| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 18
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
USTVARJANJE POGOJEV ZA DOSEGANJE ENAKIH MOŽNOSTI MED SPOLOMA V PODJETNIŠKI PRAKSI
Vesna Gerkšič, 2010, final seminar paper

Abstract: Slovenija kot demokratična država spodbuja načela, ki ne dopuščajo nobene oblike diskriminacije. V Ustavi Republike Slovenije je priznana enakost žensk in moških, kar je tudi osnovno načelo demokracije in spoštovanja človekovih pravic ter pogoj za socialno pravično in pravno državo. V Sloveniji se ves čas trudimo za dosego enakopravnosti med spoloma na trgu dela. Tako izvajamo razne projekte, programe, priročnike kateri se izvajajo v okviru ministrstev kot so Udejanjimo integracijo načela enakosti spolov, Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških in Program PROGRESS. Obravnavano področje je v Sloveniji pravno urejeno v; Zakonu o enakih možnostih žensk in moških, Zakonu o delovnih razmerjih in Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Vladne institucije skrbijo za izboljšanje pravic in enakopravnosti spolov ter skrbijo za odpravo kršitev. To so Varuh človekovih pravic, Urad za enake možnosti, Odbori v Evropskem parlamentu, Koordinatorice oziroma koordinatorji za enake možnosti ter Zagovornica oziroma zagovornik enakih možnosti žensk in moških. V okviru vladnih in nevladnih organizacij, izobraževalnih in raziskovalnih institucij v Sloveniji, se s svojimi aktivnostmi trudimo uresničevati, spodbujati in si prizadevati za izboljšanje položaja žensk v znanstvenih institucijah in na vodilnih mestih. Ene izmed najdejavnejših organizacij, ki se ukvarjajo z izboljšanjem položaja žensk so Helsinška skupina za ženske in znanost, Komisija za ženske v znanosti, Enwise — Enlarge Women in Science to East ter Srednjeevropski center za ženske in mlade v znanosti — CEC-WYS. V diplomskem seminarju smo predstavili nekatere nagrade in priznanja ter certifikat podjetja, ki so bile letos podeljene in spodbujajo podjetja k enakopravnosti spolov na delovnem mestu. To so bila priznanja in nagrade Managerkam prijazno podjetje, Artemida, Priznanje roža mogota in certifikat »Družini prijazno podjetje«. Gre za dober način in boj proti neenakosti med spoloma ter predstavlja pobudo podjetjem, da spodbujajo enakost spolov na delovnem mestu. Kot študijo primera smo v diplomskem seminarju izbrali certifikat »Družini prijazno podjetje« saj menimo, da je od obravnavanih priznaj in nagrad naredil največji korak k spodbujanju enakosti spolov na delovnem mestu. Tako smo pogledali kakšna so ozadja in cilji, načela delovanja in vsebina, kako je pobuda ocenjena, kako pobuda vpliva na podjetje ter kakšni so razvoj in obeti za prihodnost.
Keywords: enakost med spoloma, diskriminacija, zakonodaja, pobude za podjetja
Published: 06.01.2011; Views: 1737; Downloads: 149
.pdf Full text (296,15 KB)

2.
RAZLIKE MED PODJETNICAMI IN PODJETNIKI V SLOVENSKI BISTRICI
Katarina Lazić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Število podjetij pod vodstvom žensk se povečuje, kljub temu je to še vedno manjše kot število moških podjetij. Pospeševanje prisotnosti žensk v podjetništvu krepi gospodarstvo, prinaša inovacije v poslovnem svetu ter novosti na ekonomskem, političnem in družbenem področju. Med podjetnicami in podjetniki obstajajo razlike na različnih področjih in pri različnih dejavnikih. Te razlike so očitne na področjih podpornih sistemov, virov sredstev, problemov in ovir, glede motivacije, poklicnih izkušenj, izobrazbe, osebnostnih značilnostih, značilnosti podjetij. Stereotipne predstave o vlogi žensk, da je njihova primarna skrb dom in družina, se počasi spreminjajo in ženske izbirajo podjetništvo kot obliko kariere. Mnoge med njimi so uspešne in svoj uspeh večinoma pripisujejo osebnim kvalitetam, kot so samodisciplina, vztrajnost in trdo delo. Ženske potrebujejo drugačne spodbude za vstop v podjetništvo kot moški. Ukrepi, ki bi izboljšali položaj žensk v podjetništvu, bi morali biti naravnani na boljšo promocijo ženskega podjetništva, ustanavljanje programov in mrež, ki bi omogočale povezovanje podjetnic in izenačevanje možnosti med moškimi in ženskami v podjetništvu.
Keywords: podjetništvo // žensko podjetništvo // podjetnik // podjetnica // razlike // stereotipi // enakost spola // problemi // spodbude // Slovenska Bistrica // kariera in družina // podporne skupine // izobrazba // izkušnje // motivacija // podjetniški cilji // dejavnost podjetja // osebnostne značilnosti //
Published: 09.05.2011; Views: 2770; Downloads: 155
.pdf Full text (1,52 MB)

3.
(NE)ENAKOVREDNOST POGODBENIH DAJATEV
Jaka Cepec, 2010, master's thesis

Abstract: Avtor v magistrskem delu s pomočjo zgodovinske, primerjalne in ekonomske analize kritično obravnava eno izmed temeljnih načel slovenskega obligacijskega prava, načelo enake vrednosti dajatev. S pomočjo zgodovinske analize avtor ugotavlja, da je vprašanje enakovrednosti dajatev že zelo staro pravno vprašanje, ki se je skozi pravno zgodovino obravnavalo zelo različno in do danes ostaja sporno, kdaj oziroma v katerih primerih naj pravo varuje enakovrednost pogodbenih dajatev in s tem poseže v avtonomijo pogodbenega dogovora. Na podlagi razmeroma obsežne primerjalnopravne analize avtor ugotavlja, da moderni pravni redi v veliki večini nasprotujejo pravnim institutom, ki »kaznujejo« neenakost pogodbenih dajatev kot »zlo« samo po sebi (kot npr. klasični laesio enormis), da pa po drugi strani nudijo pogodbeni stranki določeno varstvo, saj je neenakost pogodbenih dajatev indic za neko drugo »zlo«. Analiza je razkrila pomembno dejstvo, da je primerjalna sodna praksa, ne glede na siceršnje pozitivnopravne rešitve, izjemno podobna oziroma praktično enaka. Avtor v zaključku primerjalnopravne analize ugotavlja, da je načelo enakovrednosti pogodbenih dajatev, kot eno izmed temeljnih načel slovenskega obligacijskega prava, primerjalna redkost, ki je v skladu z opravljeno interdisciplinarno analizo nepotrebno. S pomočjo ekonomske analize avtor ugotavlja, da klasični pravni instituiu, ki varujejo enakost pogodbenih dajatev v nasprotju z dognanji ekonomske znanosti še vedno temeljijo na predpostavki, da ima v sporu objektivna vrednost pogodbenih dajatev prednost pred subjektivno vrednostjo dajatev, kot sta jih stranki, glede na svoje preference, določili pri sklenitvi pogodbe. V nadaljevanju avtor zato ekonomsko analizo usmeri predvsem v vprašanje pravnih sredstev, ki varujejo neenakost kot posledico nekega drugega »zla« in ugotavlja, da je temeljni razlog za neenakost asimetrija informacij. Pravo bi moralo problem asimetrije informacij reševati s pomočjo pravila, da mora informacije proizvesti in posredovati tista pogodbena stranka, ki lahko to naredi z nižjimi stroški, pri tem pa mora biti uveljavljena izjema od dolžnosti razkritja informacij, ki naj velja za načrtno pridobljene produktivne informacije. Avtor v zaključku, v skladu s predstavljenimi rezultati analize zastavljenega problema, predlaga, da bi bilo smiselno razmisliti o tem, da bi institute slovenskega prava, ki varujejo enakovrednost pogodbenih dajatev, nadomestili s kombinacijo pravil o razkritju predpogodbenih informacij in z doslednim sankcioniranjem pogodb, sklenjenih pod prisilo.
Keywords: ekonomska analiza prava, pogodbeno pravo, enakost dajatev, enakovrednost dajatev, primerjalno pravo, laesio enormis, čezmerno prikrajšanje, oderuštvo, asimetrija informacij, predpogodbeno razkritje informacij.
Published: 24.03.2011; Views: 2784; Downloads: 512
.pdf Full text (1,03 MB)

4.
5.
DOMNEVA NEDOLŽNOSTI IN OBRNJENO DOKAZNO BREME
Nina Požar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Institut obrnjenega dokaznega bremena je eno izmed sredstev v boju zoper vse vrste organiziraga kriminala. Ta oblika kriminala prinaša velikanske zaslužke kriminalnim združbam in posameznikom. S tako pridobljenim premoženjem si večajo ekonomsko moč, ki jo tudi izrabljajo za uveljavljanje lastnih interesov v gospodarstvu in politiki. Tako postavljajo organe pregona v podrejeni položaj, zato le-ti iščejo vedno nove načine omejevanja tovrstne kriminalitete doma in tudi na mednarodni ravni. Vrsta mednarodnih aktov postavlja odvzem premoženjskih koristi storilcem kriminalnih dejanj v ospredje na načelni ravni, kot tudi na ravni konkretnih zahtev po uzakonitvi ustaljenih postopkov. Pri nas in tudi v drugih državah je znano, da se sojenje osebam za kazniva dejanja, ki prinašajo velike dobičke, ni prav dosti dotaknilo njihovega premoženja. Cilj instituta obrnjenega dokaznega bremena je, da osumljeni izgubi svoje premoženje, če ne more dokazati, da ga je pridobil na zakonit način in tudi poravnal obveznosti do države. Z institutom obrnjenega dokaznega bremena pa se posega v temeljna načela kazenskega postopka, predvsem v domnevo nedolžnosti, pravico do poštenega sojenja in načelo enakosti orožij. Domneva nedolžnosti je ena izmedtemeljnih načel kazenskega postopka, ki je v pravnem redu Republike Slovenije postavljen na raven ustavne pravice, vsebuje pa jo tudi Zakon o kazenskem postopku. Načelo domnevne nedolžnosti (presumpcija) je danes temelj vsakega civiliziranega pravosodja.
Keywords: Kljucne besede: obrnjeno dokazno breme, domneva nedolžnosti, kaznivo dejanje, organiziran kriminal, zaplemba, odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi, enakost orožij.
Published: 01.08.2012; Views: 4575; Downloads: 587
.pdf Full text (736,93 KB)

6.
TEORIJE IN MODELI ZADOVOLJSTVA PRI DELU
Uroš Kovač, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Zadovoljstvo zaposlenih pri delu je pozitivno čustveno stanje zaposlenega, ki je rezultat doživljanja dela, pojmovanja in ocenjevanja stanja delovnega okolja, izkušenj pri delu ter načina občutenja vseh elementov dela in delovnega mesta. Zadovoljstvo v veliki meri vpliva na kakovost življenja posameznika. Zadovoljni zaposleni so ključ do uspešnosti podjetja, saj bo zadovoljni delavec bolj učinkovito opravljal svoje delo. Zaradi zadovoljstva se bo povečala tudi produktivnost podjetja in s tem povezani delovni učinki. Zadovoljstvo zaposlenih lahko označimo kot skupek pozitivnih in negativnih občutkov, ki jih posameznik doživlja o svojem delu. Na zadovoljstvo zaposlenih pri delu vplivajo številni dejavniki, in sicer: vsebina dela, samostojnost pri delu, plača, vodenje in organizacija dela, delovne razmere ter številni drugi dejavniki. Spoznali smo številne teorije in modele zadovoljstva zaposlenih pri delu, ki se jih podjetja poslužujejo z namenom, da bi povečali stopnjo zadovoljstva zaposlenim ter s tem izboljšali poslovanje podjetja.
Keywords: zadovoljstvo, nezadovoljstvo, organizacijska klima, potrebe, poslovna uspešnost, teorije zadovoljstva pri delu, modeli zadovoljstva pri delu, pravičnost, enakost, motivacija, sodelavci, intervju, anketa.
Published: 17.12.2012; Views: 2102; Downloads: 396
.pdf Full text (573,02 KB)

7.
Enakopravna zastopanost spolov v mirovnih procesih : specialistično delo
Matjaž Mravlja, 2013, specialist thesis

Abstract: Specialistično delo obravnava teoretska in empirična spoznanja o zastopanosti spolov v mednarodnih civilnih misijah. V delu so najprej predstavljeni in pojasnjeni pojmi, ki se med seboj povezujejo in razlagajo tematiko, kot so Organizacija združenih narodov, mednarodne mirovne misije, aktivne mirovne misije danes, dosedanja vključenost Slovenske Policije v MCM, oboroženi spopadi, mirovni proces in resolucija varnostnega sveta št. 1325, ki predpisuje enako zastopanosti spolov v mednarodnih mirovnih misijah. Specialistično delo zato obravnava zainteresiranost slovenskih policistk za sodelovanje v mednarodnih mirovnih misijah in njihovem mnenju o njihovi strokovni usposobljenosti. V empiričnem delu je s pomočjo kvalitativnega pristopa predstavljena izvedba ankete in njene ugotovitve. Predstavljeni so pridobljeni rezultati ankete o policistkah v slovenski policiji zainteresiranih za delo v mednarodnih mirovnih procesih. Predstavljena je dosedanja vključenost policistk, kot tudi sedanje stanje njihovega vključevanja v mednarodne mirovne misije. Iz analize ankete je razvidno, da ima Slovenska Policija trenutno zadostno število zainteresiranih policistk, ki bi bile pripravljene sodelovati v mednarodnih mirovnih misijah. Poleg zainteresiranih policistk je analiza ankete pokazala, da so te tudi ustrezno strokovno usposobljene. S to ugotovitvijo je potrjeno, da policija lahko izpolni pogoje/usmeritve resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št. 1325, ki govori o enaki zastopanosti moških in žensk v mirovnih procesih.
Keywords: policija, policijsko delo, policisti, policistke, enakost med spoloma, mirovne misije, specialistične naloge
Published: 06.11.2013; Views: 975; Downloads: 71
.pdf Full text (2,68 MB)

8.
DISKRIMINACIJA ŽENSK PRI ZAPOSLOVANJU
Maja Čuš, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo obravnavali problem diskriminacije žensk pri zaposlovanju. Beseda diskriminacija izhaja iz latinske besede »discriminare«, pomeni pa »medsebojno ločevanje«, torej neenako obravnavanje posameznika oziroma posameznice v primerjavi z drugimi na podlagi osebnih okoliščin. Diskriminacija lahko prizadene celotne skupine, ne le posameznikov. Skupine, ki so najpogosteje diskriminirane, so ženske, rasne in etnične skupine, homoseksualci, invalidi in starejši ljudje. Ženske so bile skozi zgodovino vedno manjvredne in v podrejenem položaju, ves čas so se morale boriti za svoje pravice. Tudi ob vstopu na trg delovne sile se njihov položaj ni kaj dosti spremenil, saj se ni nikoli razpravljalo o njihovih pravicah. Danes, v času gospodarske krize, pa je problem zaposlovanja in reševanja brezposelnosti tako rekoč boj za preživetje in posledično velik problem za oba spola, ne le za ženske. Diskriminacija žensk se pojavlja pri zaposlovanju, na delovnem mestu in v poklicih. Ženske so v povprečju bolj izobražene kot moški, pa kljub temu težje najdejo delovno mesto, prav tako zasedajo nižja delovna mesta kot moški in so slabše plačane od njih.
Keywords: ženske, diskriminacija žensk pri zaposlovanju, enakost spolov
Published: 04.07.2016; Views: 1012; Downloads: 89
.pdf Full text (665,06 KB)

9.
DRUŽINSKO NASILJE NAD ŽENSKAMI
Alja Hvalec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Na področju preprečevanja družinskega nasilja nad ženskami je bilo v preteklosti storjeno že veliko. Dolgo neviden zasebni problem, je končno postal problem, za katerega je družbeno odgovoren vsak. Vendar kljub prizadevanjem, tako na nacionalni kot na mednarodni ravni, družinsko nasilje, zaradi svoje zasebne narave, še vedno prevečkrat ostaja skrito oziroma ga pristojne institucije odkrijejo šele, ko so posledice že zelo hude ali celo usodne. Poleg zakonodajnih okvirov, ki morajo dati ustrezno pravno podlago za celostno in učinkovito obravnavo primerov nasilja ter usklajeno delovanje in sodelovanje vseh pristojnih institucij, je bistveno ozaveščenje ljudi. Dopustna meja nasilja ne obstaja in vsakršno nasilje je strogo prepovedano in mora biti ustrezno sankcionirano. Odpraviti je potrebno vse oblike diskriminacije, krepiti družbeno moč in ekonomsko neodvisnost žensk ter spodbujati in uresničevati dejansko enakost med spoloma. Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi povzročiteljem nasilja, ki tako kot žrtev, potrebujejo strokovno pomoč, ki jo lahko nudijo le dobro usposobljeni in izobraženi kadri.
Keywords: Družinsko nasilje nad ženskami, družina, ženske, enakost med spoloma, vzroki in posledice nasilja, dejavniki tveganja, preprečevanje nasilja, pomoč žrtvi nasilja, pomoč povzročitelju nasilja.
Published: 02.12.2016; Views: 710; Downloads: 102
.pdf Full text (1,02 MB)

10.
VPLIV VERE NA VELJAVNO ZAKONODAJO
Ines Krajnc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Vera vpliva na vsa področja ţivljenja, najbolj pa na ţivljenje vsakega posameznika. Kolikšen vpliv pa ima vera na zakone? Drţava, Cerkev in verske skupnosti so ločene. To načelo ločitve drţave in vere ni sporno, sporno je vprašanje, ali je dejansko res tako. Nesporno je, da vsak posameznik v nekaj veruje in ima pravico, da veruje v karkoli in kogarkoli hoče. Drţava skuša slediti potrebam posameznikov in širšim skupnostim ter poskuša vse enakopravno obravnavati, brez diskriminacije in razlikovanja, s sprejemanjem zakonov, ki naj bi veljali za vse ljudi enako.
Keywords: Vera, posameznik, zakonodaja, enakost, ločenost države in Cerkve.
Published: 18.11.2016; Views: 789; Downloads: 62
.pdf Full text (711,62 KB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica