| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
POSKUS IZDELAVE URAVNOTEŽENEGA SISTEMA KAZALNIKOV V NEPRIDOBITNI ORGANIZACIJI X
Jasmina Pišek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja analitično raziskavo znotraj množice študij o učinkovitosti nepridobitnih organizacij. V prvem delu zajema teoretično opredelitev nepridobitnih organizacij ter vlogo uravnoteženega sistema kazalnikov v nepridobitni sferi. V empiričnem delu naloge smo v prvi fazi oblikovali predlog zasnove kazalnikov za štiri teoretično opredeljena področja uravnoteženega sistema kazalnikov. Nadalje pa smo izvedli meritev in analizo oblikovanih kazalnikov na podlagi pridobljenih podatkov iz proučevane nepridobitne organizacije X. Z raziskavo smo prišli do zaključka, da ima proučevana nepridobitna organizacija X dovolj jasno opredeljeno strategijo, vizijo in cilje, da je bilo moč na njihovi podlagi opredeliti cilje za posamezne vidike uravnoteženega sistema kazalnikov. Pri tem smo imeli precej težav z zbiranjem potrebnih podatkov za izračun oz. meritve oblikovanih kazalnikov ter nadaljnjo analizo le-teh. Vendar smo uspeli navkljub težavam izmeriti ter analizirati 55% vseh oblikovanih kazalnikov.
Keywords: nepridobitne organizacije, uravnoteţeni sistem kazalnikov, merjenje učinkovitosti, vidik poslovanja z odjemalci - uporabniki, finančni vidik, vidik notranjih procesov, vidik učenja in rasti, strategija, vizija, poslanstvo, kazalniki
Published: 30.08.2010; Views: 1589; Downloads: 167
.pdf Full text (1,97 MB)

2.
PREDVIDEVANJE USPEŠNOSTI POSLOVNEGA SISTEMA Z VIDIKA OBVLADOVANJA UČINKOVITOSTI POSLOVNIH PROCESOV
Benjamin Urh, 2011, dissertation

Abstract: V doktorski disertaciji obravnavamo problem obvladovanja poslovnih procesov, kar je v zadnjem desetletju predmet številnih raziskovalnih in znanstvenih člankov, saj marsikateri avtor navaja, da je to ključ do uspešnega poslovanja poslovnega sistema. Ker je obvladovanje poslovnih procesov obsežen in kompleksen problem, smo se v prvem koraku osredotočili zgolj na oblikovanje modela za ugotavljanje povezanosti in moči vpliva dejavnikov širšega in ožjega zunanjega okolja ter notranjih dejavnikov na strukturno učinkovitost izvajanja poslovnih procesov. V drugem koraku raziskave smo oblikovali model za ugotavljanje povezanosti strukturnih kazalnikov učinkovitosti poslovnih procesov z uspešnostjo poslovanja poslovnega sistema oz. neposredne povezanosti dejavnikov širšega in ožjega zunanjega okolja ter notranjih dejavnikov z uspešnostjo poslovanja poslovnega sistema. V teoretičnem delu so predstavljena spoznanja s področja organiziranja poslovnih sistemov, in sicer spreminjanje zahtev in oblik organiziranja poslovnih sistemov v zadnjih dveh desetletjih. Tu poudarjamo prevlado poslovnih procesov, o kateri pišejo številni avtorji, in potrebo po obvladovanju njihovega izvajanja. Spremembe v poslovnem svetu pa zahtevajo tudi spremembe v izvajanju poslovnih procesov, saj se mora njihovo izvajanje prilagoditi številnim dejavnikom, ki vplivajo na učinkovitost izvajanja. Trenutno stanje učinkovitosti izvajanja je mogoče preveriti s številnimi strukturnimi in operativnimi kazalniki učinkovitosti izvajanja poslovnih procesov. Podobno kot na učinkovitost izvajanja poslovnih procesov vpliva veliko zunanjih in notranjih dejavnikov, tudi na uspešnost poslovanja poslovnega sistema poleg učinkovitosti izvajanja poslovnih procesov vpliva še veliko drugih dejavnikov. Različni avtorji ugotavljajo, da je na uspešnost poslovnega sistema treba pogledati širše in ne zgolj s tradicionalnega vidika, pri čemer poudarjajo tudi vlogo in vidik notranjih poslovnih procesov oz. učinkovitost njihovega izvajanja. V raziskavo, predstavljeno v empiričnem delu, smo vključili tri podjetja. V prvi fazi smo ocenili strukturno učinkovitost poslovnih procesov (skupaj 386 procesov), ki so bili zapisani v obliki modelov dogodkovno procesne verige (EPC). Osnovne strukturne kazalnike učinkovitosti smo s faktorsko analizo združili v 7 nepovezanih strukturnih kazalnikov učinkovitosti. Z anketo, izvedeno med vodilnimi zaposlenimi v podjetjih, ki smo jih vključili v raziskavo, smo dobili oceno vpliva posameznih zunanjih in notranjih dejavnikov na učinkovitost izvajanja poslovnih procesov. S korelacijsko in regresijsko analizo smo dokazali povezanost in moč vpliva med posameznimi zunanjimi in/ali notranjimi dejavniki in nepovezanimi strukturnimi kazalniki učinkovitosti izvajanja poslovnih procesov. V drugi fazi smo najprej ocenili uspešnost posameznega podjetja po izbranih kazalnikih uspešnosti poslovanja in nato z opisno statistiko pokazali povezanost med posameznimi nepovezanimi strukturnimi kazalniki učinkovitosti in kazalniki uspešnosti poslovanja.
Keywords: učinkovitost poslovnih procesov, uspešnost poslovnega sistema, strukturni kazalniki učinkovitosti, povezanost vplivnih dejavnikov in učinkovitosti, povezanost učinkovitosti in uspešnosti
Published: 06.03.2012; Views: 2173; Downloads: 385
.pdf Full text (1,96 MB)

3.
Mehanizem za ocenjevanje strukturne učinkovitosti poslovnih procesov
Špela Kokalj, 2012, dissertation

Abstract: Cilj raziskave magistrske naloge je razviden že iz naslova naloge »Mehanizem za ocenjevanje strukturne učinkovitosti poslovnih procesov«. Spremenljivo okolje globalnega trga od poslovnih sistemov zahteva sposobnost prilagajanja nastalim spremembam, zato je podrobno poznavanje in učinkovito obvladovanje poslovnih procesov pomemben element uspešnega poslovnega sistema. V teoretičnih izhodiščih so predstavljena znanstvena spoznanja s področja poslovnih sistemov in modeliranja, njihove lastnosti, uporabnost v poslovnem svetu, pristopi in možne ovire pri modeliranju procesov. Podrobno je predstavljena tehnika EPC in orodje ARIS. Modeli procesov, ki so zapisani v repozitoriju orodja ARIS, nam omogočajo enotno razumevanje in analizo poslovnih procesov, ki je osnova za temeljito razumevanje posameznega procesa. Pomemben element uspešnega delovanja poslovnega sistema je tudi učinkovito obvladovanje poslovnih procesov. Razlika med tem, ali poslovni sistem posluje uspešno ali neuspešno, je čedalje bolj odvisna od tega, kako učinkovito se v poslovnem sistemu izvajajo posamezni poslovni procesi. Stanje učinkovitosti izvajanja poslovnih procesov lahko preverimo po »strukturnih« in »operativnih« kazalnikih učinkovitosti. V raziskavi v ospredje postavljamo problematiko analiziranja strukturne učinkovitosti poslovnih procesov. Strukturna kompleksnost procesov je ključnega pomena pri obvladovanju učinkovitosti izvajanja poslovnih procesov in je predpogoj vsake prenove poslovanja ter temelj za učinkovito in uspešno delovanje poslovnih sistemov. Mehanizem za ocenjevanje strukturne učinkovitosti poslovnih procesov ima v izhodišču namenski cilj – skrajšati čas ocenjevanja strukturne učinkovitosti. Za uresničitev le-tega smo izbrali ustrezno tehniko modeliranja in orodje za modeliranje, pripravili pravila modeliranja, empirično preverili, ali je obstoječa teorija uporabna aplikativno, zapisali evalvacijsko ukazno datoteko in pravila za preverjanje pravilnosti zapisa modela ter na osnovi tega razvili mehanizem za ocenjevanje strukturne učinkovitosti, ki smo ga preverili na procesih iz prakse. Ugotovili smo, da je z uporabo mehanizma za ocenjevanje strukturne učinkovitosti poslovnih procesov mogoče čas ocenjevanja strukturne učinkovitosti poslovnih procesov znatno skrajšati. Zaradi skrajšanja časa pridobitve ocene strukturne učinkovitosti postane ocenjevanje učinkovitosti zanimivo tudi za management.
Keywords: strukturna učinkovitost poslovnih procesov, modeliranje poslovnih procesov, prenova poslovnih procesov, strukturni kazalniki učinkovitosti, mehanizem ocenjevanja
Published: 23.05.2012; Views: 1701; Downloads: 417
.pdf Full text (3,05 MB)

4.
KRITERIJI UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI MANAGEMENTA
Martina Trabos, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena tema »Kriteriji učinkovitosti in uspešnosti managementa«, katera temelji na praktičnem primeru podjetja Henkel Slovenija d.o.o. in Kozmetika Afrodita d.o.o.. V teoretičnem delu je predstavljeno področje managementa iz vidika učinkovitosti in uspešnosti. Teorija je usmerjena tudi na razlage pojmov manager, učinkovitost in uspešnost, ter povezanosti le teh – za lažje razumevanje so navedene definicije, misli in stališča različnih piscev. V praktičnem delu se diplomsko delo navezuje na podjetje Henkel Slovenija d.o.o. in Kozmetika Afrodita d.o.o.. Na podlagi obeh podjetij je bila opravljena raziskava iz letnih poročil podjetji za poslovna leta od 2009 do 2011. Menim, da sem s podrobnejšo analizo letnih poročil podjetja (računovodski izkazi in kazalniki), lažje predstavila učinkovitost in uspešnost poslovanja obeh podjetij. V podjetju Henkel Slovenija d.o.o. je bil izveden tudi intervju managerjev in opisan povzetek sklepanj in misli.
Keywords: management, manager, učinkovitost in uspešnost, učinkovitost in uspešnost iz finančnega vidika, merjene in presojanje učinkovitosti in uspešnosti, kazalniki, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov
Published: 18.07.2013; Views: 1313; Downloads: 345
.pdf Full text (1,24 MB)

5.
OBVLADOVANJE STROŠKOV IZVAJANJA DEJAVNOSTI OSKRBE S PITNO VODO
Bojan Gašperin, 2013, master's thesis

Abstract: Podjetje Komunala Radovljica, d. o. o., izvaja različne obvezne in izbirne občinske gospodarske javne službe varovanja okolja na področju občine Radovljica. Izvajalci oziroma podjetja, ki izvajajo storitve gospodarskih javnih služb, le te opravljajo v monopolnih pogojih. Učinkovitost in ekonomičnost izvajanja dejavnosti v takih primerih lahko ugotavljamo z učinkovitim notranjim kontrolingom in s celovito primerjavo različnih dejavnikov na več področjih z ostalimi izvajalci, pogosto tudi mednarodno. V tej nalogi smo s pomočjo izbrane metodologije izdelali model, ki bo v opazovanem podjetju služil za primerjavo področja stroškovne učinkovitosti. Praktični rezultati modela zagotavljajo informacije o stroškovni učinkovitosti izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica glede na občine, ki so razporejene v isto skupino. Te informacije bodo uporabljene pri internih odločitvah kot pomoč pri komuniciranju z zainteresiranimi javnostmi in kot posredna evalvacija do sedaj opravljenih sprememb ter prenov procesov v opazovanem podjetju.
Keywords: kontroling, obvladovanje stroškov, kazalniki stroškovne učinkovitosti, primerljiva območja, primerjalno presojanje
Published: 08.11.2013; Views: 1182; Downloads: 124
.pdf Full text (1,32 MB)

6.
OCENJEVANJE ZAPOSLENIH V SLUŽBI ZA TEHNIČNO POMOČ UPORABNIKOM
Rok Peršak, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo razvili odločitveni model, ki nam je pomagal pri ocenjevanju delovne uspešnosti zaposlenih. Parametre ocenjevanja smo določili na podlagi vnaprej določenih ključnih kazalnikov učinkovitosti na način, da smo te kaskadno porazdelili med posamezne svetovalce v obliki ciljev, ki vplivajo na rezultate posameznih ključnih kazalnikov učinkovitosti. Paziti smo morali, da so cilji motivacijski, dosegljivi in da imajo zaposleni vpliv na doseganje posameznega cilja. Pomagali smo si z dvema programskima rešitvama, DEXi in Microsoftov Excel 2016, kamor smo vnesli posamezne cilje, posamezne ocene, ter rezultate med seboj primerjali. Rezultati se med seboj delno razlikujejo, saj smo v Excelu operirali s številkami, v DEXi pa z opisnimi vrednostmi.
Keywords: ocenjevanje zaposlenih, ključni kazalniki učinkovitosti, več parametrsko odločanje, metoda DEX
Published: 13.05.2016; Views: 529; Downloads: 9
.pdf Full text (1,45 MB)

7.
OPTIMIZIRANJE VZDRŽEVANJA IT OPREME
Uroš Vončina, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomska naloga obravnava optimiziranje vzdrževanja IT opreme z uporabo sistema za beleženje dogodkov. Cilj podjetja, ki vzdržuje IT opremo, je doseganje največjega dobička ob učinkovitem vzdrževanju, za kar je treba zagotoviti ustrezno mero usposobljenosti (praktičnega in teoretičnega znanja) vzdrževalcev in izbrati ustrezen sistem organiziranosti za zagotavljanje potreb vzdrževanja. Zaradi razpršenosti znanja med vzdrževalci in posledično nedosegljivosti v primeru izpada ali zasedenosti zaposlenega, se pogosto pojavi potreba po centraliziranem zbiranju podatkov o problemskih stanjih, načinih reševanja in ne nazadnje samih rešitev. Zaradi zahteve vodstva podjetja po celovitem in preglednem sistemu podpore ter potreb po varovanju tehničnih podatkov in informacij smo vpeljali enostavno informacijsko programsko rešitev, ki bo zagotavljala preglednost zgodovine problemskih stanj IT opreme, pregled dela posameznika in avtomatično obveščanje ob izbranih dogodkih. Dolgoročno pričakujemo prihranek stroškov zaradi hitrejšega dostopa do opisa problemskih stanj, načina reševanja in rešitev le-teh. S pomočjo hitrejšega in lažjega dostopa do rešitev problemskih stanj IT opreme želimo opraviti več podpore na daljavo, kar posledično pomeni nižje stroške za podjetje. V nalogi bo predstavljen proces dela vzdrževalcev pred in po implementaciji sistema za beleženje dogodkov ter koristi in prednosti za podjetje pri njegovi uporabi. Posebna pozornost je namenjena opisu in načinu izračuna ključnih kazalcev učinkovitosti vzdrževanja, postavljenih s strani dobavitelja IT opreme. Narejena je primerjava dosegljivih podatkov za izračun kazalcev učinkovitosti vzdrževanja pred oziroma po implementaciji sistema za beleženje dogodkov. V nalogi smo pripravili podrobnejšo obrazložitev pomena kazalnikov učinkovitosti, ki je namenjena predvsem vzdrževalcem kakor tudi vodstvu in podjetja. Vodstvu smo predlagali vpeljavo nekaterih lastnih kazalnikov učinkovitosti. Poleg tega smo podali tudi predlog za nadgradnjo sistema za beleženje dogodkov.
Keywords: IT oprema, vzdrževanje, optimizacija, sistem za beleženje dogodkov, kazalniki učinkovitosti vzdrževanja
Published: 04.10.2016; Views: 392; Downloads: 50
.pdf Full text (4,37 MB)

8.
Analiza uspešnosti poslovanja izbranih družb znotraj skupine HSE d.o.o. za obdobje od leta 2009 - 2013
Viktorija Gavez, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu je predstavljena finančna analiza uspešnosti poslovanja izbranih slovenskih elektrarn za obdobje od leta 2009 do leta 2013. V analizo so bile vključene Dravske elektrarne Maribor, Hidroelektrarne na Spodnji Savi, Soške elektrarne Nova Gorica, Termoelektrarna Šoštanj in Termoelektrarna Trbovlje. Vse elektrarne spadajo v skupino Holding slovenskih elektrarn d.o.o. Vsebina diplomskega projekta je razdeljena na štiri večja poglavja: analizo aktivne strani bilance stanja oz. naložbenja, analizo pasivne strani bilance stanja oz. financiranja, analizo vodoravnega finančnega ustroja oz. proučevanje harmonije med sredstvi in obveznostmi ter analizo učinkovitosti in uspešnosti poslovanja, s poudarkom na slednjem. Ugotovitve v diplomskem projektu se nanašajo predvsem na primerjavo uspešnosti podjetij na posameznih področjih. Glede na pridobljene rezultate, bi lahko izmed izbranih podjetij med uspešnejša uvrstili Dravske elektrarne Maribor, Soške elektrarne Nova Gorica in Hidroelektrarne na Spodnji Savi.
Keywords: finančna analiza, analiza učinkovitosti in uspešnosti, računovodski kazalniki, slovenski proizvajalci električne energije
Published: 10.08.2017; Views: 460; Downloads: 91
.pdf Full text (112,75 MB)

9.
Študija primera izboljšave skupne učinkovitosti v proizvodnem procesu
Rok Kalan, 2018, master's thesis/paper

Abstract: Tehnološka zahtevnost proizvodov, visoki standardi kakovosti, omejene proizvodne kapacitete in svetovna konkurenca silijo podjetja k stalnim izboljšavam in zagotavljanju dobičkonosnosti. S tem namenom je v magistrski nalogi predstavljena praktična izvedba projekta izboljšave obstoječega proizvodnega procesa, ki je lahko osnova za podobne primere v različnih okolji. Z ustrezno strukturiranim pregledom, analizo, izvedbo in korekcijami smo proizvodnemu procesu občutno izboljšali rezultat, sodelovali pa smo neposredno z zaposlenimi in jih pri njihovem utečenem delu usmerjali ter dopolnjevali. Organizacijsko-procesni vidik projekta, ki je pomemben za področje te naloge, zajema predvsem oblikovanje in spremljanje od strokovnih sodelavcev definiranih akcij in njihovega vpliva na skupno učinkovitost opreme (OEE), ki je v tem primeru glavni kazalnik proizvodne uspešnosti. Kazalnik namreč združuje tri faktorje  razpoložljivost, uspešnost in kakovost. Z njim proizvodnjo spremljajo vodilna svetovna podjetja, saj nudi odlično osnovo za analizo in spremljanje proizvodnega procesa.
Keywords: Ključni kazalniki proizvodne učinkovitosti, Skupna učinkovitost opreme (OEE), Sistem stalnih izboljšav, Zagotavljanje kakovosti, Akcijski načrt
Published: 12.11.2018; Views: 226; Downloads: 31
.pdf Full text (1,08 MB)

10.
Analiza primernosti in možnosti uporabe tehnik reševanja problemov v proizvodnem podjetju
Eva Šturm, 2019, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo predstavlja uporabo orodij vitke proizvodnje za dnevno reševanje proizvodnih problemov. Cilj magistrskega dela je dokazati pomembnost sistematičnega pristopa reševanje proizvodnih problemov. S pomočjo dnevnega spremljanja ključnih kazalnikov učinkovitosti (produktivnost, OEE, izmet, doseganje plana) imajo podjetja nadzor nad procesi. S pomočjo obstoječe literature smo pripravili raziskavo vpliva vitke proizvodnje na poslovanje, ki izvira iz Toyotinega proizvodnega sistema. Osredotočili smo se na metode in orodja, ki jih vsakodnevno uporabljajo v podjetju. V empiričnem delu smo predstavili dnevno spremljanje rezultatov na vseh nivojih podjetja in potek reševanja problemov s pomočjo treh orodij vitke proizvodnje: PDCA, PSCS in DMAIC. Namen naloge je bil prikazati, katero orodje je najprimernejše za določeno težavo. Želeli pa smo dokazati pomembnost vključevanja in zavedanja odgovornosti vseh zaposlenih. Cilj podjetja mora biti odprava napak v zgodni fazi in s tem preprečitev hujših posledic. Orodja vitke proizvodnje se v podjetjih uporabljajo z namenom izboljševanja kazalnikov učinkovitosti.
Keywords: vitka proizvodnja, kazalniki učinkovitosti, PDCA, PSCS, DMAIC
Published: 02.12.2019; Views: 91; Downloads: 0

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica