| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Proizvodnja bioplina iz različnih hibridov koruze
Matjaž Ošlaj, 2009, undergraduate thesis

Keywords: proizvodnja bioplina, koruzni hibridi, fermentor, metan
Published: 10.07.2015; Views: 1076; Downloads: 37
URL Link to full text

2.
Komunalna vozila na zemeljski plin v podjetju Snaga d.o.o.
Marcel Lejko, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi bosta obravnavana dva večja problema današnje družbe, negativni vplivi emisij prometa na okolje in problem velikih količin gospodinjskih odpadkov, ki končajo na deponiji v Ljubljani. Problem lahko zmanjšajo s pravimi ukrepi podjetja Snaga, d. o. o., ki se ukvarja z zbiranjem in prevozom odpadkov v Ljubljani in okoliških občinah. Predstavili bomo mobilno enoto komunalnih vozil podjetja Snaga, d. o. o., in predlagali uporabo alternativnih goriv na teh vozilih s predelavo v vozila na stisnjen zemeljski plin ali nakupom novih vozil na CNG. Spoznali bomo prednosti in slabosti v primerjavi z utekočinjenim naftnim plinom (LPG). Podjetje slovi po dobrem poslovanju in sledenju ekološkim trendom. V bližnji prihodnosti bodo zgradili naprave za predelavo odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Ljubljana. Predstavili bomo njihovo delovanje, priložnosti in ideje za prihodnost. Delež biološko razgradljivih odpadkov bi lahko zmanjšali s proizvodnjo biometana, ki se ga lahko uporablja kot gorivo za vozila.
Keywords: Bioplin, metan, CNG.
Published: 25.02.2015; Views: 1012; Downloads: 169
.pdf Full text (1,20 MB)

3.
RAZVOJ METOD ZA DOLOČANJE FOS/TAC VREDNOSTI ZA SPREMLJANJE STABILNOSTI PROCESA PRESNOVE V BIOPLINSKIH NAPRAVAH
Petra Brunec, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Obnovljivi viri energije imajo dandanes vse pomembnejšo vlogo pri oskrbi z energijo ter zmanjševanju obremenjevanja okolja. Bioplin postaja v zadnjem obdobju vse pomembnejši na področju izkoriščanja alternativne energije v svetu in pri nas. Proizvodnja električne in toplotne energije iz bioplina postaja ena najpomembnejših oblik uporabe bioplina, v prihodnosti pa se bodo možnosti uporabe še razširile. Proces nastajanja bioplina je posledica povezanih procesnih korakov, pri katerih se prvotna snov stalno deli na manjše enote. V vsak posamezni korak so vključene specifične skupine mikroorganizmov. Bioplin kot zmes plinov nastaja z anaerobno presnovo organskih snovi oziroma odpadkov v enostavnejše komponente. Pridobivamo ga lahko skoraj iz vseh organskih materialov, ki vsebujejo zadosten delež ogljika. Vsebuje največ 50 - 70 % metana, 30 - 40 % oglikovega dioksida, vodikovega sulfida, amonijak ter dušik. Učinkovitost in stabilnost anaerobne presnove v bioplinski napravah je odvisna od nekaterih ključnih parametrov, zato je bistvenega pomena, da se ti parametri redno spremljajo, saj le s tem ustvarjamo primerne pogoje za anaerobne mikroorganizme. Delež proizvedenega bioplina je odvisen od vstopnih organskih snovi, vrednosti pH, FOS/TAC vrednosti, temperature, zadrževalnega časa v reaktorju, od prisotnosti in količine inhibitorjev, vrste procesa in izvedbe bioplinske naprave. V tem diplomskem delu bomo poskušali razviti in izboljšati različne metode za določitev FOS/TAC vrednosti, s pomočjo pripravljenih standardnih raztopin. FOS/TAC vrednost opisuje vsebnost hlapnih maščobnih kislin glede na skupni anorganski ogljik oziroma pufersko kapaciteto karbonata. Povečano razmerje označuje zakisanost fermentorja. Med potekom fermentacije se bakterije preobremenijo in dodatek vhodnega substrata mora biti omejen. S pomočjo meritev FOS/TAC vrednosti lahko enostavno spremljamo potek fermentacije ter nadzorujemo dodajanje vhodnih substratov.
Keywords: FOS/TAC, hlapne maščobne kisline, skupni anorganski ogljik, puferska kapaciteta karbonata, bioplin, anaerobna presnova, metan
Published: 23.06.2014; Views: 1622; Downloads: 135
.pdf Full text (3,30 MB)

4.
OBDELAVA ODPADNIH VOD V ANAEROBNEM REAKTORJU
Tanja Krojzl, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali anaerobni proces čiščenja kompostne odpadne vode. Sestava kompostnih vod se zelo spreminja in je odvisna od sestave odpadkov, tehnike kompostiranja in od zrelosti komposta. Ker vsebujejo kompostne vode suspendirane in raztopljene snovi iz kompostnega kupa, je uporaba anaerobnega reaktorja zelo primerna. Prednosti anaerobnega čiščenja so visoka stopnja čiščenja, sposobnost čiščenja pri visokih obremenitvah, produkcija majhne količine odvečnega blata in produkcija metana kot končnega produkta. Cilj diplomskega dela je določiti fizikalne in kemijske parametre kompostne odpadne vode, proizvodnjo plinov metana in CO2 ter na podlagi dobljenih meritev in s pomočjo potrebnih parametrov načrtovati reaktor. Pri eksperimentalnem delu diplomskega dela uporabimo standardizirane analizne metode. Pri kompostni odpadni vodi določimo fizikalne (vrednost pH, absorbanco, prevodnost, motnost, alkalnost) in kemijske karakteristike (kemijsko potrebo po kisiku (KPK), skupni dušik, skupni fosfor, skupne suspendirane snovi). Prikazan je postopek načrtovanja reaktorja pri dveh različnih pretokih. Pri pretoku 10 m3/d je zadrževalni čas 10 dni, za kar je potreben reaktor s premerom 0,73 m. Pri pretoku 1 m3/d je zadrževalni čas enak, vendar zadostuje reaktor s premerom 0,23 m. Po izračunih bi moralo pri pretoku 10 m3/d nastati 267,3 m3/d metana. Pri poskusih smo uporabili posebno vrsto bakterij, zato metan ni nastajal.
Keywords: kompostna voda, anaerobni reaktor, zadrževalni čas, pretok, metan
Published: 26.05.2014; Views: 1362; Downloads: 214
.pdf Full text (3,02 MB)

5.
Proizvodnja bioplina v Bioplinarni Draženci ter možnosti za zmanjšanje koruzne silaže v vhodnem substratu
Mojca Brdovnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je primerjati izplen bioplina in metana v Bioplinarni Draženci pri trenutni proizvodnji bioplina v primerjavi z bioplinom, proizvedenim z nižjim deležem koruzne silaže na podlagi teoretičnih izračunov. V ta namen smo naredili izračune za pet različnih možnih scenarijev za izplen bioplina in metana ter nato naredili primerjavo med scenariji. Pri trenutni proizvodnji bioplina v Bioplinarni Draženci, ki za vhodne substrate uporablja perutninski gnoj, koruzno silažo in odpadne maščobe v razmerju 70:25:5, smo izračunali izplen skupnega bioplina 148 m3/t sveže mase in izplen metana 90,16 m3 pri eni toni vhodne substratne mešanice. Ugotovili smo, da najvišji izplen bioplina in metana dosežemo pri scenariju 1, ki trenutno poteka v Bioplinarni Draženci. Pri primerjavi izračunanih vrednosti za izplen smo ugotovili, da obstajajo možnosti za zmanjšanje koruzne silaže v vhodnem substratu in ga lahko nadomestimo z odpadnimi maščobami, ki so velik energetski potencial.
Keywords: bioplinska naprava, piščančji gnoj, proizvodnja bioplina, koruzna silaža, metan
Published: 02.12.2013; Views: 2014; Downloads: 378
.pdf Full text (1,25 MB)

6.
Vpliv sodobnega ravnanja z odpadki na zmanjševanje emisij CO2
Katja Polanec, 2013, master's thesis

Abstract: Učinkovito ravnanje z odpadki je ena izmed ključnih nalog na področju varstva okolja. Hitro naraščanje količin odpadkov, negativni vplivi na vse elemente okolja, porast okoljske zavesti v širši javnosti, predvsem pa stremenje k ohranitvi človeštva, so pripeljali do hitrih sprememb na področju ravnanja z odpadki; le-te pa se odslikavajo v obliki intenzivnih političnih manifestov, implementacij zakonodaje ter tehnično-tehnoloških rešitev koristne izrabe odpadkov. Rešitev učinkovitega ravnanja z odpadki po posameznih segmentih (zbiranje, transport, predelava in obdelava ter končno odstranjevanje) je prehod na integralne koncepte ravnanja z odpadki, kar pomeni, da se lahko na vsakem koraku s pametnim pristopom prihranijo tako količine odloženih odpadkov, kakor tudi emisije CO2. V magistrskem delu smo podrobno predstavili in analizirali prispevek sodobnega ravnanja z odpadki k zmanjšanju emisij CO2 v ozračje. Opravili smo pregled energijske vrednosti alternativnih goriv iz nenevarnih odpadkov in dobljene rezultate primerjali z energijsko vrednostjo primarnega energenta. Rezultati primerjave so bili kot osnova za oceno prihranka primarnega energenta za proizvodnjo energije ter količino prihranjenih emisij CO2. Izvedli smo tudi analizo vseh vrst odpadkov in njihovih masnih tokov, ki so namenjeni v snovno predelavo oz. recikliranje ter ocenili njihov potencial za prihranek emisij CO2 zaradi njihove ponovne uporabe in s tem zmanjšanja količin novo izdelanih surovin in/ali izdelkov, ki se po uporabi spremenijo v odpadke. V ocenjevalnem modelu sodobnega ravnanja z odpadki smo upoštevali vse posamezne segmente ravnanja z njimi. Vsebino dela pa utemeljili še z evropsko in slovensko zakonodajo s področja trajnostnega razvoja in celovitega obvladovanja odpadkov. Za nadaljnje izboljšanje pozitivnih trendov obvladovanja odpadkov v Sloveniji smo preučili dobre prakse iz okoljsko najbolj razvitih evropskih držav ter jih poskušali v obliki priporočil in navodil prenesti v slovensko prakso.
Keywords: trdni komunalni odpadki, toplogredni plini, ogljikov dioksid, metan, energijska izraba, snovna izraba, odlaganje
Published: 12.07.2013; Views: 2303; Downloads: 116
URL Link to full text

7.
Uporaba bioplina v prometu
Nejc Hočevar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Bioplin pridobivamo z anaerobno fermentacijo v bioplinarnah iz organskih snovi. Prečiščen in obogaten bioplin imenujemo biometan. Skladiščenega v jeklenkah pod tlakom 250 barov ga je mogoče uporabiti kot pogonsko gorivo v vozilih. Ker je v primerjavi z ostalimi gorivi pridobljen iz obnovljivega vira – pri kurjenju nastaja samo ogljikov dioksid in vodna para, ostalih izpušnih plinov pa je zelo malo – predstavlja zelo čisto alternativno gorivo. To je razvidno iz daljše življenjske dobe katalizatorjev ter okoljskega oziroma ogljičnega odtisa, ki je zelo nizek. Ker se v Sloveniji proizvedeni bioplin porabi izključno za pridobivanje električne in toplotne energije, je uporaba v prometu omejena samo na vozila na metan, ki uporabljajo zemeljski plin. Vendar je tudi teh, na žalost, zanemarljivo malo. Vendar pa prihodnost ni tako slaba, saj bi se investicije v ta vir energije hitro povrnile, hkrati pa bi z njegovo uporabo povečali energetsko neodvisnost Slovenije.
Keywords: bioplin, katalizatorji, ogljični odtis, vozila na metan
Published: 25.06.2013; Views: 1506; Downloads: 163
.pdf Full text (819,98 KB)

8.
SENZORSKI SISTEM ZA UGOTAVLJANJE ONESNAŽENOSTI ZRAKA
Damjan Hohnec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje izdelavo senzorskega sistema za ugotavljanje onesnaženja zraka. Z nizkocenovnimi senzorji se merijo koncentracije naslednjih plinov: dušikovega oksida, dušikovega dioksida, žveplovega dioksida, ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida, kisika in metana. Signali s senzorjev so obdelani z vezji za kondicioniranje signalov. Signali se zajemajo z analogno-digitalnim pretvornikom mikrokrmilnika. Podatki se prikazujejo na LCD-prikazovalniku in se pošiljajo na računalnik. Za zajem podatkov z računalnikom je program implementiran v programskem okolju Labview, ki koncentracije prikazuje na grafih. Opravljena je kalibracija senzorjev z referenčnimi testnimi plini na Elektroinštitutu Milana Vidmarja.
Keywords: plinski senzor, elektrokemijski senzor, onesnaženost zraka, merilni sistem, senzorski sistem, dušikov oksid, dušikov dioksid, žveplov dioksid, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, kisik, metan, mikrokrmilnik, Bascom, Labview
Published: 29.10.2012; Views: 2207; Downloads: 271
.pdf Full text (5,54 MB)

9.
FAZNA RAVNOTEŽJA V MEŠANICI PLINOV - METANOL IN DUŠIK - METANOL
Mitja Ogrizek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi so bila izmerjena fazna ravnotežje za sisteme dušik-metanol in mešanica plinov (H2, CO, CO2, CH4) - metanol pri tlakih med 150 - 300 bari in temperaturah med 150 - 300°C. Za merjenje smo uporabili visokotlačno optično celico. Podatki, ki smo jih pridobili, se ujemajo s tistimi iz literature. S programom PE 2000 smo opravili matematično modeliranje s različnimi termodinamskimi modeli: Peng-Robinson, Soave-Redlich-Kwong in Redlich-Kwong. Izmerjeni podatki nam služijo tako v akademskem smislu, kot tudi pri načrtovanju novih procesov za industrijo.
Keywords: fazno ravnotežje, dušik, vodik, ogljikov dioksid, ogljikov monoksid, metan, mešanica plinov, metanol
Published: 25.08.2011; Views: 2379; Downloads: 257
.pdf Full text (1,46 MB)

10.
POVEČANJE PRESNOVE METANA V PROCESU PROIZVODNJE METANOLA
Daniel Vidmar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V industrijskih obratih, v katerih poteka proizvodnja metanola, se proizvodnja lahko vrši pri visokem, srednjem ali nizkem tlaku. V okviru diplomskega dela smo opravili del raziskovalne študije za Nafto Petrochem, d. o. o., v kateri je bila naša glavna naloga povečanje presnove metana v procesu proizvodnje metanola. Proizvodnjo metanola smo simulirali z računalniškim procesnim simulatorjem Aspen Plus z modelom, ki vključuje kemijsko termodinamiko za realne procese. Povečanje presnove metana poteka v parnem reformerju pri nizkem tlaku. S povečanjem presnove metana proizvedemo večjo količino sinteznega plina in s tem večjo količino metanola. Na povečanje presnove metana smo vplivali s spremembo temperature in tlaka, ki sta najpomembnejša procesna parametra v našem procesu. S podrobno analizo vseh zbranih podatkov, smo preučili in ugotovili, kateri od spremenjenih procesnih parametrov najbolj ugodno vplivajo na povečanje presnove metana pri proizvodnji metanola.
Keywords: Ključne besede: metanol, sintezni plin, metan, Aspen Plus, procesni parametri.
Published: 31.03.2010; Views: 2960; Downloads: 186
.pdf Full text (1,18 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica