| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 22
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
ZNAČILNOSTI UPRAVLJANJA ZALOG V PODJETJU SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o.
Franc Črnjavič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo in proučujemo pomen zalog za podjetje in problematiko njihovega upravljanja. V vsebinskem smislu je diplomsko delo razdeljeno na dva dela. V prvem delu opisujemo teoretična izhodišča za obravnavo zalog. Vsebinsko drugi del pa se nanaša na proučevanje upravljanja z zalogami v konkretnem podjetju. Po uvodni predstavitvi področja in metodologije raziskovanja v prvem poglavju sledi teoretična obravnava zalog v drugem poglavju, kjer zraven njihovega pomena za podjetje, predstavljamo tudi delitve zalog po vrstah. Zraven obravnave stroškov zalog in z njimi povezane problematike, ne moremo mimo dejavnikov, ki vplivajo na obseg zalog. V okviru tretjega poglavja obravnavamo značilnosti in cilje upravljanja zalog ter možne pristope k spremljanju njihovega obsega. Zaradi različnega pomena in vpliva posameznih postavk zalog na poslovanje podjetja je potrebna poglobljena analiza zalog, ki jo v izbranem poglavju predstavljamo skozi koeficient obračanja zalog in ABC analizo. Četrto poglavje je namenjeno predstavitvi modelov uravnavanja zalog ob pomoči katerih si podjetja skušajo zagotoviti optimalno količino naročila, ki bi se odražala v minimalnih stroških zalog. Osredotočamo se predvsem na proučevanje modelov zalog povezanih z neodvisnim povpraševanjem. Predstavljamo model optimalne količine, model optimalne količine z upoštevanjem popustov ter Q sistem in P sistem spremljanja zalog. Skozi teoretični del diplome, ki obsega navedena poglavja od 1 do 4, prehajamo na praktični del naloge, kjer v petem poglavju predstavljamo konkretno trgovsko podjetje Slovenijales trgovina, njegov zgodovinski razvoj ter organiziranost. Opisujemo obstoječe stanje na področju upravljanja z zalogami ter analiziramo zaloge po posameznih prodajnih programih. Skozi preučitev dejanskega stanja na koncu podajamo predloge, s katerimi bi lahko povečali učinkovitost na področju upravljanja z zalogami.
Keywords: Zaloge, upravljanje zalog, analiziranje zalog, koeficient obračanja zalog, ABC analiza, modeli uravnavanja zalog
Published: 02.12.2009; Views: 2862; Downloads: 816
.pdf Full text (1,51 MB)

2.
PREDRAČUNAVANJE JAVNO - FINANČNIH PRIHODKOV NA UPRAVNI ENOTI
Suzana Jelušič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Nepridobitne organizacije so vse tiste organizacije, ki niso pridobitne, tj. ne glede na to, kdo jih ustanovi ali financira njihovo delovanje. Med nepridobitne organizacije uvrščamo tudi upravne enote. Temeljni cilj nepridobitnih organizacij in s tem upravnih enot je zagotavljanje čim širše ravni zadovoljstva potreb različnih interesnih skupin z zagotavljanjem stvari in predvsem storitev. Prihodki države so obvezne dajatve, ki so z zakonom predpisani kot splošno obvezni. Upravne enote pobirajo nedavčne prihodke, kot so: upravne takse, denarne kazni, nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, in prihodke od prodaje blaga. Predračunavanje prihodkov na upravni enoti se izvaja le pri pripravi proračuna oziroma rebalansa proračuna. Predračuni prihodkov se pripravljajo na podlagi uresničenih prihodkov preteklega leta, ki ga v primernem odstotku povečajo. Pri tem se ne upoštevajo pričakovane spremembe, ki bodo vplivale na prihodke. To je vzrok, da so uresničeni prihodki v povprečju manjši od predračunov. Na to pa vpliva tudi dejstvo, da se predračunava prihodke le enkrat letno, kar je premalo, da bi lahko zaznali spremembe, ki nastajajo med letom. Poleg večkratnega predračunavanja pa je potrebno tudi analiziranje predračunov z uresničeni prihodki, s katerimi zagotovimo pravočasno odzivanje na spremembe. Tako se v prihodnjih predračunih ne bi pojavljale napake iz preteklih predračunov. Posebna pozornost je potrebna, ko so uresničeni prihodki manjši od predračunanih, saj se na podlagi njih načrtuje poraba sredstev. Ker je realizacija prihodkov manjša od predračunov, se pojavi pomanjkanje sredstev, kar lahko prinese veliko težav. Zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu se pogosto prodaja državno premoženje in uporablja rezerve, ki bi jih lahko drugače uporabili. Pri večjem pomanjkanju sredstev pa se lahko zaustavi plačilo obveznosti, ki imajo posledice tudi v gospodarstvu. Enkrat letno predračunavanje ne zadostuje, da bi pravočasno ukrepali pri primanjkljaju finančnih sredstev. Zato je nujno medletno predračunavanje in analiziranje predračunov.
Keywords: javna uprava, upravna enota, nepridobitna organizacija, javnofinančni prihodki, predračunavanje, uresničeni – obračunani prihodki, analiziranje
Published: 03.12.2009; Views: 2124; Downloads: 136
.pdf Full text (1003,40 KB)

3.
Forenzične preiskave vzorcev zemlje : diplomsko delo
Robert Kirič, 2010, undergraduate thesis

Keywords: forenzika, forenzične preiskave, vzorci, dokazi, zemlja, kamnine, fosili, analiziranje, diplomske naloge
Published: 23.07.2010; Views: 1954; Downloads: 131
.pdf Full text (1,10 MB)

4.
KAKO IZBOLJŠATI MANAGEMENT ZALOG V PODJETJU PRELOG D.O.O.
Mitja Baskar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem obravnaval in proučeval pomen zalog za podjetje in problematiko njihovega managementa (načrtovanje, vodenje, kontrola, analiza zalog). V podjetju predstavljajo zaloge trgovskega blaga pomembno postavko kratkoročnih sredstev, zato je zelo pomemben njihov management zalog, saj so z njimi povezani določeni stroški, ki neposredno vplivajo na uspešnost poslovanja. V vsebinskem smislu je diplomsko delo razdeljeno na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu sem s pomočjo domače in tuje literature opredelil vlogo in pomen zalog ter njihovega managementa. V praktičnem delu je na kratko predstavljeno podjetje Prelog d.o.o. in njihov obstoječi management zalog. S pomočjo analize in preučitve dejanskega stanja sem na koncu podal določene predloge, s katerimi bi lahko v podjetju povečali učinkovitost managementa zalog in s tem večjo uspešnost poslovanja.
Keywords: zaloge, management zalog, analiziranje zalog, koeficient obračanja zalog, ABC analiza, stroški zalog
Published: 11.11.2010; Views: 1756; Downloads: 180
.pdf Full text (1,18 MB)

5.
PRESOJA ORGANIZIRANOSTI RAČUNOVODENJA ZALOG V TRGOVINSKEM PODJETJU
Mojca Dacinger, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava presojo organiziranosti računovodenja zalog v trgovinskem podjetju X. Računovodstvo lahko opravlja svoje funkcije le, če je ustrezno organizirano. Od organiziranosti je namreč odvisno, ali bodo računovodske informacije uporabne za notranje in zunanje uporabnike, torej, ali bodo kakovostne, relevantne, zanesljive, primerljive in razumljive. V raziskavi sem podala pregled veljavne zakonodaje, ki jo mora trgovinsko podjetje pri svojem delu upoštevati. Predstavljena je organiziranost računovodstva trgovskega blaga v trgovinskih podjetjih in sestavnih delov (knjigovodstva, računovodskega predračunavanja, računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja). Ugotavljam, da je v proučevanem podjetju računovodsko nadziranje dobro organizirano, računovodsko predračunavanje in računovodsko analiziranje pa imata določene pomanjkljivosti. Ugotovljene pomanjkljivosti so dopolnjene s predlogi za njihovo odpravo. Proučevano podjetje X je usmerjeno v trgovinsko dejavnost, zato večji del kratkoročnih sredstev predstavljajo zaloge trgovskega blaga. Zaloge potrebuje zaradi neprekinjenega toka poslovanja in redne preskrbe tržišča. Zaloge predstavljajo velik segment investiranega kapitala. Ugotovljene so pomanjkljivosti v zvezi z vodenjem zalog, ki pa sem jih dopolnila s predlogi za odpravo.
Keywords: zaloge, organiziranje računovodstva, računovodske funkcije, računovodsko predračunavanje, računovodsko analiziranje, računovodsko nadziranje, knjigovodstvo, trgovinsko podjetje
Published: 11.07.2011; Views: 1388; Downloads: 164
.pdf Full text (364,11 KB)

6.
ANALIZIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV KOT PODLAGA ZA NAPOVEDOVANJE PRIHODNJE CENE DELNIC
Danijel Lebar, 2011, final seminar paper

Abstract: Delnice so finančni instrumenti, s katerimi se trguje na borzi. Ponudba in povpraševanje se odražata v kotaciji tečajev, ki se spreminjajo skozi določeno obdobje. Za investitorje so računovodski izkazi najpomembnejši vir informacij pri tako imenovani temeljni analizi, medtem ko je tehnična analiza osnovana na analiziranju trendov in prometa posameznih delnic. Tehnična analiza prav tako temelji na grafičnih predstavitvah delniških kotacij. Poznamo linijske grafe, OHLC grafe in grafe z japonskimi svečkami. Podatki iz letnih poročil so ključni vir informacij za uspešno analiziranje finančnega stanja in poslovne uspešnosti. Analitiki s pomočjo grafov, matematičnih izračunov in formul obdelujejo številke, ki jih na drugi strani dopolnjujejo s svojimi komentarji in dodatnimi pojasnili. Za presojanje uporabljajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov. Krka, kot slovenski predstavnik, se je pri analiziranju izkazala za fleksibilnejše podjetje v primerjavi z Bayerjem. To nemško ustanovljeno podjetje je eden izmed svetovno vodilnih farmacevtskih podjetij. Njegova poslovna mreža je razširjena po vsem svetu. Na ceno delnic ne vplivajo le makroekonomske razmere v svetu, temveč tudi inflacija, obrestne mere na bančne depozite in splošna sistematična tveganja, ki se nanašajo na delnice. Tako je za delničarje pomemben podatek o dividendah, ki pomembneje vplivajo na pričakovano vrednost delnic.
Keywords: borza, delnice, temeljna analiza, tehnična analiza, grafi, računovodski izkazi, analiziranje, dividende, pričakovana vrednost delnic.
Published: 25.11.2011; Views: 1630; Downloads: 181
.pdf Full text (746,11 KB)

7.
PLANIRANJE PRODAJE KOT SESTAVNI DEL PLANIRANJA MARKETINGA
Jasna Golubič, 2011, final seminar paper

Abstract: Kot na vseh področjih v življenju, je tudi v organizaciji pomembno, da opredeli temeljne plane svojega poslovanja. Zato je zelo pomembno, da v planiranju sodelujejo vse njene poslovne funkcije in medsebojno povezujejo svoje plane. Brez dobrih planov organizacija težko dosega uspešnost, učinkovitost in konkurenčnost na trgu, kjer se pojavlja vse več novih in inovativnih organizacij.
Keywords: marketing, prodaja, planiranje marketinga, planiranje prodaje, analiziranje uspešnosti, uvajanje novega izdelka, življenjski cikel izdelka.
Published: 21.11.2011; Views: 1748; Downloads: 289
.pdf Full text (283,52 KB)

8.
POSEBNOSTI ORGANIZIRANOSTI RAČUNOVODSTVA V DRUŽINSKEM PODJETJU NA PRIMERU PODJETJA "X"
Karmen Žibrat, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Družinska podjetja so v svetu in v Sloveniji, ena izmed temeljnih oblik podjetništva. Od drugih podjetij se razlikujejo po svojih značilnih lastnostih, iz katerih izhajajo številne prednosti in slabosti. V vsakem podjetju je računovodstvo temeljna informacijska dejavnost, s katero odgovorni v podjetju pridobijo pomembne informacije za upravljanje podjetja. Uspešnost in učinkovitost računovodstva, pa je odvisna od same organiziranosti vseh štirih računovodskih funkcij: knjigovodstva, računovodskega predračunavanja, računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja. Organiziranje računovodstva v družinskem podjetju pa se razlikuje od organiziranja računovodstva drugih podjetij. Do razlik prihaja predvsem zaradi čustvene povezanosti med podjetjem in družinskimi člani, kar vpliva na sprejemanje odločitev in posledično tudi na uspešnost poslovanja podjetja. Primer družinskega podjetja »X« potrjuje, da so v mnogih pogledih družinska podjetja različna od drugih nedružinskih podjetij. Organizacija računovodstva je drugačna kot v večjih nedružinskih podjetjih. V računovodstvu podjetja »X« se pojavljajo pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno odpraviti, da bo računovodstvo bolj učinkovito. Z bolj kakovostnimi informacijami bo podjetje sprejemalo boljše odločitve in bo uspešneje delovalo tudi na tržišču.
Keywords: Družinsko podjetje, majhno podjetje, računovodstvo, organiziranost, knjigovodstvo, računovodsko predračunavanje, računovodsko nadziranje, računovodsko analiziranje, računovodsko informiranje.
Published: 24.01.2012; Views: 1561; Downloads: 218
.pdf Full text (621,31 KB)

9.
RAČUNOVODSKO ANALIZIRANJE SREDSTEV
Taja Kovačič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju smo opravili primerjalno analizo petih podjetij iz različnih panog. Želeli smo ugotoviti kakšen vpliv ima panoga na sredstva v bilanci stanja. Proučevali smo sredstva v podjetjih iz hotelirstva, trgovinske dejavnosti, proizvodnje stavbnega pohištva, proizvodnje ultralahkih ter jadralnih letal in odvetniške storitve. Vsa proučevana podjetja so bila slovenska. Analizirali smo poslovna leta 2009, 2010 in 2011. Panoga ima močan vpliv na sestavo sredstev podjetja. Podrobnejši pregled sestave sredstev proučevanih podjetij odraža tudi značilnost panoge. Tako se npr. v proizvodnih podjetjih značilni pomembnejši deleži zalog, med-tem ko pri hotelirstvu prevladujejo dolgoročna poslovna sredstva, ki pa jih podjetje, ki deluje v takšni panogi, potrebuje za opravljanje svoje osnovne dejavnosti. Pri trgovskih podjetjih, se panoga jasno vidi pri postavki zaloge trgovskega blaga, ter prav tako pri nekoliko večjem deležu denarnih sredstev, saj se večina nakupov opravi na takojšnje plačilo. Pri storitveni dejavnosti pa se ta njihova dejavnost v temeljnih izkazih najbolj zrcali v odsotnosti zalog proizvodov.
Keywords: analiziranje računovodskih izkazov, analiziranje opredmetenih sredstev, analiziranje neopredmetenih sredstev, analiziranje finančnih naložb, primerjalna analiza sredstev
Published: 19.12.2012; Views: 1429; Downloads: 166
.pdf Full text (3,82 MB)

10.
RAČUNOVODSTVO DRUŽINSKIH PODJETIJ
Ines Šipek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V Sloveniji ter prav tako drugje po svetu je družinsko podjetništvo zelo razširjeno. Največkrat so družinska podjetja majhna, se pa najdejo tudi velike korporacije, ki imajo večinski del podjetja v lasti ene družine. Družinska podjetja se od ostalih razlikujejo po svojih lastnostih, prednostih ter slabostih. Že besedna zveza družinsko podjetje nam pove, da je sistem takega podjetja sestavljen iz neke družine ter podjetja. Družina je tista zaradi katere so velikokrat prisotna čustva in vrednote njenih članov, podjetje pa predstavlja organizacijo katere namen je uspešno delovati na trgu in večati njeno vrednost. Za vsako podjetje pa je pomembno, da ima računovodstvo organizirano v skladu s predpisi in potrebami. Namen diplomskega seminarja je predstavitev računovodstva majhnega družinskega podjetja Cvetličarna Palma s.p. Preučila sem funkcije njegovega računovodstva, ki so knjigovodenje, predračunavanje, nadziranje in analiziranje. Predstavila sem tudi računovodske informacije ter kaj je v zvezi z njimi potrebno vedeti.
Keywords: družinsko podjetje, majhno podjetje, družina, računovodstvo, knjigovodstvo, predračunavanje, nadziranje, analiziranje, računovodske informacije.
Published: 27.11.2012; Views: 1068; Downloads: 108
.pdf Full text (657,41 KB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica