| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 31
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Oblike javno-zasebnega partnerstva : diplomsko delo
Meta Majnik, 2009, undergraduate thesis

Keywords: javno-zasebno partnerstvo, javne službe, diplomske naloge
Published: 24.07.2009; Views: 3112; Downloads: 0

2.
JAVNO - ZASEBNO PARTNERSTVO IN FINANCIRANJE JAVNIH INVESTICIJ Z ANALIZO USPEŠNOSTI PROJEKTOV
Eva Sajko, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi omejenih proračunskih sredstev je za državo nujno potrebno sodelovanje javnega in zasebnega sektorja, če želi uspešno zadovoljiti potrebe gospodarstva po javni infrastrukturi. Pri tem ima na voljo več oblik partnerstva, kot so pogodba o opravljanju storitev, pogodba o upravljanju, najemna pogodba, koncesijska pogodba, oblike projektnega financiranja in privatizacija kot skrajna oblika. V okviru načrtovanja in vodenja infrastrukturnih investicij pa je vse bolj pomembno ugotavljati tudi, kakšne so ekonomske prednosti in racionalnosti posameznih javnih projektov. S pomočjo kazalnikov uspešnosti (statičnih in dinamičnih) torej opravimo finančno analizo projekta, s katero bodočemu investitorju predstavimo privlačnost projekta.
Keywords: javno zasebno partnerstvo, oblike javno zasebnega partnerstva, projektno financiranje, koncesija, kazalniki uspešnosti projektov
Published: 10.02.2010; Views: 2212; Downloads: 466
.pdf Full text (947,82 KB)

3.
VIRI FINANCIRANJA PROJEKTA, JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO
Marjanca Zalokar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Javno-zasebno partnerstvo (JZP) predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte oziroma javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu. Sklepa se med javnim in zasebnim partnerjem, v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem javne infrastrukture ali drugimi projekti. Za Slovenijo je koncept v povojih, četudi je leta 2006 izšel Zakon o javno-zasebnem partnerstvu.
Keywords: Javno-zasebno partnerstvo, leasing, projektno podjetje, koncesija.
Published: 09.12.2009; Views: 1972; Downloads: 511
.pdf Full text (499,34 KB)

4.
POSLOVNO TVEGANJE KOT OPREDELILNI ELEMENT JAVNEGA NAROČANJA IN JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA V SODNI PRAKSI
Barbara Skinder, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Javni sektor na različne načine sodeluje z zasebnim sektorjem; ena izmed oblik sodelovanja oziroma povezovanja javnega sektorja z zasebnim pa je javno-zasebno partnerstvo, katerega del je tudi koncesijsko in javnonaročniško razmerje. Poslovno tveganje se je s pomočjo sodne prakse "oblikoval" kot eden izmed najpomembnejših razlikovalnih elementov med koncesijskim in javnonaročniškim razmerjem.
Keywords: javno-zasebno partnerstvo, koncesija, javno naročilo
Published: 09.02.2010; Views: 2221; Downloads: 298
.pdf Full text (327,29 KB)

5.
6.
7.
POGODBENO JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO
Tina Kegl, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Javno — zasebno partnerstvo ni nova oblika sodelovanja javnega in zasebnega sektorja, jo pa države zaradi proračunskih omejitev na novo odkrivajo in uvajajo. Javno—zasebno partnerstvo se je najprej začelo uveljavljati v Veliki Britaniji, nato so ji sledile še številne druge države. Slovenija ga je uvedla relativno pozno. Prednost tega je, da se je lahko učila že na izkušnjah drugih. Javno—zasebno partnerstvo je pri nas opredeljeno v Zakonu o javno— zasebnem partnerstvu in nima enotne definicije. Kot projekte javno-zasebnih partnerstev lahko okvalificiramo vse projekte, kjer javni in zasebni sektor sodelujeta pri zagotavljanju izvajanja javne službe ali vzpostavitve javne infrastrukture. Javno zasebno partnerstvo delimo na pogodbeno in statusno javno zasebno partnerstvo, pri čemer k prvemu prištevamo koncesijsko javno—zasebno partnerstvo in javnonaročniško javno zasebno partnerstvo. V Sloveniji je najpogostejša oblika izvajanja javno—zasebnega partnerstva koncesijska oblika pogodbenega javno—zasebnega partnerstva. O koncesiji govorimo takrat, ko država ali občina kot koncedent v javnem interesu podeli posamezniku ali pravni osebi (koncesionarju) neko izključno pravico, to razmerje pa koncedent in koncesionar uredita s posebno koncesijsko pogodbo. Pri koncesijski pogodbi gre za prepletanje upravnega in civilnega prava. Koncesijsko pogodbo štejemo med mešane upravne akte, saj ima deloma značilnosti akta oblasti, deloma pa značilnosti akta poslovanja, kar z drugimi besedami pomeni, da po eni strani gre za koncesijski akt, s katerim se podeli neka izključna pravica ter na ta način avtoritativno uredi določeno pravno razmerje, po drugi strani pa je koncesija tudi akt poslovanja, s katerim država, lokalne skupnosti, državni organi ali organ lokalne skupnosti nastopajo kot pravne osebe, razpolagajo ali upravljajo s svojim premoženjem ter prevzemajo pravice in obveznosti.
Keywords: Javna služba, javno – zasebno partnerstvo, javni sektor, zasebni sektor, koncesija, koncesijsko razmerje, koncesijska pogodba, koncesijski akt, koncesionar, koncedent, javni interes, tveganja, infrastruktura.
Published: 28.09.2010; Views: 7000; Downloads: 1231
.pdf Full text (467,41 KB)

8.
FINANCIRANJE INVESTICIJ V VAROVANA STANOVANJA
Mateja Finžgar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Staranje človeka je proces, ki poteka vse življenje. V razvitem svetu je že dlje časa značilno podaljševanje življenjske dobe prebivalstva. Proces staranja prebivalstva je predvsem v razvitejših državah tesno povezan z zniževanjem rodnosti in smrtnosti starejšega prebivalstva, kar vpliva na starostno strukturo prebivalstva. Dejstvo je, da se tudi prebivalstvo v Sloveniji stara in da število starejših občanov, starih nad 65 let, narašča. Napovedi za prihodnost obetajo naraščanje povpraševanja po zagotovitvi sodobnejših nastanitvenih zmogljivosti za tiste prebivalce, ki sicer še ne potrebujejo domskega varstva, vendar ne morejo živeti povsem samostojno, saj potrebujejo nego ali delno pomoč druge osebe in prav temu so namenjena varovana oziroma oskrbovana stanovanja. Varovana stanovanja so namensko grajena stanovanja in tehnično prilagojena starejšim in funkcionalno oviranim ljudem. Namenjena so starejšim od 65 let, katerim starost in zdravstvene razmere dopuščajo razmeroma samostojno življenje ob manjši ali večji pomoči strokovnega osebja. Stanovalci so tako deležni socialne in zdravstvene oskrbe štiriindvajset ur dnevno čez vse leto. Praviloma se varovana stanovanja nahajajo v neposredni bližini domov za starejše, saj je v teh domovih praviloma prisotna tudi socialno-zdravstvena služba, ki skrbi za socialno oskrbo in nego oskrbovanca. Podatki o zasedenosti objektov z varovanimi stanovanji po posameznih občinah potrjujejo, da je zanimanje na slovenskem trgu za varovana stanovanja zelo veliko in da povpraševanje presega ponudbo tovrstnih stanovanj. Pri gradnji varovanih stanovanj je pomembno dobro poznavanje vseh temeljnih komponent izvedbe investicijskega projekta z oblikovanjem ustreznega predloga finančne konstrukcije, ki naj bi vseboval stvarno napoved gibanja denarnih tokov v obdobju financiranja investicije in v obdobju njenega odplačevanja. Rentabilnost naložbe lahko opredelimo z izračunom nekaterih pomembnejših kazalnikov učinka naložbe z upoštevanjem razmerja med donosom in vloženimi sredstvi, hkrati pa je treba upoštevati še stroške financiranja in rentabilnost lastnih virov financiranja z namenom določitve take ekonomske cene za kvadratni meter stanovanja, ki bo sprejemljiva tako za najemnika kot za samega investitorja, ki stremi k zapolnitvi vseh razpoložljivih zmogljivosti. Odločitev o investiciji je ena najpomembnejših poslovnih odločitev za vsakega investitorja. Investitor se danes odloča o višini vložka potrebnih denarnih sredstev s ciljem maksimiziranja koristnosti v prihodnosti. Za analizo učinkovitosti investicijskega projekta moramo zato izbrati takšna merila, ki so usklajena s standardi, normativi in predvidenimi stroški naložbe in hkrati omogočajo izbiro najdonosnejše naložbe med različnimi možnostmi. V zvezi z ocenjevanjem uspešnosti projekta se tako običajno uporablja delitev na statične in dinamične metode. Pri obeh pristopih se za oceno uporablja določena metodologija, s tem da statične metode ne upoštevajo časovne komponente, medtem ko dinamične metode čas upoštevajo kot element pri trajanju investicije in ocenjevanju donosnosti naložbe. Pri financiranju investicij se lahko potencialni investitorji odločijo bodisi za projektno oziroma zunajbilančno financiranje bodisi izberejo katero od drugih oblik financiranja investicijskih projektov (leasing, samofinanciranje, dolžniško financiranje). Po drugi strani glavne vire financiranja investicijskih projektov med drugim predstavljajo tako komercialne banke in rizični kapital kot izdaja obveznic na domačem ali mednarodnih trgih kapitala. Na področju gradnje oskrbovanih stanovanj imata pomembno vlogo Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki je bil leta 1991 ustanovljen z namenom izvajanja nacionalnega stanovanjskega programa oziroma za spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj, ter Nepremičninski sklad Republike Slovenije, ki sofinancira pridobivanje varovanih stanovanj za starejše na način, da daje dogoročna p
Keywords: Staranje prebivalstva, vzroki in posledice staranja prebivalstva, institucionalna mreža storitev za starejše občane, varovana stanovanja, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Nepremičninski sklad Republike Slovenije, predlog finančne konstrukcije, ocena učinkovitosti investicijskega projekta, statične metode, dinamične metode, projektno financiranje, javno in zasebno partnerstvo, leasing, samofinanciranje, dolžniško financiranje, komercialne banke, izdaja obveznic, rizični kapital.  
Published: 14.12.2010; Views: 2591; Downloads: 375
.pdf Full text (1,25 MB)

9.
JAVNO - ZASEBNO PARTNERSTVO V SLOVENIJI IN AVSTRIJI NA PODROČJU ZDRAVSTVA
Ordan Tembeleski, 2010, final seminar paper

Abstract: Javno-zasebna partnerstva na področju zdravstva predstavljajo sintezo prednosti obeh sektorjev, kjer postane izvajanje javnih storitev učinkovitejše, cenejše in hitrejše. Država kot predstavnica javnega partnerstva si z njimi zagotovi dodatne finančne vire na področju zdravstva in operativne sposobnosti zasebnega sektorja. Takšno sodelovanje javno-zasebnega partnerstva nudi nove poslovne možnosti in hitrejši razvoj slovenskega zdravstva. V nalogi je obravnavano javno-zasebno partnerstvo z vidika ugotovljenih značilnosti, prednosti in slabosti, kot jih trenutno slovensko zdravstvo tudi ponuja. Zaradi nezadostnega dodeljenega deleža javnih izdatkov za slovensko zdravstvo v primerjavi z avstrijskim zdravstvom je država primorana sklepati dodatna javno-zasebna partnerstva za izvajanje učinkovitejših javnih storitev in drugih nujno potrebnih investicijskih vlaganj v slovensko zdravstvo. V nalogi so opisani trenutni problemi zdravstva in tudi predlogi za učinkovitejše delovanje zdravstvene dejavnosti v Sloveniji. Uporaba javno-zasebnega partnerstva na področju zdravstva je nujna in predstavlja trajno rešitev za že tako slabo zdravstvo v Sloveniji.
Keywords: javno-zasebno partnerstvo, javne storitev, zdravstvo, zdravstveni izdatki
Published: 06.01.2011; Views: 2452; Downloads: 542
.pdf Full text (319,04 KB)

10.
JAVNI SEKTOR IN JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO NA PORTUGALSKEM
Sabina Lebar, 2010, final seminar paper

Abstract: Javni sektor je pomemben del sodobne družbe, saj nam nudi vrsto storitev, ki so v vsakdanjem življenju nujno potrebne. Pomembno je, da imamo dobro usposobljen delovni kader, ki nam omogoča, da so storitve opravljeno hitro in hkrati kvalitetno. Nujno potrebno je, da javni sektor dobro sodeluje tudi z zasebnim sektorjem, saj lahko le na podlagi dobre komunikacije nastane javno-zasebno partnerstvo. Javno-zasebno partnerstvo postaja v današnjem času ključnega pomena pri izvedbi določenega projekta. Sodelovanje med obema sektorjema prinaša mnogo koristi, prinaša pa tudi slabosti, ki jih lahko uspešno odpravimo, če jih pravočasno odkrijemo. Največji prednosti javnega sektorja sta financiranje ter znanje, ki jih oba izvajalca pridobita tekom izvedbe projekta. V delu diplomskega seminarja je opisan javni sektor in javno-zasebno partnerstvo na Portugalskem. Portugalska je pri izvajanju javno-zasebnih partnerstev dokaj mlada država, a ima za seboj nekaj zelo uspešnih projektov, ki so omembe vredni.
Keywords: Javni sektor, načela javno-zasebnega partnerstva, javno-zasebno partnerstvo, Portugalska
Published: 21.01.2011; Views: 1567; Downloads: 181
.pdf Full text (233,18 KB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica