| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 132
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
61.
PREDŠOLSKI OTROK SPOZNAVA KMETIJO
Alenka Teršek, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge z naslovom Predšolski otrok spoznava kmetijo je zasnovati, oblikovati in pripraviti učno pot po kmetiji za predšolske otroke. Doseči želimo, da bi otroci kmetijo aktivno in doživeto prehodili in se ob tem učili iz lastnih izkušenj. Teoretični del predstavlja razlike med kmečkim in podeželskim okoljem, kmetijo, pomen raziskovalnih škatel, medtem ko rdečo nit praktičnega dela predstavlja predvsem izkustveno učenje. V praktičnem delu je z raznoličnimi dejavnostmi predstavljena učna pot, ki je zasnovana s ciljem, da jo otroci aktivno prehodijo in doživijo. Učna pot predstavlja splet dejavnosti na kmetiji, ki je od vrtca oddaljena tri kilometre. Opisani so tudi cilji in njihova realizacija, ob vsaki posamezni postaji pa tudi evalvacija dejavnosti otrok.
Keywords: učna pot, kmečko okolje, kmetija, predšolski otrok, izkustveno učenje
Published: 15.07.2014; Views: 1188; Downloads: 235
.pdf Full text (5,73 MB)

62.
ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV Z IZVEDBO TEČAJA CESTNOPROMETNIH PREDPISOV
Nataša Bučinel, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Tečaji se kot posebna organizacijska oblika vse bolj uveljavljajo zlasti pri izobraževanju odraslih. V diplomski nalogi z naslovom Zadovoljstvo udeležencev z izvedbo tečaja cestnoprometnih predpisov se raziskuje, ali so udeleženci po končanem tečaju teoretično usposobljeni za vožnjo motornih vozil oz. kakšna je njihova ocena izvajanja tečaja pa tudi ocena predavatelja z vidika komunikacije, motivacije in splošnega počutja na tečaju. Prvo poglavje opisuje in definira izobraževanje, vrsto izobraževanj, metode in oblike izobraževanj, tečaj, motivacijo za izobraževanje ter zagotavljanje kakovosti izobraževanja. V drugem poglavju so opisani komunikacija kot pogoj za uspešno sodelovanje, proces komuniciranja in napake, ki se pojavijo pri komuniciranju. Opredeljeni so tudi besedna in nebesedna komunikacija ter konflikt in njegove posledice. V nadaljevanju sta predstavljena podjetje Šola vožnje Ferdo, d. o. o., in njegova dejavnost. Opisani so zakonski pogoji za delovanje šole vožnje in program tečaja cestnoprometnih predpisov. Raziskava zadovoljstva udeležencev tečaja cestnoprometnih predpisov vsebuje opredelitev problema, namene in cilje raziskave, metode in tehnike dela, izsledke analize, ugotovitve raziskave in predloge za izboljšavo. Z anketnim vprašalnikom se je ugotovilo zadovoljstvo udeležencev tečaja. Raziskava je pokazala povprečno dobre rezultate izvedbe tečaja. V prihodnje je treba obdržati tako raven izvajanja oz. stalno iskati možnosti za izpopolnjevanje s kadrovskega in materialnega vidika.
Keywords: Izobraževanje Tečaj Komunikacija Učna motivacija Zadovoljstvo
Published: 18.09.2014; Views: 666; Downloads: 66
.pdf Full text (786,18 KB)

63.
EVALVACIJA I-UČBENIKA - ŠTEVILSKI IZRAZI V 4. RAZREDU
Živa Gregorčič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu Evalvacija i-učbenika– Številski izrazi v 4. razredu smo se v teoretičnem delu najprej osredotočili na razlago interaktivnosti in e-izobraževanja, ki smo ga podkrepili z IKT in kombiniranim izobraževanjem. Predstavili smo e-učna gradiva in podrobneje opisali e-učbenik. V drugi polovici teoretičnega dela smo opisali številske izraze, glede na posodobljeni učni načrt za matematiko in tipe znanja ter reprezentacije. Sledi empirični del, kjer smo predstavili kavzalno-eksperimentalno metodo, ki je zasnovana na pedagoškem eksperimentu, in raziskovalni vzorec, ki ga sestavljata dva oddelka 4. razreda osnovne šole – eksperimentalna in kontrolna skupina. Pri postopku zbiranja podatkov smo vključili potek pedagoškega eksperimenta in opisali delo v eksperimentalni in kontrolni skupini. Predvsem pa so nas zanimali rezultati med skupinama, torej, ali bo boljša eksperimentalna skupina, ki bo med pedagoškim eksperimentom uporabljala eksperimentalni faktor – i-učbenik, ali bo boljša kontrolna skupina, ki bo uporabljala tradicionalni tiskani učbenik. Najpomembnejše ugotovitve diplomskega dela so zadovoljivi rezultati, da lahko potrdimo prednost eksperimentalne skupine v pedagoškem eksperimentu pri finalnem preizkusu znanja, skupine, ki se je učila s pomočjo eksperimentalnega faktorja i-učbenika. Ugotovili smo tudi, da je i-učbenik primeren za vse učence, še bolj pa ustreza boljšim učencem, saj so rezultati pokazali največja odstopanja ravno med boljšimi učenci kontrolne in eksperimentalne skupine.
Keywords: e-izobraževanje, IKT, e-učna gradiva, i-učbenik, pedagoški eksperiment, številski izrazi
Published: 02.10.2014; Views: 895; Downloads: 118
.pdf Full text (3,76 MB)

64.
POZNAVANJE IN UPORABA MODULA LEKCIJA V E-UČNEM OKOLJU MOODLE
Alen Moharič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v času, ko mladi odraščajo ob računalniku, zato je primerno izdelati in uporabiti učno študijsko gradivo v elektronski obliki. V našem primeru smo se osredotočili na e-učno okolje Moodle 2.5, ki je na voljo vsem članicam Univerze v Mariboru, v katerem smo podrobneje raziskovali modul Lekcija. Modul Lekcija nam ponuja številne možnosti uporabe. V njega lahko za potrebe učenja vstavljamo filme, slike, tabele in še marsikaj. Pri samem kreiranju lekcije se lahko zapletemo, saj jo kreiramo kot nekakšno drevo. Deblo je naše glavno poglavje, veje pa so podpoglavja, katera se še lahko nadalje razvejujejo. Vsaka veja lahko vsebuje gručo vprašanj, s katerimi študent preverja svoje znanje o predstavljeni tematiki. Rezultat našega dela je izdelana lekcija v interaktivni multimedijski obliki, katere vsebina je vzeta iz predmeta Sinteza procesov in jo bodo študentje uporabljali v naslednjih letih, kar jim bo koristilo kot pripomoček pri učenju. Predstavljen je potek kreiranja lekcije po korakih, s tem pa je omogočena boljša predstava izdelave lekcije. Skozi delo smo spoznali tudi slabosti modula Lekcija, ki še v celoti ni razvit, in uporabo interaktivnega multimedijskega učnega gradiva v e-učnem okolju, okolju prihodnosti.
Keywords: e-učno okolje, interaktivna multimedijska učna gradiva, Moodle, modul Lekcija
Published: 22.09.2014; Views: 1258; Downloads: 112
.pdf Full text (1,66 MB)

65.
VPLIV REDNEGA GIBANJA NA UČNI USPEH UČENCEV DRUGEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA
Zala Lesnik, 2014, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo želeli ugotoviti, ali redna gibalna dejavnost vpliva na učni uspeh osnovnošolcev drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. V raziskavo je bilo vključenih 207 učencev 4., 5. in 6. razreda dveh koroških osnovnih šol. Gibalno dejavnost ter učni uspeh smo ugotavljali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga predhodno testirali na nekaj posameznikih, da smo dobili povratno informacijo o razumljivosti le-tega. Vprašalnik smo izvedli vodeno, nanj so odgovarjali otroci sami. Rezultati, ki smo jih dobili, so bili statistično obdelani z računalniškim programom SPSS 18.0 za programsko okolje Windows. Ugotovili smo, da obstajajo statistično značilne razlike, povezane z organiziranimi gibalnimi dejavnostmi in ocenami pri matematiki, naravoslovju in tehniki, angleščini in športu, medtem ko pri slovenščini in glasbi ni statistično značilnih razlik. Glede na dnevno gibalno dejavnost in oceno obstajajo statistično značilne razlike pri matematiki ter naravoslovjiu in tehniki, pri angleščini, športu, slovenščini in glasbi pa statistično značilne razlike ne obstajajo. Rezultati, ki smo jih dobili, kažejo, da obstaja statistično značilna razlika med učenci, ki trenirajo posamezni šport, in med tistimi, ki ga ne. Ugotovili smo, da so najbolj gibalno dejavni učenci 4. razreda, nato pa se kaže rahel upad v 5. in 6. razredu.
Keywords: Gibanje, gibalna dejavnost, gibalni razvoj, učna uspešnost, uspeh, otrok.
Published: 24.09.2014; Views: 1886; Downloads: 497
.pdf Full text (887,10 KB)

66.
DIDAKTIČNO-METODIČNE ZNAČILNOSTI POUKA SLOVENŠČINE V JAVNI DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI MONTESSORI
Lucija Hebar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo naredili primerjavo med didaktično-metodičnimi značilnostmi pouka slovenščine v javni devetletni osnovni šoli in v osnovni šoli montessori v prvi triadi. V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili življenje in delo ustanoviteljice osnovne šole montessori, gospe Marije Montessori, značilnosti te šole in didaktični material ter značilnosti javne devetletne osnovne šole in didaktični material javne osnovne šole. Za obe šoli je značilno, da z različnimi pedagoškimi pristopi in z različnim didaktičnim materialom oziroma različnimi učnimi pripomočki pripeljeta učence do znanja. Primerjavo med obema šolama smo naredili na treh področjih, in sicer primerjave splošnih ciljev predmeta, primerjave minimalnih standardov znanja in primerjave učnih sredstev pri predmetu slovenščina v prvi triadi. Pri primerjavi splošnih ciljev smo ugotovili, da ni nobenih razlik. Pri primerjavi minimalnih standardov znanja smo ugotovili, da obstajajo razlike v številu, v javni devetletni osnovni šoli je več minimalnih standardov, predvsem na področju domišljijskega besedila. Največ razlik smo ugotovili pri primerjavi učnih sredstev, do razlik pa prihaja tudi v načinih opismenjevanja. V obeh osnovnih šolah smo opravili tudi hospitacije. Primerjali smo način poučevanja učiteljev in ugotovili velike razlike.
Keywords: Pouk slovenščine, javna devetletna osnovna šola, osnovna šola montessori, prva triada, didaktični material, splošni cilji predmeta, minimalni standardi znanja, učna sredstva, hospitacije
Published: 09.12.2014; Views: 1740; Downloads: 181
.pdf Full text (1,09 MB)

67.
STALIŠČA VRSTNIKOV DO OTROK S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA IN DO PREJEMANJA UČNE POMOČI
Urška Štumberger, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je bil proučiti vrstniške odnose do otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in stališča vrstnikov do prejemanja učne pomoči. V prvem delu naloge so navedena teoretična izhodišča, in sicer zakonodaja, ki obravnava otroke s posebnimi potrebami v osnovni šoli ter tipi učnih težav, integracija in inkluzija otrok z učnimi težavami ter načini prilagojenega izvajanja pouka v rednem osnovnošolskem izobraževanju; in nadalje značilnosti in funkcija stališč in dosedanje ugotovitve na področju vrstniških stališč do otrok posebnimi potrebami. V empiričnem delu bomo raziskali, kako vrstniki v redni osnovni šoli sprejemajo otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. V nadaljevanju naloge nas je zanimalo, ali učenci, ki ne prejemajo učne pomoči s sošolci, ki učno pomoč prejemajo sodelujejo, so pripravljeni z njimi prijateljevati in jim nuditi pomoč. V diplomski nalogi smo poskušali prikazati, kakšno je mnenje otrok glede oblik učne pomoči, ki so je otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja deležni. V diplomski nalogi smo prikazali še, ali obstajajo razlike v stališčih glede sprejemanja, sodelovanja, nudenja pomoči med dečki in deklicami in razlike v stališčih glede na učni uspeh pri slovenskem jeziku in matematiki. Rezultati, pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika med učenci treh osnovnih šol, kažejo, da imajo vrstniki na splošno pozitiven odnos in pozitivna stališča do sošolcev z učnimi težavami. V večini primerov jih obravnavajo kot sebi enake in so jim pripravljeni pomagati.
Keywords: otroci s posebnimi potrebami, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, integracija, učna pomoč, stališča
Published: 15.01.2015; Views: 1427; Downloads: 301
.pdf Full text (1,62 MB)

68.
The role of digital competences in electronic education
Matjaž Duh, Tomaž Bratina, Marjan Krašna, 2012, original scientific article

Abstract: The theoretical contribution to the use of modern information and communication technology in educational processes should be discussed critically. The multimedia learning materials and their use at different stages of the educational process in the context of their technical, educational, communicational and aesthetic quality have been reviewed from different perspective. There are many advantages in using multimedia learning materials in education but also disadvantages. Excesive use of electronic learning can lead to the possible unwanted situation in student personal development and upbringing goals may not be achieved. Since interactive multimedia learning materials are becoming more widely used in education they must be added into the teachers qualifications. Only competente teachers can use full potential of multimedia learning materials. How multimedia learning materials in all phases of education is used was tested on primary school teachers. Results are very useful for further teachers' education. The fear that educational process may loose some human quality is real.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, digitalne kompetence, e-učenje, učna gradiva, education, digital competences, e-learning, e-learning materials
Published: 10.07.2015; Views: 678; Downloads: 20
URL Link to full text

69.
Specialna pedagogika
Marta Licardo, 2012, other educational material

Keywords: specialna pedagogika, učna gradiva, e-gradiva, vaje
Published: 10.07.2015; Views: 669; Downloads: 39
URL Link to full text

70.
Specialna pedagogika za RP
Marta Licardo, 2013, other educational material

Keywords: specialna pedagogika, razredni pouk, osnovna šola, učna gradiva, e-gradiva
Published: 10.07.2015; Views: 701; Downloads: 43
URL Link to full text

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica