| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 33
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
2.
3.
SOBIVANJE PREBIVALSTVA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE
Andrej Dolenc, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Živimo v sodobni družbi velike potrošnje in posledično globalnega onesnaževanja našega planeta s prekomernim odlaganjem odpadkov. Proizvedemo velike količine odpadkov in čedalje težje se jih je znebiti, ne da bi pri tem kakor koli vplivali na okolje, v katerem živimo. Zavedati se moramo, da je prvi korak k preprečitvi teh vplivov načrtno ločeno zbiranje in gospodarno ravnanje z odpadki, ki so primerni za ponovno predelavo. Tega se dobro zavedajo v občini Gorenja vas – Poljane, ki je manjša podeželska občina s približno 7.500 prebivalci. Obdaja jo predvsem gričevnato in hribovito območje, ki obsega šest krajevnih skupnosti in 73 naselji z razprostrtostjo 153 km2. Kljub slabim naravnim danostim, ki jih predstavljata redka poselitev in hribovito podeželsko območje, ima občina urejen sistem ravnanja in ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na izvoru, za katerega skrbi gospodarska javna služba v okviru režijskega obrata. Vendar nobena stvar ni tako dobra, da ne bi mogla biti še boljša. Ker se odpadki v občini Gorenja vas - Poljane kljub ozaveščanju iz leta v leto povečujejo, smo želeli z diplomskim delom dobiti povratne informacije o tem, kaj o ločevanju komunalnih odpadkov razmišljajo prebivalci tega območja. Do sedaj večjih raziskav na to temo še ni bilo, zato se je rodila ideja, da izvedemo spletno anketo, ki smo jo naredili na vzorcu 200 naključno izbranih gospodinjstev. S tem smo dobili pomembne podatke in obe predvidevanji tudi potrdili. Predvidevali smo, da so občani v občini Gorenja vas - Poljane s sistemom ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, z uvedbo metode zbiranja »od vrat do vrat«, z ločenim zbiranjem na ekoloških otokih in v Zbirnem centru komunalnih odpadkov v Todražu dobro seznanjeni in imajo dovolj informacij o pravilnem ločevanju odpadkov. Predvidevali smo tudi, da je treba v prihodnosti nadaljevati z aktivnostmi na področju ozaveščanja javnosti v občini Gorenja vas - Poljane. Raziskava je pokazala, da je okoljska ozaveščenost na visoki ravni, saj odpadke ločuje skoraj 95 % gospodinjstev, slabih 5 % je takih, ki odpadke občasno ločuje. Kot najpomembnejši vir osveščanja o ločenem zbiranju odpadkov nastopa občina Gorenja vas – Poljane – tako je obveščenih 56,5 %. Zelo pozitivni rezultat je, da 86 % vprašanih biološke odpadke odlaga v domači kompostnik, preostalih 12 % pa v za to namenjene zabojnike. Skoraj dve tretjini vprašanih, 62,5 %, je mnenja, da bi morali k izboljšanju odnosa do okolja in zmanjšanju količin odpadkov ter ločevanju odpadkov spodbujati že najmlajše v vrtcih in mladino v šolah. Potrebo po bolj intenzivnem ekološkem ozaveščanju v občini je izrazilo 13 % vprašanih, vsi ostali so mnenja, da je ozaveščanja dovolj. Vse to govori v prid temu, da je treba aktivnosti na področju osveščanja javnosti le še nadgrajevati. Iz tega lahko sklepamo, da je občina Gorenja vas – Poljane s svojimi prebivalci ena izmed naprednejših občin v Sloveniji na področju odpadkovne problematike in varovanja okolja.
Keywords: komunalni odpadki, ekološki otoki, zbirni center, sistem ravnanje in ločevanje odpadkov.
Published: 25.03.2016; Views: 1300; Downloads: 210
.pdf Full text (1,63 MB)

4.
LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI TRŽIČ
Špela Kavčič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Za celoten sistem ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Tržič skrbi Javno podjetje Komunala Tržič, d.o.o., Mlaka 6, 4290 Tržič. Kljub ločevanju komunalnih odpadkov na ekoloških otokih po celotni občini Tržič in kljub raznim izvedenim akcijam, se količina komunalnih odpadkov v občini Tržič še povečuje. Glede na omenjeno problematiko bi bilo smiselno pridobiti podatke, kaj in kako o ločevanju komunalnih odpadkov razmišljajo občani občine Tržič. Raziskav na to ali podobno temo v občini Tržič še niso opravili, zato bi z anketiranjem naključno izbranih občanov občine Tržič pridobili pomembne podatke. Predvsem tega, ali so občani občine Tržič dovolj ozaveščeni o ločevanju komunalnih odpadkov. Na podlagi pridobljenih podatkov z izpolnjenimi anketami bodo predstavljeni predlogi nadaljnjih potrebnih pristopov in ukrepov za večji delež ločenih frakcij, kar pomeni zmanjšanje mešanih komunalnih odpadkov, ki bodo končali na deponiji v Kovorju.
Keywords: komunalni odpadki, ravnanje s komunalnimi odpadki v občini Tržič, ločevanje gospodinjskih odpadkov v občini Tržič, ekološki otoki
Published: 30.09.2009; Views: 2007; Downloads: 355
.pdf Full text (2,44 MB)

5.
UVAJANJE ELEKTRONSKE TEHNOLOGIJE ZA SISTEM ZBIRANJA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV V SNAGI D.O.O.
Simon Naglič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Nastajanje odpadkov je, še posebej v zadnjih dveh desetletjih, velik problem in to ne le zaradi velikega razmaha različnih gospodarskih dejavnosti, temveč tudi zaradi našega načina življenja, ki je prilagojen porabniški družbi, v kateri z neodgovornim ravnanjem znatno prispevamo k njihovemu nastajanju. Slovenska gospodinjstva vsako leto "proizvedejo" več kot 800.000 ton odpadkov, v Evropski uniji pa letno nastaneta dve milijardi ton odpadkov. Količina odpadkov v razvitih državah sicer še narašča, vendar se odnos do njih spreminja. Odpadki namreč niso več nekaj odvečnega, kar sodi zgolj na vedno bolj polna smetišča, ampak danes predstavljajo potencialne surovine, katerih pot se s sicer urejenih, okolju prijaznih odlagališč, vedno bolj preusmerja v tehnološko vrhunsko razvito industrijo za predelavo odpadkov v zopet koristne surovine, kompost ali gorivo. Pri tem procesu preobrazbe odpadkov lahko sodelujemo prav vsi, in sicer tako, da ločeno zbiramo odpadke. Tako pomembno prispevamo k možnosti njihove ponovne uporabe. Na odlagališče bodo tako prispeli le odpadki, ki jih ni mogoče predelati ali koristno uporabiti. To določa tudi zakonodaja Evropske unije, ki od svojih članic zahteva, da vsako leto zmanjšujejo količino odpadkov na odlagališčih, kar je bilo še v bližnji preteklosti prevladujoči način ravnanja s komunalnimi odpadki. Slovenija se je s celotno okoljsko problematiko začela resneje ukvarjati šele s pripravami na vstop v Evropsko unijo, iz potrebe, ki jo je imela po prilagoditvi njeni zakonodaji. Danes je gospodarjenje z odpadki velikega pomena, saj zmanjšuje obremenitev okolja in omogoča koristno uporabo surovin ter energije. Evropska direktiva narekuje, da je potrebno do leta 2020 iz toka komunalnih odpadkov izločiti in reciklirati polovico vseh proizvedenih odpadkov iz gospodinjstev. Glavni problem, ki se zastavlja, je, kako te cilje učinkovito izpolniti. Države Evropske unije, ki so na tem področju do sedaj storile največ, so za doseganje teh ciljev uporabljale inovativne sisteme zbiranja odpadkov, ki bazirajo na identifikacijski tehnologiji in v najboljši meri stimulirajo uporabnike k ločevanju odpadkov na izvoru.
Keywords: - ravnanje z odpadki - identifikacijska tehnologija - ločevanje odpadkov - zakonodaja
Published: 03.09.2010; Views: 1675; Downloads: 196
.pdf Full text (1,80 MB)

6.
Vpliv ločevanja odpadkov na stroške gospodarjenja z odpadki v vojašnici Slovenske vojske : diplomsko delo
Martin Senica, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi želimo predstaviti odpadke in posledično z njimi povezane stroške, ki nastanejo v eni izmed vojašnic Slovenske vojske. Opisali bomo različne vrste odpadkov in njihovo klasifikacijo. Nekateri izmed njih spadajo med nevarne odpadke, zato zahtevajo posebne postopke ločevanja in zbiranja, da z njimi ne obremenjujemo okolja. Raziskali bomo, kako je zbiranje in ločevanje odpadkov pravno urejeno in kako je to na konkretnem primeru aplicirano v praksi. Osredotočili se bomo na problematiko ločevanja odpadkov, ki so se začeli organizirano ločevati šele pred kratkim in so zaradi tega statistični podatki še dokaj skopi. Dobro načrtovano zbiranje, ločevanje in oddajanje odpadkov pripomore k zmanjševnju obremenjevanja okolja in odpadnih voda, kar je zelo pomembno s stališča ekologije. Prav tako je tukaj zelo pomemben tudi ekonomski vidik, saj je z vestnim ločevanjem in recikliranjem mogoče prihraniti precej finančnih sredstev oziroma se izogniti nepotrebnim stroškom ob neupoštevanju določb, ki jih prinaša zakonodaja. Na izbiro teme diplomske naloge je vplivalo delovno okolje, saj se vsakodnevno srečujemo z najrazličnejšimi odpadki in nedavno v prakso vpeljan sistem za njihovo ločevanje.
Keywords: odpadki, Slovenska vojska, ravnanje z odpadki, ločevanje odpadkov
Published: 05.05.2011; Views: 1474; Downloads: 138
.pdf Full text (2,30 MB)

7.
Racionalizacija ravnanja z odpadno embalažo v podjetju X : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika
Milomirka Šućur, 2011, bachelor thesis/paper

Abstract: Predmet obravnave diplomskega dela je racionalizacija ravnanja z odpadno embalaţo v podjetju X. V podjetju X nastajajo velike količine odpadne embalaţe, ki jo kot zavezanci z druţbo Slopak, d. o. o., ne smemo mešati s komunalni odpadki. Diplomsko delo je usmerjeno k opredelitvi problema, določitvi cilja, namena in poti za reševanje, predpostavkam in omejitvam raziskave ter uporabljenim raziskovalnim metodam. V prvem poglavju so opredeljeni osnovni pojmi o embalaţi in odpadni embalaţi, vloga embalaţe v razvoju trgovine, vpliv embalaţe in odpadne embalaţe na okolje, primerjava uspešnosti posameznih strategij, katerih cilj je zmanjšati količino komunalnih odpadkov, načrt ravnanja z odpadki v podjetju X, delovanje sistema druţbe z odpadno embalaţo Slopak, d. o. o., sporočanje podatkov in vodenje evidence zaposlenega v podjetju X, analiza količin embalaţe, ki smo jo dali na trg, in odpadne embalaţe, ki je bila zbrana na zbirnem mestu v letih 2008 in 2009. Opredeljeni so cilji in način ločevanja odpadne embalaţe na osnovi notranjega navodila poslovanja. V drugem poglavju je opisan posnetek obstoječega stanja mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaţe v komunalnih zabojnikih sedmih poslovnih enot z oceno strukture, zmanjšanja prostornine in prihranka. V tretjem poglavju je opisan posnetek stanja, ki smo ga opravili v poslovalnicah, kjer smo analizirali rezultat prenove, in v zadnjem poglavju je opredeljena moţnost nadaljnjega razvoja.
Keywords: odpadki, odpadna embalaža, ločevanje odpadkov
Published: 17.05.2011; Views: 3101; Downloads: 385
.pdf Full text (1,50 MB)

8.
RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINAH TREBNJE, MOKRONOG-TREBELNO IN ŠENTRUPERT
Stanko Tomšič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem preučil stanje na področju ravnanja s komunalnimi odpadki iz gospodinjstev v občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šentrupert in jih primerjal s strategijami in cilji Operativnega programa odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov. Prikazan je tak koncept ravnanja s komunalnimi odpadki iz gospodinjstev, ki bo privedel do želenih ciljev, določenih v državnem operativnem programu.
Keywords: komunalni odpadki, ravnanje s komunalnimi odpadki v občinah Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje, ločevanje odpadkov, ravnanje z odpadno embalažo
Published: 23.08.2011; Views: 1417; Downloads: 175
.pdf Full text (514,53 KB)

9.
ANALIZA GOSPODARJENJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI BOSANSKA KRUPA
Indira Palić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo analizira gospodarjenje z odpadki v občini Bosanska Krupa. Prikazano je trenutno stanje ter izpostavljeni problemi. Žal neustrezen način ravnanja z odpadki v tej občini že vpliva na kakovost pitne vode in tudi na zdravje lokalnega prebivalstva. Teoretični del diplomskega dela obravnava pojme, ki definirajo gospodarjenje s komunalnimi odpadki, od načina prevzema do procesiranja in možnosti izrabe odpadkov kot sekundarnih surovin in sekundarnega goriva. Prikazano je trenutno stanje gospodarjenja s komunalnimi odpadki v občini Bosanska Krupa oz. Unsko-sanskem kantonu, kjer se omenjena občina nahaja. V nalogi sta podani analiza stanja in konkretna rešitev. Stanje je analizirano na osnovi obiska komunalnega podjetja v občini ter ankete med lokalnim prebivalstvom. Predlagana rešitev je izvedljiva in bo pozitivna za okolje in s tem za prebivalstvo.
Keywords: komunalni odpadki, ekološki otok, ločevanje odpadkov, gospodarjenje s komunalnimi odpadki, sekundarne surovine
Published: 16.10.2011; Views: 1579; Downloads: 128
.pdf Full text (1,17 MB)

10.
DEJAVNOSTI UČENCEV V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA - IZDELOVANJE IZ ODPADNEGA MATERIALA
Anja Gačnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge sem se dotaknila pojma socializacija in zakaj so socialne igre pomemben del otrokove socializacije v šoli. Predstavila sem podaljšano bivanje ter cilje, ki jih tam dosegamo. Opisala sem vlogo učitelja in učenca, dejavnosti podaljšanega bivanja in potrebno dokumentacijo. Glavna tema diplomske naloge je bila integriranje ekologije v ustvarjalno preživljanje prostega časa v podaljšanem bivanju, kjer so se izvajale tudi dejavnosti, ki sem jih predstavila v svoji nalogi. Osrednji del diplomske naloge je predstavitev praktičnega dela, ki je potekalo v oddelku podaljšanega bivanja. Z učenci podaljšanega bivanja smo zbirali ter sproti ločevali odpadni material, iz katerega smo v naslednjih urah izdelali različne uporabne stvari. Ob zaključku vsakega dela je sledil preizkus oz. uporaba izdelka, pri čemer so učenci dobili potrditev svoje uspešnosti. Dobili smo povratno informacijo učiteljic razredničark ter zadovoljnih staršev. Ustvarjanje zahteva od otrok veliko natančnosti, ročnih spretnosti, vztrajnosti, medsebojne pomoči in ustvarjalnosti. Otroci so pri delu uživali, svojih izdelkov so se zelo razveseli.
Keywords: podaljšano bivanje, ustvarjalno preživljanje prostega časa, odpadni material, ekologija, ločevanje odpadkov, izdelovanje izdelkov.
Published: 04.01.2012; Views: 3137; Downloads: 381
.pdf Full text (3,91 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica