| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Povezava med zaupanjem do blagovne znamke, čustvenim odzivom na blagovno znamko, stališči glede blagovne znamke in zvestobo blagovne znamke v segmentu športnih tekaških copat
Peter Hribaršek, 2021, master's thesis

Abstract: V sodobnem času prihaja do zasičenosti trgov. Blagovne znamke morajo ugotoviti, kaj so njihove prednosti in v čem se razlikujejo od svojih konkurentov. To ugotovijo tako, da se osredotočijo na želje svojih odjemalcev. Želja vsake blagovne znamke je imeti čim več zvestih odjemalcev, saj je strošek zadržanja odjemalcev manjši kot strošek pridobitve novega. Zato morajo blagovne znamke razumeti svoje odjemalce, njihove potrebe, motivacije, želje in ostale psihološke dejavnike, ki jih vodijo v nakupnem procesu. V magistrski nalogi smo ugotavljali, kakšno povezano imajo med seboj zaupanje do blagovne znamke, čustveni odziv na blagovno znamko, stališča do blagovne znamke in zvestoba do blagovne znamke. Osredotočili smo se na odjemalce, ki uporabljajo športne tekaške copate za tek. Ugotovili smo, da so faktorji pozitivno in srednje močno povezani. Izstopata stališče do blagovne znamke in zvestoba do blagovne znamke, ki sta pozitivno in močno povezani. Pridobitev zvestih odjemalcev je dolgoročna pot, ki zahteva veliko dela, analiziranja, razumevanja in vztrajnosti.
Keywords: blagovna znamka, zvestoba, zaupanje, stališče, čustveni odziv.
Published: 13.04.2021; Views: 180; Downloads: 22
.pdf Full text (1,86 MB)

2.
Stališča vzgojiteljev in staršev do zgodnje obravnave otrok
Simona Jereb, 2020, master's thesis

Abstract: Zgodnja obravnava spodbuja otrokovo zdravje, razvijanje sposobnosti, zmanjšuje razvojne zaostanke in spodbuja vlogo staršev pri vzgojno-izobraževalnih ciljih otroka. Ima pomemben vpliv na usmeritev otrok s posebnimi potrebami, kajti skrbi za nadaljnje lažje delo glede na njihove potrebe. Traja vse od rojstva do vstopa otrok v osnovno šolo. Namen magistrskega dela je bil raziskati stališča zgodnje obravnave vzgojiteljev predšolskih otrok, pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok in staršev otrok, ki imajo otroka, vključenega v proces zgodnje obravnave. Želeli smo raziskati razlike glede na osebo in starost anketiranih oseb. V raziskavi so sodelovali vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev, vzgojitelji predšolskih otrok in starši iz Vrtca Anice Černejeve, Vrtca Mavrica Vojnik, Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica in Vrtca Slovenske Konjice. Zanimalo nas je, kakšna stališča do zgodnje obravnave imajo starši, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok, kakšno je znanje staršev in strokovnih delavcev na področju zgodnje obravnave ter ali imajo starši, vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev različen pogled na proces zgodnje obravnave. Pri tem so nas zanimale razlike v stališčih do zgodnje obravnave glede na osebo in starost. Oseba je spremenljivka, ki nam pove, ali je anketiranec v razmerju do otroka njegov vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja ali starš. Podatke, pridobljene z anketiranjem, smo nato statistično obdelali z računalniškim programom SPSS, ki se uporablja pri statični obdelavi podatkov. Uporabili smo analitične obdelave podatkov: frekvenčno distribucijo spremenljivk, osnovno deskriptivno statistiko in Kruskal-Wallisov H-preizkus. Rezultati raziskave nas opozarjajo, da obstajajo v stališčih do zgodnje obravnave statistično značilne razlike med vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev, vzgojitelji predšolskih otrok in starši. Staršem niso v tolikšni meri zagotovljena dodatna izobraževanja na področju zgodnje obravnave kot vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev. Statistično značilne razlike glede na starost smo ugotovili pri pridobivanju znanja s pomočjo strokovne literature in pri trditvi glede spoštljivega odnos med strokovnimi delavci in starši.
Keywords: zgodnja obravnava, predšolsko obdobje, stališče, starši, strokovni delavci
Published: 11.01.2021; Views: 216; Downloads: 88
.pdf Full text (1,37 MB)

3.
ANALIZA STALIŠČ IN ZAZNANEGA TVEGANJA UPORABNIKOV GRADBENEGA MATERIALA ZA GRADNJO INDIVIDUALNIH HIŠ
Urška Vouri, 2016, master's thesis

Abstract: Človek za svoje bivanje porabi vedno več energije. Razlog za povečano porabo energije v našem domu je predvsem povečano bivalno udobje, ki ga želi sodoben človek. To se kaže v večji stanovanjski površini na uporabnika, večjem ogrevanju stavbe pozimi ter njenem hlajenju poleti. Potreba po hlajenju ter posledično povečana poraba energije pa izhaja iz večjih steklenih površin na sodobnih stavbah. Glede na globalno povečano porabo energije, ne samo pri stavbah, pa je učinkovita raba energije postala pomemben dejavnik pri odločanju o načinu gradnje individualnih hiš. Raziskovalna naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V nalogi smo tako v teoretičnem delu opredelili trajnostni vidik gradnje, opredelili vedenje uporabnikov iz vidika njihove motivacije, vpliv njihove osebnosti na proces odločanja ter kako z njimi komuniciramo. Strnili smo teoretična spoznanja glede merjenja stališč uporabnikov in njihovega pomena ter opredelili zaznana tveganja uporabnikov iz vidika koncepta zaznanega tveganja, vrste zaznanega tveganja ter zmanjšanje zaznanega tveganja. V zadnjem poglavju teoretičnega dela naloge smo opredelili osnove oblikovanja marketinške strategije v podjetju.
Keywords: stališče, zaznano tveganje, gradbeni material
Published: 04.07.2016; Views: 528; Downloads: 93
.pdf Full text (856,74 KB)

4.
Primerjalna analiza tehnik za merjenje stališč
Tina Virt Nemanič, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo v svojem teoretičnem delu predstavi pojem stališča, osredotoči se na lastnosti stališč, njihov nastanek in oblikovanje ter spreminjanje. Opredeli tudi njihove funkcije in strukturo, predstavi stališču sorodne pojme ter definira odnos med stališči in vedenjem, ki je z vidika marketinga poglavitnega pomena pri preučevanju vedenja porabnikov, saj običajno preučujemo stališča v ta namen prav zaradi možnosti vplivanja na vedenje in napovedovanja vedenja. Nadalje magistrsko delo preuči merjenje stališč z vidika različnih meritvenih tehnik. Natančno predstavi vprašalnik, ki je bil v izvedeni raziskavi uporabljen kot raziskovalni instrument. Posebna pozornost je namenjena različnim meritvenim skalam in posebej meritvenim tehnikam za merjenje stališč. V raziskovalnem delu preuči stališča študentov magistrskega študija na EPF do študijskega programa v katerega so vpisani. Pri tem je pomembno, da je bilo ugotavljanje dejanskih stališč študentov do študijskega programa sekundarnega pomena, služilo je le za izvedbo primerjave med tremi tehnikami za merjenje stališč, ki so bile uporabljene v raziskavi. Te tehnike so: semantični diferencial, Likertova skala in večatributni model idealne točke. Dobljeni rezultati z vsemi tremi tehnikami so bili med seboj primerjani z namenom ugotoviti, ali dajo vse tri tehnike primerljive podatke oz. ali med njimi obstajajo statistično pomembne razlike. Raziskava je pokazala tudi, katere lastnosti študija so študentom najpomembnejše in ali obstajajo razlike med preferencami glede na spol študentov ter kako zahtevno je izpolnjevanje vprašalnika s posamezno tehniko, katera tehnika je anketirancem vzela največ časa in katera se jim je zdela najprimernejša za izvedbo raziskave. Rezultati raziskave so dali zanimive ugotovitve in predloge ter možne rešitve pri izbiri tehnik za merjenje stališč.
Keywords: stališče, merjenje, Likertova skala, semantični diferencial, večatributni model
Published: 30.06.2016; Views: 1204; Downloads: 277
.pdf Full text (1,56 MB)

5.
MERJENJE STALIŠČ UPORABNIKOV ELEKTRIČNEGA ORODJA DO IZBRANE BLAGOVNE ZNAMKE
Marija Natalija Cesar Bezjak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom »Merjenje stališč uporabnikov električnega orodja do izbrane blagovne znamke« obsega šest poglavij. V uvodnem delu je opredeljeno področje in opis problema, namen ter cilj raziskave, predpostavke, omejitve in uporabljene metode raziskovanja. Sledijo tri poglavja, ki se nanašajo na teoretični del naloge, kjer je poudarek na vedenju porabnikov, teoriji blagovne znamke in na stališčih uporabnikov. Opredeljene so komponente stališč, dejavniki, ki vplivajo na njihovo oblikovanje in metode merjenja stališč. Meritve le teh predstavljajo osnovo za izvedbo drugega, raziskovalnega dela. V poglavju, ki je namenjeno praktičnemu delu naloge je analiza dejanskih stališč uporabnikov profesionalnega električnega orodja blagovnih znamk Bosch in Makita.
Keywords: vedenje porabnikov, blagovna znamka, stališče, merjenje stališč.
Published: 27.06.2016; Views: 601; Downloads: 65
.pdf Full text (752,28 KB)

6.
SISTEM PRAVNIH PRAVIL PRI H.L.A. HARTU
Zlata Šubinski, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljen H. L. A. Hartov sistem pravnih pravil, ki je zgrajen na angleškem pravnem sistemu. Hart sicer pravi, da je njegov sistem univerzalen, torej da ga je moč aplicirati na katerikoli pravni sistem. Poleg predstavitve njegovega sistema pravil se tako, da bi to njegovo tezo preverila, ukvarjam tudi z vprašanjem možne aplikacije H. L. A. Hartovega sistema na slovenski pravni red. Sistem pravnih pravil vidi Hart v sintezi primarnih in sekundarnih pravnih pravil, pri katerih se sekundarna pravna pravila nadalje delijo na pravilo o pripoznavi, pravila o razsojanju in pravila o spremembi, pri čemer je najpomembnejše pravilo o pripoznavi. Pravilo o pripoznavi je tisto, na podlagi katerega se določa, ali bo določeno pravno pravilo postalo veljavno pravno pravilo določenega pravnega sistema. Smotrnost vpeljave sekundarnih pravnih pravil pokaže Hart na primeru primitivnih skupnostih, kjer pa obstaja deficit sekundarnih pravnih pravil. Tam obstajajo le primarna pravna pravila. Z vpeljavo sekundarnih pravnih pravil se razrešijo deformacije sistema primitivnih skupnosti. V nalogi me zanima, ali spada slovenski pravni red med »moderne« pravne sisteme po Hartu, torej ne več med primitivne, zanima pa me še, če imamo v našem pravnem redu pravila o razsojanju. Pomembno vprašanje je prav tako, ali lahko predpostavljamo obstoj pravila o pripoznavi tudi v slovenskem pravnem redu. V nalogi se dotaknem tudi zapolnjevanja odprte strukture zakonov, tako s strani državljanov, kot s strani sodišč in razlage Hartovega znamenitega stavka »Zakon (in ustava) je to, kar sodišča pravijo, da je.«
Keywords: primarna pravna pravila, sekundarna pravna pravila, pravilo o pripoznavi, pravila o razsojanju, pravila spremembe, primitivne skupnosti, minimalna vsebina naravnega prava, notranje in zunanje stališče subjektov prava, odprta struktura zakonov
Published: 08.12.2015; Views: 994; Downloads: 139
.pdf Full text (1,05 MB)

7.
Stališče učiteljev do izkustvenega učenja in poučevanja predmeta spoznavanje okolja
Maja Korban Črnjavič, Vlasta Hus, 2009, professional article

Abstract: V skladu s konstruktivizmom je izkustveno učenje pomemben del poučevanja, saj prinaša mnoge pozitivne učinke. Ne samo da se pri učencih povečujejo intelektualne sposobnosti, večata se tudi notranja motivacija ter želja po učenju in odkrivanju novega. Tako dosežemo večjo zapolnitev naučene snovi, globlje razumevanje obravnavane snovi, razvoj sodelovalnih veščin, povezovanje teorije s prakso. S prenovo osnovne šole je izkustveno učenje postalo temeljno izhodišče tudi pri pouku predmeta spoznavanje okolja. Z empirično raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšno stališče imajo učitelji do izkustvenega učenja in poučevanja. Ugotovili smo, da ima večina učiteljev pozitivno stališče do izkustvenega učenja in poučevanja, vendar pa opozarjajo na nekatere pomanjkljivosti.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, izkustveno učenje, osnovna šola, spoznavanje okolja, osnovna šola, stališče učiteljev
Published: 10.07.2015; Views: 1116; Downloads: 176
.pdf Full text (977,05 KB)
This document has many files! More...

8.
STALIŠČA ŠOLSKIH SVETOVALNIH DELAVCEV O POTREBAH SUPERVIZIJE PRI ŠOLSKEM SVETOVALNEM DELU
Ljiljana Regojević, 2014, master's thesis

Abstract: Šolski svetovalni delavci se pri svojem delu srečujejo z raznolikimi situacijami, katerih rešitev vedno ne poznajo. Njihovo delo je pestro in psihično obremenjujoče, zato jim je potrebno zagotoviti pomoč za bolj kakovostno opravljanje dela. Prav supervizija predstavlja koristno metodo pomoči, skozi katero je udeležencem omogočena profesionalna in osebnostna rast, psihična razbremenitev ter iskanje novih rešitev in izmenjava izkušenj. V teoretičnem delu se avtor podrobno seznani s procesom supervizije, v empiričnem delu pa ugotavlja, kakšen pomen ima supervizija za delo šolskih svetovalnih delavcev, v kolikšni meri se pojavljajo potrebe po superviziji pri njihovem delu, kakšna so njihova stališča, mnenja in izkušnje. Rezultati raziskave, v kateri je sodelovalo 113 šolskih svetovalnih delavcev v maju 2014, kažejo na veliko potrebo po superviziji. Izkazalo se je, da šolski svetovalni delavci imajo s supervizijo precej dobre izkušnje in pozitivna stališča do nje. Temeljne ugotovitve opozarjajo na problem udeleževanja v supervizijo, saj pri nas takšen pristop pomoči še vedno ni dovolj razširjen oziroma finančno dovolj dostopen. Omeniti velja še ugotovitev, da več kot polovica anketiranih šolskih svetovalnih delavcev še nikdar ni prejemala supervizijske pomoči, pri svojem delu pa jih nekaj manj kot pol sploh ne prejema nikakršne oblike pomoči.
Keywords: šolski svetovalni delavci, stališče, supervizija, supervizijski proces, supervizor, supervizant
Published: 25.09.2014; Views: 1220; Downloads: 250
.pdf Full text (529,03 KB)

9.
STALIŠČA MLADIH DO EVROPSKE UNIJE
Barbara Frank, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Tako Evropska unija kot družbena kategorija mladih sta za današnjo slovensko družbo zelo pomembni, saj Evropska unija predstavlja tisto nadnacionalno institucijo, ki pomembno vpliva na odločitve in delovanje slovenske države, mladi pa so tista družbena skupina, ki bo v prihodnosti pomagala te procese soustvarjati in spreminjati. V teoretičnem delu diplomskega dela smo se najprej osredotočili na skupino mladih kot družbeno kategorijo ter podali različne definicije le-te. V nadaljevanju smo se osredotočili na aktualne politike, ki jih Evropska unija izvaja na področju mladine, hkrati pa smo izpostavili tudi posamezne programe, namenjene dobrobiti ter razvoju družbene kategorije mladih. Nadaljevali smo s preučevanjem preteklih raziskav na temo stališč mladih do Evropske unije, ki predstavljajo glavnino empiričnega dela pričujoče diplomske naloge. V empiričnem delu smo s pomočjo raziskave Mladina 2013, ki so jo izvedli raziskovalci Filozofske fakultete v Mariboru, analizirali stališča, mnenja in ocene mladih v Sloveniji glede Evropske unije ter dejavnike le-teh. V četrtem poglavju smo strnili vse ugotovitve, ki smo jih pridobili med pisanjem diplomskega dela, hkrati pa za določene zaključke poiskali razlage in odgovore. Ugotovili smo namreč, da imajo mladi v Sloveniji pozitivno stališče do Evropske unije le na ravni evropske integracije, medtem ko so njihova stališča do EU na politični in gospodarski ravni negativna. Pričujoče diplomsko delo nam tako daje poglobljen vpogled v problematiko stališč mladih v Sloveniji do Evropske unije.
Keywords: Mladi, družbena skupina, institucija, Evropska unija, Evropska komisija, Slovenija, stališče, mladinska politika, mladinski programi, politika, gospodarstvo, evropska integracija, prihodnost.
Published: 07.04.2014; Views: 1655; Downloads: 228
.pdf Full text (1,69 MB)

10.
PRAVNA UREDITEV EVTANAZIJE
Klaudija Jelenko, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Iskanje odgovora na vprašanje ali pravica do življenja zajema tudi pravico do smrti, se zastavlja ljudem od zmeraj. Že v antični zgodovini so omenjenemu vprašanju posvečali veliko pozornost in oblikovali bolj ali manj zaokrožena stališča do tega človeškega vprašanja. Evtanazija v dobesednem prevodu pomeni dobro smrt in je kot sinonim za usmrtitev brez bolečin, predmet številnih razprav. Le-teh je v današnjem času zmeraj več predvsem zato, ker je medicina ustvarila velik napredek v smislu podaljšanja pričakovane življenjske dobe, hkrati pa je razvila pripomočke, ki človeka ohranjajo pri življenju, čeprav sam ni sposoben izvajati niti najosnovnejših življenjskih funkcij in si sam ali njegovi svojci zanj želijo evtanazijo. Ta se pojavlja v različnih oblikah. Tako poznamo aktivno in pasivno, prostovoljno in neprostovoljno ter posredno in neposredno evtanazijo (posredno imenujemo tudi metoda z dvojnim učinkom). V okviru nadzorovanega konca človeškega življenja govorimo tudi o samomoru z zdravnikovo pomočjo, pri katerem zdravnik pacientu priskrbi navodila ali sredstva, samo dejanje, posledica katerega je smrt, pa si zada pacient sam. Vprašanje legalizacije evtanazije je postalo aktualno šele v zadnjih dvajsetih letih. Pred tem je bilo njeno izvajanje v glavnem prepovedano predvsem zaradi močnega vpliva Cerkve, ki evtanaziji ostro nasprotuje, v Drugi svetovni vojni pa se je beseda evtanazija uporabljala za množična pobijanja »nearijcev«. Dovolitev evtanazije v posameznih državah danes je posledica dojemanja pravice do življenja kot pravice, ki daje posamezniku možnost svobodne odločitve o smrti. Dodaten argument njeni dovolitvi je pravica do dostojanstva, ki pa je človeku v veliki meri odvzeto, če priklenjen na bolniško posteljo v hudih bolečinah čaka na svoj konec. Pretresljive so zgodbe Nancy Cruzan, Ge. Pretty, g. Welby-ja in številnih drugih, ki so se pred nacionalnimi sodišči ali pred Evropskim sodiščem za človekove pravice borili za dovolitev izvedbe evtanazije, ki bi končala njihove muke. Prav primeri posameznikov, ki so pomagali pri samomoru ali kako drugače sodelovali pri smrti na prošnjo bolnika, so v mnogih državah privedli do dovolitve evtanazije. Le ta je sicer v večini primerov še zmeraj opredeljena kot kaznivo dejanje, vendar pa posameznik ni kazensko preganjan, v kolikor je bila evtanazija izvedena v okviru strogo določenih pogojev. Na ta način je danes evtanazija pravno dopustna na Nizozemskem, v Belgiji, Luxemburgu, nekaterih državah v ZDA,… V Švici dovoljujejo zdravnikovo pomoč pri samomoru, za ta namen pa so ustanovili tudi organizacije, kot sta Exit in Dignitas. Nasprotniki legalizacije opozarjajo, da pravica do življenja, ne zajema pravice do smrti (takšno mnenje je dal tudi Svet Evrope). Pravica do dostojanstva v tem smislu, pa pomeni skrb bližnjih za umirajočega. Dovolitev evtanazije po mnenju njenih nasprotnikov bi prinesla številne zlorabe in pritisk na bolne, naj se zanjo odločijo.
Keywords: evtanazija, aktivna in pasivna evtanazija, metoda z dvojnim učinkom, samomor z zdravnikovo pomočjo, pravno stališče, Cerkev, legalizacija, pravica do življenja
Published: 13.01.2014; Views: 2033; Downloads: 720
.pdf Full text (528,45 KB)

Search done in 0.13 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica