| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 27
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Co-Branding kot strategija managementa blagovnih znamk in strateškega zavezništva
Barbara Jesenek, Yuliya Lakutkina, 2018, master's thesis

Abstract: Razmah globalizacije je podjetjem omogočil lažje poslovanje, hkrati pa se je zaradi večje konkurence na trgu pojavila večja potreba po inovativnem poslovanju. Podjetja so se začela povezovati in snovati strateška zavezništva, da bi okrepila svojo konkurenčnost na trgu. Ena izmed strategij strateškega povezovanja je co-branding ali partnersko povezovanje blagovnih znamk. Co-branding je oprt na sodelovanje najmanj dveh podjetij, ki s skupnimi vlaganji ustvarita nov skupen izdelek in njegovo pozicioniranje na trgu. Na takšen način lahko ustvarita številne sinergije, kot je hitrejši in olajšan vstop na nove trge, povečanje individualne prepoznavnosti in ugleda blagovne znamke, izboljšanje lastne konkurenčnosti, povečanje kapitala, izmenjevanje znanj, deljenje stroškov in tveganj. Kljub številnim prednostim pa se lahko podjetja v določenih okoliščinah soočijo tudi z nekaterimi tveganji in s slabostmi co-brandinga. V magistrskem delu smo se tematsko opredelili za co-branding kot strategijo managementa blagovnih znamk in strateškega zavezništva, pri čemer smo se najprej osredotočili na teoretično analiziranje mednarodnega marketinga, managementa blagovnih znamk in strateških zavezništev ter co-brandinga. V empiričnem delu pa smo se osredotočili na primerjalno analizo gospodarskih primerov co-brandinga med storitvenimi in proizvodnimi podjetji na domačem trgu ter na mednarodnih trgih. V empiričnem delu smo skupno opisali in analizirali 12 primerov co-brandinga iz gospodarske prakse proizvodnih in storitvenih podjetij. Najprej smo analizirali primere iz gospodarske prakse na domačem trgu, kjer smo opisali in analizirali 6 primerov co-brandinga, nato pa smo se osredotočili še na primere co-brandinga na mednarodnih trgih, kjer smo prav tako opisali in analizirali 6 primerov. Kasneje smo iz obeh delov analiz strnili spoznanja v skupno analizo in primerjavo obravnavanih primerov, iz katerih smo izluščili spoznanja o prednostih partnerskega povezovanja dveh blagovnih znamk. V sklepnem delu smo ugotovili, da so bili vsi analizirani primeri iz gospodarske prakse uspešni in da je co-branding zelo privlačna oblika strateškega povezovanja podjetij v proizvodni in storitveni dejavnosti na domačem trgu ter prav tako na mednarodnih trgih. Ugotovili smo, da je najpomembnejši dejavnik za uspešnost co-brandinga primerna izbira strateškega partnerja, saj uspešen co-branding ustvari številne sinergije za obe udeleženi podjetji. Pomembno je, da pred sklenitvijo co-brandinga podjetja ustrezno analizirajo potencialne partnerje, saj lahko ravno partner v co-brandingu omogoči uspešnost ali neuspešnost co-branding povezave. Skozi analizirane primere smo preučili različne tipe partnerskega povezovanja podjetij in ugotovili številne sinergijske učinke, ki jih le-to prinaša, kadar si partnerja delita enake oziroma podobne vrednote in cilje.
Keywords: co-branding, povezovanje blagovnih znamk, strateška zavezništva, management blagovnih znamk, mednarodni marketing, izdelek, storitev
Published: 20.11.2018; Views: 436; Downloads: 75
.pdf Full text (3,02 MB)

2.
Povezave med kakovostjo storitev, zadovoljstvom in zvestobo strank ter poslovno uspešnostjo v avtomobilski panogi
Slavko Ažman, 2017, doctoral dissertation

Abstract: Koncepti, kot so kakovost storitev, zadovoljstvo strank in zvestoba strank so zaradi njihove vloge pri zagotavljanju uspešnosti poslovanja podjetij v središču zanimanja tako raziskovalcev kot managementa. Na teoretični ravni povezave med omenjenimi koncepti obravnava storitvena veriga dobička, ki temelji na teoriji načrtovanega vedenja. Storitvena veriga dobička predvideva, da povišana kakovost storitve vodi do višje ravni zadovoljstva strank, le-ta pa se preko višje zvestobe strank pozitivno odraža v uspešnosti poslovanja podjetij. Povezave med posameznimi elementi storitvene verige dobička so tradicionalno obravnavane kot linearne, posamezne raziskave pa kažejo na možnost, da omenjene funkcijske povezave niso nujno linearne in da bi bila za njihov opis morda ustreznejša uporaba nelinearnih funkcij. Pregled literature je pokazal, da natančna oblika funkcijskih povezav med posameznimi elementi storitvene verige dobička ostaja raziskovalna vrzel. Dosedanje raziskave oblike posameznih funkcijskih povezav so namreč pokazale nasprotujoče si rezultate, nobena raziskava pa še ni proučila oblike povezav za celotno storitveno verigo dobička od zaznane kakovosti storitev do poslovne uspešnosti podjetij, pač pa so se osredotočale zgolj na posamezne povezave. Za popolnoma neraziskano se je izkazalo tudi vprašanje časovne stabilnosti ugotovljenih oblik povezav med elementi storitvene verige dobička, kakor tudi vprašanje oblike navzkrižnih funkcijskih povezav med zadovoljstvom strank in zvestobo strank pri povezanih storitvah. Kot raziskovalno vrzel smo identificirali še vpliv lastnosti kupca in proizvoda ter izbranega merila za zvestobo na obliko funkcijskih povezav kakor tudi vpliv dejanj kontaktnega osebja na zaznano kakovost storitev, zadovoljstvo strank in zvestobo strank. Neraziskano je tudi področje vpliva zadovoljstva s servisno storitvijo na cenovno občutljivost strank ter vprašanje, v kolikšni meri je faktorska struktura zaznane kakovosti storitev odvisna od demografskih in drugih dejavnikov. Na osnovi teh raziskovalnih vrzeli smo oblikovali raziskovalna vprašanja, le-ta pa so predstavljala osnovo za oblikovanje teoretičnega modela, ki je novost na področju kakovosti storitev, saj povezuje dve storitveni verigi dobička in tako raziskuje ne le obliko povezav za celotno storitveno verigo dobička, pač pa preverja tudi navzkrižne povezave med zadovoljstvom strank in zvestobo strank med povezanimi storitvami. V naši nalogi smo raziskali povezave med kakovostjo storitev, zadovoljstvom strank, zvestobo strank in poslovno uspešnostjo podjetij na primeru avtomobilske dejavnosti. Osnovo raziskave predstavljajo rezultati rednega merjenja zadovoljstva strank s prodajnimi in servisnimi storitvami enega od evropskih proizvajalcev osebnih vozil. V analizi je zajeto 11.470 intervjujev za področje prodaje novih vozil in 34.421 intervjujev za področje servisnih storitev, opravljenih v obdobju od leta 2005 do leta 2011. Obliko funkcijskih povezav smo preverjali s pomočjo linearnega in večjega števila nelinearnih regresijskih modelov. Strukturo dimenzij zaznane kakovosti storitev in morebitne vplive nanjo smo preverjali z metodo glavnih komponent, vpliv ravnanj prodajnega in servisnega osebja ter vpliv zadovoljstva na cenovno občutljivost servisnih strank pa smo preverili s T-testom razlike srednjih vrednosti oziroma z analizo variance. Rezultati kažejo, da je prevladujoča konkavna oblika funkcijske povezave, ki jo predvidevata teorija dostopnost – diagnostičnost in teorija zadovoljevanja potreb za cilje nižjega ranga. V tem pogledu so rezultati v nasprotju s predvidevanji koncepta navdušenja strank, ki predpostavlja naraščajoč vpliv zadovoljstva strank na zvestobo strank. Ugotovili smo, da demografski in drugi dejavniki ne vplivajo na obliko povezav, deloma pa vplivajo na moč povezav. V časovnem smislu so se oblike funkcijskih povezav izkazale za izredno stabilne.
Keywords: management kakovosti, kakovost storitev, zadovoljstvo strank, zvestoba strank, poslovna uspešnost, avtomobilska panoga, nelinearnost, funkcijska oblika
Published: 24.07.2018; Views: 928; Downloads: 122
.pdf Full text (5,31 MB)

3.
Zagotavljanje kakovosti storitev pri prodaji LCD televizorjev
Jure Slatenšek, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Namen diplomskega dela je raziskati možne izboljšave kakovosti storitve pri prodaji LCD televizorjev na domačem trgu. Eno glavnih meril, po katerih se meri uspešnost posameznih podjetij, je kakovost storitve. Da podjetja lahko rastejo in so konkurenčna na trgu,morajo stalno izboljševati kakovost, kar smo obravnavali v diplomskem delu. V začetnem teoretičnem delu smo predstavili glavne značilnosti kakovosti storitve. Na kratko smo razložili tudi pomembnost zadovoljevanja potreb porabnikov, vrednost za kupca, soočenje s storitvijo ter dejavnike kakovosti storitev. Nato smo bolj podrobno predstavili porabnikovo ocenjevanje kakovosti storitev ter zadovoljstvo in osredotočenost na kupca. V zadnjem delu teoretičnega dela pa smo predstavili modele za ocenjevanje in izboljšanje kakovosti storitve. Modeli, ki smo opisali, so:model kakovosti storitev 4 Q, model pričakovane in zaznane kakovosti storitev, model vrzeli, model vzajemnega odnosa med izvajalcem in porabnikom storitve ter model SERVQUAL. V raziskovalnem delu diplomskega dela smo skušali odkriti možne izboljšave kakovosti storitev pri prodaji LCD televizorjev s pomočjo dveh anket. Prvo anketo smo pripravili za stranke, ki so kupile LCD televizor, da bi izvedeli, kakšno izkušnjo so imele pri nakupu izdelka sprodajnim osebjem. Anketa je bila sestavljena iz sklopa 15 vprašanj, vsako paje imelo več možnih odgovorov. Spraševali smo o kakovosti storitev, ki jo ponujajo trgovine in njeni zaposleni, zadovoljstvu kupcev po nakupu LCD televizorjev, urejenosti trgovin in prodajnega osebja. V drugi anketi pa smo vprašanja zastavili prodajnemu osebju, ki je zaposleno v trgovinah,kjer prodajajo LCD televizorje,da bi tudi od njih izvedeli, kakšne so možne izboljšave kakovosti storitve. Anketa je bila sestavljena iz osmih vprašanj, ki so imela več možnih odgovorov. Poizvedovali smo o strokovnosti informacij, ki so jih nudili kupcem, doslednosti in izboljšavah, ki bi jih uvedli, če bi odločali. Na osnovi izvedene raziskave kakovosti storitve smo odkrili vrsto potencialnih izboljšav, ki smo jih tudi obravnavali v zadnjem delu diplomskega dela.Med glavne izboljšave sodi povečanje števila zaposlenih v trgovinah, kjer prodajajo LCD televizorje, ko je to najbolj potrebno. Kot glavno obdobje povečanja števila zaposlenih smo omenili mesec december, ki je za trgovce najbolj pomemben mesec. Pravtako bi bilo treba prodajno osebje tudi dodatno izobraziti in tako povečati strokovnost in predajanje boljših informacij kupcem oziroma strankam. Kot zelo pomembno izboljšavo smo omenili tudi povečanje sredstev, ki so namenjena marketingu. Ena izmed negativnih stvari pri zadovoljstvu kupcev je tudi premajhna ponudba oziroma izbira LCD televizorjev v trgovinah. Kupecposledično nima dovolj ekvivalentov in se ne more dovolj kakovostno odločiti, kateri LCD televizor izbrati. Na koncu diplomskega dela smo prišli do sklepa, da bo moralo vodstvo trgovin več časa posvetiti prodajnikom, jih poslušati in najti kakovostne rešitve, ki bodo pozitivne tako za trgovine in njihove zaposlene kot za kupce LCD televizorjev. Menimo, da bodo le tista podjetja, ki so najbolj prilagodljiva, uspela.
Keywords: - Management kakovosti - Kakovost storitev - Izboljšanje kakovostistoritev - Zadovoljstvo kupcev
Published: 12.02.2018; Views: 519; Downloads: 47
.pdf Full text (780,28 KB)

4.
Prostovoljstvo kot integralni del kakovosti storitev v domu starejših občanov
Bernarda Benet, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu se osredotočamo na vlogo prostovoljstva pri zagotavljanju kakovosti življenja starostnikov v času bivanja v domu starejših občanov. V delu smo s pomočjo strokovne literature in ankete, izvedene v Domu upokojencev, ugotavljali vključevanje prostovoljstva kot sestavnega dela zagotavljanja kakovosti storitev doma strejših občanov. V sklopu raziskovalnega dela so nas zanimali pogledi in mnenja starostnikov, prostovoljcev ter vodstva s strokovnim kadrom glede: - prostovoljstva kot pomembnega dejavnika pri odločitvi za bivanje v domu starejših občanov; - zagotavljanja virov; - izpolnjevanja stanovalčevih želja in potreb; - aktivne prisotnosti in vključenosti stanovalcev v prostovoljnih aktivnostih; - izobraževanja prostovoljcev; - dejavnikov kakovosti; - zadovoljstva stanovalcev. V nekaterih sklopih so si bile posamezne skupine anketiranih zelo podobne v mnenjih, saj so tako stanovalci kot prostovoljci menili, da je prostovoljstvo kot integralni del storitev doma starejših občanov še kako pomembno. Obe skupini anketiranih sta se strinjali, da je potrebno zadostiti »potrebi« po virih in glede izobraževanja prostovoljcev. Obe anketirani skupini sta z zelo dobrim mnenjm (oceno) ocenili zadovoljstvo stanovalcev z izvedbo prostovoljnih aktivnosti. Rezultati raziskave so pokazali tudi na sklope, kjer je med mnenji stanovalcev doma in prostovoljci v domu, prišlo do največjih razlik. Tako se obe skupini anketiranih nista strinjali, saj sta pomembnosti in prioritete določili in razvrstili drugače. Raziskava je pokazala, da se prostovoljci veliko bolj zavedajo pomembnosti izpolnjevanja stanovalčevih želja in potreb in pomembnosti stanovalčeve aktivne prisotnosti in vključenosti v prostovoljne aktivnosti. Tudi dejavnikov kakovosti stanovalci doma in prostovoljci niso razvrstili v enakem vrstnem redu. Le zaupanje, ki se ustvari med stanovalcem in prostovoljcem pa so anketirani kot najpomembnejši dejavnik postavili na prvo mesto. Glavna cilja vključitve prostovoljskega dela sta omogočanje in povečanje socialne vključenosti posameznika v družbena dogajanja in aktivnosti doma. Ugotovili smo, da je prostovoljstvo pomemben del kakovosti storitev v domu starejših občanov, h krati pa prostovoljci s svojim delovanjem dopolnjujejo oskrbo in nego v domu. Glede na rezultate raziskave in ugotovitve avtorjev lahko trdimo, da je prostovoljstvo integralni del kakovosti storitev v domu starejših občanov in kot tak pomemben dejavnik pri zagotavljanju kakovosti storitev v domu starejših občanov.
Keywords: management kakovosti, kakovost storitev, starost, dom starostnikov, prostovoljstvo
Published: 17.11.2016; Views: 972; Downloads: 72
.pdf Full text (2,00 MB)

5.
ZAVEDANJE UPORABNIKOV O ZASEBNOSTI IN VARNOSTI OBLAČNIH STORITEV
Dejan Tojnko, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Varnost in zasebnost podatkov, je v današnjem času zelo pomembna, saj se informacije o ljudeh zbirajo na vsakem koraku na vsakem koraku. Naloga skrbnikov podatkov je, da podatke zaščitijo in tako varujejo zasebnost, naloga ljudi pa je, da z svojimi podatki ravnajo odgovorno in so seznanjeni komu jih predajajo. V prvem delu diplomskega dela smo teoretično opisali, kaj pomeni varnost in zasebnost podatkov in kako se zagotavlja. V drugem delu, pa smo izvedli raziskavo z pomočjo eksperimenta, ki je vključeval napravo za sledenje očem in anketni vprašalnik. V tretjem delu naloge smo predstavili rezultate raziskave in podali nekaj predlogov. Rezultati raziskave so pokazali, da uporabniki ne zaupajo v oblačne storitve, kar je lahko posledica tega, da so zelo slabo seznanjeni z varnostjo in varovanjem zasebnosti v tovrstnih storitvah. Uporabnik prav tako ne pozna svojih pravic in se ne seznani z pogoji uporabe, čeprav jih ponudniki jasno predstavijo. Na splošno je zavedanje o varnosti in zasebnosti zelo nizko. Ugotovili smo, da raziskava pri kateri potrebujemo več kandidatov in posebno opreme še zdaleč ni preprosta za izvedbo in zahteva veliko priprav in načrtovanja.
Keywords: Saas - Software as a service – programska oprema kot storitev, IaaS - Infrastructure as a Service – infrastruktura kot storitev, PaaS - Platform as a Service – platforma kot storitev, CRM – customer relation management - upravljanje odnosov s strankami, AES - advanced encryption standard – napredni šifrirni standard, EU – European Union – Evropska unija, DoS – Denial of Service – zavrnitev storitve
Published: 26.09.2016; Views: 758; Downloads: 65
.pdf Full text (1,57 MB)

6.
DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZVESTOBO KUPCA
Nina Begelj, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo raziskali kateri dejavniki kakovosti storitev so pomembni za kupčevo zvestobo. Dejavnike smo določili na podlagi pregleda teoretičnih osnov in jih vključili v spletno anketo, na katero je odgovorilo 158 anketirancev. Na podlagi analiz smo ugotovili pomembnost dejavnikov in medsebojne povezave med dejavniki kakovosti in dejavniki zvestobe. Rezultati ankete kažejo na veliko pomembnost dejavnikov, ki se nanašajo na vedenje in urejenost zaposlenih, ter na cenovno stabilnost, najmanj pomembnosti pa anketiranci pripisujejo velikosti prodajne površine, ter karticam in točkam zvestobe. S pomočjo dodatnih analiz pa smo potrdili in ovrgli zastavljene hipoteze. Potrdili smo hipotezi »H1: Dejavniki kakovosti storitve so pozitivno povezani z dejavniki zvestobe kupcev« in »H2: Dejavnik »fizična podoba trgovine in odzivnost« pozitivno vpliva na dejavnike zvestobe kupcev«, ter ovrgli hipotezi »H3: Dejavnik »lastne blagovne znamke in ugodnosti« pozitivno vpliva na dejavnike zvestobe kupcev« in »H4: Dejavnik »urejenost in vedenje zaposlenih« pozitivno vpliva na dejavnike zvestobe kupcev«. Na podlagi pridobljenih rezultatov so naši rezultati lahko uporabni podjetjem, kot pomoč na katere dejavnike se naj se osredotočijo, oziroma v katere dejavnike vlagati in kaj je pomembno za zvestobo kupca.
Keywords: • zvestoba kupca • zadovoljstvo kupca • kakovost storitev • management kakovosti
Published: 23.09.2014; Views: 1436; Downloads: 155
.pdf Full text (1,09 MB)

7.
ANALIZA UGLEDA ZAVAROVALNIC V SLOVENIJI
Mateja Vidovič, 2012, master's thesis

Abstract: Dnevno srečevanje z informacijami, nam zavedno ali nezavedno pomaga oblikovati mnenje o organizaciji, izdelku ali storitvi. S primernim ugledom si organizacija, izdelek ali storitev v javnosti izoblikuje pozitiven ali negativen ugled. Ugled je postal sredstvo za dosego ekonomske vrednosti in je v današnjem času med najpomembnejšimi dejavniki za obstanek in tudi nadaljnji razvoj organizacije. Namen in cilj celotnega magistrskega dela je bilo ugotoviti, kako pomemben je ugled zavarovalnice, in ali ugled podjetja vpliva na odjemalčevo odločitev pri kateri zavarovalnici bo sklenil zavarovanje. V Sloveniji deluje kar nekaj zavarovalnic, zato smo našo analizo zavarovalnic omejili na tri največje slovenske zavarovalnice, kjer so nas predvsem zanimali različni dejavniki, ki vplivajo na ugled in na odločitev odjemalcev komitent katere bodo postali. Tri največje slovenske zavarovalnice na trgu, ki smo jih v raziskavi zajeli in jih predstavili, so Zavarovalnica Triglav d.d., Zavarovalnica Maribor d.d. in Adriatic Slovenica d.d. Osredotočili smo se na pomembnost njihovega ugleda s strani odjemalca. Že tržni delež zavarovalnic pove njihovo mesto na trgu, vendar smo želeli izvedeti, kako pomemben je ugled oz. ali le ta vpliva na odjemalčevo odločitev izbora zavarovalnice. V prvem delu smo predstavili teorijo, ki se nanaša na raziskavo. Kot prvo smo opredelili in razložili pojem ugleda in njegovo povezavo s podobnimi pojmi, ter nadaljevali z ugledom podjetja na splošno, ugledom blagovne znamke in ugledom vodstva podjetja. Kasneje smo se navezovali na pomembne dejavnike, ki so povezani z ugledom in našim magistrskim delom. V drugem delu teorije smo se osredotočili na storitev samo in z zavarovanjem povezanimi pojmi. Ker smo se v delu osredotočili na tri največje slovenske zavarovalnice, smo za konec teoretičnega dela predstavili vse tri omenjene zavarovalnice. Sledi empirični del, kjer smo za pridobitev podatkov raziskave izbrali anketni vprašalnik. V njega smo vključili elemente ugleda, ki so relevantni za naše delo. Predvsem smo se osredotočili na štiri ključne dejavnike in njihovo razmerje med izbranimi zavarovalnicami. Glavni dejavniki, ki so povezani tudi z zastavljenimi hipotezami, so zaupanje zavarovalnici, privlačnost zavarovalnice, družbena odgovornost zavarovalnice in njena naravnanost na prihodnost. Respondente smo povprašali še o drugih dejavnikih, ki so povezani z ugledom in so pomembni za našo raziskavo. Izbrali smo kvantitativno metodo raziskovanja, torej anketni vprašalnik. Slednjega smo ustrezno prilagodili naši raziskavi. Anketni vprašalnik smo razdelili med ciljno skupino, odjemalcem, s katerim smo pridobili podatke, ki smo jih analizirali. Vprašalnik je bil poslan priložnostno izbranim osebam iz različnih regij v Sloveniji. Da smo zajeli čim širši krog ljudi, smo za lažje pridobivanje podatkov v večini izvedli spletno anketiranje, za drugi del pa smo izvedli osebno spraševanje. Za lažjo analizo smo podatke izračunali s pomočjo programa SPSS in si pomagali s programom MS Excel. V raziskovalnem delu magistrskega dela smo predstavili rezultate analize, s katerimi smo prišli do ugotovitev, kako ugled vpliva in ali če sploh vpliva na izbiro zavarovalnice oz. zavarovanja določene zavarovalnice ter kateri dejavnik ugleda je za odjemalce najbolj pomemben pri njihovem izboru. Na koncu smo prišli do zaključka, s katerim smo potrdili ali zavrgli na začetku zastavljene hipoteze. Zastavili smo si pet hipotez, ki so nas vodile skozi celotno magistrsko delo. Za pridobitev podatkov raziskovalnega problema smo tako uporabili metodo spraševanja – anketni vprašalnik. Zanesljivost anketnega vprašalnika je bila visoka, saj so bile vse vrednosti nad 0,8. Anketni vprašalnik nam je pomagal priti do podatkov, ki nam povedo ali hipotezo potrdimo ali zavrnemo. Zavrnili smo dve hipotezi, tri pa sprejeli. Hipotezo 1, 2 smo zavrnili, 3, 4 in 5 pa sprejeli, kar bomo v empiričnem delu tudi dokazali. V pomoč nam je bila literatura, različni članki, spl
Keywords: Identiteta podjetja, podoba podjetja, ugled podjetja, management storitev, zavarovalniška storitev, zavarovalništvo.
Published: 29.10.2012; Views: 3669; Downloads: 445
.pdf Full text (2,54 MB)

8.
VLOGA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA PRI RAZVOJU IGRALNICE CASINO KORONA
Emir Čatak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Uspešna podjetja so predvsem podjetja, ki hitro zaznajo in se hitro odzovejo na potrebe in spremembe trga. Pri tem je zelo pomembno, kako znajo izkoristiti svoje vire, glede na načrtovane cilje. V razmerah, ko je prisotna vse večja konkurenca, prihaja vedno bolj do povečane vloge ljudi, ki s svojim znanjem, usposobljenostjo in ustvarjalnostjo bistveno vplivajo na uspeh podjetja. Namen diplomske naloge je ugotoviti vlogo operativnega managementa pri razvoju igralnice Casino Korona oz. pri razvoju in uvajanju novega bonitetnega sistema. V prvem delu diplomskega dela je s pomočjo strokovne literature predstavljen teoretični vidik managementa in organizacije, operativnega managementa in managementa v igralništvu. V drugem delu je predstavljena igralnica Casino Korona in njen bonitetni sistem, ki je del razvoja podjetja. Zadnji del diplomske naloge predstavlja analiza rezultatov ankete, ki je bila izvedena med predstavniki operativnega managementa v podjetju Casino Korona. Na podlagi ankete sem prišel do rezultatov oz. zaključkov, kako povečati uspešnost operativnega managementa pri razvoju podjetja oz. pri uvajanju bonitetnega sistema.
Keywords: Management, Operativni management, Igralništvo, Bonitetni sistem, Storitev
Published: 13.02.2012; Views: 1332; Downloads: 118
.pdf Full text (2,16 MB)

9.
IZBOLJŠANJE PROCESA STORITEV
Klemen Kristl, 2011, final seminar paper

Abstract: Današnje turbulentno poslovno okolje prinaša podjetjem neprestane izzive. Globalizacija in gospodarske ter politične razmere prisilijo podjetja k nenehnemu prilagajanju in iskanju izboljšav. Konkurenca narekuje vedno hujši ritem, zato morajo biti spremembe hitre in kar se da učinkovite. Poznamo veliko način izboljšanja poslovanja podjetja. V mojem diplomskem seminarju sem preučil prenovo poslovnih procesov. Način prenove poslovanja je več. Štirje najpomembnejši so: celovita prenova poslovanja, celovit management kakovosti, management znanja in management poslovnih procesov. Obstaja tudi več vidikov prenove poslovnih procesov. V diplomskem seminarju sem omenil kulturni vidik, strukturni vidik, kadrovski vidik in tehnološki vidik. Temeljni cilji prenove poslovnega procesa so nižji čas dela, nižji stroški dela in večja kakovost izdelka oziroma storitev. Uresničitev vseh teh ciljev pomeni optimizacijo podjetja. Poslovni proces je po Kovačiču skupek logično povezanih izvajalskih in nadzornih postopkov in aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je načrtovani izdelek ali storitev. Poznamo ključne in podporne poslovne procese. Podjetje A-MB d.o.o. je danes sodobno in uspešno podjetje. Njihov ključni poslovni proces je proces storitev. Proces zajema serviranje osebnih in tovornih vozil. Ugotovil sem, da proces storitev ni maksimalno učinkovit, zato sem ga preučil in izboljšal. Z analizo sem ugotovil, da so zanesljivost popravila, cena popravila, hitrost popravila in prijaznost zaposlenih glavne potrebe njihovih zunanjih odjemalcev. Prav tako sem opredelil da so dobra plača, ugodni delovni pogoji, primerna oprema za delo in topla malica glavne potrebe notranjih odjemalcev. Z predlogom izboljšanja poslovnega procesa storitev in z opredeljenimi potrebami zunanjih ter notranjih odjemalcev sem podjetju pomagal pri izboljšavi poslovanja. V kolikšni meri pa bo predlog izkoriščen, pa je odvisno od podjetja samega.
Keywords: Poslovni proces, poslovni proces storitev, spremembe, izboljšave, podjetje, konkurenca, management, A-MB d.o.o.
Published: 29.11.2011; Views: 1626; Downloads: 247
.pdf Full text (791,86 KB)

10.
VREDNOTENJE ZADOVOLJSTVA DIPLOMANTOV NA FAKULTETI
Mateja Novak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru se v zadnjih letih srečuje z upadanjem števila študentov in tudi diplomantov, kar je deloma tudi posledica naraščajočega števila sorodnih visokošolskih zavodov. Tako postaja vedno pomembneje, da se s svojo storitvijo skuša čim bolj približati pričakovanjem uporabnikov s čim bolj kakovostno storitvijo. Na tem mestu pa se tudi javna visokošolska organizacija neizogibno sreča z marketinškim pristopom, ki zajema tudi ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov storitev. Z izbrano metodo anketnega vprašalnika identificiramo tista področja, kjer proučevano fakulteto njeni diplomanti ocenijo v splošnem dobro ali zelo dobro in tudi tista področja, kjer jo ocenjujejo slabše. Na podlagi teh ocen sklepamo na zadovoljstvo diplomantov s študijem na proučevani organizaciji tudi po posameznih študijskih programih. Ugotavljamo, da diplomanti izražajo zadostno stopnjo zadovoljstva, ko ocenjujejo zaposlene, ustreznost in dostopnost študijske literature, pridobljena strokovna in informacijska znanja ter usposobljenost za razvijanje lastne kreativnosti in inovativnosti; izražajo pa določeno stopnjo nezadovoljstva na področjih, ki se nanašajo na opremljenost predavalnic in laboratorijev ter pridobljena praktična znanja. Preverjamo, ali ima vrsta študijskega programa statistično pomemben vpliv na vrednotenje posameznih elementov storitve ter stopnjo zaposljivosti in usposobljenosti diplomantov za samostojno delo v skladu z doseženo izobrazbo. Če sklepamo na mnenja diplomantov, lahko rečemo, da področje poglobljenega sodelovanja na pedagoškem področju z gospodarstvom, vključevanje študentov v raziskovalne projekte ter obravnavanje in reševanje realnih problemov gospodarstva, predstavljajo nove priložnosti proučevane fakultete.
Keywords: kakovost izobraževalnih storitev, zadovoljstvo porabnikov, trženjski management, trženje v izobraževanju
Published: 09.11.2011; Views: 1475; Downloads: 106
.pdf Full text (911,68 KB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica