih, pri katerih se tudi čutijo najbolj usposobljeni, to je pri uporabi ustreznih učnih pripomočkov ter pri prilagajanju utrjevanja znanja.
Keywords: učne težave, matematika, specifične učne težave, ukrepi pomoči, prepoznavanje učnih težav
Published: 22.09.2017; Views: 1096; Downloads: 176
.pdf Full text (281,56 KB)
This document has many files! More...

5.
Izvršilne funkcije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
Jasna Senekovič, 2017, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu z naslovom Izvršilne funkcije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v prvem delu predstavljamo dosedanja spoznanja o izvršilnih funkcijah in učnih težavah v osnovni šoli, še posebej učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Tako smo v teoretičnem delu najprej opredelili osnovne pojme izvršilne funkcije, samoregulacija, metakognicija, učenje učenja in učne težave, posebej še primanjkljaje na posameznih področjih učenja. Podrobneje smo povezali izvršilne funkcije in primanjkljaje na posameznih področjih učenja. V empiričnem delu smo s pomočjo vprašalnika BRIEF za učitelje (Gioia, Isquith, Guy in Kenworthy, 2000) raziskovali izvršilne funkcije pri učencih s PPPU v primerjavi z vrstniki. Ob tem smo ugotavljali, na katerih področjih izvršilnih funkcij (inhibicija, menjavanje, čustvena kontrola, iniciativnost, delovni spomin, načrtovanje in organizacija, organizacija gradiv in spremljanje) imajo otroci največ težav. Pri omenjenih področjih smo kontrolirali tudi vlogo spola in starosti. Ugotovili smo, da imajo učenci s PPPU statistično pomembno večje primanjkljaje na dveh področjih: delovnem spominu in organizaciji gradiv. V ostalih kategorijah statistično pomembnih razlik ni bilo. Rezultati so pokazali tudi obstoj statistično pomembnih razlik glede na spol v inhibiciji in spremljanju. Več težav v teh dveh domenah izvršilnih funkcij imajo prav fantje. V ostalih kategorijah razlik med dekleti in fanti ni bilo. Statistično pomembnih razlik v izvršilnih funkcijah glede na starost nismo ugotovili.
Keywords: izvršilne funkcije, učne težave, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, delovni spomin, organizacija
Published: 18.08.2017; Views: 1989; Downloads: 398
.pdf Full text (1,33 MB)

6.
Izvajanje eksperimentalnega dela pri poučevanju otrok z učnimi težavami pri predmetu naravoslovje in tehnika - študija primera v četrtem in petem razredu osnovne šole
Tjaša Banfi, 2017, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je bil glavni cilj postaviti eksperimentalno delo pri predmetu naravoslovje in tehnika v ospredje in dokazati učinke izbire te metode poučevanja pri učencih z učnimi težavami in učencih z morebitnimi učnimi težavami. Naloga se deli na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je predstavljen in opisan pouk naravoslovja in tehnike v osnovni šoli ter njegov pomen. V nadaljevanju so opisane metode dela, splošne in specifične učne težave in njihova delitev. Raziskane so povezave med njimi in predmetom naravoslovja in tehnike. V empiričnem delu naloge so predstavljene analize rezultatov raziskave, ki je bila opravljena na dvojezičnih in enojezičnih šolah, in sicer na neslučajnostnem vzorcu četrtega in petega razreda osnovne šole mestnih in podeželskih šol. Raziskava je bila izvedena kot študija primera, glavni cilj pa je bil ugotoviti ali vpliva eksperimentalna oblika dela pri predmetu naravoslovje in tehnika na stopnjo znanja učencev z učnimi težavami. Preučen je bil njihov odnos do predmeta naravoslovje in tehnika, prav tako pa njihovo zanimanje za eksperimentalno delo pri tem predmetu. Analizirali smo, ali eksperimentalno delo pri predmetu naravoslovje in tehnika vpliva na uspešnost pri doseganju višjih taksonomskih stopenj znanja Bloomove taksonomije. Rezultati so pokazali, da po izvedbi eksperimentalnega dela učenci z učnimi težavami napredujejo in so uspešnejši pri doseganju višjih taksonomskih stopenj. Ugotovljeno je bilo, da so učenci, vključeni v raziskavo za tovrstno metodo dela, motivirani. Ovrednotili smo, da je vključevanje eksperimentalne metode dela ključnega pomena pri predmetu naravoslovje in tehnika, saj motiviramo za delo tudi učence z učnimi težavami. Prenos naravoslovnega znanja je tako učinkovitejši in trajnejši.
Keywords: naravoslovje in tehnika, učne težave, eksperimentalno delo, učne metode, učenci četrtega in petega razreda.
Published: 18.08.2017; Views: 831; Downloads: 158
.pdf Full text (1,31 MB)

7.
Sodelovanje staršev in učitelja pri otrocih s specifičnimi učnimi težavami pri pouku književnosti
Maja Klemenc, 2017, master's thesis

Abstract: Sodelovanje med učiteljem in starši je pomembno za vse otroke, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces, ne glede na to, ali ima otrok posebne potrebe ali ne. Aktivno sodelovanje med učiteljem in starši pa postane še pomembnejše pri otroku s posebnimi potrebami. Število otrok s posebnimi potrebami iz leta v leto narašča, s čimer se veča tudi obseg dela predmetnih učiteljev. Učitelj se mora dodatno izobraževati in usposabljati, da lahko aktivno prilagaja metode pouka in razvija nove strategije pomoči otroku, ki ima posebne potrebe, vendar zgolj dodatno izobraževanje in usposabljanje ter učiteljeva želja po pomoči ne omogočajo napredka ali končnega uspeha otroku, ki ima težave. Za izboljšanje šolske uspešnosti otroka s posebnimi potrebami je potrebno medsebojno aktivno sodelovanje med obema pomembnima poloma otrokovega šolskega življenja: učitelji in starši. Raziskave so pokazale, da lahko otrok s posebnimi potrebami resnično napreduje le, če so v njegov vzgojno-izobraževalni proces vključeni tako učitelji, ki otroka poučujejo in ga spremljajo v šoli, kot starši, ki so z otrokom doma. Starši lahko kadarkoli med šolskim letom poiščejo pomoč pri učitelju, ki poučuje njihovega otroka. Učitelj jim da dodatna navodila za njegovo učenje in nasvete, kako lahko otrok še uspešneje premaguje težave. Specifične učne težave pri pouku književnosti otroka prizadenejo na vseh področjih učenja. Branje in razumevanje zapisanega sta temeljna za vse šolske predmete, zato imajo težave otrok s specifičnimi učnimi težavami širši pomen in ne pomenijo zgolj težav pri pouku slovenskega jezika. Za starše je zato priporočljivo, da izčrpajo vse možnosti pomoči, ki jim jih nudijo šola in učitelji, saj otroka pripravljajo za življenje. Aktivno sodelovanje med učiteljem in starši otroka s specifičnimi učnimi težavami omogoča otroku nove poti razumevanja njegovih težav; skupaj mu lahko pokažejo, da so težave obvladljive ali celo premagljive, če vsi skupaj – učitelji, starši in otrok – delujejo kot ekipa.
Keywords: specifične učne težave, slovenski jezik, književnost, sodelovanje, učitelj, starši
Published: 15.06.2017; Views: 907; Downloads: 149
.pdf Full text (1,23 MB)

8.
BRALNA PISMENOST ROMOV V MATERNEM IN SLOVENSKEM KNJIŽNEM JEZIKU
Sonja Gjerkeš Ščančar, 2016, master's thesis

Abstract: Branje je dejavnost, ki se je učenci večinoma veselijo. Dobro usvojena bralna tehnika je potrebna za bralno razumevanje. Bralna pismenost je ključni dejavnik učne uspešnosti. Učna uspešnost posameznika določa in omogoča višjo izobrazbo, boljši socialni položaj in večje zaposlitvene možnosti. Otroci, ki prihajajo iz socialno manj spodbudnega okolja se že od svojega otroštva naprej spoprijemajo z manj spodbudnimi okoliščinami, ki jim onemogočajo boljše pogoje za napredovanje. V to skupino sodijo tudi Romi, ki v večinoma prihajajo iz socialno manj spodbudnega okolja. V družinah je visoka brezposelnost in njihov uspeh je odvisen od kvalitetnega dela v šoli. V magistrskem delu smo preverjali bralno pismenost romskih učencev v njihovem maternem jeziku, ki se ga učijo od rojstva naprej in je v domačem okolju jezik sporazumevanja ter učnem jeziku slovenščini. Raziskava bralne pismenosti je bila narejena v Prekmurju na vzorcu romskih učencev, ki so v šolskem letu 2014/2015 obiskovali 3. razred osnovne šole.
Keywords: bralne sposobnosti, bralna pismenost, razumevanje prebranega, Romi, učne težave, manj spodbudno okolje
Published: 11.10.2016; Views: 716; Downloads: 138
.pdf Full text (8,37 MB)

9.
Odzivanje na učne težave učencev in samoučinkovitost učiteljev
Janja Horvat, 2016, master's thesis

Abstract: Učenci z učnimi težavami so za učinkovitega učitelja izziv. Učitelj je tisti, ki vsak dan učenca opazuje, mu prilagaja pouk in ga spodbuja k napredku na njegovi poti. Pri svojem delu v razredu mora biti fleksibilen pri izbiri strategij in pristopov ter prilagajanju metod, nadvse pa je pomembno sodelovanje med različnimi strokovnjaki na šoli. Pomembna je strokovna izmenjava znanj, izkušenj z učitelji, svetovalnimi delavci in drugimi strokovnimi delavci iz vzgojno-izobraževalnih ustanov. Če učitelj verjame, da je učenec z učnimi težavami lahko uspešen, si zastavi jasne cilje in vloži veliko energije v rešitev otrokove situacije. Samoučinkovitost ni merilo, kakšne sposobnosti ima nekdo, ampak kaj lahko z njimi naredi v različnih situacijah. Namen empirične raziskave (N= 260) je bil ugotoviti pristope učiteljev pri poučevanju učencev z učnimi težavami in njihovo zaznavanje samoučinkovitosti pri obvladovanju težav teh učencev. Rezultati kažejo, da so učitelji aktivni, zainteresirani za delo ter se trudijo za učenčev uspeh. Učitelji v prvem triletju si močneje prizadevajo in so bolj dovzetni za uspešne strategije in pristope poučevanja, nasvete in pomoč pa poiščejo tudi pri drugih učiteljih in strokovnjakih. Ugotovili smo, da imajo pridobljena dodatna znanja velik pomen pri odzivanju učiteljev na učenčeve učne težave in na njihovo zaznavanje samoučinkovitosti. Starejši učitelji z leti razvijejo odnos do dela, s katerim oblikujejo svoj vzgojni vidik in krepijo svojo samozavest pri delu z učenci z učnimi težavami. Mlajši učitelji imajo znanja, ki jim koristijo pri motiviranju učencev in uporabi različnih alternativnih strategij poučevanja.
Keywords: Inkluzija, učne težave, učenci z učnimi težavami, odzivanje učiteljev na učne težave, samoučinkovitost učiteljev
Published: 05.10.2016; Views: 1077; Downloads: 311
.pdf Full text (831,60 KB)

10.
Anksioznost in izvršilne funkcije pri dijakih s posebnimi potrebami
Mojca Šušek, 2016, master's thesis

Abstract: Inkluzija je temeljna paradigma vključevanja otrok s posebnimi potrebami tudi na sekundarnem nivoju izobraževanja. Otroci s posebnimi potrebami se v srednješolskem izobraževanju poleg težav na posameznih področjih učenja srečujejo tudi z razvojnimi nalogami adolescentnega obdobja, ki prav njim predstavljajo še poseben izziv. Lerner (2000) navaja, da se poleg učnih težav spopadajo s težavami na kognitivnem področju, področju socialnega vedenja in emocionalne stabilnosti. V naši raziskavi smo želeli ugotoviti, koliko so pri dijakih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) in njihovih vrstnikih brez odločbe o posebnih potrebah prisotne anksioznost in težave na področju izvršilnih funkcij, ki glede na raziskave (npr. Nelson in Harwood, 2011, Peklaj, 2012, Titz in Karbach, 2014) vplivajo na učno funkcioniranje otrok in mladostnikov. Rezultati so pokazali, da med skupinama dijakov s PPPU in dijakov brez odločbe o usmeritvi ni statistično značilnih razlik pri nobeni komponenti Lestvice anksioznosti. Se pa pri dijakih s PPPU splošna anksioznost in težave pri njenih komponentah (odločanje, čustva in skrbi) nekoliko bolj izražajo. Med spoloma obstajajo statistično značilne razlike, in sicer imajo dekleta anksioznost bolj izraženo kot fantje. Pri ugotavljanju razlik glede anksioznosti med dijaki 1. letnika in dijaki višjih letnikov rezultati niso pokazali statistično značilnih razlik. So pa se pokazale statistično značilne razlike v anksioznosti glede na dosežene ocene pri matematiki in slovenščini, in sicer je bolj izražena pri dijakih z nižjim učnim uspehom. Med dijaki različnih izobraževalnih programov glede splošne ravni anksioznosti ni statistično značilnih razlik, se pa pri vseh spremenljivkah težave najbolj kažejo pri gimnazijcih, najmanj pa pri dijakih 3-letnih programov SPI, med katerimi je največji delež dijakov z odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. Tudi pri merjenju komponent Lestvice izvršilnih funkcij (postavljanje ciljev, sprejemanje odločitev in načrtovanje; pozornost, iniciativnost, samospremljanje; organiziranje učnih pripomočkov; upravljanje s časom; delovni spomin; kontrola impulzov in čustev; preusmerjanje, prilagodljivost) med skupinama dijakov s PPPU in dijakov brez odločbe o usmeritvi ni statistično značilnih razlik. Med spoloma pri skupni spremenljivki izvršilne funkcije razlike niso statistično značilne, so pa fantje dosegli značilno višje rezultate (več težav) pri komponenti organiziranje šolskih potrebščin. Rezultati primerjave dijakov prvih letnikov z višjimi kažejo, da ne obstajajo statistično značilne razlike med njimi na nobeni od komponent izvršilnih funkcij. Obstajajo pa statistično značilne razlike v izvršilnih funkcijah v prid dijakom z višjimi ocenami. Pri dijakih različnih izobraževalnih programov ni razlik, so pa dijaki, ki obiskujejo program SPI v primerjavi z dijaki programov SSI in PTI bolj organizirani. Podatki kažejo na statistično značilne pozitivne povezave med obema lestvicama, Lestvico anksioznosti za učence in dijake AN-UD (Kozina, 2014) in Lestvico izvršilnih funkcij (prirejeno po Kaufman, 2010), kar pomeni, da se pri dijakih (s PPPU in brez), ki imajo pogostejše težave na področju izvršilnih funkcij, pojavlja višja raven splošne anksioznosti kot pri dijakih, katerih težave na področju izvršilnih funkcij so manj pogoste. Ugotovitve kažejo, da se otroci s posebnimi potrebami srečujejo s težavami na obeh merjenih področjih, kar bistveno vpliva na njihovo šolsko funkcioniranje. Zato bi njihovo diagnosticiranje lahko prispevalo k snovnanju preventivnih programov treningov in nudenja pomoči, ki po raziskavah (npr. Hudoklin, 2015) kažejo dobre rezultate.
Keywords: učne težave, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, anksioznost, izvršilne funkcije
Published: 26.08.2016; Views: 1480; Downloads: 225
.pdf Full text (1,66 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica