| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 15
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
3.
BANČNE GARANCIJE
Mirela Sadiković, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Podjetja so pri vsakodnevnem poslovanju izpostavljena številnim poslovnim tveganjem. Če se želi podjetje pri svojem poslovanju izogniti tveganjem, se mora proti njim ustrezno zavarovati. Najzanesljivejši in najenostavnejši instrument zavarovanja je bančna garancija. Bančna garancija pogodbenim partnerjem zagotavlja večjo varnost, obema zmanjšuje tveganje pred morebitnim neizpolnjevanjem pogodbenih obveznosti. Banka z izdajo garancije jamči, da bo uporabniku garancije plačala znesek, če kupec oziroma nalogodajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti kot je dogovorjeno v osnovni pogodbi, ki je glavni temelj za izdajo garancije. Bančne garancije so zelo varen instrument zavarovanja, obenem pa tudi zelo drag instrument zavarovanja, saj spadajo med bančne storitve, za katere si banke obračunavajo razmeroma visoke provizije.
Keywords: Bančna garancija, banka, storitvene garancije, plačilne garancije, naročnik garancije, upravičenec (koristnik), izdaja garancije.
Published: 26.01.2010; Views: 2822; Downloads: 702
.pdf Full text (236,64 KB)

4.
FINANCIRANJE INVESTICIJ V VAROVANA STANOVANJA
Mateja Finžgar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Staranje človeka je proces, ki poteka vse življenje. V razvitem svetu je že dlje časa značilno podaljševanje življenjske dobe prebivalstva. Proces staranja prebivalstva je predvsem v razvitejših državah tesno povezan z zniževanjem rodnosti in smrtnosti starejšega prebivalstva, kar vpliva na starostno strukturo prebivalstva. Dejstvo je, da se tudi prebivalstvo v Sloveniji stara in da število starejših občanov, starih nad 65 let, narašča. Napovedi za prihodnost obetajo naraščanje povpraševanja po zagotovitvi sodobnejših nastanitvenih zmogljivosti za tiste prebivalce, ki sicer še ne potrebujejo domskega varstva, vendar ne morejo živeti povsem samostojno, saj potrebujejo nego ali delno pomoč druge osebe in prav temu so namenjena varovana oziroma oskrbovana stanovanja. Varovana stanovanja so namensko grajena stanovanja in tehnično prilagojena starejšim in funkcionalno oviranim ljudem. Namenjena so starejšim od 65 let, katerim starost in zdravstvene razmere dopuščajo razmeroma samostojno življenje ob manjši ali večji pomoči strokovnega osebja. Stanovalci so tako deležni socialne in zdravstvene oskrbe štiriindvajset ur dnevno čez vse leto. Praviloma se varovana stanovanja nahajajo v neposredni bližini domov za starejše, saj je v teh domovih praviloma prisotna tudi socialno-zdravstvena služba, ki skrbi za socialno oskrbo in nego oskrbovanca. Podatki o zasedenosti objektov z varovanimi stanovanji po posameznih občinah potrjujejo, da je zanimanje na slovenskem trgu za varovana stanovanja zelo veliko in da povpraševanje presega ponudbo tovrstnih stanovanj. Pri gradnji varovanih stanovanj je pomembno dobro poznavanje vseh temeljnih komponent izvedbe investicijskega projekta z oblikovanjem ustreznega predloga finančne konstrukcije, ki naj bi vseboval stvarno napoved gibanja denarnih tokov v obdobju financiranja investicije in v obdobju njenega odplačevanja. Rentabilnost naložbe lahko opredelimo z izračunom nekaterih pomembnejših kazalnikov učinka naložbe z upoštevanjem razmerja med donosom in vloženimi sredstvi, hkrati pa je treba upoštevati še stroške financiranja in rentabilnost lastnih virov financiranja z namenom določitve take ekonomske cene za kvadratni meter stanovanja, ki bo sprejemljiva tako za najemnika kot za samega investitorja, ki stremi k zapolnitvi vseh razpoložljivih zmogljivosti. Odločitev o investiciji je ena najpomembnejših poslovnih odločitev za vsakega investitorja. Investitor se danes odloča o višini vložka potrebnih denarnih sredstev s ciljem maksimiziranja koristnosti v prihodnosti. Za analizo učinkovitosti investicijskega projekta moramo zato izbrati takšna merila, ki so usklajena s standardi, normativi in predvidenimi stroški naložbe in hkrati omogočajo izbiro najdonosnejše naložbe med različnimi možnostmi. V zvezi z ocenjevanjem uspešnosti projekta se tako običajno uporablja delitev na statične in dinamične metode. Pri obeh pristopih se za oceno uporablja določena metodologija, s tem da statične metode ne upoštevajo časovne komponente, medtem ko dinamične metode čas upoštevajo kot element pri trajanju investicije in ocenjevanju donosnosti naložbe. Pri financiranju investicij se lahko potencialni investitorji odločijo bodisi za projektno oziroma zunajbilančno financiranje bodisi izberejo katero od drugih oblik financiranja investicijskih projektov (leasing, samofinanciranje, dolžniško financiranje). Po drugi strani glavne vire financiranja investicijskih projektov med drugim predstavljajo tako komercialne banke in rizični kapital kot izdaja obveznic na domačem ali mednarodnih trgih kapitala. Na področju gradnje oskrbovanih stanovanj imata pomembno vlogo Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki je bil leta 1991 ustanovljen z namenom izvajanja nacionalnega stanovanjskega programa oziroma za spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj, ter Nepremičninski sklad Republike Slovenije, ki sofinancira pridobivanje varovanih stanovanj za starejše na način, da daje dogoročna p
Keywords: Staranje prebivalstva, vzroki in posledice staranja prebivalstva, institucionalna mreža storitev za starejše občane, varovana stanovanja, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Nepremičninski sklad Republike Slovenije, predlog finančne konstrukcije, ocena učinkovitosti investicijskega projekta, statične metode, dinamične metode, projektno financiranje, javno in zasebno partnerstvo, leasing, samofinanciranje, dolžniško financiranje, komercialne banke, izdaja obveznic, rizični kapital.  
Published: 14.12.2010; Views: 2618; Downloads: 377
.pdf Full text (1,25 MB)

5.
IZLOČANJE TVEGANJ V MEDNARODNEM POSLOVANJU Z BANČNIMI GARANCIJAMI
Drago Vaupotič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Da bi podjetje v današnjih zaostrenih pogojih poslovanja dolgoročno preživelo, se mora tega zavedati in z aktivnim upravljanjem tveganj obvladovati in sprejemati ukrepe za njihovo zmanjševanje. Čeprav ne obstaja način, ki bi v celoti odpravil vsa tveganja, je ta mogoče v veliki meri omiliti z uporabo določenih finančnih instrumentov. Eden najpomembnejših je bančna garancija, ki v poslovnem svetu velja za enega najzanesljivejših instrumentov zavarovanja, predvsem pri večjih in zahtevnejših transakcijah. V nalogi so predstavljena plačilna tveganja in njihovo obvladovanje, podrobneje pa je opisana bančna garancija, njen pravni okvir, prednosti in slabosti, primerjava z drugimi instrumenti ter vrste bančnih garancij. V empiričnem delu naloge sem predstavil Poštno banko Slovenije, d.d. — bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d., kot enega od ponudnikov tovrstnih finančnih storitev v Sloveniji, in postopek pridobitve bančne garancije.
Keywords: plačilna tveganja, bančna garancija, banka, naročnik garancije, upravičenec garancije, storitvene garancije, plačilne garancije, Poštna banka Slovenije, izdaja garancije
Published: 18.02.2011; Views: 1974; Downloads: 265
.pdf Full text (3,74 MB)

6.
PREDNOSTI IN NEVARNOSTI PRI IZDAJI OBVEZNIC POSLOVNIH BANK TER NJIHOV VPLIV NA BONITETO IN KAPITAL BANKE
Marjan Godinić, 2012, final seminar paper

Abstract: Kot sem prikazal skozi diplomski seminar imamo v Sloveniji na področju izdaje dolžniških inštrumentov še veliko neizpolnjenih alternativ, ki se jih banke oklepajo in se jih ne poslužujejo kot ostale banke v Evropi. Naše poslovne banke se še naprej držijo enostavnega pridobivanja kapitala, financiranja z depozitnimi vlogami prebivalcev. Kar se tiče sindiciranih posojil, ki imajo številne prednosti so se jih naše banke posluževale, vendar so se razmere na trgih zaostrile kar je prizadelo tudi naše banke. Krivci za to so tudi znižanja bonitetnih ocen, ki smo jih bili deležni s strani ameriških bonitetnih hiš. Tudi pri nastalem kreditnem krču v Sloveniji bosta morale država in banke najti skupni jezik, ker nastala situacija pri financiranju podjetjem škoduje samo zaposlenim in viša brezposelnost, ki še narašča. Torej pridobljeni kapital s pomočjo različnih emisij obveznic na trg morajo banke plasirati v zdrave dele gospodarstva , da oživijo finančno krizo, ki je nastala v Evropi. Pri tem pomaga tudi ECB z raznimi odkupi obveznic posameznih držav.
Keywords: zamenljive obveznice, krite obveznice, evroobveznice, sindicirano posojilo, bonitetna ocena, dodatni kapital, temeljni kapital, izdaja obveznic, refinanciranje dolga
Published: 21.09.2012; Views: 1323; Downloads: 116
.pdf Full text (2,10 MB)

7.
SPREMEMBE NA TRGU DRŽAVNIH OBVEZNIC PO VSTOPU SLOVENIJE V EMU
Gregor Juteršek, 2011, master's thesis

Abstract: Republika Slovenija je pred prevzemom evra izdajala državne obveznice predvsem na domačem trgu na avkcijski način. Na primarnem in sekundarnem trgu državnih vrednostnih papirjev so do vključno leta 2006, kot udeleženci primarnega trga oziroma primarni vpisniki ter kot uradni vzdrževalci sekundarnega trga državnih vrednostnih papirjev, neposredno sodelovale le domače finančne institucije. Trgovanje na sekundarnem trgu je sprva potekalo preko organiziranega trga Ljubljanke borze, kasneje pa preko posebnega segmenta TUVL. Likvidnost na sekundarnem trgu je bila slaba. Po vstopu Slovenije v EMU je bil med strateškimi cilji njenega zadolževanja vključen tudi cilj širjenja investitorske baze na integriranem trgu državnih obveznic v evroobmočju, gradnje krivulje donosnosti ter pospeševanja sekundarne likvidnosti državnih obveznic. Za dosego teh ciljev je sindicirani način izdajanja obveznic nadomestil avkcijskega, v skupino primarnih vpisnikov so bile vključene tudi tuje finančne institucije in ustanovljena je bila nova elektronska trgovalna platforma MTS Slovenija.
Keywords: EMU, trg državnih obveznic, avkcije, sindicirana izdaja, TUVL, MTS Slovenija, krivulja donosnosti.
Published: 14.10.2011; Views: 2048; Downloads: 203
.pdf Full text (1,35 MB)

8.
MODEL ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA NA PRIMERU PROCESA IZDAJE KVALIFICIRANIH DIGITALNIH POTRDIL
Polona Šorgo, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Danes elektronsko poslovanje ne pomeni zgolj izmenjave podatkov preko spleta oziroma računalniških omrežij, ampak povzema širše dogajanje v prepletanju organizacijskih, pravnih in tehnoloških pristopov. Učinkovito integriranje teh gradnikov nam omogoča preoblikovanje poslovnih procesov v legitimno elektronsko poslovanje, ki dosega optimizacijo in racionalizacijo poslovanja. Brezpapirno poslovanje kot ključni cilj elektronskega poslovanja in aktualne razmere v poslovnem svetu postavlja digitalizacijo fizičnih dokumentov v ospredje rešitev za obvladovanje vsebin. Trend digitalizacije velja predvsem za dokumente z nestrukturiranimi podatki. Ko govorimo o poslovnih procesih, kjer je možno vhodni dokument in njegove podatke strukturirati v obliko elektronskih obrazcev, vlog ali zahtevkov, lahko proces obdelovanja podatkov popolnoma avtomatiziramo z elektronskim procesiranjem podatkov, pri tem pa uspešno povezujemo poslovni proces med naročnikom in ponudnikom storitve. V celotnem procesu tako obdelujemo zgolj elektronski dokument. Elektronski podpis, overjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP), je po Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) enakovreden lastnoročnemu podpisu in je na slovenskem trgu tudi najbolj razširjena oblika elektronskega podpisa. Za pridobitev mora naročnik skozi formalni postopek identifikacije ustanove, ki takšna potrdila izdaja. Prosilec s svojim podpisom izkazuje avtentičnost vloge in podatkov na njej. In ker gre za postopek pridobitve KDP, ki je ključni element elektronskega podpisa, po zakonu primerljivega z lastnoročnim podpisom, se pojavi vprašanje, ali je možno poslovni proces izdaje KDP preoblikovati v elektronsko poslovanje. V diplomski nalogi bomo predstavili idejni koncept uvedbe modela elektronskega poslovanja na primeru procesa izdaje KDP v Certifikatski agenciji Pošte Slovenije – Poštarca.
Keywords: elektronsko poslovanje, elektronski podpis, digitalni podpis, izdaja kvalificiranih digitalnih potrdil, poslovni proces, organizacija in prenova procesa
Published: 31.01.2012; Views: 1826; Downloads: 150
.pdf Full text (1,83 MB)

9.
IVAN POTRČ V LJUBLJANSKI DRAMI: MED ROKOPISOM, NATISOM IN UPRIZORITVIJO
Anita Bizjak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Povzetek V diplomski nalogi sem obravnavala štiri Potrčeve drame (Lacko in Krefli, Krefli, Kreflova kmetija, Na hudi dan si zmerom sam), in sicer so me zanimale spremembe na relaciji med tipkopisom (rokopisom) za uprizoritev in knjižno izdajo; tj. geneza literarnega dela med dvema medijema, gledališčem in knjigo. Spremembe sem spremljala na treh glavnih ravneh, in sicer stilistični, vsebinsko-stilistični in vsebinski. Zanimalo me je tudi, kdo vse v literarnem procesu posega v besedilo na relaciji med uprizoritvijo in knjižno izdajo. V drami Lacko in Krefli prevladujejo stilistične spremembe. Nekatere so vnesene že v tipkopis in so upoštevane v knjižni izdaji, medtem ko se jih večina pojavi šele v knjigi, kar kaže, da gre za avtorjeve (ev. lektorjeve) posege. Tako so skoraj vse spremembe avtorjevi posegi z izjemo dveh primerov, ki sta s strani dramskega osebja. Drama Krefli ima, kvantitativno gledano, največ sprememb izmed vseh obravnavanih dram. V njej prevladujejo vsebinske spremembe, ki jim sledijo stilistične spremembe. V knjigi je odnos med bajtarjem in gruntarjem bolj zaostren (bajtar gruntarju nasprotuje, zagovarja pravice revežev). V knjigi je gruntar prikazan v nekoliko boljši luči (to se kaže npr. v bolj skopih opisih njegove zapitosti). Predpostavljam, da je to posledica spremenjenega pogleda na gruntarja. Prav tako je knjižna izdaja v primerjavi s tipkopisom razširjena v zaključku drame. V tipkopis je sicer vložen še del besedila (vložek), ki je nato upoštevan v knjigi. V Kreflovi kmetiji so spet glavne stilistične spremembe, ki so po mojih predvidevanjih spet večinoma avtorjeve z izjemo štirih primerov, kjer so spremembe vnesene v tipkopis, vendar v knjigi niso upoštevane. Posegi dramskega osebja prevladujejo pri vsebinskih spremembah, in sicer, kjer gre v celoti za črtanje dialogov in didaskalij. Te spremembe so namenjene uprizoritvi in v knjigi niso upoštevane. V drami Na hudi dan si zmerom sam sprememb skorajda ni, a vseeno prevladujejo stilistične in spet kažejo na avtorja. Gledano v celoti, v dramah prevladujejo stilistične spremembe, kar kaže na težnjo po stilističnem izboljševanju besedila. Ena bolj zanimivih ugotovitev je, da je tudi v tipkopis verjetno res največ posegal avtor, kar je nekoliko presenetljivo glede na začetna pričakovanja.
Keywords: Ključne besede: Ivan Potrč, Lacko in Krefli, Krefli, Kreflova kmetija, Na hudi dan si zmerom sam, tipkopis (rokopis) za odrsko uprizoritev, knjižna izdaja.
Published: 07.11.2011; Views: 1516; Downloads: 135
.pdf Full text (1,62 MB)

10.
SPLETNA APLIKACIJA ZA IZDAJO RAČUNOV IN EVIDENCE PLAČIL Z UPORABO TEHNOLOGIJ PHP IN AJAX
Robert Jakovleski, 2011, bachelor thesis/paper

Abstract: Namen diplomske naloge je prikazati zmogljivosti spletne aplikacije z uporabo spletnih tehnologij PHP in AJAX. Na primeru izdelave spletne aplikacije za izdajo računov in evidence plačil v podjetju so prikazane prednosti uporabe in zmogljivosti spletne aplikacije, izdelane s pomočjo tehnologij PHP in AJAX. Namen izdelave aplikacije je optimizacija poslovnih procesov v malih in srednjih podjetjih. Za primerno strukturo in prikaz podatkov so uporabljeni označevalni jezik HTML in predloge CSS. Za shrambo podatkov pa je uporabljena podatkovna baza MySQL. Prav tako podajamo prednosti in slabosti načina razvoja aplikacije ter ugotovitve in ideje, do katerih smo prišli pri izdelavo diplomske naloge.
Keywords: spletna aplikacija, PHP, AJAX, izdaja računov, evidenca plačila
Published: 26.09.2011; Views: 1354; Downloads: 137
.pdf Full text (1,73 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica