| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 132
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
61.
ZNAČILNOSTI IN POJAVLJANJE DIDAKTIČNIH NAČEL PRI SODOBNEM POUKU SLOVENŠČINE
Suzana Klausner, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu preučujemo definicijo načela skozi različne slovarje ter se nato osredotočimo na pojmovanje načela v didaktiki, pri čemer opazujemo pojmovanje načel pri izbranih avtorjih. Spoznamo, da je didaktičnih načel več in da ima vsako zase svojo vrednost. Različni avtorji navajajo različna didaktična načela. Diplomska naloga se naslanja na teoretske osnove didaktika in slavista Franceta Žagarja, ki navaja devet didaktičnih načel. Po temeljitem preučevanju načel po Francetu Žagarju, sledi primerjava navedenih načel še z dvema avtorjema: z učiteljem in pedagogom Vladimirjem Poljakom in pedagogom Ivanom Andoljškom. V diplomskem delu se osredotočimo na značilnosti posameznega didaktičnega načela, sledi njihova primerjava, iskanje podobnosti in razlik med njimi. Nato so navedeni primeri didaktičnih načel, ki se pojavljajo pri književnem pouku in pri jeziku. Sledeče poglavje je razdeljeno na književnost in na jezik, v okviru katerih je za vsako načelo zapisanih le nekaj primerov udejstvovanja določenega didaktičnega načela. Primeri so vzeti iz različnih priročnikov za učitelje ter iz lastnih izkušenj iz časa svojega šolanja in izobraževanja. Empirični del zajema dva sklopa: analizo anketnih vprašalnikov, razdeljenih učiteljem in profesorjem slovenščine ter analizo hospitacij, ki sem jih opravljala tako na osnovni kot na srednji šoli ter. S pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil razdeljen med učitelje in profesorje slovenščine na Osnovni šoli J. in na Gimnaziji T., smo ugotavljali, kako anketiranci uresničujejo didaktična načela v praksi, kako sami doživljajo didaktična načela glede na njihovo pomembnost, od kod črpajo ideje za uresničevanje didaktičnih načel in kako uresničujejo določeno didaktično načelo. V okviru hospitacij nas je zanimalo, kako se didaktična načela uresničujejo pri pouku slovenskega jezika tako v osnovni kot v srednji šoli. Podrobneje smo opazovali aktivnosti in dejavnosti učitelja in učencev ter s pomočjo ocenjevalne lestvice ugotavljali, katero načelo v didaktični enoti prevladuje, katero se pojavlja le del ure ali pa se v didaktični enoti sploh ne pojavlja.
Keywords: Načelo, načelo v didaktiki, vrste didaktičnih načel, didaktična načela pri književnem pouku, didaktična načela pri jeziku, uresničevanje didaktičnih načel pri učni uri slovenščine.
Published: 14.10.2013; Views: 1304; Downloads: 204
.pdf Full text (1,34 MB)

62.
DIZAJN SODOBNEGA PLAKATA IN NJEGOVA UMESTITEV V ZGODOVINSKI DISKURZ
Emil Firšt, 2013, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo se ukvarja s primerjavo sodobnega plakata z značilnostmi zgodovinskih obdobij v likovni umetnosti. Delo je sestavljeno iz teoretičnega dela, kjer so opisana načela pri oblikovanju sodobnih plakatov in analize razvoja plakata, od industrijske revolucije do danes. V empiričnem delu smo primerjali dva plakata, ki smo ju oblikovali sami, in dva naključno izbrana sodobna plakata z značilnostmi zgodovinskih stilov, na podlagi česar smo dognali, da sodobni plakati temeljijo na kombinacijah sodobnih načel oblikovanja in nekaterih načel, razvitih skozi zgodovino umetnosti, in da sledijo novim trendom. Z metodo intervjuja povprečnih in ekstremnih uporabnikov plakatov smo ugotovili tudi, da so plakati še vedno iskan, zaželen in učinkovit medij oglaševanja.
Keywords: sodoben plakat, zgodovinska obdobja, kompozicijska načela
Published: 16.09.2013; Views: 1571; Downloads: 289
.pdf Full text (4,69 MB)

63.
DELITEV NEPREMIČNINE V SODNEM POSTOPKU
Boris Grivić, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Cilj oziroma namen diplomske naloge je prikazati postopek in rešitve problemov v primerih, ko med solastniki ni mogoča sporazumna delitev stvari s poudarkom na nepremičninah. Opisal bom temeljne pojme glede nepremičnine in posesti, saj je njihovo razumevanje nujno za sam opis kasnejšega postopka, prav tako pa je potrebno orisati njihov nastanek v zgodovini. V diplomskem delu bom preučil, kako se določeni instituti stvarnega prava z delitvijo nepremičnine prepletajo (hipoteka, služnost ...), in situacije oziroma rešitve, ki nastanejo pri takem prepletu. Delitev nepremičnine v sodnem postopku bo prikazana tudi skozi prizmo sodne prakse.
Keywords: 2.1. DEFINICIJA NEPREMIČNINE 2.2. POJEM LASTNINSKE PRAVICE 3. PRAVNI VIRI, KI UREJAJO DELITEV SOLASTNINE NEPREMIČNINE 3.1. MATERIALNO PRAVO 3.2. PROCESNO PRAVO 3.3. SODNA PRAKSA 4. NEPRAVDNO PRAVO IN POSTOPEK 4.1. NAČELA NEPRAVDNEGA POSTOPKA 4.2. UDELEŽENCI 4.3. NAPOTITEV NA PRAVDO 4.4. PRAVNA SREDSTVA 5. POJEM SOLASTNINE 5.1. SPLOŠNO O SOLASTNINI 5.2. UPRAVLJANJE S SOLASTNINO NA NEPREMIČNINI 5.3. POSEST IN SOPOSEST 6. NAČINI DELITVE NEPREMIČNINE V SOLASTI 6.1. FIZIČNA DELITEV NE
Published: 13.01.2014; Views: 1441; Downloads: 322
.pdf Full text (555,36 KB)

64.
RAZLIKE V PODNASLAVLJANJU NA PRIMERU FILMA VARUH MEJE
Marko Jureš, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Podnaslavljanje, katerega začetki segajo v leto 1903, je postalo v današnjem času izredno pomemben pripomoček pri gledanju tujejezičnih filmov. Pri tem se kot prednosti podnaslavljanja ne omenja samo razumevanje vsebine filma, ampak cela vrsta drugih prednosti, kot na primer učenje tujih jezikov, spodbujanje branja, boljše spoznavanje slovnično pravilno oblikovanih stavkov in spoznavanje pisanih besed, nenazadnje pa imajo podnapisi izredno pomembno funkcijo pri gluhih, saj jim omogočajo gledanje in razumevanje filmov in oddaj. Podnaslove oblikujejo in izdelajo izkušeni prevajalci, pri katerih ni dovolj, da tekoče razumejo in govorijo izvirni in ciljni jezik, izredno dobro morajo poznati tudi kulturne specifike obeh jezikov. Največja napaka, ki se namreč pojavlja, je dobeseden prevod, ki ne upošteva jezikovnih lastnosti posameznega jezika. Pri oblikovanju podnapisov so jim v podporo načela podnaslavljanja. Kako jih upoštevajo, sem ugotavljal v diplomskem delu, kjer sem za raziskavo vzeli angleške in nemške podnapise iz slovenskega filma Varuh meje. Ugotovitve so pokazale, da so se tako nemški kot angleški podnaslavljalci opirali na načela podnaslavljanja. Primerjava podnapisov obeh jezikov je razkrila, da so bolj natančni pri prevodih bili angleški podnaslavljalci, medtem ko so nemški marsikateri podnapis izpustili ali vsebinsko skrajšali.
Keywords: Podnaslavljanje, primerjava podnapisov, načela podnaslavljanja, film Varuh meje
Published: 17.07.2014; Views: 845; Downloads: 168
.pdf Full text (2,55 MB)

65.
NEPOSREDNI ZAHTEVEK PODIZVAJALCA PO 631. ČLENU OZ
Mateja Špes, 2014, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga po ločenih sklopih obravnava odprta vprašanja, ki so se pojavila ali pa bi se lahko pojavila, v zvezi s 631. členom Obligacijskega zakonika (OZ), ki pri podjemni pogodbi ureja neposredni zahtevek podizvajalca v razmerju do glavnega naročnika. Največ odprtih vprašanj se v pravni teoriji in sodni praksi pojavlja v zvezi z razlago predpostavk neposrednega zahtevka podizvajalca v razmerju do glavnega naročnika in v zvezi z učinkom postopka insolventnosti nad izvajalcem na neposredni zahtevek podizvajalca. Ker glavni naročnik ni pogodbena stranka podizvajalca, je določba 631. člena OZ obravnavana tudi kot izjema od načela relativnosti pogodbenih razmerij. Posebne obravnave je v nalogi deležen še izraz »podizvajalec«, ki ga OZ ne uporablja, vendar je splošno uveljavljen tako v sodni in poslovni praksi kot tudi v pravni teoriji. Za primerjavo je predstavljeno, kako izraz »podizvajalec« uporabljata in urejajta Zakon o javnih naročilih (ZJN-2) in Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev (FIDIC). V nalogi je analizirana tudi pravna narava pravice podizvajalca iz 631. člena OZ, glede katere v teoriji obstaja več različnih stališč. Predstavljena pa je tudi možnost podizvajalca, da neposredni zahtevek v razmerju do glavnega naročnika zavaruje z začasno odredbo na podlagi pravil Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ).
Keywords: podjemna pogodba, podizvajalec, glavni naročnik, izvajalec, neposredni zahtevek podizvajalca v razmerju do glavnega naročnika, izjema od načela relativnosti pogodbenih razmerij, stečaj izvajalca, začasna odredba
Published: 06.08.2014; Views: 2299; Downloads: 503
.pdf Full text (1,22 MB)

66.
VARSTVO POLOŽAJA OBDOLŽENCA V KAZENSKEM POSTOPKU V ZVEZI S POGAJANJI IN SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVDE
Špela Preložnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Pogajanja o priznanju krivde so institut, ki omogoča, da se tožilstvo in obdolženec dogovorita o načinu rešitve kazenske zadeve, običajno obdolženec v zameno za nižjo kazen ali milejšo obtožnico prizna krivdo. Stranki se tako izogneta vodenju celotnega kazenskega postopka. Obdolženec se s tem odpove nekaterim temeljnim pravicam, ki mu pripadajo v kazenskem postopku: pravici do molka, privilegiju zoper samoobtožbo, pravici do javnega sojenja in z njo povezanimi pravicami. Slovenski Zakon o kazenskem postopku je z novelo ZKP-K tudi slovenskim tožilcem in obdolžencem omogočil, da kazensko zadevo končajo s sklenitvijo sporazuma o priznanju krivde. Pogajanja o priznanju krivde pa nimajo posledic le v konkretnem kazenskem postopku, temveč učinkujejo na obstoječa normativna vrednostna izhodišča kazenskega prava in na obdolženčev položaj v njem. Ker pri tem institutu skladnost z obstoječim kazenskim postopkom ni povsem jasna, sta osrednja cilja te diplomske naloge ugotoviti, ali je reševanje kazenskih zadev s pogajanji o priznanju krivde v skladu z nekaterimi temeljnimi obdolženčevimi pravicami in kako pogajanja o priznanju krivde učinkujejo na nekatera temeljna načela kazenskega procesnega in materialnega prava, temeljna načela kaznovalne politike in končno na temeljne vrednote samega kazenskega prava. Diplomsko delo obravnava tudi pravne, psihološke in sociološke pomisleke, na katere so opozarjali procesni teoretiki ob uvajanju pogajanj o priznanju krivde v slovenski kazenski postopek in zaradi katerih obstaja resen dvom, ali so pogajanja sploh primeren način reševanja kazenskih zadev. S pogajanji o priznanju krivde se kazenske zadeve rešujejo mnogo hitreje kot v sodnem postopku, zato se privarčuje pri virih vseh udeležencev v kazenskem postopku. Ekonomičnost in učinkovitost pogajalskega načina reševanja kazenskih zadev se navajata kot glavna razloga za uvajanje pogajanj o priznanju krivde v države s kontinentalnim pravnim sistemom in njihovo hitro širjenje. Diplomsko delo zato skuša odgovoriti na vprašanje, ali manj časa in denarja za odločitev v posamični zadevi pomeni tudi nižjo kakovost končne odločitve in manj pravične rezultate.
Keywords: pogajanja o priznanju krivde, sporazum o priznanju krivde, novela ZKP-K, učinkovitost sodnih postopkov, pravice obdolženca v kazenskem postopku, temeljna načela kazenskega prava, vrednote kazenskega prava.
Published: 06.08.2014; Views: 1553; Downloads: 438
.pdf Full text (1,10 MB)

67.
VARSTVO NAČELA ZAUPNOSTI V MEDIACIJI
Maruša Senica, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Načelo zaupnosti v mediaciji ima univerzalen značaj. Poznata ga tako anglo-ameriški kot kontinentalni pravni sistem. Načelo zaupnosti pomeni, da se morajo vse informacije, ki izvirajo iz mediacije, šteti kot zaupne, in sicer v vseh fazah postopka, torej tako v fazi dogovarjanja o izvedbi mediacije kot v fazi same izvedbe mediacije. Načelo zaupnosti lahko veže stranke v postopku, mediatorja in vse morebitne udeležence. Pravo vsebino temu načelu pa lahko da šele sodna praksa. Načelo zaupnosti je temeljno načelo mediacije, od katerega je odvisna uspešnost mediacije. Diplomsko delo obravnava, kako načelo zaupnosti v mediaciji razumejo v različnih pravnih sistemih. Primerjalnopravni pregled pokaže, da je razumevanje in uporaba tega načela, kljub svoji univerzalnosti, zelo različno. To pomeni, da je treba biti pri konkretnih postopkih mediacije posebej pozoren na to, kje se bo postopek izvajal in po katerih pravilih, saj bo imelo to neposreden vpliv na obseg in način varovanja zaupnosti. Velika negotovost v zvezi z razlago in razumevanjem načela zaupnosti je povezana s skromno sodno prakso v kontinentalni Evropi v nasprotju z anglo-ameriško sodno prakso.
Keywords: alternativno reševanje sporov, mediacija, temeljna načela mediacije, načelo zaupnost
Published: 18.12.2014; Views: 977; Downloads: 325
.pdf Full text (739,42 KB)

68.
SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVDE SLOVENSKEGA IN SRBSKEGA KAZENSKEGA POSTOPKA V TEORIJI IN PRAKSI
Aleksandar Kokerić, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Sporazum o priznanju krivde je za kontinentalne pravne sisteme relativno mlad, neznan institut ter posledično ne tako uveljavljen v praksi kazenskega prava in kazenskega procesa. Zaradi tega ga je treba dobro in podrobno analizirati. Kot predstavnici evro kontinentalnih pravnih sistemov ga je Republika Srbija v svoj kazensko pravni sistem implementirala leta 2006, ampak je začel veljati šele leta 2009; medtem ko ga je Republika Slovenija uvedla leta 2011, veljavnost pa je začela v začetku leta 2012. V diplomskem delu bodo predstavljene pozitivne in negativne lastnosti instituta ugotovljene iz sodne prakse držav, odkoder institut izvira, ter držav, ki so institut transplantirale v svoje kazensko pravne sisteme. Podana bo kritika in ugotovljene neskladnosti s temeljnimi načeli kontinentalnega kazenskega procesa in temeljnimi ustavnimi pravicami. Prav tako bodo predstavljene zakonske ureditve sporazuma o priznanju krivde v Republiki Sloveniji in Republiki Srbiji. Prikazana bodo mnenja iz prakse o institutu sporazuma o priznanju krivde ter koristne pozitivne lastnosti, ki se kažejo v hitrem in učinkovitem kazenskem procesu, hkrati pa razkrijejo temeljna vprašanja ustavnosti.
Keywords: sporazum o priznanju krivde, kazenski postopek, pravna načela, kontinentalni pravni sistem, Republika Slovenija, Republika Srbija, Zakon o kazenskem postopku, ustavne pravice 
Published: 15.12.2014; Views: 822; Downloads: 88
.pdf Full text (2,27 MB)

69.
PRIMERJALNOPRAVNA UREDITEV DOKAZNEGA POSTOPKA V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE IN REPUBLIKI SLOVENIJI
Maja Šeruga, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bomo predstavili kazenski postopek Republike Slovenije in Združenih držav Amerike, ki velja v 21. stoletju za edino svetovno velesilo. Zakaj smo se odločili primerjati slovenski postopek z ameriškim je zato, ker sta sistema v določenih pogledih enaka, vendar imata vseeno temeljne razlike. Primerjava velesile in majhne države, ki je večina sveta ne pozna se zdi dobra tema. Da država poskrbi za kaznovanje storilcev kaznivega dejanja je potreben ne samo zakon o kaznivih dejanjih in določenih sankcijah, ampak tudi zakon, ki določa potek postopka in omogoča pravičen postopek za vsakogar. Torej je kazenski postopek urejen s pravnimi pravili, ki se jih procesni subjekti kazenskega postopka morajo držati. Najpomembnejši se zdi postopek na glavni obravnavi, saj je tamkajšnjo dogajanje največjega pomena za obsodbo ali oprostitev domnevnega storilca kaznivega dejanja. Kot bomo zasledili, imata obe državi glavno obravnavo, kjer poteka dokazni postopek in sprejemanje končne odločitve, vendar se pristojnosti subjektov razlikujejo. V Sloveniji poznamo poklicne sodnike ki sprejemajo odločitve, medtem ko si pristojnost v Ameriki deli sodnik skupaj s poroto. Vendar obe državi strmita k pravičnemu kazenskemu postopku in k odkritju resnice s kaznovanjem storilca kaznivega dejanja. In s tem zagotavljata red v državi.
Keywords: kazensko procesno pravo, temeljna načela kazenskega postopka, organizacija in sestava sodišč, Združene države Amerike, porotni sistem, psihološka okužba, argumentacija sodb, dokazni postopek.
Published: 19.12.2014; Views: 815; Downloads: 252
.pdf Full text (583,51 KB)

70.
HARMONIZACIJA ZJNVETPS IN NJEGOVA UPORABA V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA TER PRIMERJAVA Z ZAKONODAJO ŠVEDSKE
Tadej Podgrajšek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski seminar proučuje javno naročanje po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (v nadaljevanju ZJNVETPS) v Sloveniji. Empirični del seminarja tako vsebuje definicijo javnega naročanja na splošno, dotakne pa se tudi razvoja slovenske zakonodaje na področju javnega naročanja od osamosvojitve leta 1991 pa do danes. Nadalje seminar opisuje in interpretira pomembnejše določbe ZJNVETPS. Aplikativni del diplomskega seminarja obravnava primer konkretne razpisne dokumentacije javnega naročila po odprtem postopku Obrtnega komunalnega podjetja Rogaška Slatina z namenom proučitve razpisne dokumentacije. Ugotovili smo, da je razpisna dokumentacija v skladu z ZJNVETPS in da so pogoji ter merila za izbor ponudnika javnega naročila dovolj natančno zapisani in pojasnjeni, da ne dopuščajo napak pri oblikovanju ponudbe. Končni del aplikativnega dela diplomskega seminarja obravnava primerjavo ZJNVETPS v Sloveniji ter Zakona na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev na Švedskem (LUF). Splošna ugotovitev na podlagi primerjave obeh držav je, da med zakonoma v eni in drugi državi ni razlik, saj sta obe državi ta zakon pripravili na podlagi direktive EU (Direktiva EU 2004/17/EC).
Keywords: Zakon na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS), javna naročila, postopki javnih naročil, temeljna načela javnega naročanja, kršitve temeljnih načel, LUF na Švedskem.
Published: 04.08.2015; Views: 626; Downloads: 134
.pdf Full text (1,08 MB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica