| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Obligacijskopravna vprašanja prevoza z Uberjem
Sašo Šilec, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo odpira in naslavlja obligacijskopravna vprašanja prevoza z Uberjem, pod predpostavko, da bi ta s svojim delovanjem prodrl tudi na trg Republike Slovenije. Za ustrezno preučevanje obligacijskopravnih vprašanj je potrebno poznavanje delovanja digitalne pametne platforme in poteka prevoznih storitev z uporabo mobilne aplikacije Uber, kar je predstavljeno v uvodnih poglavjih. V slednjih so izpostavljeni tudi posamezni problemi in izzivi, ki jih prinaša digitalizacija ponujanja različnih storitev, s poudarkom na konkretnem primeru prevozov z Uberjem. Problematika delovanja in ponujanja storitev preko mobilne digitalne platforme ob pomoči istoimenske mobilne aplikacije je izjemno široka in posega na različna pravna področja. Med pomembnejšimi so predvsem javnopravna vprašanja različnih dovoljenj, vprašanja statusa voznikov z vidika delovnega prava in pa obligacijskopravna vprašanja, ki vplivajo predvsem na uporabnike tovrstnih storitev. Zdi se, da so med naštetimi najmanj raziskana obligacijskopravna vprašanja, ki so predmet magistrskega dela. Ker je Slovenija od leta 2004 članica EU in v njej ob vseh nacionalnih pravnih predpisih veljajo tudi predpisi, ki so del prava EU, hkrati pa je trg Republike Slovenije tudi del notranjega trga EU, na katerem veljajo specifična pravila, je predstavljena tudi problematika z vidika prava EU. Pri tem je posebej izpostavljena sodba Sodišča EU v zadevi Asociación Profesional Elite Taxi proti Uber Systems Spain SL ter mnenje generalnega pravobranilca Szpunarja. Kljub temu, da se Sodišče EU in generalni pravobranilec v predstavljeni zadevi nista ukvarjala z obligacijskopravnimi vprašanji, lahko nekateri njuni zaključki in pomisleki služijo kot usmeritev pri iskanju odgovorov na obligacijskopravna vprašanja. Med slednjimi je izpostavljena problematika povezana s sklenitvijo pogodbe med osebami, ki so udeležene pri prevozu z Uberjem, to so uporabnik, upravljavec platforme in voznik. Glavno vprašanje, ki predstavlja osrednji del magistrskega dela je vprašanje pravne narave posameznega obligacijskopravnega razmerja. Pri iskanju odgovora na slednje so upoštevane možnosti, da gre za sklenitev posredniške, špedicijske ali prevozne pogodbe, pri vsaki izmed njih pa so predstavljeni tudi argumenti za in proti podreditvi razmerja posameznemu pogodbenemu tipu. Poleg vprašanja pravne narave razmerja so obravnavana še vprašanja trenutka sklenitve pogodbe in vsebine le-te, predvsem z vidika vključevanja splošnih pogojev pogodbe, ki jih uporabnikom v sprejem ob registraciji predloži Uber, in vprašanje sankcij za kršitev pogodbe.
Keywords: Prevozna pogodba, taksi prevoz, Uber, odškodninska odgovornost Uberja, splošni pogoji poslovanja, posredovanje pri sklepanju prevozne pogodbe.
Published: 12.12.2018; Views: 619; Downloads: 171
.pdf Full text (525,54 KB)

2.
POGODBE PRI PREVOZU BLAGA V CESTNEM IN ŽELEZNIŠKEM PROMETU
Tine Šrot, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Prevoz blaga v cestnem in železniškem prometu spada v pogodbeno pravo, kar posledično pomeni, da je za sklenitev pogodbe obvezno, da stranki soglašata o vseh bistvenih sestavinah. Pri železniškem prevozu pa je za sklenitev pogodbe potrebna še določena obličnost, saj je pogodba o prevozu blaga v železniškem prometu realni kontrakt. V nalogi sem obravnaval tudi, kaj se zgodi v primeru, če stranki ne soglašata o bistvenih sestavinah in prišel do ugotovitve, da prevozna pogodba ne more biti veljavno sklenjena. V primeru, da se stranki ne sporazumeta o odplačnem namenu prevozne pogodbe je pogodba brez te bistvene sestavine še vedno lahko veljavno sklenjena, vendar ni mogoče več govoriti o prevozni pogodbi. Ker je odplačnost bistvena sestavina prevozne pogodbe pomeni, da mora biti ob sklenitvi vedno izkazan odplačni namen oziroma mora biti določena točna prevoznina (železniški prevoz blaga). Kdo plača stroške prevoza je odvisno od dogovorov v pogodbi, in pa od tarifnega sistema (v železniškem prometu). Stranki pa lahko določita plačnika prevoza tudi kar v tovornem listu. Pri preučevanju prevoznih pogodb sem ugotovil, da je tovorni list zelo pomembna listina, ki ima v železniškem prometu konstitutivno funkcijo. V cestnem prevozu blaga je izdaja tovornega lista fakultativna, vendar ga stranke v praksi zelo pogosto izdajo, predvsem zaradi njegove dokazne funkcije. Ker ima tovorni list posebno dokazno funkcijo je zakonodajalec podrobno predpisal katere sestavine mora tovorni list vsebovati. Obravnaval pa sem tudi vprašanje odgovornosti prevoznika oziroma kako se lahko prevoznik ekskulpira odgovornosti. Ugotovil sem, da prevoznik za poškodbo ali izgubo blaga in za zamudo odgovarja objektivno. Odgovornosti pa se lahko reši po splošnih oprostilnih razlogih ali po posebnih oprostilnih razlogih. Splošni oprostilni razlogi zajemajo poškodbo, izgubo in zamudo, medtem ko posebni oprostilni razlogi zajemajo le poškodo in izgubo blaga. Bistvena razlika med splošnimi in posebnimi oprostilnimi razlogi je, da mora prevoznik pri splošnih dokazati višjo silo, medtem ko je pri posebnih oprostilnih razlogih za ekskulpacijo dovoj le verjetnost. Za konec sem obravnaval še zastaralne roke, saj se le-ti pojavljajo v vseh pogodbenih razmerjih. Prišel sem do ugotovitve, da so zastaralni roki pri prevoznih pogodbah precej krajši od splošnega petletnega zastaralnega roka. Za terjatve iz pogodbe o prevozu blaga v cestnem prometu velja enoletni zastaralni rok, medtem ko sta pri železniškem prevozu dva zastaralna roka, šestmesečni in enoletni zastaralni rok.
Keywords: Prevozno pravo, prevozna pogodba, železniški prevoz, cestni prevoz, odgovornost prevoznika, ekskulpacija odgovornosti, stroški prevoza, tovorni list, konsenzualni kontrakt, realni kontrakt, zastaranje, bistvene sestavine pogodbe.
Published: 18.11.2016; Views: 1331; Downloads: 171
.pdf Full text (1013,77 KB)

3.
Pravna razmerja med prodajalcem, prevoznikom in kupcem z vidika pogodbe o (mednarodni) prodaji blaga in pogodbe o (mednarodnem) prevozu blaga po cesti
Anja Drev, 2016, doctoral dissertation

Abstract: Prodaja blaga je v mednarodni in tudi v domači trgovini običajno povezana s prevozom blaga od prodajalca do kupca. V razmerje iz prodajne pogodbe se tako vključi prevoznik, ki na podlagi sklenjene prevozne pogodbe omogoči izpolnitev prodajne pogodbe. Interes kupca pri prodajni pogodbi je praviloma v tem, da prejme s prodajno pogodbo dogovorjeno blago, brez napak, v količini oziroma številu, določenem v pogodbi. Če kupec prejme blago, ki ne ustreza pogodbenim pogojem, če blaga sploh ne prejme ali če ne prejme celotne dogovorjene količine, ima v razmerju do prodajalca na voljo različna pravna sredstva v smeri izpolnitve pogodbe oziroma prilagoditve razmerja dejanskim okoliščinam ali v smeri prenehanja pogodbenega razmerja, prav tako pa tudi zahtevke za povrnitev nastale škode. Uporaba navedenih pravnih sredstev pa je odvisna od izpolnjevanja različnih pogojev, bolj ali manj strogih. Z vključitvijo prevoznika za namene izpolnitve prodajne pogodbe se pravicam in obveznostim, ki za prodajalca in kupca izhajajo iz prodajne pogodbe, pridruži sklop pravic in obveznosti, ki izhajajo iz prevozne pogodbe. Če prevoznik kupcu dobavi poškodovano blago, če mu dobavi manjšo količino blaga ali če mu blaga zaradi izgube med prevozom sploh ne dobavi, se postavi vprašanje, kdo mora nositi breme nastale škode, kakšne zahtevke je mogoče uveljaviti zoper odgovorno osebo in pod katerimi pogoji. Čeprav sta pogodba o prodaji blaga in pogodba o prevozu tega istega blaga v pravnem smislu ločeni in med seboj neodvisni pogodbi, pravice in obveznosti, ki za njune subjekte iz njiju izhajajo, tvorijo kompleks med seboj povezanih razmerij. Z vidika subjektov obeh pogodb je zato pomembno, da se njihove pravice in obveznosti, odgovornost za kršitev pogodbe, pravna sredstva, ki jih je v primeru kršitve pogodbe zoper kršitelja mogoče uveljaviti, in pogoji za njihovo uveljavljanje raziščejo ne le z vidika posameznega pogodbenega tipa, ampak celovito, upoštevaje vso kompleksnost razmerij, in da se razmerja med njimi tudi s tega vidika jasno opredelijo. V disertaciji so tako z vidika slovenskega (OZ, ZPPCP-1) kot z vidika mednarodnega gospodarskega pogodbenega prava (CISG, CMR) obravnavana razmerja med prodajalcem, prevoznikom in kupcem v zvezi z njihovim položajem v prodajni pogodbi in pogodbi o prevozu blaga po cesti. V ta namen so najprej analizirani tisti elementi vsakega pogodbenega razmerja, ki so ključni za nadaljnje raziskovanje interakcije med razmerji iz prodajne in prevozne pogodbe, ki je predmet sklepnega poglavja. V okviru prodajne pogodbe se disertacija osredotoča predvsem na vprašanja v zvezi s prodajalčevo obveznostjo dobave blaga in kupčevo obveznostjo prevzema dobave, prehodom nevarnosti, obveznostjo sklenitve prevozne pogodbe in pogoji, pod katerimi lahko kupec zoper prodajalca uveljavi zahtevke iz naslova kršitve pogodbe. V okviru prevozne pogodbe so obravnavana vprašanja v zvezi z opredelitvijo subjektov prevozne pogodbe, pomenom tovornega lista, prevzemom blaga za prevoz, obveznostmi prevoznika v zvezi z izvedbo prevoza, razpolaganjem z blagom med prevozom, izročitvijo blaga kupcu in vprašanja v zvezi s prevozniško odgovornostjo ter pogoji za njeno uveljavljanje. Izhajajoč iz ugotovitev, sprejetih v poglavju o prodajni in v poglavju o prevozni pogodbi, je v poglavju sinteze obravnavana vloga subjektov ene pogodbe v razmerju iz druge pogodbe. Podrobno so analizirana razmerja v zvezi z odgovornostjo za poškodbo in izgubo blaga in pogoji za uveljavljanje zahtevkov zaradi izgube oziroma poškodbe blaga na poti od prodajalca do kupca.
Keywords: prodajna pogodba, prevozna pogodba, prevoz blaga po cesti, pravna razmerja med prodajalcem, prevoznikom in kupcem, OZ, CISG, ZPPCP-1, CMR
Published: 06.10.2016; Views: 1628; Downloads: 246
.pdf Full text (2,84 MB)

4.
5.
Pomen Incoterms 2010 v mednarodni prodajni pogodbi v povezavi s prevozno pogodbo
Katja Kardinar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V svojem diplomskem delu predstavljam Incotermse, njihov razvoj, pomen ter strukturo posameznih paritet klavzul, pri čemer se osredotočam predvsem na obveznosti in pravice pogodbenih strank iz mednarodne prodajne pogodbe. Prav tako bom opredelila osnovne značilnosti mednarodne prodajne pogodbe ter prevozne pogodbe. Zadnje poglavje diplomskega dela je opredeljeno s primerjavo Incoterms 2010 z mednarodno prodajno pogodbo ter s prevozno pogodbo. V teoretičnem delu diplomske naloge sem izpostavila bistvene značilnosti prevozne pogodbe. V tem delu sem opredelila dve pomembni mednarodni konvenciji, ki sta na področju transporta in mednarodne prodaje ključnega pomena za razumevanje pomembnosti prevozne pogodbe v povezavi s klavzulami ter samo prodajo blaga. Govorimo o mednarodni konvenciji za cestni prevoz blaga (CMR) ter o mednarodni konvenciji za železniški prevoz blaga (CIM).
Keywords: Incoterms 2010, mednarodna prodajna pogodba, prevozna pogodba.
Published: 18.12.2013; Views: 1678; Downloads: 194
.pdf Full text (616,64 KB)

6.
OBVEZNOSTI PREVOZNIKA PRI NAKLADANJU IN RAZKLADANJU TOVORA
Aleš Krivanik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Pri prevozu tovora po cesti, se prevozniki vsakodnevno srečujejo z različnimi ovirami, v svoji že ustaljeni prevozniški praksi. V diplomskem delu sem pozornost posvetil obveznostim prevoznika, na katere mora biti pozoren pri nakladanju in razkladanju tovora. Kot specialist na transportnem področju, redko pozna relevantne predpise in tako prihaja do razkoraka med običajno prakso prevoznikov in predpisi. Izpolnitev obveznosti prevoznika pri nakladanju tovora v veliki meri pripomore k uspešni in varni izvedbi prevoza. Na drugi strani pa upoštevanje obveznosti pri razkladanju, pomeni uspešen konec prevoza in s tem izpolnitev pogodbenih obveznosti. Vzporedno pa pri teh dveh operacijah izpostavljam problematiko odgovornosti prevoznikov za njihove voznike in izpolnitvene pomočnike. Pomembno je namreč, da prevozniki, kljub temu, da sami niso fizično prisotni pri izvedbi naklada, prevoza in razklada, vseeno odškodninsko odgovarjajo za dejanja svojih delavcev in izpolnitvenih pomočnikov. Omenjena pa je tudi problematika prevoznika pri izročitvi tovora, kadar pride do tako imenovanih ovir pri izročitvi.
Keywords: prevoz tovora po cesti, prevoznik, prevozna pogodba, nakladanje tovora, navodila pri nakladanju, razkladanje tovora, navodila pri razkladanju, odgovornost prevoznika
Published: 27.02.2013; Views: 1939; Downloads: 409
.pdf Full text (787,65 KB)

7.
Mednarodna pravila za logistično optimiranje tovornega prometa Slovenskih železnic
Rok Izlakar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo se osredotočili na izboljšanje mednarodnih pravil za logistično optimiranje tovornega prometa v Holdingu Slovenske železnice d.o.o. V teoretičnem delu smo predstavili tovorni promet v Holdingu Slovenske železnice d.o.o., prikazali zgodovino razvoja podjetja in malce pojasnili sam prometni sistem, ki ga sestavlja železniški transport. Definirali smo tudi bistvene pojme kot so tarife, tarifni sistemi in pojasnili pomembnosti o prevozni pogodbi. Na osnovi obstoječega stanja smo prišli do ključnih vprašanj, ki se nanašajo na obstoječa mednarodna pravila. Dotaknili smo se splošne pogodbe za uporabo tovornih vozil (AVV) in že odpisanega sporazuma RIV. Za boljše razumevanje smo jasno prikazali konvencijo COTIF 1999 in mednarodno železniško transportno pravo. Rešitve smo predlagali po zgledu uspešnih držav, ki dobro poslujejo v železniškem tovornem prometu. Na podlagi tega, smo prikazali poenostavljeni LOWCOST-postopek, ter predstavili vse novosti in izboljšave, ki bi jih le ta prinesel. Menimo da je možnosti za nadaljnji razvoj ogromno, zlasti na področju infrastrukture.
Keywords: mednarodna pravila, tovorni promet, železniški transport, tarifa, prevozna pogodba
Published: 21.12.2012; Views: 1421; Downloads: 186
.pdf Full text (2,97 MB)

8.
Pogodba o prevozu blaga v cestnem prometu : diplomsko delo
Franci Hočevar, 2011, bachelor thesis/paper

Abstract: Prevoz blaga v cestnem prometu je še vedno najbolj razširjen globalni pojav, ki je sicer dokaj dobro pravno urejen, se pa še vedno pojavljajo problemi, ki so pravne narave in ki jih je potrebno v čim krajšem času odpraviti, predvsem na področju mednarodnega prevoza. Pojavlja se vprašanje, ali v primeru Evropske unije veljajo enotna določila, ki veljajo za vse države članice Evropske unije, ali morda problematiko v prevozništvu ureja vsaka posamezna država z lastno zakonodajo? Prevozna pogodba je v celotnem procesu opravljanja storitve prevozništva zagotovo najpomembnejši dokument v komercialnih prevozih. Ustreznost le-te, glede na raznolikost in širino uporabe, pa je morda vprašljiva.
Keywords: prevozna pogodba, prevozništvo, organizacija prevozov
Published: 17.05.2011; Views: 5559; Downloads: 1503
.pdf Full text (1,95 MB)

9.
Pravni vidiki sklepanja prevozniških pogodb : diplomsko delo
Maja Bezovnik, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Uspešnost transportne dejavnosti temelji na skupnem sodelovanju med strankami prevoza, to sta prevoznik in pošiljatelj blaga. Da bi prevoz potekal nemoteno, so ključnega pomena pogodbe, v katerih je opredeljen način sodelovanja. V primeru cestnega prevoza tovora, ki ga obravnavamo v diplomskem delu, navajamo temeljne sestavine in obveznosti strank ob sklenitvi prevozne pogodbe. Prav tako bomo s pomočjo strokovne literature opredelili cestni promet, značilnosti gospodarskih pogodb ter kako se pogodbe sklepajo. Za podrobno raziskavo in primerjavo glede na deskriptivni del obravnavanega problema bomo preučili, kako zapisana pravila izvajajo v izbranem podjetju Fijavţ Uroš Transport d.o.o.. Ključ za preţivetje podjetja je njegova sposobnost, da prilagodi metode dela in strategijo poslovanja v svojo korist. S tem načinom si skrajšajo poti do končnih rezultatov.
Keywords: prevozna pogodba, CMR, cestni prevoz, tovorni list
Published: 05.05.2011; Views: 2140; Downloads: 334
.pdf Full text (1011,60 KB)

10.
Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica