| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 61
First pagePrevious page1234567Next pageLast page
1.
KAKOVOST STORITEV LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI NA URI-SOČA
Tjaša Lahovič, 2020, master's thesis

Abstract: Izhodišča: Kakovost storitev zaznavajo in ocenjujejo »porabniki storitev (npr. pacienti)« ter predstavlja razliko med pričakovano in dejansko prejeto storitvijo. Kakovost storitev lekarniške dejavnosti je temelj uspešnega zdravljenja. V vseh državah EU ima visoko raven ne glede na obseg liberalizacije. Posledica so visoki poklicni standardi v farmacevtski dejavnosti. Zanimalo nas je, kakšna je kakovost dejavnosti, zadovoljstvo uporabnikov z lekarniško dejavnostjo in zadovoljstvo uporabnikov z lekarniškim osebjem. Metode dela: Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Na podlagi domače in tuje strokovne literature smo proučili in analizirali kakovost storitev lekarniške dejavnosti na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča. Z uporabo statističnih testov smo preverili konsistentnost posameznih sklopov vprašalnika, kakor tudi veljavnost merskih lestvic. Pri spremenljivkah smo opravili analizo opisne statistike in testirali normalnost porazdelitve s pomočjo Kolmorogov-Smirnovega testa. V nadaljevanju smo s parametričnimi in neparametričnimi testi preverili postavljene hipoteze (H1–H3), ki obravnavajo stopnjo zadovoljstva s kakovostjo lekarniške storitve. Rezultati: Pridobljeni rezultati izvedenih statističnih testov nam povedo, da so vrednosti višje od testne vrednosti. Izvedli smo tudi neparametrične teste, s katerimi smo preverili vrednost mediane in uspešno zavrgli ničelno domnevo. Na podlagi rezultatov lahko potrdimo zastavljene raziskovalne hipoteze. Zaključek: Ugotovitve raziskave predstavljajo pomembno izhodišče za oblikovanje rešitev s področja izboljšanja kakovosti storitev lekarniške dejavnosti in lekarniškega osebja.
Keywords: kazalniki kakovosti, standardi kakovosti, merjenje kakovosti, zadovoljstvo, lekarna, lekarniško osebje
Published in DKUM: 30.10.2020; Views: 476; Downloads: 0

2.
Zagotavljanje kakovosti in varnosti pacienta z omejenimi kadrovskimi in materialnimi resursi v bolnišničnem okolju
Anita Vogrinčič Černezel, 2018, master's thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Pomanjkanje ustreznih kadrovskih normativov v zdravstveni negi je pereč problem, ki je v slovenskem prostoru prisoten že nekaj časa. Svetovna gospodarska kriza pa je razmera še zaostrila. Posledica je bilo sprejetje Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je posegel tudi na področje zaposlovanja v zdravstvu in zdravstveni negi. Zdravstvena nega je s tem bila postavljena pred velik izziv. Na eni strani so posamezni zavodi začeli uvajati sistem vodenja kakovosti in varnosti, na drugi strani pa so se soočali s pomanjkanjem ustreznega kadra. Namen: V magistrskem delu smo skušali prikazati ali je sploh možno in na kakšen način je možno zagotoviti kakovostno in varno obravnavo pacientov ob pomanjkanju kadrovskih in materialnih virov. Teoretični del magistrskega dela kratko povzema načine doseganja kakovosti in varnosti, v empiričnem delu pa skušamo ugotoviti, kako zdravstveni delavci vidijo pomanjkanje kadra in materiala potrebnega za delo, obenem pa želimo ugotoviti ali sistem vodenja kakovosti dejansko omogoča kakovostno in varno obravnavo uporabnikov zdravstvenih storitev. Raziskovalna metodologija: Uporabili smo kvantitatvno raziskovalno metodo. Anketni vprašalnik smo razdelili na več vsebinskih sklopov. S pomočjo Likertkve lestvice smo preverili stopnjo strinjanja respondetov s posameznimi trditvami. Podatke smo obdelali z opisnimi in inferenčnimi statističnimi metodami, uporabili smo osnovne opisne statistike. Na posamezne oddelke v Splošni bolnišnici Murska Sobota, smo razdelili anketne vprašalnike med zaposlene v zdravstveni negi. Razdeljenih je bilo 150 vprašalnikov, od tega jih je bilo izpolnjenih in vrnjenih 125. Rezultati: Rezultati raziskave kažejo, da zaposleni poznajo sistem vodenja kakovosti v bolnišnici, tako, da smo prvo hipotezo lahko potrdili. Respondenti niso enotni v mnenju, da imajo na razpolago vse potrebne pripomočke za izvajanje kakovostne in varne zdravstvene nege, zato druge hipoteze v celoti ne moremo potrditi. Diskusija: Iz rezultatov raziskave sledi, da je sistem vodenja kakovosti v bolnišnici zastavljen tako, da zaposleni dobijo informacije potrebne za kakovostno in varno obravnavo pacientov, vendar pa bo potrebno z dodatnimi ukrepi doseči, da bodo zaposleni izvajali zdravstveno nego s sodobnimi materiali, ki bodo stalno na razpolago.
Keywords: Kakovost, varnost, standardi zdravstvene nege, kategorizacija, dokumentacija, klinične poti, kazalci kakovosti, sodobni materiali, kader
Published in DKUM: 13.07.2018; Views: 1542; Downloads: 374
.pdf Full text (1,45 MB)

3.
Informacijska podpora sistemu managementa kakovosti v podjetju Ledinek Engineering d.o.o.
Patricija Verbič, 2018, master's thesis/paper

Abstract: V današnjem času si podjetja prizadevajo izboljšati svojo kakovost in skrajšati čas dela. Problem nastane, ko ne obvladujejo svojih tveganj, ali jih poznajo in jih ne upoštevajo pri svojem delu. Standard SIST EN ISO 9001:2015 se osredotoča na predvidevanje in obvladovanje tveganj v vseh poslovnih procesih. V skladu s tem, smo v podjetju pripravili programsko rešitev, s katero bi predvidevali in obvladovali možna tveganja. Z učinkovitim obvladovanjem tveganj, bi lahko prihranili čas in denar. Glavni motiv za certifikacijo ISO standarda so predvsem zahteve tujih poslovnih partnerjev, ki želijo skleniti posel ob zahtevi, da podjetje deluje v skladu s SIST EN ISO 9001. Management kakovosti in informacijska podpora delujeta sinergijsko, kar potrjuje več raziskav, ki so na kratko opisane v magistrskem delu.
Keywords: Kakovost, Standardi SIST EN ISO 9001:2015, Management kakovosti, Informacijski sistem, Programski jeziki, Programska oprema
Published in DKUM: 22.06.2018; Views: 1132; Downloads: 151
.pdf Full text (2,39 MB)

4.
IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI SERVISNE STORITVE V PODJETJU PROCHROM-COMP D.O.O.
Aleš Fabjan, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Namen diplomskega dela je raziskati možnosti izboljšanja kakovosti servisne storitve v podjetju Prochrom-Comp, d. o. o., in na podlagi spoznanj pripraviti iztočnice za potrebne spremembe. V podjetju se poleg prodaje ukvarjajo tudi s servisno storitvijo. Dosedanje delo v podjetju poteka večinoma na bazi programske opreme Microsoft Office, kar pa v današnjih časih in v današnjem delovnem tempu ne zadostuje več. Predstavili bomo prednosti uporabe sistema upravljanja odnosov s strankami, saj v tem vidimo priložnost za konkurenčno prednost na trgu. V podjetju se zaenkrat še niso ukvarjali z možnostjo vpeljave standardov, zato bomo v diplomskem delu predstavili tudi glavne standarde ISO, za katere smatramo, da bi jim koristili v želji po izboljšanju kakovosti storitev. Prikazali bomo osnove za razumevanje, kateri dejavniki vse vplivajo na kakovost storitve ter kako lahko le-te merimo. Ker v podjetju še niso analizirali kakovosti svojih storitev, smo v diplomskem delu prikazali naslednje modele merjenja kakovosti: model vrzeli, model SERVQUAL in model vzajemnega odnosa med izvajalcem in porabnikom. V podjetju se torej srečujejo tudi z uveljavljanjem popravil v garancijskem roku, zato smo predstavili zahteve in določila zakona o varstvu potrošnikov. Prochrom-Comp, d. o. o., nima zapisanih ter določenih poslovnih procesov, zato smo opisali proces servisne storitve, v zaključku pa smo podali predloge sprememb in izboljšav. Skupaj bomo sestavili anketni vprašalnik po sistemu SERVQUAL, ki bo v nadaljevanju omogočal izboljšati določene vrzeli, ki v podjetju sigurno obstajajo.
Keywords: kakovost storitev, izboljšanje kakovosti, merjenje kakovosti, standardi ISO
Published in DKUM: 14.11.2016; Views: 1088; Downloads: 114
.pdf Full text (1,54 MB)

5.
ANALIZA KAKOVOSTI STORITVE V KLICNEM CENTRU PODJETJA ASSISTANCE CORIS D.O.O.
Jelena Komnenić, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V podjetju Assistance CORIS d.o.o. se vsakodnevno izvrši približno 6000 dohodnih klicev in še enkrat toliko izhodnih, v poletni sezoni tudi do 100 % več. V sklopu tega je potrebno konstantno stremeti k najvišji stopnji kakovosti opravljanja storitve. Periodično striktno preverjanje kakovosti je obvezno in nujno potrebno, v kolikor želi podjetje še naprej zadovoljevati potrebe svojih uporabnikov v polnem pomenu besede. Orodje, s katerimi so v podjetju izvajali preverjanje kakovosti, je upoštevalo le splošen del izvajanja storitev. Z novimi kadri in novimi produkti se je razvila tudi potreba po zamenjavi orodja za preverjanje kakovosti. Zavedati se moramo, da je glavna usmeritev klicnega centra sprejemanje klicev, a pred tem se v podjetju odvijejo številni drugi procesi, s pomočjo katerih se sprejem klica sploh lahko udejanji. Na podlagi tega lahko zaključimo, da je v preverjanje kakovosti storitve potrebno vključiti popolnoma vse, od vodstva do vseh oddelke in vseh njihovih aktivnosti v sklopu poslovnih procesov, od same priprave dokumentacije oz. platforme do izvedene končne storitve – opravljenega klica. V podjetju Assistance CORIS d.o.o. so za potrebe zagotavljanja kakovosti zavezani k vsakoletni presoji po ISO standardu. Referenčni standard za njihov sistem vodenja kakovosti je ISO 9001:2008 in so v fazi prehoda na ISO 9001:2015. Kljub močnim aktivnostim se je izkazalo, da se stopnja kakovosti storitev s prihodom novih zaposlenih niža. Visoka stopnja fluktuacije je skupna vsem klicnim centrom. Zaznali so, da je problem nastal zaradi nerednega in necelovitega preverjanja kakovosti. V ta namen smo se skupaj odločili, da začnemo z analizo kakovosti storitev s posnetkom trenutnega stanja. Na podlagi zbranih izsledkov analize bomo izboljšali obstoječi način in orodje preverjanja kakovosti, ki bo temeljil na podrobnejšem pristopu. Težava, na katero smo naleteli, je narava dela, saj je klicni center v stanju neprekinjene pripravljenosti 24/7, kar pomeni, da ni nikakršne možnosti aktivnega sočasnega izobraževanja vseh operaterjev oziroma vpletenih v proces. Druga težava je zavezanost k uporabi globalnega orodja za preverjanje kakovosti, ki ga predpisuje matično podjetje iz Francije, ki ga zaradi razlik v paleti nudenih storitev ni možno v popolnosti upoštevati v podjetju Assistance CORIS d.o.o. Rešitev vidimo v nadgradnji obstoječega načina ter v delni integraciji globalnega orodja, ki ga zahteva principal. Naša naloga je obe komponenti povezati v smiselno celoto in jo sistemsko vpeljati v proces dela.
Keywords: Klicni center, kakovost storitve, presoja kakovosti, opredelitev pojma storitev, ISO standardi
Published in DKUM: 12.10.2016; Views: 1208; Downloads: 133
.pdf Full text (2,73 MB)

6.
PRIPRAVA SMERNIC ZA OBLIKOVANJE SISTEMA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI V VZGOJNEM ZAVODU PLANINA
Marjan Mrhar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Namen diplomskega dela je analizirati stanje managementa kakovosti in pripraviti smernice za oblikovanje managementa kakovosti v Vzgojnem zavodu Planina. Vzgojni zavod Planina opravlja svoje poslanstvo vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s tako imenovanimi kombiniranimi motnjami – to so motnje vedenja in osebnosti, lažje motnje v duševnem razvoju ter v vedno več primerih diagnosticirane psihiatrične motnje in sumi na duševno bolezen. Vzgojni zavod Planina izvaja program osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom intri programe nižjega poklicnega izobraževanja, in sicer: pomočnik v tehnoloških procesih, obdelovalec lesa in pomočnik v biotehniki in oskrbi. V diplomskem delu smo najpej opredelili teoretična izhodišča kakovosti, sistema managementa kakovosti, procesnega pristopa v šolstvu in standardov ISO 9001. Še posebej smo analizirali standard ISO 9001:2015, saj smo na osnovi standarda podali ustrezne rešitve za organizacijo. V empiričnem delu smo si zadali cilj, da s pomočjo vprašalnika samoevalviramo kakovost dela v Vzgojnem zavodu Planina, analiziramo stanje in ugotovimo, na katerih področjih moramo kakovost dela še izboljšati ter podamo smernice za nadalnje delo. V drugem delu diplomske naloge smo s pomočjo vprašalnika podrobno analizirali stanje dela, počutja in motiviranosti zaposlenih učiteljev v Vzgojnem zavodu Planina. Ugotavljali smo, ali so se učitelji kdaj srečali s pojmom kakovosti, kaj kakovost pomeni, zanimalo nas je ali so učitelji seznanjeni s standardom ISO 9001 itd. Vprašalnik smo nato analizirali in predlagali ustrezne rešitve, predvsem na osnovi standarda ISO 9001:2015 ter podali ustrezne smernice za nadalnje delo.
Keywords: - kakovost, - zagotavljanje kakovosti, - standardi ISO 9001, - posnetek stanja, smernice, predlogi, - management kakovosti v šolstvu.
Published in DKUM: 30.05.2016; Views: 923; Downloads: 101
.pdf Full text (1,19 MB)

7.
Analiza razvrščanja stroškov kakovosti na primeru treh podjetij v dejavnosti predelave aluminija
Danijela Ravnjak, 2015, master's thesis

Abstract: Podjetja poslujejo v stalno spreminjajočem se okolju, in če želijo preživeti, morajo biti sposobna ustvarjati takšne proizvode ali storitve, ki jim konkurenca ne bo sposobna slediti. Glavna prednost podjetja je, da si ustvari ugled, kateremu bodo odjemalci zaupali in verjeli v kakovost proizvodov ali storitev. Kakovost proizvodov in storitev je glavni vir, ki prinaša podjetju dobiček ter konkurenčno prednost pred ostalimi podjetji na trgu. Če pa želijo podjetja proizvajati in prodajati kakovostne proizvode ali storitve, so s tem povezani tudi stroški, to so tako imenovani stroški kakovosti poslovanja ali učinkov, ki se morajo obvladovati, podjetja pa morajo ob optimalnem višanju kakovosti skrbeti tudi za nižanje stroškov na področjih, kjer je to moč storiti. Magistrsko delo je nastalo na podlagi spoznanja, da je kakovost tista, ki omogoča podjetjem obstoj in razvoj na trgu. Z zagotavljanjem in izboljševanjem kakovosti pa se zadovoljujejo potrebe odjemalcev ter z višanjem vrednosti podjetja tudi zadovoljstvo in blagostanje vseh udeležencev podjetja. V našem delu smo se tako osredotočili na kakovost poslovanja kot tudi na stroške, ki pri tem nastanejo. Delo vsebuje teoretični in empirični del. Teoretični del je osredotočen na pojmovanje kakovosti na podlagi mnenj različnih avtorjev, izboljševanje in zagotavljanje kakovosti ter metode in orodja za zagotavljanje le-te. Opredeljeni so tudi stroški kakovosti poslovanja, ki vključujejo vrste stroškov kakovosti poslovanja, modele merjenja ter možnosti zniževanja le-teh. V empiričnem delu smo se osredotočili na proučevanje celovitega obvladovanja kakovosti treh izbranih podjetij v dejavnosti predelave aluminija, katerih imena niso razkrita. Glavni namen je proučiti prakso vodenja kakovosti in sistem razvrščanja stroškov kakovosti poslovanja v izbrani dejavnosti ter ugotoviti enakosti in razlike med posameznimi podjetji. Glavna ugotovitev magistrskega dela je, da se sistem razvrščanja stroškov kakovosti nanaša na posamezno podjetje in ne na dejavnost poslovanja podjetij. Prav tako tudi, da podjetja običajno razvrščajo stroške kakovosti poslovanja na preventivne stroške (to so stroški preprečevanja nastanka napak), stroške ocenjevanja in nadzora ter notranje oziroma zunanje izgube podjetja.
Keywords: kakovost, celovito obvladovanje kakovosti, ISO standardi, EFQM model, stroški kakovosti
Published in DKUM: 20.11.2015; Views: 1141; Downloads: 184
.pdf Full text (1002,54 KB)

8.
VODENJE KAKOVOSTI IN AKREDITACIJE V ZDRAVSTVU
Rok Kolarič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča. Kakovost zdravstvene obravnave pomeni, da vsi, ki so vpeti v zdravstvo, strmijo k boljšim zdravstvenim izidom za paciente, večji uspešnosti delovanja sistema in k boljšemu razvoju strokovnjakov. Akreditacija je postopek, kjer zunanja institucija oceni, kako zdravstveni zavod izpolnjuje vnaprej pripravljene standarde kakovosti in varnosti. Namen diplomskega dela je predstaviti kakovost in sistem vodenja kakovosti v zdravstvu ter predstaviti razvoj in vzpostavitev sistema akreditacij bolnišnic v Sloveniji. V empiričnem delu smo raziskovali stališča zaposlenih o kakovosti v zdravstveni negi in seznanjenost z akreditacijo in namenom pridobitve le-te. Metodologija raziskovanja. Pri izdelavi teoretičnega dela smo uporabili deskriptivno metodo dela z analizo literature. Za izdelavo empiričnega dela je uporabljena kvantitativna metodologija raziskovanja. Anketni vprašalnik je vseboval 17 vprašanj zaprtega tipa in 2 vprašanji odprtega tipa ter 3 vprašanja polodprtega tipa. Raziskavo smo izvedli v eni izmed slovenskih splošnih bolnišnic v mesecu februarju 2015. Za izvedbo raziskave smo pridobili soglasje institucije. Rezultati. 97 % anketiranih meni, da izvajajo zdravstveno nego po sprejetih standardih, kar pomeni, da izvajajo kakovostno zdravstveno nego. 86 % anketiranih si želi več izobraževanj na temo kakovost v zdravstveni negi. 75 % anketiranih meni, da so dovolj seznanjeni s pomenom in potekom akreditacije v instituciji. Diskusija in zaključek. Zaposleni zagotavljajo kakovost tako, da imajo redne sestanke negovalnega tima, prav tako v veliki večini izvajajo zdravstveno nego po sprejetih standardih. Za zaposlene je zadovoljen bolnik najvišja vrednota, kar kaže, da se trudijo za kakovostno obravnavo vseh pacientov. Za kakovostno zdravstveno nego potrebujemo dovolj časa in ustrezno število zdravstvenega kadra. Zaposleni so zadovoljivo seznanjeni s samo akreditacijo in so tudi dobro seznanjeni s samim namenom pridobitve akreditacije. Akreditacija je tesno povezana s kakovostno zdravstveno obravnavo in je prinesla pozitivne učinke.
Keywords: kakovost, kazalniki kakovosti, standardi, akreditacija, akreditacijski sistemi.
Published in DKUM: 13.07.2015; Views: 3053; Downloads: 802
.pdf Full text (1,40 MB)

9.
Procesni model v novih standardih skupine ISO 9000 : 2000
Romana Vajde Horvat, Mirko Soković, Ivan Rozman, József Györkös, 2000, professional article

Abstract: Standardi skupine ISO 9000 so se pojavili prvič leta 1987, da bi popolno zaščitili kupca-uporabnika pred nekakovostnimi proizvodi in storitvami. Njihova dosledna uporaba pripomore k izboljšanju kakovosti dela, organizacije in procesov. Vendar ima poleg vrste pozitivnih elementov, trenutno veljavni model standardov ISO 9000 (verzija 1994) tudi nekatere pomanjkljivosti, ki se kažejo predvsem v njegovi izraziti usmerjenosti k proizvodnim organizacijam in preveliki statičnosti sistemov kakovosti, zasnovanih na podlagi ISO 9000. Na podlagi številnih predlogov je nastal osnutek novih standardov ISO 9000 (verzija 2000), katerega izdajo pričakujemo ob koncu leta 2000. Zanjo je značilno predvsem troje: prilagoditev standardov procesnemu pristopu, bistvena poenostavitev sestave standardov in vnos nekaterih novih zahtev v vsebino standardov. S tem, ko so sistemi kakovosti v novih standardih opredeljeni v obliki procesnega modela, so podani boljši pogoji za vodenje procesov, analize medsebojnih vplivov, zapletenosti in podobno. V prispevku je opisan potek priprave novih standardov ter vsebina predlaganih sprememb.
Keywords: standardi kakovosti, strukture standardov, prenove standardov, procesni modeli, organizacija
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 936; Downloads: 55
URL Link to full text

10.
Management kakovosti
Gabrijel Devetak, 2006, review, book review, critique

Abstract: Management kakovosti, Janez Marolt in Boštjan Gomišček
Keywords: menedžment, management, kakovost, standardi, Marolt, J. in Gomišček, B.: Management kakovosti
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 2992; Downloads: 368
URL Link to full text

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica