| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 20
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Uporaba morfoloških lastnosti listov pri določanju genotipov ekstenzivnih ringlojev
Anja Mesiček, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Vzorčenje 30 akcesij ringlojev iz genske banke FKBV, ki se nahaja na posestvu Univerzitetnega kmetijskega centra Pohorski dvor, je potekalo poleti leta 2017. Iz zunanjih delov krošenj smo nabrali vzorce listov in ugotavljali ali obstajajo razlike med posameznimi genotipi v vsaj eni kvantitativni lastnosti listov, ki bi jih lahko kasneje z zanesljivostjo uporabili pri morfološki determinaciji in opisu ekstenzivnih ringlojev. Izmerili oz. določili smo 20 deskriptorjev, povzetih po UPOV-u (npr. dolžina listne ploskve, premer listne ploskve, dolžina listne konice itd.), nato pa z modusi (vrednosti, ki se največkrat ponovijo) opisali razlike med njimi in katera vrednost se znotraj razredov največkrat pojavlja. Listi pri različnih genotipih ekstenzivnih ringlojev so si sicer dokaj podobni, vendar obstajajo med njimi očitne razlike v povezavi z njihovimi kvantitativnimi in kvalitativnimi lastnostmi. Za razločevanje med akcesijami bi bile najbolj zanesljive naslednje lastnosti: razmerje med dolžino in širino listne ploskve, kot pri vrhu listne ploskve, dolžina konice na vrhu listne ploskve, oblika baze listne ploskve, oblika listnega roba (nazobčanost, nažaganost), globina žleba listnega peclja, položaj nektarijev in delno tudi dominantna barva zgornje strani listne ploskve.
Keywords: ringlo, morfološke značilnosti, listi, deskriptorji, Prunus Domestica L.
Published: 23.09.2020; Views: 125; Downloads: 29
.pdf Full text (2,14 MB)

2.
Vpliv uporabe misije "Raziskovanje drevesnih listov v okolici šole" v aplikaciji CŠOD Misija na znanje učencev 1. razreda osnovne šole
Urška Šplajt, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V okviru diplomske naloge smo v aplikaciji CŠOD Misija pripravili misijo v okolici šole, kjer smo raziskavo izvedli. Zanimalo nas je, ali uporaba pripravljene misije »Raziskovanje drevesnih listov v okolici šole« vpliva na znanje učencev 1. razreda osnovne šole. V teoretičnem delu smo predstavili aplikacijo CŠOD Misija in njeno delovanje. Opisali smo tudi učenje v naravi in s tablicami ter predstavili nekaj aktualnih raziskav. Drevesne vrste, ki smo jih opisali v teoretičnem delu, je 15 učencev 1. razreda osnovne šole opazovalo z uporabo tablic. Učenci so pred izvedeno aktivnostjo in po njej izvedli še test znanja. V diplomski nalogi smo ugotovili, da je uporaba pripravljene avtorske misije vplivala na boljše znanje učencev. Največji napredek v znanju učencev smo zaznali pri določevanju javora, kjer se je odstotek pravilnih odgovorov povečal za 73,33 %. Vsi dečki so po izvedeni aktivnosti pravilno določili smreko in bor, dve deklici pa sta ju zamenjali. Pri določevanju listavcev so boljše rezultate dosegale deklice, kar utemeljujemo z njihovim večjim zanimanjem za poimenovanje dreves v času aktivnosti. Zanimanje dečkov je bilo bolj usmerjeno v tehnično uporabo aplikacije in zbiranje točk. Ne moremo pa sklepati, če je znanje učencev dolgotrajno, saj smo test izvedli že tretji dan po izvedeni aktivnosti.
Keywords: aplikacija CŠOD Misija, drevesni listi, tablica, učenje, narava
Published: 08.09.2020; Views: 242; Downloads: 152
.pdf Full text (3,17 MB)

3.
Vpliv postopkov ekstrakcije na vsebnost aktivnih učinkovin v ekstraktu iz oljčnih listov
Kaja Tomažič, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Povečano povpraševanje po oljčnem olju v zadnjih desetletjih je povzročilo naraščanje količine stranskih produktov predelave oljk, med katere uvrščamo oljčne liste, tropine in vegetacijsko vodo. Predvsem oljčni listi imajo visoko vsebnost aktivnih učinkovin-biofenolov, med katerimi prevladuje oleuropein. Zaradi močnega antioksidativnega učinka oljčni biofenoli sodelujejo pri preprečevanju oksidativnega stresa in z njim povezanimi bolezni. Raziskave so pokazale, da ekstrakti listov Olea Europaea L. delujejo protivnetno, zavirajo rast rakavih celic, ščitijo kardiovaskularni sistem in znižujejo krvni tlak. V vsakoletnem obdobju obrezovanja dreves in med pobiranjem oljk se kopičijo velike količine odpadnih oljčnih listov, ki predstavljajo obilen in neizkoriščen vir aktivnih učinkovin, ki pa jih je mogoče izolirati ter uporabiti v različnih farmacevtskih in kozmetičnih proizvodih ter prehranskih dodatkih. V skladu z načeli zelene kemije je razvoj usmerjen v iskanje modernih postopkov ekstrakcije in ekstrakcijskih topil, ki bi nadomestila konvencionalne postopke in omogočila proizvodnjo čistih ekstraktov brez uporabe zdravju škodljivih organskih topil. V sklopu diplomskega dela smo vzorčili oljčne liste sort Istrska belica in Leccino iz dveh geografskih leg. Vsebnost aktivnih učinkovin v rastlinskem materialu je odvisna od predhodne obdelave, zato smo sveže oljčne liste posušili z uporabo treh različnih metod (zrak sobne temperature, sušilnik pri 105 °C, liofilizacija). Sledili smo načelom zelene kemije in sintetizirali naravna evtektična topila, s katerimi smo ekstrahirali suhe oljčne liste. Z namenom primerjave smo izvedli tudi superkritično ekstrakcijo s CO2 in konvencionalno ekstrakcijo po Evropski Farmakopeji. Tako pridobljene ekstrakte smo preučili s HPLC-metodo, s katero smo potrdili prisotnost tipičnih oljčnih biofenolov ter tudi nekaj specifičnih spojin. Na koncu smo superkritičnim ekstraktom določili še antioksidativno aktivnost.
Keywords: oljčni listi, sušenje, evtektična topila, ekstrakcija, biofenoli, oleuropein, HPLC
Published: 11.09.2019; Views: 547; Downloads: 81
.pdf Full text (2,32 MB)

4.
Slovensko-nemški prevodi jedilnih listov na področju Maribora
Silvia Šarlah, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Današnja globalna družba je postala zelo odprta glede spoznavanja novih kultur, ta transkulturni trend lahko opazimo predvsem na področju kulinarike in gastronomije. Kulinarika se tudi vedno bolj uveljavlja kot pomemben motiv za izlet ali potovanje, posledično narašča pomen jedilnih listov v okviru mednarodnega turizma. Pri prevajanju jedilnih listov prevajalci uporabljajo različne metode in strategije. V teoretičnem delu diplomskega dela se bomo uprli na teorijo skoposa, ki v ospredje prevoda postavlja namen in naročnika. Najpomembnejše prevajalske postopke bomo prevzeli po avtorjih Vinay in Daberlnet. Pri prevajanju kulturnih realij se bomo oprli na raziskave in ugotovitve Šumrade. Empirični del diplomskega dela se osredotoča na prevajanje jedilnih listov, primarni cilj je analiza ustreznosti prevodov. V analizo je bilo vključenih 9 jedilnih listov v slovenskem jeziku, prevedenih v nemški jezik. Skupaj je bilo analiziranih 441 jedi s pripadajočimi prevodi v nemškem jeziku, na podlagi katerih smo naredili analizo ustreznosti prevodov. Na podlagi primerjave izvirnika s prevodom smo analizirali neustreznosti in napake, ki se pojavljajo v ciljnem besedilu, jih kategorizirali ter predlagali ustrezne rešitve. Analiza je pokazala, da nemški prevodi jedilnih listov na področju Maribora niso najbolj ustrezni, saj niso kulturno in jezikovno prilagojeni ciljni kulturi, v našem primeru nemškemu jeziku. Jezikovna in kulturna ustreznost prevodov jedilnih listov je pomembna iz različnih razlogov, saj le-ta ne vpliva le na prepoznavnost gostinskega lokala ali restavracije, ampak tudi na prepoznavnost slovenske kuhinje ter celotne turistične destinacije.
Keywords: jedilni listi, skopos, kulturne realije, prevajanje strokovnih besedil, izhodiščno besedilo, ciljno besedilo, prevajalske strategije, kulinarika
Published: 16.03.2016; Views: 1003; Downloads: 131
.pdf Full text (1,58 MB)

5.
MERILNA NEGOTOVOST VSEBNOSTI MONOSAHARIDOV V RAZLIČNIH EKSTRAKTIH OLJČNIH LISTOV S PLINSKO KROMATOGRAFIJO IN MASNO SPEKTROMETRIJO
Tina Pintar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Olivna biomasa je obnovljiva surovina za proizvodnjo kemikalij in organskih spojin, goriv ter energije. Rastline oljk vsebujejo v različnih tkivih različne ogljikove hidrate kot so glukoza, manitol, saharoza in rafinoza. Znanstveni prispevki s področja analize sladkorjev v rastlinah obravnavajo različne metode, ki omogočajo njihovo izolacijo, čiščenje, medsebojno ločevanje, identifikacijo in kvantitativno določanje. V okviru diplomske naloge smo določili vsebnost monosaharida glukoze in sladkornega alkohola manitola v različnih ekstraktih oljčnih listov (Olea europaea L.), pripravljenih s subkritično vodno ekstrakcijo, ob uporabi različnih temperatur (80 °C, 120 °C in 180 °C), različnih tlakov (30 bar, 80 bar, 100 bar in 150 bar) in različnega časa ekstrakcije (5 min, 10 min, 30 min, 60 min in 90 min). Vzorce smo analizirali s plinsko kromatografijo in masno spektrometrijo (GC-MS). Preiskovane spojine smo pred analizo pretvorili najprej v oksimske (o-) in nato v trimetilsililirane (TMS) derivate, ki so bili termično dovolj obstojni in hlapni za analizo z GC. Za tvorbo oksimskih derivatov smo uporabili kot reagent hidroksilamin hidroklorid raztopljen v piridinu (2-2,5%), za reakcijo sililiranja pa je bil kot derivatizacijski reagent uporabljen N-metil-N-trimetilsilil trifluoroacetamid (MSTFA). Spojine smo potrdili z uporabo standardnih spojin, s primerjavo retencijskih časov in masnih spektrov. Spojine smo v rastlinskih ekstraktih kvantitativno določili iz umeritvenih krivulj ob uporabi fenil β-D-glukopiranozida kot internega standarda (ISTD). GC-MS je omogočila sočasno ločevanje in selektivno identifikacijo strukturno podobnih ogljikovih hidratov kot sta glukoza in manitol ter različnih stereoizomerov kot so α- in β-TMS-glukopiranoza ter sin- in anti-oksim-TMS-glukoza. Pridobljene rezultate smo statistično ovrednotili in dokazali, da je metoda natančna, linearna in ponovljiva. Ocenili smo tudi merilno negotovost pri določanju koncentracije glukoze in manitola ter prav tako ovrednotili vse možne vire merilne negotovosti, ki nastajajo pri izvajanju analiznega postopka. Iz rezultatov smo ugotovili, da je največ glukoze (2,576 g/L) in manitola (4,031 g/L) v vzorcu ekstrakta oljčnih listov, ekstrahiranem s subkritično vodo pri 80 °C ter 90 min. Najnižjo vsebnost glukoze (0,489 g/L) in manitola (1,321 g/L) pa smo določili v vzorcu, ekstrahiranem s subkritično vodo pri 180°C ter 90 min.
Keywords: lesna biomasa, oljčni listi, glukoza, manitol, plinska kromatografija, masna spektrometrija
Published: 23.07.2014; Views: 1479; Downloads: 99
.pdf Full text (2,60 MB)

6.
PRISPEVEK KOLAŽA V SLIKARSTVU
Rebeka Pšajd, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava kolaž in njegov prispevek v slikarstvu. Predstavljen je razvoj kolaža skozi zgodovino, kako se je tehnika uveljavila in kako se je razvijala vse do danes. Kolaž se je razvil v druge tehnike, kot so asemblaž in fotomontaža. Z nenehnim razvojem kolaža so povezane tudi nekatere slikarske smeri. Na razvoj kolaža sta vplivala hiter industrijski napredek ter družbeno-politično stanje v času obeh svetovnih vojn. Industrializacija je pripomogla s pojavnostjo vedno novih izdelkov, ki so jih umetniki vključevali v svoja dela, medtem ko so družbeno-politične razmere kolažu dale namen. Kolaž je igral pomembno vlogo pri postavljanju meril glede dojemanja umetnosti in njene estetske vrednosti ter kaj še lahko označimo kot umetnino. V opisu praktičnega dela sta predstavljena namen in cilj, kako kolaž ponovno približati tradicionalnim slikarskim tehnikam brez vnosa tujih predmetov v slikarska dela. Podrobno so opisani uporabljeni materiali in njihov namen. Predstavljena je predpriprava, in sicer izdelovanje barvnih listov, ki so ključni za ustvarjanje slikarskih del. Zraven opisov posameznih slikarskih del so predstavljene tudi vzporednice s posameznimi slikarji ali slikarskimi obdobji.
Keywords: Kolaž, asemblaž, fotomontaža, kolažiranje, slikarstvo, barva, barvni listi.
Published: 09.04.2013; Views: 2495; Downloads: 320
.pdf Full text (5,84 MB)

7.
Geometriagon
Monika Rak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen portal Geometriagon, ki vsebuje okoli 1800 konstrukcijskih nalog. Portal omogoča njihovo interaktivno reševanje. Predstavljenih je nekaj posebej zanimivih primerov. Diplomsko delo vsebuje delovne liste za uporabo portala pri pouku matematike. Na koncu je preglednica konstrukcij s komentarji in priporočili za izvedbo matematičnih ur. Diplomsko delo je vodič in opora učitelju matematike pri uporabi portala pri pouku.
Keywords: geometrijske konstrukcije, program za dinamično geometrijo, pouk matematike, delovni listi
Published: 04.12.2012; Views: 1222; Downloads: 150
.pdf Full text (732,76 KB)

8.
VPLIV PROCESNIH POGOJEV NA EKSTRAKCIJO POLIFENOLOV IZ LISTOV OLJKE (Olea Europaea L) S SUBKRITIČNO VODO
Mateja Grušovnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo z metodama konvencionalne ekstrakcije in ekstrakcije s subkritično vodo pripravili ekstrakte iz listov oljke. Pri samem eksperimentalnem delu smo se pri konvencionalni metodi ekstrakcije omejili samo na določena topila: vodo ter vodni raztopini etanola in acetona. Ekstrakcije s subkritično vodo pa smo izvajali pri različnih procesnih pogojih: temperaturi, času in tlaku. Določali smo koncentracije celokupnih fenolov, celokupnih flavonoidov in taninov v ekstraktih. Koncentracije fenolnih spojin smo podali na gram ekstrakta ter na gram materiala. Antioksidativno učinkovitost ekstraktov pa smo določevali po metodi DPPH. Razen tega smo določili tudi optimalne procesne pogoje za ekstrakcijo z obema metodama. Ugotovili smo, da je ekstrakcija s subkritično vodo veliko bolj učinkovita metoda od konvencionalnih metod. Ta metoda ekstrakcije nam daje primerljive ali celo boljše rezultate kot konvencionalni postopki, hkrati pa ohranja značilnosti antioksidantov v ekstraktih in omogoča selektivno ekstrakcijo določenih komponent pri določenih procesnih pogojih.
Keywords: konvencionalna ekstrakcija, ekstrakcija s subkritično vodo, listi oljke, celokupni fenoli, celokupni flavonoidi, tanini, antioksidativna aktivnost
Published: 16.10.2012; Views: 1794; Downloads: 228
.pdf Full text (1,85 MB)

9.
ZASNOVA IN IZDELAVA CEPILNIKA LESA NA GRADBENEM STROJU
Bogdan Korošec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena zasnova in izdelava cepilnika lesa na gradbenem stroju. Najprej je bil izveden sistematičen razvoj, ki sestoji iz iskanja idej in konstruiranja izdelka. Izdelana in testirana je bila testna konica. Kasneje so bile izdelane smernice za izdelavo prave konice. Izračunana je bila cena strojne ure.
Keywords: cepilnik, cepljenje, konica, os, hidravlično kladivo, hitra menjava, les, masa, sila, delovni potek, orodje, frezanje, struženje, orodni listi.
Published: 12.01.2012; Views: 2137; Downloads: 270
.pdf Full text (7,11 MB)

10.
RAZVOJ IN NAČRTOVANJE PROIZVODNJE OHIŠJA GONILA
Gregor Žalec, 2011, master's thesis

Abstract: Podjetje Livar d. d. s svojimi izkušnjami in znanjem uspešno uliva in obdeluje ulitke iz sive in nodularne litine. V podjetju si prizadevamo osvojiti nova tržišča in s tem pridobiti nove izdelke. Z novimi izdelki se uvajajo nove tehnologije, že obstoječi izdelki pa so velikokrat predmet optimizacije in racionalizacije v proizvodnji. V podjetju tudi sam že nekaj let delam na razvoju novih izdelkov. V nalogi bom predstavil razvoj ohišja gonila. Delo pri novem izdelku se začne pri določanju novega tehnološkega postopka in izbiri ustreznega stroja za obdelavo. Nov izdelek sem analiziral glede uporabnosti in pri posameznih operacijah predvidel napake, ki se lahko zgodijo med obdelavo. Sledi izdelava terminskega načrta obdelave v odvisnosti od zasedenosti obravnavanega stroja. V vmesnem obdobju se pripravijo vpenjalna, merilna in obdelovalna orodja. Veliko pozornosti sem namenil obravnavi zastojev v proizvodnji. Na podlagi dvoletne sledljivosti zastojev v proizvodnji sem poskušal izdelati optimalno napoved za zastoje v naprej. Zelo velik izziv mi je predstavljal nov način planiranja, ki ga bom predstavil in uporabil pri načrtovanju operacij izdelkov v proizvodnji. Skozi nalogo bom predstavil posamezna področja in v zaključku naloge podal model načrtovanja ohišja gonila.
Keywords: zastojni listi, orodna lista, kontrolna karta, operacijska risba, vpenjalna priprava, proces, načrtovanje, nestabilen proces, stabilen proces
Published: 01.06.2011; Views: 1919; Downloads: 218
.pdf Full text (4,15 MB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica