| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 15
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
MODELIRANJE POTROŠNE FUNKCIJE (PRIMER ŠVICE)
Miha Germ, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Potrošnja spada med temeljne agregate makroekonomskega proučevanja, medtem ko je osebna potrošnja zelo pomembna iz vidika posameznika. Posameznik namreč s svojim obnašanjem najbolj vpliva na spreminjanje te komponente, prav tako pa je zelo občutljiv na spremembe osebne potrošnje. V diplomskem delu preverjamo tri različne potrošne funkcije: Keynesova potrošna funkcija, funkcija teorije permanentnega dohodka in Brownova potrošna funkcija. Funkcije preverjamo na osnovi ekonometričnih testov, za najbolj primerno pa smo na podlagi dobljenih rezultatov izbrali Brownovo potrošno funkcijo. Funkcija ima tri spremenljivke. Osebna potrošnja nastopa kot odvisna spremenljivka, dohodek in potrošnja predhodnega obdobja pa sta pojasnjevalni spremenljivki. To funkcijo smo preverjali bolj podrobno, saj smo preverjali še predpostavke metode najmanjših kvadratov, razčlenili smo vplive pojasnjevalnih spremenljivk na odvisno spremenljivko, prav tako pa smo preverili še stabilnost regresijskih koeficientov. Pri preverjanju predpostavk najmanjših kvadratov smo naleteli na težave le pri preverjanju multikolinearnosti, kjer predpostavka ni držala. Vendar pa ekonomska literatura navaja, da je mnogokrat težava multikolinearnosti v pojavu samem, zato modela nismo po nepotrebnem spreminjali. V diplomskem delu smo eno poglavje namenili tudi gibanju pomembnejših makroekonomskih agregatov v Švici.
Keywords: osebna potrošnja, Švica, regresijska analiza, potrošna funkcija, metoda najmanjših kvadratov.
Published: 14.07.2009; Views: 3548; Downloads: 815
.pdf Full text (1,68 MB)

2.
VPLIV POZITIVNEGA MIŠLJENJA IN ČUSTVENE INTELIGENCE NA USPEŠNOST PODJETNIKA
Boštjan Horvat, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Merila in zahteve v poslovnem svetu so se v zadnjem desetletju zelo spremenila. V preteklosti je prevladalo prepričanje, da je za uspešnost podjetnika najpomembnejši inteligenčni kvocient in da čustva ter pozitivno mišljenje z uspehom nista povezana. V zadnjih letih pa v slovenski praksi ravnanja z ljudmi pri delu ta dva dejavnika pridobivata vedno večji pomen. Prav zaradi tega smo se odločili, da bomo v diplomski nalogi raziskali vpliv obeh omenjenih dejavnikov na uspeh podjetnika. Ključni cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, ali pozitivno mišljenje in čustvene spretnosti podjetnika pomembno vplivajo na njegovo poslovno uspešnost. V diplomski nalogi smo tako najprej predstavili vse tri ključne koncepte, tj. moč pozitivnega mišljenja, čustvena inteligenca in uspešnost podjetnika. V nadaljevanju pa smo nato na podlagi raziskave s pomočjo anketnega vprašalnika ugotavljali njihovo povezanost. Ugotovili smo, da tako pozitivno mišljenje kot tudi čustvena inteligenca vplivata na uspeh podjetnika.
Keywords: Čustvena inteligenca, pozitivno mišljenje, uspeh podjetnika, faktorska analiza, regresijska analiza, uspeh, lastnosti dobrih podjetnikov, čustvene spretnosti
Published: 23.09.2010; Views: 3050; Downloads: 421
.pdf Full text (3,00 MB)

3.
Model kalkulacije stroškov izdelave orodij za brizganje plastike v podjetju Vivapen
Boštjan Kovačec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Pri delu sem se omejil na kriterije, ki pogojujejo ceno in rok izdelave orodja za brizganje plastike. Izmed vseh kriterijev sem zaradi enostavnejšega izračuna določil najbolj bistvene, za le-te pa s programsko opremo PLAZET 8.0 izvedel regresijsko analizo, ki je podala ustrezno enačbo za izračun cene ter časa izdelave orodja za omenjeni izdelek oziroma polizdelek. Cilj diplomskega dela je izdelava preprostega modela za hitro izvedbo kalkulacije cene in roka izvedbe orodja za določen brizgan izdelek ali polizdelek, ki lahko ob manjših količinah naročila predstavlja velik odstotek celotnega proizvodnega stroška.
Keywords: model za izvedbo kalkulacije, regresijska analiza, vplivni parametri, izračun cene, brizganje plastike
Published: 01.08.2011; Views: 5014; Downloads: 362
URL Link to full text

4.
FINANČNE INOVACIJE V LUČI AKTUALNE FINANČNE KRIZE IN NJIHOV VPLIV NA POSLOVANJE BANK
Andrej Novak, 2013, master's thesis

Abstract: Zgodovina finančnih kriz v dvajsetem stoletju je dolga in pestra, prav tako tudi vzroki za njihov nastanek in načini za njihovo preprečevanje ter reševanje. Aktualno finančno krizo pogosto imenujemo tudi kriza drugorazrednih posojil, saj naj bi bile njen neposredni vzrok ravno težave v izpolnjevanju obveznosti drugorazrednih posojilojemalcev na ameriškem trgu. Vendar pa samo omenjeno dejstvo še ni moglo biti izključen vzrok za globalno krizo. Razvoj finančnega trga in novih finančnih produktov je namreč omogočil prenos kreditnega tveganja iz običajnih kreditnih institucij preko strukturiranih finančnih instrumentov na različne skupine investitorjev, tudi takšne, ki sicer ne bi prevzemali tovrstnih tveganj. Finančne inovacije lahko opredelimo kot novosti na finančnem področju, ki vključujejo tako nove finančne produkte kot tudi storitve oziroma procese značilne za napredne ekonomske sisteme. Značilno za moderne finančne inovacije je, da zraven ciljev kot je na primer povečanje donosnosti, bistveno vplivajo na odnos do tveganj tako na aktivni kot pasivni strani bilanc finančnih institucij. Banke kot eden izmed največjih igralcev na finančnem trgu so imele vodilno vlogo pri razvoju finančnih inovacij. Pri tem so zasledovale svoje interese kot so povečanje dobička, zmanjšanje izpostavljenosti tveganju, povečanje likvidnosti ali ustreznost regulatornih zahtevam. Namen naše raziskave je bil analizirati različne dejavnike poslovanja v ameriških bankah v obdobju od leta 2003 do leta 2011 in ugotoviti njihov vpliv na poslovanje bank iz vidika donosnosti in izpostavljenosti tveganju. Pri tem smo bili posebej pozorni na vpliv listinjenja kot ene izmed glavnih finančnih inovacij na donosnost in izpostavljenost tveganju bank ter vplivu finančne krize na poslovanje bank. V raziskavi smo kot vir podatkov uporabljali podatke iz Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC. Za preverjanje postavljenih hipotez smo razvili in predstavili ekonometrični model s pomočjo katerega smo analizirali vpliv listinjenja na poslovanje bank. Raziskava je pokazala, da je vpliv listinjenja na donosnost pozitiven in da lahko sklepamo, da je povečevanje donosnosti bil eden glavnih ciljev uporabe listinjenja. Hkrati pa nam rezultati raziskave pokažejo, da se je izpostavljenost tveganju v bankah ob uporabi listinjenja povečala. Ekonometrični model nam je sicer pri analizi ostalih dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje bank, dal rezultate, ki so bili pričakovani. To velja tudi za vpliv finančne krize, kjer se je pokazalo, da je vplivala na zmanjšanje donosnosti bank obenem pa tudi na zmanjšanje izpostavljenosti tveganju.
Keywords: Finančna kriza, deregulacija, globalna ekonomska neravnovesja, hipotekarna posojila, nepremičninski balon, bonitetne agencije, finančne inovacije, listinjenje, hipotekarna obveznica – MBS, zadolžnica zavarovana z dolgom - CDO, zamenjava kreditnega tveganja – CDS, bančni sistem v senci, ameriške banke, donosnost, izpostavljenost tveganju, regresijska analiza, metoda najmanjših kvadratov, Ramseyev Reset Test.
Published: 17.10.2013; Views: 1404; Downloads: 304
.pdf Full text (2,00 MB)

5.
OBVLADOVANJE TRŽNIH TVEGANJ V POSLOVNI BANKI S SISTEMOM LIMITOV IN IZVEDENIMI FINANČNIMI INSTRUMENTI
Barbara Žagar, 2013, master's thesis

Abstract: Bančno poslovanje je neločljivo povezano s prevzemanjem tveganj. Za banko je ključnega pomena, da se teh tveganj zaveda, jih identificira, analizira, ovrednoti in sprejme ustrezne ukrepe, s čimer bistveno zmanjša možnost nastopa negativnih posledic na njeno poslovanje. Tržna tveganja, obvladovanju katerih je naloga namenjena, izvirajo iz sprememb tržnih cen, valutnih tečajev in obrestnih mer finančnih instrumentov. V bančnem poslovanju predstavljajo manjši pa vendar nezanemarljiv del tveganj, ki jim je banka pri svojem poslovanju izpostavljena. Za njihovo učinkovito obvladovanja ima banka na voljo številne instrumente, katere in kako bo uporabila pa je v prvi vrsti odvisno od njenih poslovnih potreb, kakor tudi od njene dovzetnosti za prevzemanje teh tveganj. V nalogi smo se osredotočili na sistem limitov in izvedene finančne instrumente kot možne načine za obvladovanje tržnih tveganj. Mednje smo vključili tudi tvegano vrednost (ang. value at risk) kot mero najvišje potencialne izgube, ki jo lahko imetnik portfelja ob upoštevanju določene verjetnosti dogodkov realizira v določenem obdobju. Na izračun potencialne izgube pomembno vpliva nestanovitnost cen finančnih instrumentov, prikaz povezave med omenjenima spremenljivkama pa je sestavni del naloge. Vsebina naloge ni uporabna zgolj za poslovne banke. Limitni sistem kot mehanizem obvladovanja tveganj je uporaben za vsakega investitorja, ki lahko z nekaj osnovnega računalniškega znanja učinkovito upravlja svoj portfelj ter tako pomembno vpliva na poslovni rezultat le-tega. Seveda je kompleksnost upravljanja takega portfelja bistveno manjša od upravljanja portfelja poslovne banke, ki se pri svojem poslovanju srečuje z različnimi finančnimi instrumenti, čemur mora biti prilagojena tudi njena informacijska podpora. Dopolnitev limitnemu sistemu predstavljajo izvedeni finančni instrumenti. Ti so še posebej uporabni pri zapiranju oziroma uravnavanju valutno in obrestno občutljivih pozicij, ki jih banka zavzema pri svojem poslovanju. Ključno pri obvladovanju tržnih tveganj je definiranje največje izgube, ki smo jo še pripravljeni prevzeti, kakor tudi višine zaslužka, pri katerem smo pripravljeni določeno pozicijo zapreti. Z dobro zastavljeno politiko obvladovanja tržnih tveganj, ki jo je potrebno nenehno preverjati in nadgrajevati, lahko banka pomembno vpliva na svoj poslovni rezultat. Pri tem je z vidika investitorjev pomembno, da jim v zameno za občasne visoke donose, ki se lahko kaj kmalu obrnejo v negativno smer, zagotavlja stabilne poslovne rezultate ter posledično stabilen donos na vložen kapital. Hkrati poslovna banka s takšnim poslovanjem varčevalcem daje pozitiven signal, da je stabilna in zaupanja vredna institucija.
Keywords: tržno tveganje, valutno tveganje, obrestno tveganje, pozicijsko tveganje, tvegana vrednost, limitni sistem, izvedeni finančni instrumenti, obračunavanje varovanja pred tveganji, odprta devizna pozicija, obrestni razmik, neto likvidna aktiva. opcija, dogovor o terminski obrestni meri, obrestna zamenjava, terminska pogodba, regresijska analiza, beta, trajanje, model vrednotenja dolgoročnih naložb
Published: 06.12.2013; Views: 1473; Downloads: 255
.pdf Full text (1,00 MB)

6.
EKONOMSKA SVOBODA IN KAKOVOST ŽIVLJENJA: EMPIRIČNA ANALIZA EVROPSKIH DRŽAV
Maja Škerget, 2013, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu govorimo o vplivu ekonomske svobode na kakovost življenja. V preteklosti so se empirične raziskave osredotočale na povezavo med svobodo in dohodkom. Ugotovili so, da je visoka raven ekonomske svobode korelirana z višjimi ravnmi gospodarske rasti in dohodka. Vedno bolj pa se težišče raziskovanja premika na proučevanje odnosa med ekonomsko svobodo in kakovostjo življenja. Višja ekonomska svoboda je nedvomno povezana z višjo kvaliteto življenja. Pri tem pa ne mislimo samo na višjo raven dohodka, temveč s kvaliteto življenja mislimo predvsem na daljšo življenjsko dobo in višjo izobrazbo ter mnogo drugih vidikov, tudi čustvena stanja. Z uporabo linearnega regresijskega modela smo na vzorcu 35 evropskih držav proučili vpliv ekonomske svobode na indeks človeškega razvoja in na subjektivno vrednotenje življenja. Empirični rezultati podpirajo hipotezo, da višja ekonomska svoboda vodi v višjo kakovost življenja. Prav tako smo ugotovili, da imajo tri področja ekonomske svobode vpliv na kakovost življenja. Pravni sistem in lastninske pravice ter regulativa pozitivno vplivata na objektivni/subjektivni kazalnik kakovosti življenja. Nasprotno pa je vpliv področja obseg državne potrošnje na obe meri kakovosti negativen. Ugotovili smo tudi, da trdnost valute in svoboda mednarodnega trgovanja nimata vpliva na kakovost življenja.
Keywords: Ekonomska svoboda, kakovost življenja, blaginja, zadovoljstvo z življenjem, regresijska analiza, indeks človeškega razvoja, Fraser Institute, Heritage Foundation.
Published: 06.01.2014; Views: 1089; Downloads: 184
.pdf Full text (1,73 MB)

7.
Odstranjevanje adsorbljivih organskih halogenov z ultrafiltracijo z micelarnim učinkom iz industrijske odpadne vode
Aleksandra Vinder, 2013, dissertation

Abstract: Neočiščene odpadne vode so pretežni razlog onesnaženja tako površinskih kot podtalnih virov pitnih vod zaradi slabe biološke razgradljivosti, kopičenja v organizmih in sedimentih ter strupenosti za ljudi in okolje. Pri tem zavzemajo pomembno mesto detergenti in tista organska onesnažila, ki s klorom tvorijo adsorbljive organske halogene (AOX). Namen doktorske disertacije je odstranjevanje AOX iz industrijske odpadne vode, ki vsebuje tudi tenzide. Uporabili smo postopek koagulacije kot klasičen fizikalno kemijski postopek za odstranjevanje onesnažil iz odpadnih vod in ultrafiltracijo z micelarnim učinkom (MeUF) kot način čiščenja vod v skladu s smernicami trajnostnega razvoja. Tenzidi imajo namreč sposobnost tvorjenja večjih skupkov (micel) pri dovolj visokih koncentracijah, v katere se solubilizirajo organske molekule, kot so AOX, in se tako zadržijo na ultrafiltracijski membrani. Takšen način čiščenja industrijske odpadne vode je bolj učinkovit v primerjavi z drugimi separacijskimi procesi, ker je mogoče hkrati s tenzidi odstraniti tudi veliko količino organskih in anorganskih nečistoč, ne da bi bilo pri tem potrebno dodajati posebne kemikalije. Koagulacija je bila izvedena na realnih odpadnih vodah z različnimi kombinacijami kovinskih koagulantov in industrijskega flokulanta. Rezultati so pokazali, da je s to metodo mogoče očistiti odpadno vodo do določene stopnje. Tak postopek je ob uporabi klasičnih kovinskih koagulantov cenovno sorazmerno ugoden. Problem pa se pojavi zaradi problematike odlaganja oziroma možnosti uporabe velikih količin oborine, ki se tvori med procesom. V postopku ultrafiltracije je bila raziskava izvedena na modelnih in na realnih vodah, ki so vsebovale določene koncentracije tenzidov, soli, AOX in drugih organskih onesnažil, izraženih kot vrednost KPK. Določili smo korelacije med njimi in postavili matematični model, ki to zvezo zadovoljivo opisuje. Za preučevanje zvez med omenjenimi merjenimi parametri smo uporabili regresijsko analizo, s katero smo ugotavljali vpliv koncentracij anionskih tenzidov, neionskih tenzidov in elektrolitov na odstranjevanje AOX. Za vsako od komponent smo generirali zvezo, ki prikazuje odstranjevanje AOX kot linearno funkcijo koncentracije posamezne komponente. Validacijo enačb smo izvedli z analizo variance. Nazadnje smo generirali linearni model, ki vključuje koncentracije vseh treh komponent, z zaporednim dodajanjem ustreznih koncentracij v model. Rezultati so pokazali, da kaže MeUF velik potencial pri odstranjevanju tenzidov, posebno pa organskih onesnažil kot je AOX. Potrdili smo tezo, da je učinkovitost odstranjevanja AOX na membrani posledica solubilizacije le-teh v notranjost tenzidnih micel in je zato tvorba micel anionskih tenzidov bistvena za učinkovito odstranitev AOX. Z regresijsko analizo smo potrdili, da je nastajanje micel anionskih tenzidov odvisno od več dejavnikov. V linearnih modelih, ki smo jih izdelali za nizke in visoke koncentracije anionskih tenzidov, smo se omejili na dva dejavnika: prisotnost neionskih tenzidov in specifična prevodnost. Oba znižujeta kritično micelno koncentracijo (CMC) anionskih tenzidov, zato je njun vpliv opazen šele takrat, ko se koncentracija anionskih tenzidov približuje svoji vrednosti CMC, torej v modelu z visokimi koncentracijami tenzidov. Prav v tem pa se tudi oba modela med seboj razlikujeta. Zato je potrebno izdelati ločene modele, ki omogočajo napoved, do kolikšne mere je mogoče očistiti določeno odpadno vodo, saj so začetne koncentracije anionskih tenzidov v odpadni vodi najvplivnejše.
Keywords: tenzidi, ultrafiltracija z micelarnim učinkom, adsorbljivi organski halogeni, flokulacija/koagulacija, učinkovitost odstranjevanja, regresijska analiza
Published: 03.01.2014; Views: 2845; Downloads: 291
.pdf Full text (2,49 MB)

8.
Napovedovanje pretovora blaga za podporo planiranja aktivnosti v Luki Koper, d.d.
Mirjana Zarnec, 2014, master's thesis/paper

Abstract: Za uspešnost poslovanja podjetij je pomembno, da se poslovne odločitve na operativnem, taktičnem in strateškem nivoju sprejemajo na podlagi napovedi poslovanja. Napovedi so lahko kvantitativne ali kvalitativne. Za katero vrsto napovedi se bomo odločili, je odvisno od vrste in obsega podatkov, ki jih imamo na voljo. Prav tako pa na odločitev vpliva dolžina napovedi, ki jo potrebujemo. V gospodarstvu, se na operativnem nivoju najpogosteje uporabljajo kratkoročne napovedi, na taktičnem nivoju srednjeročne napovedi ter dolgoročne napovedi na strateškem nivoju. Za sprejemanje odločitev na strateškem nivoju potrebujemo dolgoročne napovedi, za kar so primernejše kvalitativne metode. Za sprejemanje kratkoročnih odločitev so primernejše kvantitativne metode, s katerimi načeloma lahko predvidimo zelo natančno povpraševanje v naslednjih nekaj obdobjih. V magistrskem delu smo analizirali podatke o pretovoru na primeru Luke Koper, d. d. Podatki, ki smo jih uporabili za analizo, so javno dostopni na spletu. Za analizo smo izbrali mesečne podatke o skupnem pretovoru, pretovoru kontejnerjev in pretovoru RO-RO (roll-on roll-off). Za tehnike napovedovanja smo izbrali multiplo regresijsko analizo, eksponentno glajenje in SARIMA model (model sezonskih avtoregresijskih integriranih drsečih sredin). Za vsako od treh izbranih skupin pretovora smo izbrali najboljši model glede na RMSE (koren povprečne kvadratne napake) in MAPE (odstotek povprečne absolutne napake) ter na koncu primerjali rezultate vseh treh tehnik, ki smo jih uporabili za napovedovanje. Med izbranimi modeli ne prihaja do večjih razlik pri napovedih. Ugotavljamo, da lahko z vsemi tremi modeli izdelamo približno enako dobre kratkoročne napovedi. V letu 2014 pričakujemo povečanje pretovora za vse tri blagovne skupine, ki smo jih vključili v analizo. Največjo rast, 13,5 %, pričakujemo pri pretovoru kontejnerjev. Za skupen pretovor analize kažejo na 4,5 % povečanje pretovora, kar je 0,5 % manj, kot so napovedali strokovnjaki Luke Koper.
Keywords: napovedovanje pretovora, multipla regresijska analiza, eksponentno glajenje, SARIMA, pomorski transport
Published: 22.07.2014; Views: 1269; Downloads: 179
.pdf Full text (5,28 MB)

9.
Regresijska analiza količine pretovora in vrednostnih delnic v d.d. Luka Koper
Aleš Žižek, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen eden od načinov ocenjevanja podjetja glede na vrednost delnic v določenem časovnem obdobju. Uporabljena je statistična analiza, ki preverja, ali obstaja in kakšna je povezava med nihanjem vrednosti delnic ter pretovorom v podjetju in ali se lahko nato na podlagi teh podatkov odločamo o nakupu oziroma prodaji delnic v lasti. Tovrstna analiza lahko (potencialnim) investitorjem bistveno olajša pregled ekonomskih analiz opazovanega podjetja, ki se najpogosteje navezujejo na dohodke in stroške podjetja, torej letne računovodske izkaze. S to analizo lahko uporabnik le z enostavnim opazovanjem in kratkim izračunom pride do sklepa, ali je podjetje primerno za vlaganje ali ne. V diplomskem delu so prav tako predstavljene osnovne in napredne teorije uporabne statistike.
Keywords: statistična analiza, pretovor, delnice, delniška družba, korelacija, razsevni grafikon, regresija, regresijska premica, Pearsonov koeficient, interval zaupanja
Published: 19.11.2014; Views: 982; Downloads: 101
.pdf Full text (1,16 MB)

10.
VPLIV FINANČNE KRIZE NA POSLOVANJE ZAVAROVALNIC V EVROPI
Tadej Pukšič, 2015, master's thesis

Abstract: Finančna kriza, ki se je začela v ZDA leta 2007, je vplivala na vse panoge svetovnega gospodarstva. Največ pozornosti je bilo v tem obdobju namenjene krizi bančnega sistema, ki ga je kriza prizadela najbolj intenzivno. A tudi zavarovalniškemu sektorju kriza ni prizanesla. V prvem delu magistrske naloge smo ugotavljali značilnosti evropskega in slovenskega zavarovalniškega sektorja, njuno stopnjo razvitosti, strukturo in zgodovinski razvoj. Ugotovili smo, da so krize sestavni del svetovne ekonomije in ugotovili vlogo zavarovalniškega sektorja kot blažilca krize. Vpliv finančne krize na poslovanje zavarovalnic smo v magistrski nalogi raziskali na geografskem področju Evrope in z vzorcem štirideset največjih zavarovalnic po bilančni vsoti. Poslovanje zavarovalnic v obdobju pred in v krizi smo analizirali na podlagi najpomembnejših finančnih kazalnikov, kot so cena delnice, čisti dobiček, celotna sredstva in kapital, tržna kapitalizacija, dobiček na delnico, ROA, ROE, beta, število delnic in multiplikator čistega dobička. Finančne kazalnike smo sprva razložili s teoretičnega vidika, nato pa v sklopu analize izpostavili njihove prednosti in slabosti pri uporabi za nakupne odločitve delnic. Statistično analizo smo opravili s pomočjo enostavne regresijske in korelacijske analize. Rezultati regresijske analize so nam dali odgovor na vprašanja o dejanskem vplivu krize na posamezno zavarovalnico in finančni kazalnik. Prav tako o moči in obsegu krize, ki smo jih nato posplošili na celotni zavarovalniški trg Evrope. Uporabljene statistične analize so nam potrdile vpliv krize na evropski zavarovalniški trg, vendar je bil ta znotraj zavarovalnic in finančnih kazalnikov zelo raznolik. S korelacijsko analizo smo ugotavljali, kakšna je medsebojna koreliranost zavarovalnic pri posameznem finančnem kazalniku. Glede na vse večjo stopnjo globalizacije in integracije evropskega in svetovnega gospodarstva smo ugotovili, da ima to vpliv tudi na zavarovalnice, ki so med seboj v veliko primerih korelirane. V analizo smo vključili tudi slovenski zavarovalniški sektor, in sicer zavarovalnico, ki od leta 2008 kotira na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, Zavarovalnico Triglav, d. d. Slovenski zavarovalniški sektor smo primerjali z evropskim in tako ugotavljali razlike in podobnosti, ki so se dogajale v analiziranem obdobju. Že v prvem delu smo ugotovili, da slovenski zavarovalniški sektor po razvitosti zaostaja za evropskim povprečjem. Razvojni zaostanek pa se zaradi hitrega razvoja slovenskih zavarovalnic počasi zmanjšuje. Prav razlika v razvitosti slovenskega in evropskega zavarovalniškega trga je močno vplivala na končne rezultate analize, ki so potrdili neznaten vpliv krize na slovenski zavarovalniški sektor.
Keywords: Zavarovalnica, zavarovalniški sektor, finančna kriza, regresijska analiza, korelacijska analiza
Published: 21.08.2015; Views: 1087; Downloads: 167
.pdf Full text (3,50 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica