| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 27
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Nadzor in sankcioniranje prekrškov v zvezi z orožjem v Republiki Sloveniji - študije primerov in predlogi za prihodnjo ureditev
Martin Muženič, Bojan Tičar, 2020, review article

Abstract: Namen prispevka: Prispevek je namenjen predvsem strokovnemu bralcu, ki ga naslovna tematika zanima. Bralec se lahko seznani, kako deluje slovenski pravni red na področju prekrškovne ureditve orožja v Sloveniji in primerjalno v direktivah Evropske unije (EU). Uporabnost prispevka je v nekaterih predlogih za dopolnitev in izboljšave slovenske zakonodaje o orožju. Metode: Članek temelji na deskriptivni in analitični metodi ter jezikovni razlagi relevantnih predpisov Republike Slovenije in predpisov EU. Avtorja od pravnih metod uporabljata jezikovno in teleološko metodo pri opredeljevanju ratia legis predpisov ter primerjalno metodo pri komparaciji slovenske in tuje ureditve. Prikazana je ureditev v Sloveniji, Italiji in Hrvaški skozi prizmo ureditve EU. Ugotovitve: Že od nekdaj velja, da je urejanje pravic in obveznosti v zvezi z orožjem izredno občutljivo področje. Razširjeno je namreč stališče, da je orožje že po svoji naravi nevarna stvar, ki lahko pomeni neposredno nevarnost za življenje, zdravje in varnost ljudi ter javnega reda. Prav varovanje teh vrednot pa je osnovni namen Zakona o orožju. Slednji sicer temelji na »Direktivi Sveta z dne 18. junija 1991 o nadzoru nabave in posedovanja orožja (91/477/EGS)« (1991) in njenih kasnejših spremembah. Namen direktive je vzpostaviti kar se da poenoteno orožno zakonodajo držav članic EU. Omejitve/uporabnost raziskave V prispevku so tako predstavljene kršitve orožne zakonodaje (imamo le en zakon s podzakonskimi predpisi) in oblike formalnega institucionaliziranega nadzora, v smislu obravnave (pristojnih organov) in sankcioniranja kršitev v zvezi z orožjem. S predstavitvijo primerov iz sodne prakse avtorja v prispevku prikažeta dejansko, življenjsko obravnavo prepovedanih ravnanj na področju orožja. Navkljub prej omenjeni direktivi so razlike med državami članicami EU glede pravne ureditve materije orožja še vedno precejšnje. To osvetljuje tudi primerjalnopravni vidik ureditve orožja ter nadzora in sankcioniranja prekrškov v zvezi z orožjem v naših sosednjih državah, tj. v Republiki Italiji in Republiki Hrvaški. Praktična uporabnost: Prispevek je praktično uporaben za strokovne bralce kot tudi za študente Fakultete za varnostne vede na podiplomskem in doktorskem študiju. Opredelitve kategorialnega aparata prekrškovnega prava o orožju so korektne in sodobne, zato prispevajo k večanju znanja na tem področju. Izvirnost/pomembnost prispevka: Prispevek je pregledni znanstveni članek, zato je njegova izvirnost omejena. Avtorja na novo ne postavljata znanstvenih spoznanj, pač pa povzemata in primerjalno opredeljujeta tisto, kar je že urejeno. Izvirna vrednost prispevka je v tem, da avtorja postavljata pojme v berljiv in lahko razumljiv kontekst, ki si jih bo bralec zapomnil.
Keywords: nadzor nad orožjem, prekrški, primerjalnopravna ureditev, Slovenija, Italija, Hrvaška
Published: 02.10.2020; Views: 283; Downloads: 31
URL Link to full text
This document has many files! More...

2.
Privilegij zoper samoobtožbo kot ahilova peta sekcijskega merjenja hitrosti
Aljoša Polajžar, Jan Stajnko, 2020, original scientific article

Abstract: Namen prispevka: Namen prispevka je poiskati rešitev za učinkovito delovanje sekcijskega merjenja hitrosti, ki bi bilo skladno s privilegijem zoper samoobtožbo, kot je ta razumljen v pravnem redu Republike Slovenije. Metode: Prispevek povezuje področja ustavnega in kaznovalnega prava. Za namene raziskave so uporabljene dogmatsko-normativna, jezikovna, formalno-logična in aksiološka metoda, v povezavi z ustaljenimi metodami razlage zakonskega besedila oziroma argumentacije v pravu. Ugotovitve: V prispevku je ugotovljeno, da nov predlog za spremembo zakonodaje ne bo odpravil težav sekcijskega merjenja hitrosti. Prilagodljivost pravnega urejanja preprečuje velikodušna zasnova privilegija zoper samoodločbo, kot je ta opredeljen v Ustavi Republike Slovenije. Zaradi tega velja razmisliti o novih tehničnih rešitvah, ki bi omogočale učinkovit nadzor hitrosti in hkrati ne bi omejevale temeljnih pravic. Omejitve raziskave Raziskava se omeji na prekrškovnopravne razsežnosti problematike sekcijskega merjenja hitrosti. Predlagane tehnične rešitve je v tem smislu treba ovrednotiti tudi iz zornega kota varovanja osebnih podatkov in gole tehnične izvedljivosti. Praktična uporabnost: Večkrat je bilo poudarjeno, da se sekcijsko merjenje hitrosti v Sloveniji ne bi obneslo zaradi neučinkovite zakonodaje. Prispevek se sooči s takšnimi trditvami, jih osmisli in poda smernice, v skladu s katerimi bi v prihodnje sekcijsko merjenje hitrosti vendarle lahko zaživelo. Izvirnost/pomembnost prispevka: Izvirnost prispevka se kaže v kritični obravnavi predlogov za izboljšanje zakonodaje na področju sekcijskega merjenja hitrosti. Nadalje se soočimo s sodbama Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevah O`Halloran in Francis proti Veliki Britaniji in Weh proti Avstriji ter obrazloženo argumentiramo, zakaj nista neposredno uporabljivi v domačem pravnem redu. Nazadnje je na podlagi ugotovitev podan predlog tehnične rešitve, s katero bi obšli težave neučinkovitosti sekcijskega merjenja zaradi dometa privilegija zoper samoobtožbo.
Keywords: privilegij zoper samoobtožbo, merjenje hitrosti, promet, varnost, prekrški, pravo
Published: 02.10.2020; Views: 327; Downloads: 27
URL Link to file

3.
De lege lata analiza sankcioniranja prekrškov v mestnih občinah v Sloveniji v letih od 2015 do 2017
Bojan Tičar, Sara Kandolf, Miha Dvojmoč, 2020, professional article

Abstract: Namen prispevka: Z namenom prikaza dejanskega stanja obravnavanja in sankcioniranja prekrškov na lokalni ravni so avtorji analizirali letna poročila o delu mestnega oziroma medobčinskega redarstva v mestnih občinah v Sloveniji. Pri tem so se avtorji predvsem v teoretičnem delu članka osredotočili na dve glavni področji predpisovanja prekrškovnih sankcij, ki sta varnost cestnega prometa ter varstvo javnega reda in miru. Metode: Avtorji so v prispevku uporabili metode kvalitativne analize poročil, ki so značilne za analizo v pravnih znanostih, in sicer tako gramatikalne razlage veljavne ureditve (de lege lata analiza) kakor tudi teleološke razlage obsega pooblastil prekrškovnih organov v občinah (ratio legis analiza). Pridobljene podatke so vsebinsko in statistično analizirali. Ugotovitve: Število prekrškov, ki jih je ugotovila večina mestnih oziroma medobčinskih redarstev v mestnih občinah v Sloveniji, na letni ravni upada. Ne glede na padec števila ugotovljenih prekrškov pa število plačilnih nalogov, ki jih je izdala večina mestnih oziroma medobčinskih redarstev v mestnih občinah v Sloveniji, na letni ravni ostaja dokaj veliko oziroma se v nekaterih primerih na letni ravni celo povečuje. Omejitve/uporabnost raziskave Če bi se uporabljal enoten format letnih poročil o delu mestnih oziroma medobčinskih redarstev za vse občine, bi bilo v prihodnje dobro opraviti podrobnejšo raziskavo o njihovem delu in podatke primerjati z delom policije kot glavnim prekrškovnim organom v državi. Praktična uporabnost: Članek temelji na zavedanju o pomenu redarstva kot prekrškovnega organa in širši javnosti v strnjeni obliki prikazuje področje njihovega dela. Izvirnost/pomembnost prispevka: Iz članka je razviden pregled dela medobčinskih oziroma mestnih redarstev mestnih občin v Sloveniji v obdobju treh let. Članek je namenjen širši strokovni javnosti, saj prikazuje redarstvo kot pomemben prekrškovni organ, ki v državi na podlagi pooblastil skrbi za zagotavljanje varnosti predvsem na področju cestnega prometa in zagotavljanja miru.
Keywords: mestno redarstvo, prekrški, sankcioniranje prekrškov, mestne občine, pooblastila
Published: 02.10.2020; Views: 204; Downloads: 14
URL Link to full text
This document has many files! More...

4.
Konkurenčno kazensko in prekrškovno pravo
Miha Šošić, 2014, original scientific article

Abstract: Pri prekrškovnem in kazenskem sankcioniranju konkurenčnopravnih kršitev se odpirajo številni problemi, saj je poleg konkurenčnopravnih izhodišč potrebno upoštevati tudi posebnosti kaznovalnega prava, zlasti garancije, ki so potrebne za varstvo fizičnih in pravnih oseb pred zlorabo državne oblasti. Osrednjo vlogo pri tem imajo načelo zakonitosti in procesna jamstva, katerih namen je zagotavljanje poštenega prekrškovnega in kazenskega postopka. Avtor ugotavlja, da pri slovenski ureditvi konkurenčnega prekrškovnega in kazenskega prava številni problemi ostajajo odprti, tako z vidika materialnopravnih kot postopkovnih rešitev.
Keywords: konkurenčno pravo, prepovedano omejevanje konkurence, nelojalna konkurenca, prekrški, kazniva dejanja, načelo ne bis in idem
Published: 02.08.2018; Views: 560; Downloads: 76
.pdf Full text (362,04 KB)

5.
Mladoletniško prestopništvo na območju PU Murska Sobota
Nuša Cipot, 2018, master's thesis

Abstract: Že od nekdaj se strokovnjaki na tem področju ukvarjajo z mladoletniškim prestopništvom. Sprva so ta pojem zajemali kot celoto, govorili na splošno o tej temi, kasneje, v zdajšnjem času pa so se osredotočili na posamezne dele mladoletniškega prestopništva. Na primer: nekateri raziskovalci se bolj posvetijo drogam in mladim, spet drugi nasilju nad starši, tretji najhujšim kaznivim dejanjem. Naše magistrsko delo zajema predvsem mladoletniško prestopništvo kot celoto. Sprva smo obravnavali omenjeni pojem skozi že obstoječe teorije in različne definicije. V nadaljevanju opisujemo temeljne pojme, povezane z mladoletniškim prestopništvom, kot so prekrški in kazniva dejanja, ki jih kasneje povezujemo tudi z vzgojnimi ukrepi in sankcijami. Pozornost smo namenili tudi dejavnikom, ki vplivajo na nastanek mladoletniškega prestopništva, in medinstitucionalnim sodelovanjem. Raziskovalni del tega magistrskega dela je namenjen analizi stanja o številu prekrškov in kaznivih dejanj zgolj na območju PU Murska Sobota, zajeli smo obdobje od leta 2006 do leta 2017. V nadaljevanju smo kot povezavo s kaznivimi dejanji analizirali tudi izrečene vzgojne ukrepe ter vrsto kaznivega dejanja mladoletnikov na tem območju. Za lažje razumevanje smo na koncu analizirali tudi dva primera kaznivega dejanja mladoletnikov. Tekom celotnega magistrskega dela smo vključevali intervjuja, ki smo ju opravili s strokovno delavko Centra za socialno delo Murska Sobota in višjo sodnico Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je tudi sodnica za mladoletnike. Tako bomo na podlagi te raziskave preverjali štiri zastavljene hipoteze, s katerimi bomo kasneje lažje razumeli pomen mladoletniškega prestopništva na tem območju.
Keywords: mladoletniško prestopništvo, prekrški, kazniva dejanja, vzgojni ukrepi, PU Murska Sobota, magistrska dela
Published: 04.05.2018; Views: 947; Downloads: 115
.pdf Full text (712,81 KB)

6.
Analiza primera prodaje oporečnega medu v Sloveniji
Simona Lešnjak, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava prodajo oporečnega medu v Sloveniji – zlorabo zdravil za zatiranje varoze. Pršico Varroa destructor kot naravni parazit najdemo pri indijski čebeli Apis Cerana, ki ima svoje obrambne mehanizme proti varojam. Naše, evropske čebele tega nimajo. Sprva so čebelarji bolezen varozo poskušali zdraviti s sintetičnimi akaricidi. Odlični so bili vse do trenutka, ko je pršica varoja postala odporna nanje. Takrat je čebelarjenje postalo zahtevnejše. Čebelarji so kot alternativo začeli uporabljati apitehnične ukrepe in naravna sredstva s kislinami za zatiranje. Tukaj pa je potrebnega veliko poznavanja in znanja, zato nekateri čebelarji še vedno raje uporabijo sintetične akaricide. Vendar se pri tem ne zavedajo posledic, od pogina čebel do ostankov zdravil v medu. Nazadnje se je to zgodilo leta 2015, ko so kriminalisti na Vrhniki našli prepovedani laboratorij za izdelavo zdravil za zdravljenje varoze. V procesu pisanja diplomskega dela smo ugotovili, da težave predstavlja veliko stvari. Za Debevčeva zdravila se je vedelo več let, vendar so se inšpektorji nadzora njegovih zasebnih prostorov lotili šele leta 2015. Decembra 2015, ko je UVHVVR izdal poročilo o nadzoru, so mediji s svojim nekorektnim poročanjem nepotrebno prestrašili ljudi. Prišlo je tudi do neusklajenega komuniciranja med različnimi institucijami v Sloveniji. V tistem času je imelo veliko čebelarjev težave z zaskrbljenimi potrošniki. V teh primerih bi se morali mediji in institucije v Sloveniji uskladiti in povedati točne informacije. Težavo vidimo tudi o premajhnem nadzoru in ozaveščanju čebelarjev o zatiranju pršice. Treba bi bilo uničiti črni trg ter nelegalni uvoz in divje čebelarje, v prvi vrsti pa vložiti več sredstev v raziskave o zdravilu za zatiranje varoj glede na način čebelarjenja in podnebje. Se pa strinjamo, da se o teh primerih govori in obvesti javnost, naredi in predstavi analize raziskav ter kaznuje kršitelje.
Keywords: čebelarstvo, čebelarji, med, oporečnost, bolezni čebel, varoza, zlorabe zdravil, prekrški, diplomske naloge
Published: 20.11.2017; Views: 1054; Downloads: 83
.pdf Full text (1,19 MB)

7.
Vpliv kazni na cestno prometne prekrške
Denis Stramec, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bomo predstavili statistiko prometnih nesreč, raziskali varnost v cestnem prometu ter opisali prometne prekrške in posledice le-teh. V diplomskem delu bomo razkrili ugotovitve glede vprašanja ali se je varnost v cestnem prometu izboljšala. Namen diplomskega dela je dokazati, da višina kazni zaradi cestno prometnih prekrškov ni igrala bistvene vloge pri zagotavljanja varnosti v cestnem prometu. Manjše število prometnih nesreč ter izboljšanja varnosti v cestnem prometu ne bomo dosegli z višanjem kazni ter ostalimi sankcijami, poglobiti se je namreč treba v ukrepe za doseganje cestno prometne varnosti. Eden izmed učinkovitih ukrepov je na primer načrt Nacionalnega programa, s katerim želimo zmanjšati število prometnih nesreč. V njem so zapisane vizije in cilji ter načrt, kako bomo to cilje dosegli. Najbolj pomembno pa je to, da dosežemo, da se bo vsak posameznik v cestnem prometu, obnašal odgovorno ter se zavzemal za svojo varnost in varnost ostalih udeležencev v cestnem prometu. Tako lahko namreč že preventivno zagotovimo dobro varnost v prometu. Zakon o prekrških pa določa višino in obliko sankcije za prekršek, kateri je že bil storjen. Ravno zato je treba preventivno poskrbeti za zagotovitev cestno prometne varnosti, ter se osredotočiti na odpravo vzrokov za cestno prometne prekrške, in ne njihovih posledic. Najpogostejši prometni prekršek je prehitra vožnja, ki je velikokrat povezana z uživanjem alkohola. Kot posledica tega nepravilnega ravnanja, pride do prometne nesreče, vendar kazen po storjeni napaki ne bo popravila storjene škode. V kolikor pa bi se vsak udeleženec cestnega prometa obnašal odgovorno ter bi upošteval ukrepe za doseganje varnosti v prometu, do prometnega prekrška ne bi prišlo.
Keywords: cestni promet, varnost, prometna varnost, prekrški, kaznovanje, diplomske naloge
Published: 20.06.2017; Views: 835; Downloads: 98
.pdf Full text (567,75 KB)

8.
Prekrški mladoletnih oseb
Katja Cmok, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava prekrške mladoletnih oseb v Republiki Sloveniji. Mladoletniki so v kazenskem pravu in tudi v pravu o prekrških posebna kategorija storilcev, saj gre praviloma za nedozorele in še ne dovolj razvite osebnosti, na katere lahko zelo hitro vplivajo zunanje okoliščine. Zato so ravnanja, ki presegajo meje dopustnega, pri mladoletnikih pogosta in zelo raznolika. Takšno neprimerno oziroma nedopustno ravnanje mladoletnika pa terja s strani okolice reakcijo, ki mora biti usmerjena predvsem k pomoči mladoletniku pri njegovem nadaljnjem osebnostnem razvoju. Mladoletnik, ki stori prekršek, se sreča z vsemi možnimi vrstami pomoči. Mladoletnikom se izrekajo vzgojni ukrepi, le izjemoma kazni. Namen kaznovanja mladoletnih prekrškarjev je predvsem vzgoja posameznika, na način, ki ga verjetno ni deležen v domačem okolju, prevzgoja bolj problematičnih mladostnikov, vse skupaj z namenom, da se jim omogoči normalen in pravilen razvoj. Namen denarne kazni pa je tudi močneje vplivati na mladoletne storilce prekrškov, da prekrškov ne bi več ponavljali, kakor tudi na druge mladoletnike, da prekrškov ne bi izvrševali. Glede na to, da pri mladoletnih storilcih prekrškov govorimo o vzgoji in prevzgoji, je nedvomno, da morajo biti ukrepi, ki se mladoletnim storilcem izrekajo v takšnih postopkih, usmerjeni na določeno osebnost, prilagojeni morajo biti mladoletniku kot posamezniku in njegovi osebnosti. Prekrški mladoletnih oseb predstavljajo majhen del vseh storjenih prekrškov v Sloveniji. Z opazovanjem tega pojava od leta 2005 do 2014 smo ugotovili, da v Sloveniji število prekrškov mladoletnih oseb močno upada. Če jih je bilo pred desetimi leti 14540, jih je bilo lani za primerjavo več kot polovico manj. Mladoletni prekrškarji so po večini moškega spola, ki prihajajo iz neurejenih družinskih razmer.
Keywords: mladoletne osebe, mladoletniki, prekrški, prestopništvo, vzgojni ukrepi, sankcije, diplomske naloge
Published: 09.12.2015; Views: 2147; Downloads: 228
.pdf Full text (891,05 KB)

9.
Vpliv zakonodaje na cestnoprometno varnost
Ruby Rechberger Lakota, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V Republiki Sloveniji imamo precej strogo zakonodajo za cestnoprometno varnost. Zakonodajalec upravičuje stroge kazni z zmanjšanjem števila prometnih nesreč in manj smrtnimi žrtvami na cesti. Vendar so za cestnoprometno varnost pomembnejši še marsikateri drugi dejavniki, kot so kultura vožnje, kvaliteta cestne infrastrukture, tehnična opremljenost vozil, vremenske razmere in podobni. Primerjava starejših ureditev cestnoprometnih zakonov ter primerjava primerljivih zakonov v drugih državah je pokazala, ali stroga zakonodaja sploh vpliva na statistiko prometnih nesreč in število smrti na slovenskih cestah. V Sloveniji je do leta 2010 prometno varnost urejal Zakon o varnosti cestnega prometa, od 2010 dalje pa imamo Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah in Zakon o voznikih. Z uvedbo novega zakona so se kazni poostrile, takratna vlada Republike Slovenije pa je povečala nadzor nad cestnoprometno varnostjo. Primerjava s Finsko, Irsko in Hrvaško nakazuje, da so kazni v Sloveniji precej stroge, vendar brez kakšnih posebnih rezultatov. Drugi dejavniki varnosti cestnega prometa se precej izboljšujejo. Kultura vožnje se spreminja in avtošole bolje naučijo voznike, kako reagirati na cesti. Poleg tega so moderna vozila in prometna infrastruktura varnejša kot v preteklosti.
Keywords: prometna varnost, cestnoprometni predpisi, prekrški, zakonodaja, kazni, globe, diplomske naloge
Published: 20.10.2015; Views: 834; Downloads: 146
.pdf Full text (1019,64 KB)

10.
ODGOVORNOST PRAVNIH OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA
Majtka Žajdela, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo zajema predstavitev instituta odgovornosti pravnih oseb za kaziva dejanja v našem pravu, njegovo primerjavo z anglo-ameriškim sistemom ter uvrstitev pojma »kazenska odgovornost pravnih oseb« v kazensko zakonodajo. Namen diplomske naloge je spodbuditi razmišljanje o uvedbi avtonomne kazenske odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, ne samo v obliki spremembe terminov, ki jih uporablja kazenskopravna zakonodaja , kot je že doseženo z zadnjimi spremembami kazenskih zakonov, ampak tudi vsebinsko spremembo tega instituta, tako da se skuša doseči model ločene odgovornosti pravne osebe, po kateri bi pravna oseba odgovarjala za storjeno kaznivo dejanje, ne glede na to ali so njeni vodstveni in nadzorni organi kakorkoli prispevali k nastanku kaznivega dejanja. Seveda je takšen cilj zelo idealističen, kajti do sedaj v pravni literaturi takšen koncept še ni bil do potankosti predstavljen. Zelo veliko bi dosegli že s tem, da bi skušali odgovornost pravnih oseb približati odgovornosti fizičnih oseb, kar pa bi nujno moralo izhajati iz avtonomne kazenske odgovornosti pravnih oseb.
Keywords: odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja, kazenska odgovornost, gospodarska kazniva dejanja, teorija avtonomne kazenske odgovornosti, prekrški pravnih oseb
Published: 13.01.2014; Views: 1985; Downloads: 334
.pdf Full text (885,66 KB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica