| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 19
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
3.
4.
5.
DOLOČANJE POLIBROMIRANIH BIFENIL ETROV V BIOLOŠKEM MATERIALU
Matej Domanjko, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obsega spremljanje bioakumulacije nekaterih polibromiranih bifeniletrov (PBDE). Kot biološki material smo uporabili testne organizme, tubifekse (Tubifex tubifex). V nalogi smo spremljali koncentracije nekaterih PBDE v tubifeksih, ki so bili izpostavljeni umetno pripravljenemu sedimentu, ki smo mu dodali izbrane PBDE. Koncentracije posameznih PBDE smo določevali z visoko ločljivo plinsko kromatografijo v povezavi z visoko ločljivo masno spektrometrijo (HRGC/HRMS). Na osnovi meritev smo ugotavljali hitrost akumulacije PBDE v biološki material.
Keywords: polibromirani bifeniletri (PBDE), visoko ločljiva plinska kromatografija / visoko ločljiva masna spektrometrija (HRGC/HRMS)
Published: 23.06.2011; Views: 1981; Downloads: 61
URL Link to full text

6.
Določevanje alkilfenolov, alkilfenol etoksilatov in bisfenola A s plinsko kromatografijo v povezavi z masno spektrometrijo
Marjetka Alfirević, 2011, master's thesis

Abstract: Široka paleta materialov, ki se uporablja v prehrambni embalaži, lahko pomembno vpliva na zdravje in okolico. Zato je pomembno pridobiti podatke o vsebnosti kemikalij, ki prehajajo iz embalaže v prehrano in okolje. Področje raziskav v magistrski nalogi so nonilfenoli (NP) in oktilfenoli (OP), njuni etoksilati (NP1EO, NP2EO, OP1EO, OP2EO) ter bisfenol A (BPA). Vse naštete spojine najnovejše raziskave uvrščajo med motilce delovanja endokrinega hormonskega sistema. Delo predstavlja modifikacijo analiznih postopkov za določevanje izbranih alkilfenolov, ki jih predlaga standardna metoda SIST ISO 18857-2. Ključne uvedene spremembe standardne metode so pri izolaciji analitov iz vzorcev, predvsem v ekstrakcijskem postopku na trdno fazo in dodatnem čiščenju ekstraktov vzorcev. Prilagodili smo tudi predlagano GC/MS metodo z vpeljavo sklopljene tehnike tandemske masne spektrometrije (MS/MS). Pri določanju tehnične mešanice nonilfenolov in nonilfenol etoksilatov, ki so sestavljeni pretežno iz razvejanih para izomerov, smo preizkusili tehniko tandemske masne spektrometrije z dvema prekursorskima ionoma, ki zadovoljivo opišeta večino predstavnikov nonilfenolnih izomerov. Z vpeljano GC/MS/MS metodo smo v različnih vzorcih vode in v predmetih splošne rabe uspeli sočasno določiti vse preiskovane spojine (NP, OP, NP1EO, NP2EO, OP1EO,OP2EO in BPA ). Pri določanju analitov v podzemni in odpadni vodi smo optimizirali ISO standardiziran postopek SPE ekstrakcije tako, da smo pred kromatografsko analizo vpeljali vmesno stopnjo čiščenja ekstraktov. Ekstrakcijo smo optimizirali z uporabo polnila – Lichrolut EN, ki zaradi svoje sestave in velike površine omogoča dobro izolacijo analitov. Za najučinkovitejše čiščenje SPE ekstraktov se je izkazalo čiščenje na Florisilu. Prilagojeno metodo smo preizkusili pri določanju alkilfenolov (NP in OP), njihovih mono- in di-etoksilatov ter BPA v različnih površinskih, odpadnih in podzemnih vodah. Metoda se je izkazala za uspešno tudi pri kvantitativnem določanju alkilfenolov v različnih vzorcih predmetov splošne rabe (PSR), predvsem v plastičnih folijah, ki se uporabljajo za embalažo živil. Hkrati smo z migracijskimi poskusi preverili prehod (migracijo) NP iz plastičnih folij v modelne raztopine. V vseh preiskovanih folijah, ki se uporabljajo za embalažo zamrznjene hrane, smo zaznali NP v koncentraciji do 110 mg/kg folije. Največja količina NP je prehajala v modelno vodno raztopino 95 % etanola (od 28 do 65 mg/kg folije), ki simulira maščobna živila. Predlagana modificirana standardna metoda SIST ISO 18857-2, z vpeljano GC/MS/MS metodo, bi se lahko uporabila za določanje alkilfenolov in njihovih etoksilatov.
Keywords: nonilfenol, oktilfenol, plinska kromatografija, masna spektrometrija, voda, predmeti splošne rabe
Published: 21.06.2011; Views: 3062; Downloads: 336
.pdf Full text (1,22 MB)

7.
PRIPRAVA VZORCEV ZA DOLOČEVANJE SPOJIN OBSTOJNIH ORGANSKIH ONESNAŽEVAL Z METODO GC/MS
Alen Miuc, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obsega razvoj metode priprave vzorcev za določevanje spojin obstojnih organskih onesnaževal z metodo plinske kromatografije povezane z masno spektrometrijo (GC/MS). Vsebnosti polikloriranih alkanov (PCA) v ekstraktih vodnih vzorcev smo določevali z analitsko tehniko kemične ionizacije in zaznavo negativnih ionov (ECNI). Primerjali smo dve analitski tehniki priprave vodnih vzorcev, ekstrakcijo tekoče-tekoče in ekstrakcijo na trdni fazi. Prednostno smo obravnavali razvoj metode določevanja polikloriranih alkanov in način odstranjevanja pri analizi motečih vplivov polikloriranih bifenilov (PCB). Za čiščenje ekstraktov smo uporabili antropogeno in Florisilno kolono. Določili smo optimalne pogoje ločitve motečih spojin polikloriranih bifenilov od polikloriranih alkanov na Florisilni koloni. Za kvantitativno določitev smo uporabili standardne raztopine analitov PCA (C10-C13, SCCP) in PCB 209 ter γ-heksaklorocikloheksan kot spojini internih standardov. PCA v površinskih vodah smo določali v koncentracijskem območju od 0,05 μg/L do 0,15 μg/L.
Keywords: obstojna organska onesnaževala, poliklorirani n-alkani, plinska kromatografija, masna spektrometrija, površinske vode
Published: 20.04.2012; Views: 2034; Downloads: 437
.pdf Full text (3,06 MB)

8.
PLINSKA KROMATOGRAFIJA Z MASNO SPEKTROMETRIJO – PRIMER KVALITATIVNE ANALIZE PROSTIH MAŠČOBNIH KISLIN V KRVNI PLAZMI ČLOVEKA
Blaž Preložnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo plinsko kromatografijo v povezavi z masno spektrometrijo in njeno aplikacijo na kvalitativno določanje vsebnosti prostih maščobnih kislin v krvni plazmi človeka. Diploma je sestavljena iz dveh delov. V teoretičnem delu na splošno predstavimo masno spektrometrijo in kromatografijo, pri čemer dajemo poudarek masni spektrometriji v povezavi s plinsko kromatografijo, saj so na takšni napravi opravljene kasnejše meritve. Opišemo najpogosteje uporabljene metode priprave vzorca, injiciranja, kromatografije, ionizacije in masne analize. V praktičnem delu pa opišemo postopke analize prostih maščobnih kislin v krvni plazmi in meritve s plinskim kromatografom in masnim spektrometrom v lasti Fakultete za naravoslovje in matematiko. Oprema je bila kupljena v okviru Norveškega finančnega mehanizma. Z meritvami določimo masne spektre estrov maščobnih kislin v referenčnem vzorcu, ki vsebuje 37 različnih komponent. Identificiramo jih 23 od 37. Nato analiziramo vzorce, pridobljene iz krvne plazme človeka in opravimo primerjavo. Vzorce pripravimo po dveh načinih, pri čemer ločimo že v plazmi esterificirane in neesterificirane proste maščobne kisline. Na podlagi primerjave izmerjenih masnih spektrov z referenčnimi masnimi spektri iz knjižnice in iz referenčne meritve pokažemo, katere proste maščobne kisline so vsebovane v vzorcu krvne plazme. Z meritvami pokažemo, da v obeh vzorcih neznanih darovalcev krvi najdemo le tri proste maščobne kisline in da so le-te v obeh primerih enake. Hkrati tudi opazimo, da v krvni plazmi ni prisotnih esterificiranih prostih maščobnih kislin oz. potrdimo, da je njihova morebitna vsebnost pod mejo detekcije naprave.
Keywords: plinska kromatografija, masna spektrometrija, prosta maščobna kislina, krvna plazma
Published: 16.01.2013; Views: 2310; Downloads: 256
.pdf Full text (1,68 MB)

9.
Razgradnja polietilenskih odpadkov v superkritični vodi
Anja Štrakl, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Razgradnja odpadne embalaže je v današnjem času zelo aktualna tema, saj se delež komunalnih in industrijskih odpadkov iz dneva v dan povečuje. V zadnjem času so zato raziskave na področju alternativnih, okolju prijaznih metod recikliranja odpadkov zelo intenzivne. Polietilen (PE) predstavlja najbolj razširjeno plastiko na svetovni ravni, ki se nahaja predvsem v embalaži, kot so plastične vrečke, folije, plastenke, tudi v kozmetičnih izdelkih, prehrambeni industriji in energetiki. Sub- in superkritična voda je okolju prijazno topilo in odličen reakcijski medij za depolimerizacijo plastike v različne uporabne produkte. S tem namenom smo v diplomski nalogi proučevali razgradnjo odpadne barvne embalaže iz PE v superkritični vodi (SCW). Postopek smo izvajali v visokotlačnem, visokotemperaturnem šaržnem reaktorju, kjer smo odpadni barvni PE v razmerju z vodo 1/5 (g/mL) izpostavljali temperaturam 425 ºC in 450 °C v časovnih intervalih od 15 do 240 minut. Pri razgradnji odpadne barvne embalaže iz PE v SCW smo dobili štiri faze: oljno fazo ali vosek, vmesno, vodno ter plinsko fazo. Produkte v oljni in plinski fazi smo analizirali z GC/MS metodo, v vodni fazi pa smo določevali totalni ogljik (TC). Ugotovili smo, da se odpadna barvna embalaža iz PE v SCW ni popolnoma razgradila pri temperaturi 425 ºC pri časih 15 in 30 minut. Nastala oljna faza je vsebovala veliko ogljikovodikov, kjer so pri nižjih temperaturah in krajših časih prevladovali dolgi ogljikovodiki, pri višjih temperaturah in daljših časih pa so se pojavljali aromatski ogljikovodiki. Plinska faza je vsebovala različne pline, predvsem alkane in alkene.
Keywords: odpadni polietilen, recikliranje, superkritična voda, plinska kromatografija, masna spektrometrija
Published: 22.07.2019; Views: 262; Downloads: 0

10.
DOLOČANJE IZBRANIH SPOJIN V HIDROLIZATU BIOMASE S PLINSKO KROMATOGRAFIJO IN MASNO SPEKTROMETRIJO
Saša Pušaver, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V okviru diplomske naloge smo želeli razviti analizno metodo za sočasno ločitev, identifikacijo in kvantitativno določanje monosaharida glukoze in sladkornega alkohola manitola v različnih vzorcih hidrolizatov biomase. Razvita metoda temelji na ločevanju in določanju preiskovanih spojin s plinsko kromatografijo in masno spektrometrijo (GC-MS). Metodo smo razvijali s čistimi standardnimi raztopinami glukoze in manitola, njeno uporabnost pa potrdili na realnih vzorcih. Podatke smo statistično ovrednotili, metodo validirali in s tem dokazali, da je le-ta pravilna in natančna. Linearnost metode smo preverili v različnih koncentracijskih območjih od 1 do 300 mg L-1, kjer so bili korelacijski koeficienti (r2) nad 0,99. Metoda je ponovljiva z relativnimi standardnimi odmiki pod 5%. Tako smo osnovne standardne raztopine preiskovanih spojin pripravili v optimalni mešanici topil metanol-voda (v/v=1/1). Ker spojine niso bile dovolj hlapne za neposredno analizo z GC-MS, smo jih predhodno, s postopkom derivatizacije oz. sililiranja, pretvorili v ustrezne trimetilsililirane (TMS) derivate. Za optimalni potek sililiranja, je bilo potrebno iz vzorcev odstraniti vse sledove vode in polarnih protonskih topil. To smo dosegli z odparevanjem vzorcev do suhega na rotacijskem uparjalniku in z dodatkom toluena k suhim preostankom. Za derivatizacijo preiskovanih spojin smo kot optimalni sililirni reagent uporabili MSTFA (N-metil-N-trimetilsilil trifluoroacetamid), kot optimalni katalizator pa piridin. Sililiranje smo izvajali pod optimalnimi pogoji na peščeni kopeli, kjer smo vzorce segrevali 90 min pri 80°C. Pred injiciranjem vzorcev na kromatografsko kolono smo le-te še dodatno redčili s toluenom ali n-heksanom. GC-MS pogoje smo izbrali tako, da smo dobili najustreznejšo ločitev in pripadajoče MS spektre preiskovanih spojin. Spojine smo identificirali s primerjavo retencijskih časov spojin pri analizi standardnih raztopin pri enakih kromatografskih pogojih, z uporabo knjižnic standardiziranih masnih spektrov in s primerjavo podatkov iz literature.
Keywords: glukoza, manitol, plinska kromatografija, masna spektrometrija, hidrolizat
Published: 16.10.2012; Views: 1622; Downloads: 184
.pdf Full text (3,20 MB)

Search done in 0.12 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica