| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 132
First pagePrevious page567891011121314Next pageLast page
91.
Meritve in analiza navpičnega skoka ter njegova uporaba pri pouku fizike v osnovni šoli
Damjan Gašparič, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo izvedli meritve sil na stopalo skakalca pri navpičnem skoku z za te namene izdelano tehtnico z računalniškim merilno - krmilnim vmesnikom Vernier. Skoke so izvajali učenci OŠ Janka Kersnika Brdo od 6. do 9. razreda, pri čemer so bili skoki izvedeni na različne načine: iz stoječega položaja in iz polčepa, enkrat brez uporabe rok, drugič pa z njihovo pomočjo. Pri skokih je sodelovalo 20 fantov in prav toliko deklet. Skoki so bili analizirani s programsko opremo Logger Lite Pro 3 Demo ter Logger Lite 1.4. V uvodnem delu smo opisali delovanje človeškega telesa, kosti, mišic in sklepov, ter pojasnili, od kod dobijo mišice energijo za opravljanje dela. Pregledali smo vzroke, ki vplivajo na telesne dejavnosti, vpliv utrujenosti in kondicijske pripravljenosti na višino skokov. Mnogo raziskovalcev se je v preteklosti ukvarjalo z raziskavami navpičnih skokov, saj je to eden od glavnih, ali pa vsaj zelo pomemben del velikega števila športnih panog. Raziskave so pokazale, kolikšen vpliv imajo na višino skokov zamah rok, globina počepa pred odrivom, spol, treniranost in podobni dejavniki. V empiričnem delu smo predstavili merilno tehniko Vernier in računalniške programe, s katerimi smo lahko pregledovali in grafično prikazali rezultate meritev. Podali smo načine, s katerimi se določi višina skokov, opravljeno delo in moč. Nato smo predstavili vse merilne podatke, za vsako verzijo skokov posebej in ločeno po spolu. Primerjali smo povprečne vrednosti rezultatov meritev, kot so teža skakalcev, sile reakcije podlage, čas odriva in čas skakalca v zraku. Nekatere količine pa smo izračunali iz dobljenih podatkov in jih prav tako med seboj primerjali. Zanimale so nas povprečne vrednosti, odstopanja in korelacije, to je vpliv različnih količin na višino skokov. Ugotovili smo, da so zbrani poskusi primerni za obravnavo v osnovi šoli in tudi v kasnejšem izobraževanju. S tem lahko zajamemo poglavja o enakomerno pospešenem gibanju, o delu in energiji, računamo lahko moč in pospešek delovanja mišic. Z učenci najprej izvedemo meritve s pomočjo sodobnih merilnih pripomočkov, jih nato prikažemo na zaslonu računalnika in se o njih pogovorimo, nato odčitamo podatke in se lotimo izračunov. S sodobno tehnologijo, udejstvovanjem učencev in določenimi poenostavitvami olajšamo učencem pot do rezultatov, kar jim omogoča globlje fizikalno razumevanje navpičnega skoka in jim s tem daje motivacijo za nadaljnje raziskovalno delo. Motiv za raziskavo sem dobil na mednarodni konferenci Sirikt leta 2013, kjer sem poslušal izjemno zanimivo predavanje: »Uporaba merilnika sile pri analizi skoka pri fiziki« srednješolskega profesorja Sabastjana Zamude z gimnazije Bežigrad v Ljubljani. Predavanje me je tako močno pritegnilo, da sem se odločil podobne meritve izvesti in analizirati na šoli, kjer poučujem, ter raziskati navpični skok kot enega izmed osnovnih elementov za obravnavo medpredmetne povezave športa s fiziko biomehanike.
Keywords: pouk fizike v osnovni šoli, biomehanika, navpični skok, sodobna učna tehnologija
Published: 29.08.2016; Views: 862; Downloads: 145
.pdf Full text (1,85 MB)

92.
NARAVNO OKOLJE JE LAHKO UČILNICA NA PROSTEM
Jernej Vajsbaher, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge je predstavljeno projektno delo in aktivno učenje otrok pri naravoslovju. Podrobneje so opisane naravoslovne vsebine; raziskovalno učenje, opazovanje, izkustveno učenje in problemski pouk. Predstavljeno je tudi timsko delo in sodelovanje s starši. V praktičnem delu naloge je opisan projekt »Gozd je most v naravo«, ki je bil izveden v vrtcu Tezno Maribor. Produkt celoletnega projekta je učna pot v gozdu Stražun. Opremljena je tudi z zanimivimi interpretativnimi tablami, preko katerih lahko obiskovalci skozi kratke tekste in zanimive ilustracije spoznavajo gozd in njegove prebivalce ter pomen ohranjanja tega izjemnega naravnega okolja v Mariboru. Zgodba učne poti je zgodba netopirja Boromira, ki oblikuje, spremlja in vodi vse dejavnosti na sami poti. V idejni zasnovi projekta so bili opredeljeni cilji: zagotoviti otroku možnost izkustvenega učenja; motivirati otroke, vzgojitelje in starše za spoznavanje svojega kraja in njegovih posebnosti. Spoznati pomen sodelovanja ljudi v družbi in skrb za naravno okolje, kar omogoča oblikovanje pozitivnega odnosa do okolja. Rezultati so zapisani kvalitativno – opisno v okviru evalvacije zastavljenih ciljev in analize izvedenega projekta.
Keywords: predšolska vzgoja, učna pot, Stražun, projektno delo, timsko delo, aktivno učenje
Published: 18.08.2016; Views: 1060; Downloads: 233
.pdf Full text (4,24 MB)

93.
Izobraževalni uspeh in socialno vključevanje učencev s posebnimi potrebami v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju v Sloveniji
Blanka Kovačec, 2016, master's thesis

Abstract: V osnovne in srednje šole se vključuje vedno več otrok, ki ima posebne potrebe. Mnogi avtorji (npr. Kavkler, Opara, Mikuš Kos), katerih ugotovitve so uporabljene, opozarjajo, da izobraževalne ustanove v Sloveniji na spremembe niso bile dobro pripravljene. Šolanje je za otroka, ki ima posebne potrebe, napornejše. Bistveno pri vključevanju je, da učenec občuti pripadnost, da ima uspešne socialne interakcije s sovrstniki. Odločba mu omogoča določene prilagoditve, s pomočjo katerih dosega zahtevane standarde znanja, hkrati pa lahko negativno vpliva na socialne interakcije s strani vrstnikov. V teoretičnem delu magistrskega dela je podrobneje opredeljena kategorija otrok, ki imajo posebne potrebe, opisan je razvoj vzgoje in izobraževanja zanje po svetu in doma, vključeni so podatki o njihovem številu v Sloveniji, navedene so temeljne zakonske podlage za njihovo ustrezno vključevanje v šole, opisano je, kako poteka izobraževanje zanje. Empirični del vključuje analizo informacij in ugotovitev iz intervjujev z učenci in dijaki, ki imajo posebne potrebe, ter iz anketiranja njihovih vrstnikov, učiteljev in spremljevalk. Problematika je tako osvetljena z več zornih kotov. Pridobljeni so podatki o izvajanju dodatne strokovne pomoči in prilagoditvah ter stališčih do obojega. Preverjena je ne le učna uspešnost, ampak tudi njihova socialna vključenost. Vsi intervjuvani učenci so uspešno zaključili razred v prejšnjem šolskem letu in se večinoma uspešno vključujejo v skupine sovrstnikov. Učitelji glede na dejstvo, da število učencev s posebnimi potrebami iz leta v leto narašča, opozarjajo na potrebo po dodatnem strokovnem izpolnjevanju.
Keywords: otroci s posebnimi potrebami, osnovne šole, srednje šole, učna uspešnost, socialna vključenost (integracija)
Published: 05.10.2016; Views: 1194; Downloads: 159
.pdf Full text (1001,54 KB)

94.
POVEZAVA MED ZNAČILNOSTMI DRUŽINE IN UČNIM USPEHOM UČENCEV
Natalija Ozimc, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu sem raziskovala, kako so značilnosti družine povezane z otrokovo učno uspešnostjo. Učna uspešnost je v šoli opredeljena z učnimi cilji oz. standardi znanja, ki jih mora otrok doseči. Najpogostejša oblika merjenja učnih dosežkov v šoli so šolske ocene. Za veliko staršev je učna ocena glavni pokazatelj otrokove učne uspešnosti, a ne smemo zanemariti še vse dejavnosti in naloge, ki jih otroci opravljajo v šoli in doma in so prav tako pomembni pokazatelji uspešnosti. Mnogi avtorji so razdelili dejavnike učne uspešnosti na notranje in zunanje, med katere sodi tudi družina. V današnjem času poznamo različne tipe družin. Tako kot se med seboj razlikujejo družine, se tudi načini vzgajanja otrok. Pri enostarševskih družinah se tako srečamo z materjo ali očetom, ki najbolj vplivata na vzgojo otroka. Ravno nasprotno je pri mešanih družinah, kjer so otroci deležni vzgoje dveh različnih družin in so zato velikokrat v dvomih, koga upoštevati. Starši ne glede na tip družine skušajo otroke vzgojiti na način, da bi se razvil v odgovornega in neodvisnega človeka. Med samim procesom vzgoje je potrebno veliko komunikacije, pri kateri velikokrat pride tudi do konfliktov, katere moramo znati razrešiti na miren način. Otroke je potrebno naučiti postavljati in upoštevati pravila ter jih ustrezno disciplinirati, kadar pravila prekršijo. Vzgoja v družini je dvosmeren proces. Z določeno vzgojo lahko starši tudi vplivajo na otrokovo učno uspešnost. Rezultati so pokazali, da obstaja povezanost med učno uspešnostjo otrok in značilnostmi družine. Otroci, katerih starši imajo višjo izobrazbo imajo boljše šolske ocene od tistih otrok, katerih starši imajo nižjo stopnjo izobrazbe. V družinah, kjer starši uporabljajo represivni vzgojni stil, dosegajo otroci slabše učne dosežke od vrstnikov. Rezultati kažejo tudi to, da otroci s slabšimi učnimi dosežki prejemajo doma več pomoči in spodbude s strani staršev. Višje kot imajo šolske ocene, manj se starši zanimajo za njihovo šolsko delo. Ugotovili smo tudi, da ne glede na vrsto družine, starši približno enako časa posvečajo otroku in njegovemu šolskemu delu.
Keywords: učna uspešnost, šola, družina, vzgoja, starševstvo
Published: 04.08.2016; Views: 425; Downloads: 105
.pdf Full text (2,77 MB)

95.
VPLIV INTERAKTIVNE TABLE NA UČNO USPEŠNOST IN MOTIVACIJO UČENCEV V SKLOPU POUČEVANJA TUJEGA JEZIKA NA OSNOVNI ŠOLI
Gabriela Maja Grivec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Splošno znano je, da IKT igra vse bolj in bolj pomembno vlogo v kulturnih, znanstvenih in socialnih področjih našega življenja. Poučevanje z interaktivno tablo naj bi pripomoglo k večji pozornosti in motivaciji vseh učencev v razredu, ti pa naj bi bili očarani nad videnim ter slišanim. V diplomskem delu je predstavljena uporaba interaktivne table pri poučevanju tujega jezika ter kako uporaba interaktivne table vpliva na učno uspešnost in motivacijo učencev v osnovnih šolah.
Keywords: informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), interaktivna tabla, motivacija, učna uspešnost, modernizacija, učna ura, metodika poučevanja
Published: 09.09.2016; Views: 649; Downloads: 76
.pdf Full text (2,41 MB)

96.
Geološke in geomorfološke značilnosti Boškega hribovja in raba tal s posebnim ozirom na osameli kras
Jožica Černogoj, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Tematika diplomskega dela je osameli kras na Boškem hribovju. V nalogi sem proučila geološke in geomorfološke značilnosti Boča. Osredotočila sem se na najpogostejše kamnine, ki se pojavljajo na obravnavanem območju. Poleg apnenca in dolomita, ki prevladujeta na višjih vzpetinah ter na severnem in severozahodnem pobočju, so drugod v veliki meri zastopani še pesek, peščenjak, konglomerat in lapor. Pri geološki zgradbi so me zanimali predvsem dolomit in apnenci, predvsem njuna razširjenost in zakraselost. Veliko pozornost sem posvetila tudi rabi tal, predvsem kako na rabo tal vplivajo različni naravnogeografski dejavniki. Veliko podatkov sem dobila s pomočjo proučevanja na terenu in iz različnega kartografskega gradiva, obdelovala pa sem jih tudi s pomočjo GIS-ov. Proučila sem tudi mineralne in termalne izvire na območju krajevne skupnosti Kostrivnica. Izviri so bili pomembni v preteklosti in so pomembni še danes, saj iz nekaterih še vedno črpajo mineralno vodo, ki jo nato polnijo v polnilnici Kolinska. Močno je razvit tudi zdraviliški turizem. Ker je Boško hribovje že od nekdaj bogato z kamninami in lesom, sem v nalogi raziskala, kako so ljudje znali te surovine izkoristiti. Ugotovila sem, da zelo dobro, saj je v preteklosti po celotnem obravnavanem območju bilo razvito žganje apna, kamnoseštvo, glažutarstvo, na območju Kleč in Hrastovca pa tudi rudarstvo. O obstoju teh dejavnosti marsikje še vedno pričajo njihovi ostanki. Boško hribovje je nekaj posebnega tudi zaradi apnenčaste in dolomitne podlage. Ta je zaradi vode in v njej raztopljenega CO2 iz zraka in prsti, postala propustna. Zaradi tega Boč nima površinskih voda, ampak vsa voda ponikne v notranjost. Apnenec in voda sta v preteklosti ustvarila različne kraške oblike, ki sem jih poiskala na terenu in podrobneje preučila. Takšno območje, ki ni tipično za ta del Slovenije, imenujemo osameli kras ali kras v malem. Na koncu sem vse obravnavane kraške oblike in nekatere zanimivosti povezala v dve kraški učni poti, ki bosta potekali po celotnem Boškem hribovju. Obiskovalci bodo tako lahko kras in nekatere njegove oblike spoznavali na štajerskem koncu Slovenije.
Keywords: Boško hribovje, kras, osameli kras, raba tal, apnenec, dolomit, kraški pojavi, izviri vode, kraška učna pot.
Published: 27.07.2016; Views: 886; Downloads: 77
.pdf Full text (13,55 MB)

97.
Nekatere oblikovalske smernice za izdelavo e-učnih gradiv v matematičnem izobraževanju
Mojca Tomažin, 2016, master's thesis

Abstract: Izobraževanje s pomočjo računalnikov in ostale informacijske tehnologije (e-izobraževanje) je že kar nekaj časa pomembna raziskovalna tema v izobraževanju, v prihodnjih letih pa lahko pričakujemo še porast uporabe digitalnih medijev v izobraževanju in v vsakdanjem življenju. Tudi v slovenskem šolskem prostoru so nastali številni spletni portali z e-učnimi gradivi za učenje različnih predmetov na različnih stopnjah in smereh izobraževanja. Zato je pomembno preverjanje njihove kakovosti, za kar pa je potrebno vzpostaviti primerne kriterije. V teoretičnem delu smo predstavili nekatere tuje in domače smernice za vrednotenje kakovosti e-učnih gradiv, na podlagi katerih smo v empiričnem delu naloge oblikovali lastni evalvacijski list. S pomočjo vprašalnika o uporabi e-učnih gradiv pri pouku matematike, ki so ga izpolnjevali dijaki vseh srednjih šol posavske regije, smo ugotovili, katera spletna mesta z matematičnimi vsebinami so med dijaki najbolj znana in uporabljana. Odgovori dijakov so med drugim razkrili, katerih vrst gradiv se dijaki največ poslužujejo pri pripravah na preverjanje znanja pri matematiki in kako si pomagajo, kadar sama gradiva več ne zadostujejo. V zadnjem delu naloge smo najprej oblikovali evalvacijski list in nato z njegovo pomočjo ovrednotili tista štiri spletna mesta za učenje matematike v srednjih šolah, ki so se na podlagi rezultatov ankete izkazala kot najpogosteje uporabljana. Vrednotenje je pokazalo, da so med njimi trenutno najbolj kakovostna gradiva »i-Učbeniki«, za katera upamo, da bodo ostala primerno vzdrževana in v funkciji, za katero so bila izdelana, čim dlje časa.
Keywords: e-učna gradiva, informacijsko-komunikacijska tehnologija, e-izobraževanje, pouk matematike, interaktivnost, i-učbenik
Published: 17.08.2016; Views: 627; Downloads: 52
.pdf Full text (3,08 MB)

98.
Evalvacija matematičnega i-učbenika za osnovno šolo na vsebini Potence in koreni
Lea Kociper, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Evalvacija matematičnega i-učbenika za osnovno šolo na vsebini Potence in koreni je vsebinsko razdeljeno na dva dela, teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo se posvetili sodobni tehnologiji, ki tudi v našem šolstvu postaja pomemben dejavnik. V ta namen smo podrobneje predstavili e-učna gradiva ter vsebino Potence in koreni, s čimer smo predstavili njeno vključenost v učni načrt. V nadaljevanju smo predstavili, kako lahko potence vpeljemo za lažjo predstavitev in razumevanje v pouk. Sledi empirični del, kjer je bila uporabljena kavzalno-eksperimentalna metoda na osnovi pedagoškega eksperimenta. Pedagoški eksperiment je potekal na neslučajnostnem vzorcu sedeminpetdesetih učencev dveh skupin osmega razreda. S pomočjo pedagoškega eksperimenta smo preverjali učne dosežke učencev pri poučevanju ene skupine s klasičnim učbenikom in poučevanjem druge skupine z i-učbenikom. Rezultati so pokazali, da je bilo znanje učencev eksperimentalne skupine po izvedenem pedagoškem eksperimentu nekoliko boljše od kontrolne skupine, vendar ni bilo statistično značilnih razlik. Ugotovili smo, da s pomočjo i-učbenika nekatere vsebine lahko učencem prikažemo bolj nazorno in razumljivo, ni pa smiselno uporabljati i-učbenik celo šolsko uro, saj učencem lahko pade motivacija.
Keywords: e-učna gradiva, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), pedagoški eksperiment, i-učbenik, potence in koreni
Published: 29.09.2016; Views: 614; Downloads: 57
.pdf Full text (2,82 MB)

99.
Vrstniški odnosi v 7. razredu osnovne šole: študija primera
Lucia Klasinc, 2016, master's thesis

Abstract: Raziskava je bila zastavljena kot študija primera vrstniških odnosov v osnovni šoli, ki po teoriji samodoločanja pomembno prispevajo k posameznikovem učenju in razvijanju potencialov. Z metodo akcijskega raziskovanja sem preverila povezanost, kvaliteto odnosov, učno zavzetost in učno odtujenost v štirih oddelkih 7. razreda. Z namenom izboljšanja vrstniških odnosov sem v razredih izvedla in evalvirala pet izkustvenih delavnic socialnih veščin. V raziskavi je sodelovalo 80 učencev, 4 razredničarke in šolska svetovalna delavka. V kvantitativnem delu raziskave sem analizirala podatke, pridobljene s sociometrično preizkušnjo, tehniko »Kdo je kdo« in Vprašalnikom učne zavzetosti nasproti učni odtujenosti. V kvalitativnem delu raziskave sem analizirala pisne povzetke polstrukturiranih intervjujev in samorefleksij petih delavnic ter pisne odgovore učencev o spoprijemanju s socialnimi situacijami. Rezultati so pokazali trend pozitivnih sprememb pri sociometričnem statusu in nižjo učno zavzetost po izvedbi delavnic. Priljubljeni učenci so bili s strani vrstnikov zaznani kot najbolj prosocialni, kontroverzni in zavrnjeni učenci pa kot najbolj impulzivni. Socialno sprejeti in nesprejeti učenci se niso razlikovali v učni zavzetosti. Razredničarke in šolska svetovalna delavka so poročale o številnih individualnih in okoljskih dejavnikih vrstniških odnosov ter učne zavzetosti. Učenci so najpogosteje navajali, da bi se v konfliktni situaciji postavili zase, najpravilneje pa bi se jim zdelo o situaciji poročati odrasli osebi. Nadaljnje delo z razredom je potrebno in zaželeno. Razredničarke in šolska svetovalna delavka so izpostavile pomemben dejavnik odnosa z učiteljem, vzpostavljanje varnega okolja in postavljanje meja ravnanja. Prednost raziskave je v kvalitativni obravnavi vrstniških odnosov in izvedbi izkustvenih delavnic, ki bi morale biti v prihodnjih raziskavah in preventivnih šolskih programih načrtovane bolj poglobljeno, pogosteje in čez celotno šolsko leto.
Keywords: študija primera, akcijsko raziskovanje, vrstniški odnosi, učna zavzetost, učna odtujenost, izkustvene delavnice, socialne veščine
Published: 09.08.2016; Views: 1103; Downloads: 210
.pdf Full text (1,78 MB)

100.
EVALVACIJA E-UČBENIKA ZA 5. RAZRED - VSEBINA: OBSEG
Maša Merčnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi Evalvacija e-učbenika - vsebina: Obseg smo se v teoretičnem delu najprej posvetili zgodovinskemu pregledu uporabe računalnika v izobraževanju. V nadaljevanju smo predstavili sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v izobraževanju in e-učna gradiva ter podrobneje opisali e-izobraževanje, pri čemer smo opisali i-učbenik, ki smo ga v empiričnem delu tudi evalvirali in analizirali. V drugi polovici teoretičnega dela smo predstavili pristop k poučevanju obsega in metodične korake za poučevanje obsega ter obravnavano snov umestili v učni načrt. V empiričnem delu smo predstavili kavzalno-eksperimentalno metodo, zasnovano na pedagoškem eksperimentu. Zanimalo nas je, kakšen je vpliv uporabe i-učbenika pri pouku matematike. V raziskovalni vzorec smo vključili dva oddelka 5. razreda osnovne šole – kontrolna skupina je snov obdelala s pomočjo klasičnega, tiskanega učbenika, eksperimentalna skupina pa s pomočjo i-učbenika, ki je nastal v okviru projekta E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli. Zanimalo nas je, ali bo eksperimentalna skupina dosegla boljše učne rezultate kot kontrolna skupina. Rezultati raziskave so pokazali, da razlika med eksperimentalno in kontrolno skupino sicer ni bila statistično značilna, pokazal pa se je statistični trend (napaka za zavrnitev ničelne hipoteze je manjša od 10 %). To pomeni, da so se učenci eksperimentalne skupine izkazali veliko bolje kot učenci kontrolne skupine, zato lahko sklepamo, da učenje z i-učbenikom prinaša boljše učne dosežke. Glede na odstopanja pri rezultatih smo ugotovili tudi, da i-učbenik ustreza tako slabšim kot tudi boljšim učencem in je primeren za uporabo v osnovnih šolah.
Keywords: računalnik, informacijsko-komunikacijska tehnologija, e-učna gradiva, e-izobraževanje, i-učbeniki, obseg, pedagoški eksperiment
Published: 12.09.2016; Views: 426; Downloads: 37
.pdf Full text (3,12 MB)

Search done in 0.35 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica