| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 82
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
11.
PROBLEMATIKA FINANCIRANJA IN DELOVANJA DRUŠTEV V SLOVENIJI V ČASU FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE
Mateja Kraker, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V Sloveniji je veliko neprofitnih organizacij, med katere spadajo tudi društva. Pojem neprofitne organizacije je skupni pojem za javno upravo, za družbene dejavnosti in prostovoljne organizacije, katerih cilj delovanja ni vedno ali izključno pridobitna dejavnost in posledično dobiček. Torej je namen neprofitnih organizacij zadovoljstvo ljudi na različnih področjih, s katerimi se ukvarjajo neprofitne organizacije. V teoretičnem delu diplomskega seminarja bom prestavila pojem finančna in gospodarska kriza ter kaj so, kako delujejo in se financirajo neprofitne organizacije in posledično društva. V praktičnem delu sem se pa poglobila v analizo poslovanja društev v Sloveniji v času med finančno in gospodarsko krizo, in sicer na analizo društev na področju dejavnosti in analizo društev po regijah.
Keywords: neprofitne organizacije, društva, financiranje
Published: 23.06.2015; Views: 663; Downloads: 58
.pdf Full text (1,04 MB)

12.
VPLIV VODENJA NA UVAJANJE KONCEPTA MANAGEMENTA ZNANJA V ZDRAVSTVU
Nataša Kreft, 2015, master's thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: V sodobnih organizacijah je znanje ključnega pomena. Pomembno vlogo predstavljajo vodje, ki z ustrezno politiko vodenja usmerjajo zaposlene k vedno večji težnji po novem znanju. Zaposleni z visoko stopnjo intelektualnega kapitala predstavljajo osnovo uspešne organizacije. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kateri model vodenja prevladuje v Splošni bolnišnici Murska Sobota in kako vodje s svojim načinom in modelom vodenja vplivajo na odnos zaposlenih do izobraževanja. Metodologija: Za izdelavo magistrskega dela smo uporabili kombinacijo različnih metod. Pri teoretičnem delu smo se naslanjali na deskriptivno metodo dela, pri empiričnem delu na anketno metodo, podatke smo potem obdelali s pomočjo multivariatnih statističnih metod. Raziskava je potekala v Splošni bolnišnici Murska Sobota med zaposlenimi v vseh štirih dejavnostih, ki so navedene v Statutu zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota. Sodelovanje v raziskavi je bilo prostovoljno. Rezultati: Ugotovili smo, da vodje na vseh področjih delovanja uporabljajo tako transformacijski kot tudi transakcijski model vodenja. Kot najpomembnejši dejavnik modela vodenja so anketirani izpostavili, da vodja podpira timsko delo. Zaposleni so najvišje ocenili trditev managementa znanja, da vodja spodbuja strokovnost in natančnost pri delu. Ugotovili smo, da transformacijski model vodenja podpira uvajanje koncepta managementa in da v bolnišnici obstajajo značilnosti učeče se organizacije. Zaposleni na vseh področjih dela visoko ocenjujejo elemente managementa znanja, kar je dobra popotnica pri udejanjanju učeče se organizacije. Sklep: Zaključimo lahko, da noben model vodenja ni idealen, pomembna je predvsem veščost vodij, da v dani situaciji uporabijo neprimernejši način vodenja. Izrednega pomena je znanje zaposlenih, ki je temelj konkurenčne prednosti dobrih organizacij. Ena izmed temeljnih nalog dobrih vodij je usmerjanje in spodbujanje zaposlenih k kreativnosti, inovativnosti, iskanju vedno novih znanj ter posledično prenašanju znanja v timu.
Keywords: vodenje, model vodenja, znanje, management znanja, neprofitne organizacije
Published: 05.03.2015; Views: 1714; Downloads: 301
.pdf Full text (1,73 MB)

13.
NEPROFITNE ORGANIZACIJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI
Tara Holcman, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju so obravnavane neprofitne organizacije in njihovo upravljanje odnosov z javnostmi, ki postajajo zaradi velike konkurence v neprofitnem sektorju zanje vse bolj pomembni. Neprofitne organizacije so organizacije, katerih smisel je delovanje v splošno družbeno korist in njihov temeljni namen ni ustvarjanje dobička, ki bi povečeval premoženje lastnikov oziroma članov organizacije. Delitev neprofitnih organizacij, ki je relevantna je delitev glede na formalno-pravno priznani neprofitni status neprofitne organizacije in delitev glede na dejavnost, ki jo neprofitna organizacija izvaja. Za neprofitne organizacije je odločilnega pomena to kakšne odnose z javnostmi uspevajo vzpostavljati. Strokovnjaki za marketinško komuniciranje pravijo za pozornost, ki je rezultat upravljanja odnosov z javnostmi, da je dragocena in zaslužena. Zelo pomembno je dolgoročno in letno strateško načrtovanje odnosov z javnostmi. To poteka v več korakih, ki so naslednji: identificiranje relevantnih javnosti, ugotavljanje percepcije neprofitne organizacije pri relevantnih javnostih, ustvarjanje imidža neprofitne organizacije in določanje ciljev v zvezi z javnostmi, oblikovanje strategij odnosov z javnostmi, priprava na krizo odnosov z javnostmi, izbira konkretnih orodij za obvladovanje odnosov z javnostmi, izvajanje akcij in vrednotenje učinkov. Javnosti na katere se neprofitne organizacije pri tem osredotočajo so navadno javnost zaposlenih in prostovoljcev, mediji, donatorji, uporabniki in postavljavci zakonov ter predpisov. V empiričnem delu diplomskega seminarja je obravnavana neprofitna organizacija Rotary klub Maribor in analizirani so njeni odnosi z javnostmi.
Keywords: neprofitne organizacije, strateško upravljanje odnosov z javnostmi, mediji, donatorji, prostovoljci, zaposleni, uporabniki, neprofitno zastopništvo javnosti.
Published: 04.12.2014; Views: 1483; Downloads: 190
.pdf Full text (786,18 KB)

14.
ORGANIZIRANJE JAVNE UPRAVE
Mateja Vurcer, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Po ustavi je vlada Republike Slovenije organ oziroma veja izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave republike Slovenije. Del izvršilne oblasti je uprava, ki izvršuje upravne naloge. Uprava na izvedbeni ravni neposredno skrbi, da se sprejete odločitve uresničujejo v vsakodnevnem družbenem življenju. Delovanje uprave temelji na načelu ustavnosti in zakonitosti in na načelu samostojnosti. Javna uprava je širši pojem od državne uprave, ker zajema tudi lokalno samoupravo, nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih služb. Javna uprava je uprava v javnih zadevah. Delovanje javne uprave je obraz države in družbenega gledanja na razmerje med skupnostjo in posameznikom. Upravljanje je dejavnost, katere bistvo je v usmerjanju, določanju smeri za dosego cilja. Je upravljanje skupnih družbenih zadev oziroma dejavnosti, ki so v (javnem, splošnem, skupnem) interesu celotne družbe. Javni interes pa je tisto, kar šteje družba, organizirana v državo ali drugo pravno organizacijsko teritorialno enoto oziroma skupnost po svojih merilih za svojo korist. Področje javne uprave ureja upravno pravo, ki vsebuje norme. Pravne norme in predpisi pa so osnova za vključevanje in urejanje na področju družbenih odnosov. Organizirana mora biti tako, da se zadovolji družbene interese. Organizacija je proces delitve dela in sistematično povezovanje delov operacij, razdeljenih med različne ljudi, ki delujejo za uresničevanje določenih skupnih ciljev. Skupna izhodišča za notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest določa vladna odredba. Odredba natančneje določa naloge, ki se opravljajo za posamezno delovno mesto ter pogoje za zaposlitev na teh delovnih mestih. Akt izda minister s soglasjem vlade. Akt o sistematizaciji je seznam predvidenih delovnih mest, ki omogoča preglednost in načrtnost pri zaposlovanju. Klasifikacija (razvrščanje) javnih uslužbencev omogoča načrtovanje in nadzor nad zaposlovanjem v javni upravi, organizacijsko racionalizacijo in poenotene pogoje za zaposlitev na istovrstnih delovnih mestih. V okviru pravnih oseb javnega prava delujejo tudi javni skladi , ki upravljajo in razpolagajo s premoženjem, ki ga je država ali lokalna skupnost namenila za zagotavljanje javnega interesa.
Keywords: Javna uprava so organi in organizacije, ki opravljajo javne zadeve oz. dejavnosti upravljanja v javnih zadevah (državna uprava, lokalna samouprava in nosilci javnih pooblastil). Javni sektor je širši pojem, ki ga poleg javne uprave sestavljajo še javni zavodi, javna podjetja in druge neprofitne organizacije. Javni skladi - ustanavljajo jih država in lokalne skupnosti za zbiranje sredstev za določen namen in za gospodarjenje s temi sredstvi.
Published: 25.03.2014; Views: 1920; Downloads: 564
.pdf Full text (572,72 KB)

15.
PRENOVA PROCESA JAVNEGA NAROČANJA V NEPROFITNI ORGANIZACIJI UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Mojca Jelnikar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Problem, s katerim se danes srečujejo podjetja na trgu, sta predvsem velika konkurenca in nepoznavanje postopkov prijave in oddaje ponudb za razpis javnih naročil. Veliko podjetij se mnogokrat tudi ne prijavi na sam razpis, saj so mnenja, da ne ustrezajo pogojem javnih ustanov oziroma so mnenja, da tako ali tako ne bi bili izbrani na samem razpisu zaradi skoraj, tako rečeno, zakoreninjenih določenih ponudnikov, kateri dobavljajo material oziroma izvajajo storitve že vrsto let. Po drugi strani pa to predstavlja problem tudi za naročnika, kot je v našem primeru neprofitna organizacija UKC Ljubljana, saj se s tem, ko se veliko podjetij ne prijavi na razpis oziroma se prijavljajo večinoma ena in ista podjetja, s zmanjšuje možnost bolj ugodnega nakupa in bolj kakovostnih izdelkov oziroma storitev. Cilj tega diplomskega dela je poiskati pomanjkljivosti v procesu javnih naročil znotraj organizacije ter ugotoviti, kako bi s prenovo procesa dosegli povečanje udeležbe na javnih razpisih ter s tem povečali konkurenčnost med ponudniki, kar bi za organizacijo pomenilo večji prihranek pri končni nabavi ter boljšo kakovost materiala in storitev. Za boljše razumevanje bomo nazorno predstavili proces javnega naročanja na študiji primera Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Poleg tega bomo predstavili tudi organizacijski vidik javnih naročil, saj bomo s tem podjetjem pokazali, da imajo enake možnosti kot podjetja, ki so prevladujoča oziroma so v preteklosti že večkrat sodelovala s takšnimi organizacijami. Rezultati so v našem primeru povečanje udeležbe in oddaje razpisne dokumentacije pri javnih naročilih ter povečanje možnosti udeležbe na javnih razpisih širšemu naboru ponudnikov.
Keywords: prenova poslovnih procesov, javna naročila, neprofitne organizacije, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Published: 26.02.2014; Views: 1641; Downloads: 168
.pdf Full text (2,78 MB)

16.
Varovanje v neprofitnih organizacijah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Srečko Namestnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Neprofitne organizacije so organizacije, ki imajo nepridobitne cilje. Ustvarjenega dobička ne smejo razdeliti med člane. Namenijo ga za razširitev, rast in izboljšanje kakovosti storitev ter dobrin. Neprofitne organizacije se delijo na javne organizacije, napol javne organizacije in privatne organizacije. Vse organizacije, tudi neprofitne, so cel čas podvržene raznim oblikam zunanjih in notranjih nevarnosti. Manj teh nevarnosti je, bolj varna je organizacija. Bolj varna je organizacija, bolj se lahko posveti uspešnemu poslovanju. Zato je treba dobro poskrbeti za varnost v kakršni koli organizaciji. To se da storiti z doslednim upoštevanjem zakonodaje. S tem mislimo predvsem na Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter na Zakon o varstvu pred požarom, ne smemo pa pozabiti na Zakon o zasebnem varovanju. Za varnost v organizaciji se da dobro poskrbeti z vzpostavitvijo dobrega varnostnega sistema. Dober varnostni sistem vsebuje mehansko zaščito, protivlomni alarmni sistem in videonadzorni sistem. Mehanska zaščita je namenjena predvsem podaljševanju časa, ki ga potrebuje storilec, da vlomi v objekt. V tem času protivlomni alarmni sistem zazna in javi nepooblaščen vstop. Videonadzorni sistem posname storilca pri delu in tako služi kot dokazno gradivo, da je storilec storil kaznivo dejanje. Pri organizaciji je treba poskrbeti za učinkovito požarno varnost ter preventivne in aktivne ukrepe požarne varnosti. Pri gradnji objekta moramo razmisliti, kako bomo poskrbeli za evakuacijsko pot. Nujno je treba namestiti požarne javljalnike in gasilne aparate. Z metodo intervjuja smo analizirali, katera kazniva dejanja se najpogosteje pojavljajo v neprofitnih organizacijah in kako je v neprofitnih organizacijah poskrbljeno za varnost. Podrobno smo opisali varovanje v Športnem društvu Center Maribor in navedli, kakšne izboljšave bi se lahko v omenjenem društvu uvedle.
Keywords: organizacije, neprofitne organizacije, varnost, varovanje, tehnično varovanje, požarna varnost, mehanska zaščita, videonadzorni sistemi, alarmni sistemi, diplomske naloge
Published: 25.10.2013; Views: 961; Downloads: 109
.pdf Full text (1,13 MB)

17.
Marketing neprofitnih organizacij na primeru občine Ljutomer
Leonida Ivanuša, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Prav gotovo ni nepridobitne organizacije, ki se prej ali slej ne začne spraševati o kakovosti svojega delovanja. Nepridobitne organizacije delujejo na zelo različnih področjih (socialno delo, vzgoja mladih, kulturno delo, šport . . .) in se tako srečujejo z različnimi izkušnjami. V diplomskem delu raziskujemo vlogo marketinga v neprofitnih organizacijah, saj za razliko od profitnih organizacij v njih ustvarjanje dobička ni prvoten namen. Njihovo poslanstvo je delovanje v splošno družbeno korist in zagotavljanje svojih produktov vsem pod enakimi pogoji. Diplomsko delo obsega marketing neprofitnih organizacij na področju občine Ljutomer. Teoretični del obravnava marketing in nekatera teoretična izhodišča marketinga. Naslednje poglavje se nanaša na neprofitne organizacije; kaj sploh neprofitne organizacije so, njihove značilnosti, delitev in razliko med neprofitnimi in profitnimi organizacijami. Nato je predstavljen marketing neprofitnih organizacij in strateško marketinško načrtovanje. V praktičnem delu pa smo predstavili strateški marketinški načrt občine Ljutomer.
Keywords: marketing, neprofitne organizacije, občina Ljutomer
Published: 21.10.2013; Views: 1247; Downloads: 136
.pdf Full text (789,86 KB)

18.
ANALIZIRANJE POSLOVNE UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI JAVNEGA ZAVODA S PODROČJA VISOKEGA ŠOLSTVA
Vesna Ćorić, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu naloge smo predstavili javne zavode s področja terciarnega izobraževanja, njihovo dejavnost in financiranje, posebnosti na področju računovodenja in vsebino letnih poročil, ki jih zavod sestavlja. Predstavili smo teoretična izhodišča učinkovitosti in uspešnosti v javnem sektorju in namen njunega merjenja. Opredelili smo kazalce za merjenje notranje in zunanje učinkovitosti in uspešnosti izobraževanja. V nadaljevanju smo predstavili sistem uravnoteženih kazalnikov – Balanced Scorecard (BSC), ki je celostno orodje za pretvarjanje strategije in merjenje uspešnosti po štirih uravnoteženih vidikih: vidiku strank, notranjih procesov, finančnem vidiku in vidiku učenja in rasti. Za javne zavode je nasprotno od gospodarskih družb ključnega pomena vidik strank, saj so ustanovljene z namenom zadovoljevanja širših družbenih potreb in ne ustvarjanju dobička. V praktičnem delu smo poskušali opredeliti strateške cilje po posameznih vidikih uravnoteženega sistema kazalnikov, opredelili smo kazalce za merjenje uspešnosti in učinkovitosti in izvedli analizo poslovanja zavoda na podlagi opredeljenih strateških kazalnikov. Predstavljen model je začetek razmišljanja o uporabi metode BSC za izboljšanje delovanja zavoda. Model pripomore k izboljšanju načrtovanja, spremljanju izvajanja začrtanih ciljev in s tem posledično večji učinkovitosti in uspešnosti. Pokazali smo, da je uravnoteženi sistem kazalnikov primeren tudi za javne zavode ne samo za gospodarstvo. Spremljanje uspešnosti in učinkovitosti je celovitejše in ne sloni samo na finančnih podatkih, ki jih večina javnih zavodov uporablja za načrtovanje poslovanja v prihodnosti.
Keywords: javni zavodi s področja terciarnega izobraževanja, neprofitne organizacije, učinkovitost, uspešnost, sistem uravnoteženih kazalnikov
Published: 16.07.2013; Views: 2013; Downloads: 514
.pdf Full text (1,54 MB)

19.
MODEL MANAGEMENTA VAŠKIH KULTURNIH DOMOV
Kristjan Vuk, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični del in raziskovalni del. V teoretičnem delu smo s pomočjo različnih avtorjev pregledali strokovno literaturo s področja managementa s poudarkom na managementu neprofitnih organizacij. V raziskovalnem delu naloge smo obravnavali stanje v slovenskih vaških kulturnih domovih, njihovo delovanje in načrtovanje dela, organiziranost, vodenje in nadzor ali pregled doseženega dela. V začetku naloge smo postavili tri hipoteze, ki smo jih v raziskovalnem delu preverjali in jih nato s pomočjo dokazov, pridobljenih z anketo, potrdili. Ugotovili smo, da pri upravljanju vaških kulturnih domov praktično ne moremo govoriti o managementu, ker upravniki skoraj ne planirajo, organizacija in vodenje je na ravni organiziranja in vodenja posameznih dogodkov ali projektov, rezultate svojega dela pa samo zapišejo društva v svoja poročila. Za izboljšanje stanja smo pripravili model managementa vaških kulturnih domov. V modelu managementa vaških domov smo po osnovnih funkcijah managementa opisali naloge managerja doma in dodali primere nalog. V zaključku naloge smo podali še pričakovane učinke ob uveljavitvi predlaganega modela managementa vaških kulturnih domov. Med učinki uveljavitve modela smo prikazali primer prepletanja splošnega in javnega dobra v delovanju kulturnega doma. Dodali smo nekaj osnovnih pogojev za njegovo uveljavitev.
Keywords: management, neprofitne organizacije, kulturni domovi, splošno in javno dobro
Published: 04.07.2013; Views: 979; Downloads: 71
.pdf Full text (1,18 MB)

20.
VLOGA MANAGEMENTA V NEPROFITNIH ORGANIZACIJAH
Sabina Veršič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V delu diplomskega seminarja sem skušala pojasniti kakšna je vloga managementa v neprofitnih organizacijah. Diplomski seminar je razdeljen na pet smiselnih delov. V prvem delu sem opredelila neprofitne organizacije in družbenoekonomski pomen nastanka neprofitnih organizacij. V drugem delu sem se osredotočila na bistvo diplomskega seminarja in sicer vlogo managementa v neprofitnih organizacijah. Pojasnila sem kakšne so značilnost in naloge managementa ter kako poteka sprejemanje odločitev. Tretji del diplomskega seminarja sem namenila vrednotam, etiki in kulturi neprofitnih organizacij in nadaljevala s poglavjem o vodenju neprofitnih organizacij. Zaključila sem s poglavjem o financiranju neprofitnih organizacij, katero predstavlja managerjem velikokrat velik problem, saj je zmeraj težje pridobiti sredstva, ki so pa nujna za samo delovanja organizacije.
Keywords: Ključne besede: neprofitne organizacije, vloga managementa, vodenje neprofitnih organizacij, odločanje managementa, vodenje
Published: 02.04.2013; Views: 1559; Downloads: 301
.pdf Full text (335,51 KB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica