| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 16
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
3.
4.
INFORMACIJSKA PODPORA INVESTICIJSKIM IN INDEKSNIM SKLADOM V UPRAVLJANJU DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE
Biserka Fekonja, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Družba za upravljanje (v nadaljevanju DZU) mora v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje zagotavljati popolno evidenco imetnikov in vseh njihovih transakcij v skladih, ki jih upravlja. Za »klasične« vzajemne sklade, katerih investicijski kuponi niso uvrščeni s trgovanjem na Ljubljansko borzo, družba za upravljanje s primerno informacijsko podporo zagotavlja popolni pregled imetnikov investicijskih kuponov in njihovih transakcij, s tem pa tudi nad stanjem investicijskih kuponov v skladu. Pri skladih (ETF-exchange traded fund), ki kotirajo na borzi, se transakcije odvijajo na primarnem in sekundarnem trgu. Oblikujeta se dve vrednosti enote premoženja: »knjigovodska«, ki odraža stanje portfelja sklada in »tržna«, ki se oblikuje na borzi v odvisnosti od ponudbe in povpraševanja. Posledica primarnega trgovanja (prodaje oz. odkupa) je sprememba števila izdanih investicijskih kuponov, število le-teh lahko narašča ali se zmanjšuje glede na število prodanih oz. odkupljenih investicijskih kuponov. Slednje tako vpliva na spremembo v velikosti kapitala sklada. Nakup oziroma prodaja kuponov se vrši po knjigovodski vrednosti enote premoženja (v nadaljevanju VEP), ki jo izračunava DZU. Posledica sekundarnega trgovanja je sprememba imetništva investicijskih kuponov, ki se evidentira v centralnem registru Klirinško depotne družbe (v nadaljevanju KDD), število investicijskih kuponov pa ostane nespremenjeno. Trgovanje z investicijskimi kuponi ETF preko borze torej nima vpliva na velikost kapitala. Pri tem se zamenja lastnik investicijskih kuponov, sklad pa ne pridobi novega kapitala. Vlagatelji lahko investicijske kupone kupujejo ali prodajajo na borzi po tržni ceni. Pri tem se jim ne obračunajo stroški vstopnih ali izstopnih provizij temveč jih bremenijo le stroški borznega posredovanja. Družba za upravljanje je za ETF sklade dolžna voditi evidenco transakcij vlagatelja samo na primarnem trgu, hkrati pa zagotoviti, da je dnevno končno število investicijskih kuponov takega sklada usklajeno po obeh evidencah, v računalniški aplikaciji, ki podpira »pasivo« in v registru KDD. KDD je za vsak ETF sklad, ki ga upravlja Probanka upravljanje, odprla t.i. plavajoči račun, preko katerega potekajo prenosi investicijskih kuponov s trgovalnih računov vlagateljev na račun sklada v primeru prodaje in obratno v primeru nakupa investicijskih kuponov. Pregled dnevnih transakcij na plavajočem računu sklada omogoča vpogled v sistem KDD in njihovo aplikacijo Klient CRVP, s katerega DZU dnevno izpisuje promet po skladih in delniško knjigo sklada. Na osnovi teh izpisov se izračuna stanje investicijskih kuponov v obtoku po evidenci KDD, to pa mora ustrezati stanju v računalniški aplikaciji Moj denar, ki nudi informacijsko podporo v družbi za upravljanje. V pravilih upravljanja sklada je posebej predpisan postopek za izvršitev obračuna izplačila oz. vplačila investicijskih kuponov na primarnem trgu. Ker je največ transakcij na primarnem trgu prodaj investicijskih kuponov sklada ETF, sem v svoji diplomski nalogi na primeru Globalnega naložbenega sklada predstavila postopek izplačila investicijskih skladov, dnevno kontrolo stanja investicijskih kuponov sklada v obtoku in na plavajočem računu sklada. V svoji diplomski nalogi sem nakazala možne rešitve oziroma poenostavitve pri vodenju dnevnega stanja kuponov v skladu, saj je od tega odvisna izračunana vrednost enote premoženja sklada. Informacijska podpora procesom obračunavanja vplačil in izplačil mora omogočati čim več avtomatizma (uvoz podatkov, kjer za to obstaja možnost), saj se s tem zmanjša možnost napake zaradi »človeškega faktorja«. Vsak sklad ima svoja pravila upravljanja, v katerih so določeni parametri, ki jih mora aplikacija podpirati. V okviru podskladov Krovnega sklada Probanka (KSP) je več vrst kuponov oziroma varčevalnih načrtov s posebnostmi glede vstopnih in izstopnih stroškov, pri vplačilih v podsklade KSP in sklade ETF veljajo različne presečne ure glede p
Keywords: družba za upravljanje, vzajemni sklad, vzajemni sklad, ki kotira na borzi, investicijski kupon, stanje investicijskih kuponov v skladu, plavajoči račun sklada, delniška knjiga sklada, informacijska podpora, računalniška aplikacija, popolna evidenca vlagateljev, evidenca transakcij, vrednost enote premoženj
Published: 09.07.2009; Views: 1949; Downloads: 86
.pdf Full text (1,24 MB)

5.
IZDELAVA IN VPELJAVA APLIKACIJE ZA INFORMACIJSKO PODPORO V KEMIJSKI PROIZVODNJI
Roman Kelhar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je opisan postopek izdelave in kasnejše vpeljave računalniške aplikacije za pomoč pri vodenju kemijske proizvodnje. Opisani so osnovni deli ali podprogrami programa Vpisovanje, pristop k sami izdelavi, njihov namen, uporaba in sama izdelava. Ravno tako je opisan postopek validacije po znanem »V« modelu. Program Vpisovanje je namenjen planiranju kemijske proizvodnje aktivnih učinkovin, sledenju materialnih tokov v proizvodnji ter vodenju in usmerjanju proizvodnje. Sledljivost od vstopnih surovin in vse do končnega proizvoda zagotavlja transparentnost proizvodnje ter hitro odkrivanje in preprečevanje napak. Analiziranje proizvodnje je tako hitrejše, hkrati pa nam omogoča hitrejše odkrivanje ozkih grl , ki jih lahko nato odpravimo in s tem pospešimo sam proces od naročila do izdelave izdelka. Program Vpisovanje je nastal kot pripomoček, ki zagotavlja dostop do vseh potrebnih informacij v pripravi proizvodnje na enem samem mestu. S tem se prihranil čas in predvsem zmanjša strošek zaradi zmanjšanja števila licenc na ostalih programih, ki so potrebni v dobri informacijsko podprti proizvodnji. Današnja proizvodnja, kemijska ali katerakoli druga, je lahko sodobna, varčna in uspešna samo s solidno informacijsko podporo.
Keywords: Informacijska podpora v proizvodnji, kemijska proizvodnja, računalniška aplikacija, nadzor kemijske proizvodnje, sledenje materialnih pretokov.
Published: 11.05.2020; Views: 176; Downloads: 12
.pdf Full text (1,40 MB)

6.
IZBOLJŠANJE MODELA TPM V PODJETJU ARCONT
Vladimir Kozar, 2010, master's thesis

Abstract: V uvodnem delu te magistrske naloge obravnavamo problematiko vzdrževalnega procesa v podjetju ARCONT, ki zaradi sprejete vizije podjetja želi ohraniti vodilni položaj na evropskem kontejnerskem trgu. To lahko zagotovi le s stalnimi neprekinjenimi izboljšavami tehnoloških procesov. Naložbe v sodobna tehnična sredstva tako postajajo neprekinjeni procesi. Sodobna tehnična sredstva pa so zgrajena iz vedno bolj zahtevnih gradnikov in sklopov, ki sestavljajo kompleksne naprave, kar zahteva nove pristope k upravljanju in vzdrževanju, če želimo doseči in ohraniti visoko razpoložljivost in zanesljivost sistema za realizacijo naročil vse bolj zahtevnih kupcev. V poglavju o teoretičnih osnovah so obravnavani in definirani osnovni pojmi glede vzdrževalne tematike, kot so metode za obvladovanje učinkovitosti vzdrževanja, ter izrazi, kot so učinkovitost, razpoložljivost, zanesljivost, vzdrževalnost, odpoved sistema, skupna učinkovitost opreme in sorodno izrazoslovje. V sodobni svetovni praksi je na področju obvladovanja zanesljivosti procesov in zagotavljanja visoke kakovosti izdelkov ter storitev uveljavljenih več metod, uporabnih tudi za področje vzdrževanja. Te metode v primeru uvedbe in izvajanja zagotavljajo, da je proces vzdrževanja ustrezen ostalim procesom znotraj podjetja in tudi primerljiv s konkurenco. Uvajanje modela za izboljšanje vzdrževanja v ključnem procesu podjetja ARCONT je opisano v praktičnem delu naloge. Uvajanje izboljšav ni možno na hitro in brez posebnih priprav, zato so navedeni koraki, ki jih je potrebno postopno izvesti, da zagotovimo uspeh. Izvajanje zahtevnih delovnih procesov si danes težko predstavljamo brez računalniške podpore. V zvezi s tem je ravnanje s programsko opremo za procesorske gradnike tehničnih sredstev obravnavano v posebnem poglavju, v katerem se omejujemo na shranjevanje podatkov in spreminjanje osnovnih parametrov izhodnih fizikalnih veličin. Učinki uvedbe izboljšanega modela in možnosti za nadaljnji razvoj vzdrževanja v ARCONT—u so predstavljeni v zaključnem delu naloge, v katerem ugotavljamo, kako izboljšan model vzdrževanja vpliva na produktivnost procesa površinske zaščite, kakovost barvanja izdelkov, stroške vzdrževanja, učinkovito rabo energije, odzivnost na zaloge, varnost pri delu in kulturo zaposlenih, tam so nanizani predlogi za nadaljnji razvoj vzdrževanja v podjetju ARCONT.
Keywords: diagnostika, krmiljenje, računalniška podpora, razpoložljivost, vzdrževanje
Published: 11.01.2011; Views: 2052; Downloads: 268
.pdf Full text (10,42 MB)

7.
STROŠKOVNI MODEL ABSENTIZMA ZA PROIZVODNA PODJETJA
Tatjana Draksler, 2011, master's thesis

Abstract: Spremljanje zdravstvenega absentizma je aktualno, kar nakazujejo številne raziskave, članki ter znanstvene knjige, ki so že na voljo oziroma še nastajajo. Razlog za tolikšno zanimanje za to področje lahko vsekakor pripisujemo temu, da zdravstveni absentizem povzroča negativne posledice za delodajalce, zavarovalni sistem kakor tudi posameznike. Absentizem oz. izostajanje (od dela), odsotnost, kot je opredeljeno v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, je zelo širok pojem, za katerega v različnih literaturah obstajajo različne definicije. Mi jo bomo razumeli predvsem kot bolezensko odsotnost oz. bolniško odsotnost, ki je ponavadi glavni razlog za izostanek z dela. Odsotnost z dela lahko ločimo na prostovoljno in na neprostovoljno (Steel, 2003). Na neprostovoljno odsotnost zaposleni nima vpliva, prostovoljna odsotnost pa je odsotnost, povezana z motivacijskimi dejavniki. Delodajalci se trudijo vpeljevati različne ukrepe, ki bi privedli do zmanjšanja absentizma. Ti ukrepi so v večini primerov naravnani na reševanje že nastale situacije, ko je torej problem že zaznan in je potrebno ukrepati. Vsekakor bi bilo potrebno uvajati ukrepe, ki bi delovali preventivno in bi torej zmanjševali absentizem na dolgi rok. Vsekakor je priporočljivo, da delodajalci uvajajo raznovrstne ukrepe. Namen magistrske naloge je predstaviti stroškovni model absentizma, s katerim bi lahko izračunali strošek absentizma, ki bi zajemal tri področja, in sicer stroške delodajalcev, stroške zavarovalnega sistema ter strošek posameznika. Naloga predstavlja različne ukrepe, ki jih z namenom zmanjšanja absentizma uvajajo podjetja v Sloveniji. Prav tako naloga predstavlja zakonsko ureditev na področju absentizma v Sloveniji ter v državah Evropske unije. Simulacija delovanja stroškovnega modela je opravljena in ponazorjena s študijo konkretnega primera proizvodnega podjetja. Predlagani stroškovni model je uporaben ob predpostavki, da je na razpolago dovolj informacij oz. podatkov, in sicer: podatki o plačah oziroma vrednosti nadomestila, število ur bolniške odsotnosti, višina oziroma odstotek nadomestila ter vrednost zdravstvenih storitev. Za celovito spremljanje stroškov zdravstva bi morali imeti opredeljene poteke zdravljenj posameznih bolezni. V zdravstvenem sistemu so že v letu 2005 pričeli z vpeljevanjem tako imenovanih kliničnih poti. Uvajanje kliničnih poti vpliva na boljše obvladovanje stroškov ter omogoča boljšo preglednost nad aktivnostmi. Hkrati z uvajanjem kliničnih poti bi lahko torej dobili učinkovit sistem za ugotavljanje in spremljanje stroškov zdravljenja.
Keywords: absentizem, stroški, stroškovni model, zakonska ureditev, računalniška podpora
Published: 30.08.2011; Views: 2008; Downloads: 211
.pdf Full text (3,22 MB)

8.
RAČUNALNIŠKO PODPRTO NAČRTOVANJE IN VODENJE PROIZVODNJE V PODJETJU METAL RAVNE
Bogdan Plazovnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava uporabo računalniško podprtega načrtovanja in vodenja proizvodnje v podjetju Metal Ravne. Ker je danes obstoj podjetja na trgu v veliki meri odvisen od učinkovitega načrtovanja in vodenja proizvodnje, je vlaganje v stalen razvoj in posodabljanje informacijskih sistemov v podjetju edina pravilna filozofija podjetja. Učinkovit sistem za načrtovanje in vodenje proizvodnje ne pomeni več zgolj konkurenčne prednosti na trgu, ampak je nujen že za samo preživetje. V diplomskem delu se bom osredotočil na težave, ki so pestile podjetje Metal Ravne pred vpeljavo novega informacijskega sistema, s pomočjo ekranskih slik pa bom naredil tudi pregled osnovnih področij, ki jih sistem za načrtovanje in vodenje proizvodnje v podjetju zajema. Na podlagi tega bom predstavil vzroke za odločitev podjetja, da vpelje nov sistem, ter prikazal njegovo uporabnost.
Keywords: računalniška podpora, načrtovanje proizvodnje, vodenje proizvodnje, informacijski sistem
Published: 06.10.2011; Views: 2267; Downloads: 175
.pdf Full text (2,78 MB)

9.
INFORMATIZACIJA RAČUNOVODSTVA V JAVNEM ZAVODU, PRIMER CENTRA ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA
Snežana Maksić, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Javni zavod je posredni uporabnik proračuna, ki se pretežno financira iz proračuna državne ali lokalne skupnosti. Njegov cilj je zadovoljevanje družbenih potreb. Da lahko dosega zastavljene cilje, potrebuje razumljive in zanesljive informacije, na osnovi katerih sprejema odločitve. Nudi mu jih lahko računovodstvo. Ker je količina dela v računovodstvu ogromna, je v veliko pomoč računovodski informacijski sistem, ki je avtomatiziral pretežen del računovodskega dela. Brez dobrega računovodskega informacijskega sistema si danes dela v računovodstvu sploh ne moremo več predstavljati. V diplomski nalogi zato obravnavamo pomen informatizacije računovodstva v javnem zavodu ter njene prednosti in pomanjkljivosti. V prvem delu naloge je podrobno predstavljena zakonska opredelitev javnega zavoda, njegova dejavnost, upravljanje in financiranje. V drugem delu naloge so predstavljene pravne in strokovne podlage za računovodstvo, funkcije in vrste računovodstev, poslovne knjige ter pomen računalniške podpore v računovodstvu. Na koncu sledi analiza računalniške podpore računovodstva v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, s katero želimo ugotoviti, kakšne so prednosti in pomanjkljivosti računovodskega informacijskega sistema.
Keywords: nepridobitna dejavnost, javni zavod, računovodstvo, računalniška podpora, informatizacija računovodstva
Published: 14.11.2012; Views: 1424; Downloads: 113
.pdf Full text (358,32 KB)

10.
Optimiranje velikosti ekonomske serije zalog v proizvodnji
Rožle Penca, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljen proces prilagoditve modela za določanje optimalne količine zaloge v nabavnem procesu v uporaben računalniško podprt model primeren za uporabo v proizvodnem podjetju Penca d.o.o., ki se ukvarja z orodjarstvom in brizganjem plastičnih izdelkov. Opisane so prilagoditve in predpostavke na katerih je s pomočjo Microsoft Excel-a izdelan računalniški program za natančno določitev izdelovane količine posameznih plastičnih brizganih polizdelkov tega podjetja. Zajeti in analizirani so vsi podatki, ki v podjetju povzročajo stroške zaloge. Na realnih primerih v podjetju je prikazano delovanje programa za določevanje optimalne količine in posledični prihranki, ki so posledica te količine. Program je možno uporabiti tudi kot orodje za pridobivanje podatkov, pomembnih za strateške odločitve uprave podjetja.
Keywords: Upravljanje zalog, računalniška podpora, stroški zalog, optimizacija zalog
Published: 21.10.2013; Views: 1079; Downloads: 132
.pdf Full text (2,01 MB)

Search done in 0.13 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica