| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 6 / 6
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
KOPER: LIKOVNI VODNIK ZA OTROKE
Katarina Kleibencetl, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Tema diplomskega dela se naslanja na prilogo z naslovom Koper: Likovni vodnik za otroke s priročnikom za učitelje. Z likovnim vodnikom smo želeli učence (od 3. do 5. razreda osnovne šole) in učitelje spodbuditi k drugačnemu načinu usvajanja znanja na področju likovne umetnosti ter na področju zgodovine umetnosti in kulture. Namen in cilj diplomskega dela je spodbujati otrokovo ustvarjalnost ter na njemu primeren način približati kulturo mesta Koper preko njegovega lastnega likovnega izražanja. S praktično raziskavo smo želeli ugotoviti, kako na učenčevo likovno izražanje in ustvarjalnost vplivata doživljanje izven učilnice in medpredmetno povezovanje vsebin. Zanimalo nas je tudi, ali je motivacija učencev pri likovnem pouku povečana ob likovnem izražanju na temo ogleda mesta in ali je vsa vsebina v likovnem vodniku (vključno z vsemi likovnimi nalogami) primerna psihomotoričnim sposobnostim učencev 3. razreda osnovne šole. V prvem delu diplomskega dela smo predstavili teoretična izhodišča značilnosti otrokovega ustvarjanja. V drugem delu smo predstavili ugotovitve in analizo likovnih del (učencev 3. razreda), nastalih na terenskem delu in pri urah likovnega pouka. Rezultati so pokazali, da so učenci zaradi drugačnega načina pouka oziroma usvajanja znanja pri rednem pouku likovne vzgoje veliko bolj motivirani, zato tudi bolj ustvarjalni na likovno izraznem področju, kar izpolnjuje cilj oz. namen raziskave.
Keywords: – Likovna vzgoja, – vodnik, – dan dejavnosti, – likovne naloge.
Published: 09.04.2009; Views: 2604; Downloads: 333
.pdf Full text (24,64 MB)

2.
PREGLED LIKOVNE NADARJENOSTI UČENCEV TRETJEGA TRILETJA OSNOVNE ŠOLE
Melita Anželak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili značilnosti likovno nadarjenih učencev. V prvem sklopu smo se posvetili teoretičnim izhodiščem in vprašanjem o likovni nadarjenosti otrok. Zanimalo nas je, kolikšna je stopnja ustvarjalnosti pri starejših otrocih in na kakšen način, po kakšnih merilih lahko učitelj v svojem razredu prepozna likovno nadarjenega učenca. V praktičnem delu smo si pogledali likovne izdelke učencev nekaterih šol v Velenju in okolici, za katere so učitelji likovnega pouka menili, da so likovno nadarjeni. Pogledali smo si, koliko izmed teh učencev dejansko kaže znake likovne nadarjenosti in koliko jih je bilo napačno ocenjenih s strani učiteljev likovnega pouka. V raziskavi smo uporabili deskriptivno in komparativno metodo znanstveno pedagoškega raziskovanja, za analizo likovnih del pa kvalitativno metodo. Raziskovalni vzorec je predstavljal 21 učencev, starih med 12 in 15 let, iz devetih različnih osnovnih šol. Ugotovili smo, da je prepoznavanje likovne nadarjenosti na izbranih osnovnih šolah zadovoljivo. Od skupno 21 učencev, je bilo s strani učiteljev napačno prepoznanih pet učencev. 11 je bilo takih učencev, ki so pokazali nekatere znake likovne nadarjenosti, pri petih učencih pa se je pokazala likovna nadarjenost. Glede na statistične podatke, ki smo jih pridobili, bi bilo zanimivo vedeti, kaj učitelji sploh ocenjujejo in vrednotijo kot likovno ustvarjalno delo in po kakšnih kriterijih izberejo likovno nadarjenega učenca v svojem razredu. Najverjetneje učitelji nimajo vsega potrebnega znanja za objektivno prepoznavanje in pravilni razvoj likovne nadarjenosti ali pa je njihova interpretacija zmotna. Je prihodnost nadarjenih učencev vprašljiva?
Keywords: Likovna nadarjenost, likovna sposobnost, talent, ustvarjalnost, naloge in vloga učitelja likovne vzgoje, prepoznavanje likovne nadarjenosti v šolah.
Published: 22.11.2011; Views: 2352; Downloads: 194
.pdf Full text (15,56 MB)

3.
LIKOVNE NALOGE S PODROČJA GRAFIKE V TRETJEM RAZREDU OŠ
Jožica Kladnik, 2014, master's thesis

Abstract: Učni predmet Likovna umetnost zajema pet področij in sicer: risanje, slikanje, oblikovanje prostora, kiparstvo in grafiko. Grafika je eno izmed področij, ki je zapostavljeno, saj zahteva drugačen način ustvarjanja, posledično pa ji učitelji posvečajo premalo pozornosti (Duh in Dominko, 2013). Načrtovanje in izvedba grafičnih vsebin pri pouku likovne umetnosti zahtevata namreč dobro pripravljenost s strani učitelja, to pa je razlog, da se učitelji rajši poslužujejo risanja in slikanja, saj sta ti dve področji tudi največkrat zastopani pri urah likovne umetnosti (Duh in Batič, 2004). Prav zaradi manjše zastopanosti grafičnih vsebin je tema zelo aktualna, saj nam ponudi vpogled v izvedbo pouka likovne umetnosti in raziskuje njene možnosti izboljšanja. V teoretičnem delu magistrske naloge smo predstavili značilnosti grafike, in sicer njene bistvene lastnosti, opredelitev grafike v učnem načrtu, grafične materiale in pripomočke, ki so potrebni za tiskanje. Prav tako pa smo opisali vrste tiska, opredelili oba načina odtiskovanja matrice ter na kratko predstavili primere grafičnih tehnik, ki so značilni za poučevanje grafike na razredni stopnji. V empiričnem delu predstavljamo rezultate raziskave s katero smo želeli spremljati pouk likovne umetnosti pri urah grafike, natančneje pečatnega tiska. Zanimalo nas je, kako uspešni so bili učitelji pri izvedbi učnih ur in učenci pri praktičnem delu, ter s kakšnimi težavami so se soočali. Opazovalne ure smo izvedli v petih oddelkih mariborskih osnovnih šol. V raziskavo smo vključili 103 učencev tretjega razreda devetletke. V ta namen smo pripravili tudi učno pripravo in jo posredovali vsem učiteljicam razrednega pouka, ki poučujejo v tretjih razredih. Tako so bili vsi učenci deležni enake motivacije in enake likovne naloge. V vseh oddelkih so se torej učenci ukvarjali z enako grafično tehniko, pečatnim tiskom. Ker smo vseskozi spremljali način izražanja učencev pri dani grafični tehniki in doslednost upoštevanja kriterijev, smo nastala likovna dela razdelili v štiri kategorije (likovno kvalitetni izdelki, pričakovani likovni izdelki, izdelki, ki niso v skladu z merili ter neuspešni likovni izdelki). Z analizo rezultatov smo ugotovili, da je kar polovica likovnih del učencev bila uvrščena v skupino pričakovanih likovnih del. Dela so bila povprečna, skladna z merili. Sledijo likovna dela, ki niso bila skladna z merili, teh je 29 in neuspešna likovna dela. Ti učenci niso usvojili ritma in niso sledili danim kriterijem. V to skupino smo uvrstili 22 likovnih del. V najmanjšem deležu pa so zastopana kvalitetna likovna dela, takšni sta le dve likovni deli. Analiza učnih ur likovne umetnosti, katerim smo prisostvovali je pokazala na pomanjkljivosti izpeljanega uvodnega dela. Posledice le-tega so se odražale v fazi ustvarjanja ter na nastalih likovnih izdelkih učencev. Sklepamo lahko, da je pomanjkljiva izvedba uvodnega dela povezana ravno z manjšim deležem likovno kvalitetnih del. Kljub sodelovanju z učiteljicami, posredovano učno pripravo, potrebnimi učnimi sredstvi in neposredno hospitacijo pri učni uri likovne umetnosti, so bile učne ure v večini pomanjkljivo izpeljane.
Keywords: likovna umetnost, likovna področja, likovne naloge, grafika, pečatni tisk
Published: 24.09.2014; Views: 1636; Downloads: 405
.pdf Full text (5,15 MB)

4.
NAČRTOVANJE LIKOVNIH NALOG V VRTCU S POUDARKOM NA EKOLOGIJI
Niky Zver, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo, z naslovom Načrtovanje likovnih nalog v vrtcu, s poudarkom na ekologiji, sestoji iz teoretičnega in empiričnega dela. Že sam naslov nam pove, da smo se v diplomskem delu dotaknili predvsem ekološke problematike in sodobne umetnosti v predšolskem obdobju. V teoretičnem delu smo predstavili pomen ekologije v vzgojno-izobraževalnih institucijah in likovno umetnost v predšolskem izobraževanju, kjer smo podrobneje opisali tudi vsa likovna področja, opredelili sodobno umetnost in se lotili vprašanja, koliko in na kakšen način se sodobna likovna umetnost vključuje v izobraževalni proces. Skozi empirični del diplomskega dela smo podrobneje predstavili izvedeno raziskavo v enem izmed pomurskih vrtcev, ki je temeljila na izvedbi petih načrtovanih likovnih nalog, katerih tema je temeljila na ekologiji in sodobni umetnosti. Končne rezultate in ugotovitve smo pridobili s pomočjo evalvacij dveh vzgojiteljic iz omenjenega vrtca, ki sta vseh pet izbranih nalog tudi izvedli, in s fotografijami končnih izdelkov.
Keywords: Ekologija, sodobna umetnost, likovna umetnost, vzgoja, izobraževanje, predšolski otrok, načrtovanje, likovne naloge, trajnostni razvoj
Published: 23.03.2015; Views: 1134; Downloads: 181
.pdf Full text (3,77 MB)

5.
NAČRTOVANJE LIKOVNIH NALOG IZVEN UČILNICE V 2. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Maja Hazenmali, 2015, master's thesis

Abstract: Učitelji v večini ne izvajajo pouka likovne umetnosti izven učilnice. Prostor izven učilnice nam ponuja zelo veliko najrazličnejših možnosti za izvajanje likovnih nalog, ki jih premalokrat izkoristimo. Magistrsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V prvem delu je predstavljeno učenje izven učilnice, spodbujanje aktivne vloge učenca izven učilnice, varnost izven učilnice, likovna umetnost izven učilnice, motivacija učencev izven učilnice, pomen okolja. V nadaljevanju smo se v teoretičnem delu dotaknili še avtentičnega prostora. Podrobneje smo še opisali pripravo učitelja na pouk izven učilnice, izbiro likovnih nalog, razvijanje pojmov izven učilnice, likovna področja in likovne tehnike, metode dela. Teoretični del smo posvetili še likovnim delom umetnikov. Predstavili pa smo tudi umetnike, ki so izhajali iz narave in so nam predstavljali navdih za pripravo ter izvedbo likovnih nalog izven učilnice. Empirični del je študija primera, kjer so opisi praktičnih primerov izvedbe in analize posameznih elementov. Vzorec udeleženih zajema učence 2. razreda ene izmed štajerskih osnovnih šol. Podatke smo zbrali z načrtnim opazovanjem, anketiranjem učencev in intervjuvanjem učiteljice razredničarke. Ugotovili smo, da mora učitelj likovne naloge prilagoditi izvedbi zunaj učilnice, kar od učitelja zahteva več priprave. Učenci so na splošno zelo motivirani za delo zunaj učilnice, še posebej jih pritegne material.
Keywords: Likovne naloge, izven učilnice, možnosti izvajanja, izvedba, učenci 2. razreda.
Published: 27.10.2015; Views: 704; Downloads: 93
.pdf Full text (1,97 MB)

6.
LIKOVNA USTVARJALNOST V FUNKCIJI KAKOVOSTNEGA IZVAJANJA PODALJŠANEGA BIVANJA
Kim Mastnak, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga z naslovom Likovna ustvarjalnost v funkciji kakovostnega izvajanja podaljšanega bivanja je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo na podlagi znanstvene literature na kratko predstavili oblike varstva v osnovni šoli, iz tega izhajajoč so izpostavljeni operativni cilji podaljšanega bivanja, kjer nas je zanimalo predvsem ustvarjalno preživljanje časa. Zato smo izpostavili splošno ustvarjalnost in s tem povezane vplive na ustvarjalnost. Specifično smo opredelili tudi likovno ustvarjalnost in se dotaknili vpliva družine in šole na učenčevo ustvarjalnost. V prvem empiričnem delu predstavljamo rezultate raziskave, katere namen je bil analizirati dejavnost OPB preko intervjujev z učitelji, s čimer smo pridobili informacije o splošnem poteku dejavnosti v podaljšanem bivanju. V drugem delu empiričnega dela predstavljamo rezultate kvalitativne analize izdelkov, ki so jih učenci že ustvarili v podaljšanem bivanju pred izvedbo naše raziskave. V tretjem delu empiričnega dela pa predstavljamo smernice, likovne naloge, ki smo jih izvedli v podaljšanjem bivanju, s ciljem predstaviti ustrezne načine razvijanja ustvarjalnosti. Vse predstavljene in preizkušene likovne naloge smo tudi ustrezno kvalitativno analizirali. Zavoljo ugotovitev, da v podaljšanem bivanju učitelji pogosto posegajo po likovnih dejavnostih, ki so neustrezno izvedene in kot takšne lahko zavirajo učenčevo ustvarjalnost, podajamo nekaj ustreznih poti, smernic, ki bodo lahko učiteljem podaljšanega bivanja v pomoč oziroma oporo pri načrtovanju dejavnosti v podaljšanem bivanju.
Keywords: podaljšano bivanje, ustvarjalno preživljanje časa, ustvarjalnost, motivacija, likovne naloge
Published: 16.09.2016; Views: 1037; Downloads: 147
.pdf Full text (2,45 MB)

Search done in 0.1 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica