| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 75
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
61.
RAČUNOVODSKE INFORMACIJE KOT OSNOVA ZA POSLOVODNO ODLOČANJE NA KMETIJI X
Marija Cotman Pintar, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili, kako vzpostaviti knjigovodstvo na kmetiji X, ki se ukvarja s prirejo govejih pitancev. Z analizo občutljivosti smo želeli ugotoviti, kako občutljiva sta poslovni in denarni izid kmetije na spremembe v obsegu poslovanja. Kmetija do leta 2014 ni bila obvezana voditi knjigovodstvo. Za potrebe diplomske naloge smo za leto 2013 vzpostavili računovodstvo, ker ga prej niso vodili. Najprej smo s popisom sredstev in dolgov ugotovili premoženjsko-finančni položaj kmetije ter izdelali začetno bilanco stanja. Proučili smo poslovne procese na kmetiji in izdelali izkaz poslovnega izida za leto 2013. Nato smo z izkustveno metodo ločili stroške kmetije na stalne in spremenljive. Analiza občutljivosti je ovrgla našo trditev, da je poslovni izid kmetije zelo občutljiv na spremembe v obsegu poslovanja. Izračunali smo tudi kritično točko čistega denarnega izida iz poslovanja in ugotovili, da je ta precej bolj ugoden, kot kaže opazovanje poslovnoizidnih tokov. Kratkoročno je to sicer zadovoljivo, saj kmetija nima težav s plačilno sposobnostjo. Vendar se bodo težave zaradi negativnega poslovnega izida pokazale, ko bo na kmetiji treba zamenjati zastarela opredmetena osnovna sredstva. Dolgoročno je poleg likvidnosti pomemben tudi dobiček, saj je tudi kmetija na trgu zaradi pridobivanja dobička. Ugotovitve, ki izhajajo iz poslovne raziskave in so utemeljene v zakonodajnih in računovodsko-poslovodnih podlagah, so pokazale, da je vodenje knjigovodstva na kmetiji smotrno. Da bi od računovodskih informacij pridobili več kot le izkaze za zunanje poročanje, je dobro poznati tudi poslovodno računovodstvo. Isto smo ugotovili tudi pri praktičnem proučevanju kmetije X.
Keywords: kmetijska dejavnost, začetna bilanca stanja, poslovni izid, izkustvena metoda za ločitev stroškov, stalni in spremenljivi stroški, analiza občutljivosti poslovnega izida
Published: 17.03.2016; Views: 897; Downloads: 48
.pdf Full text (1,55 MB)

62.
ANALIZA OBČUTLJIVOSTI POSLOVNEGA IZIDA NA PRAKTIČNEM PRIMERU HOTELA X
Maja Jenko, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V pričujočem diplomskem delu je predstavljena potreba po informaciji o stroških, ki jih mora poslovodstvo podjetja pridobiti, ko se odloča o spremembah obsega dejavnosti poslovanja ali ko se odloča o ukrepih, ki bodo ob nespremenjenem obsegu poslovanja omogočili doseganje načrtovanega dobička. Predstavili smo, kako pomembne so informacije, ki jih dobimo iz analize občutljivosti poslovnega izida. Analizo občutljivosti poslovnega izida smo prikazali na praktičnem primeru manjšega slovenskega hotela, ki deluje v dinamičnem in konkurenčnem okolju. V začetnem delu smo podrobneje predstavili teoretični del analize občutljivosti, ki vključuje tri povezana področja, in sicer: analizo kritičnih točk gospodarnosti, analizo varnostnih razlik ter analizo prožnosti. Predstavili smo ocenjevanje gibanja stroškov in ločitev celotnih stroškov na stalne in spremenljive stroške. V nadaljevanju smo na praktičnem primeru podjetja predstavili analizo občutljivosti poslovnega izida ob trenutnem obsegu poslovanja. Kasneje smo nato prikazali izračune občutljivosti poslovnega izida v primeru, ko se spremenijo ključni vhodni podatki. V izračunih smo upoštevali tri simulacije: spremembo števila nočitev, spremembo spremenljivih stroškov, spremembo povprečne prodajne cene. V sklepnem delu je podan zaključek, iz katerega izhaja, da je pri analizi računovodskih izkazov treba posvetiti pozornost analizi prihodkov in odhodkov. Pri je tem treba gledati prihodke od prodaje in poslovne odhodke, še zdaleč pa ne samo celotne prihodke in celotne odhodke. Pomembno je, da podjetje na dolgi rok iz osnovne dejavnosti dosega pozitiven denarni tok. Za doseganje želenega cilja bo poslovodstvo podjetja moralo sprejeti ukrepe, ki bodo vodili v zniževanje stalnih stroškov in hkrati v povečanje prihodkov iz prodaje. Za doseganje višjih prihodkov od prodaje bo treba povečati zasedenost hotela in hkrati povečati prodajno ceno.
Keywords: analiza občutljivosti, ocenjevanje gibanja stroškov, točka preloma, varnostna razlika do kritične točke gospodarnosti, prožnost poslovnega izida, prihodki iz prodaje, prevrednotovalni poslovni prihodki, stroški.
Published: 21.06.2016; Views: 912; Downloads: 169
.pdf Full text (1,82 MB)

63.
ANALIZA USPEŠNOSTI PRODAJE PODJETJA ERTL GLAS STEKLO D.O.O.
Zoran Vasić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Problematika diplomskega dela spada v področje marketinga s poudarkom na analizi uspešnosti prodaje v podjetju Ertl glas steklo d.o.o. v letih 2012 do 2014. Podjetje pripada skupini ERTL GLAS s sedežem v Amstetten, Avstrija in samostojnimi podjetji v 3 evropskih državah (Avstrija, Češka in Slovenija). Glavna dejavnost celotne skupine je proizvodnja in prodaja izdelkov iz ravnega stekla za potrebe gradbeništva. Ob načrtovanju diplomske naloge smo najprej definirali teoretična izhodišča in razdelali različne kriterije analize uspešnosti prodaje. V drugem delu naloge smo teoretična spoznanja iz prvega dela prenesli v praktično analiziranje uspešnosti prodaje v podjetju. V tem delu smo predstavili podjetje, njegov nastanek, vpetost v evropske skupine in opisali osnovno filozofijo podjetja, ki temelji na kvaliteti tako proizvedenih produktov kot kvaliteti servisa kupcem. Nato smo opravili analizo obsega prodaje, stroškov in dobičkonosnosti, analizo prodajnega osebja, prodajnih cen, plačil in zadovoljstva odjemalcev. Rezultati analize so skoraj v celoti potrdili v začetku podane hipoteze. Tako smo ugotovili, da je podjetje vsako leto tako količinsko kot vrednostno povečevalo prodajo. Trend slovenskega gradbenega trga, ki zahteva vedno bolj kakovostne produkte sta potrdili hipotezi o povečevanju prodaje troslojnega stekla in »warm edge« distančnika. Eden izmed najpomembnejših kazalnikov uspešnosti prodaje je dobiček. Tudi ta hipoteza o vsakoletni rasti dobička je bila v analizi potrjena. Edina ovržena hipoteza je bila tista, ki je predvidevala padec prodajnih cen, predvsem iz razlogov povečane nizkocenovne konkurence iz vzhoda, vendar je analiza pokazala, da so se povprečne prodajne cene vsako leto malenkostno dvigovale, predvsem iz razloga prodaje vedno bolj kakovostnih proizvodov. Podjetje je prav tako vsako leto uspešno zniževalo odstotek reklamacij. Naše ugotovitve so pripeljale do predlogov za izboljšave. Glavne možnosti napredka vidimo pri: - razširitvi ciljnih tržišč (Italija, Hrvaška); - razširitvi prodajnega asortimenta s poudarkom na kvalitetnejših in donosnejših produktih z namenom povečevati višino povprečnih prodajnih cen; - preko širšega kakovostnejšega asortimenta produktov, pozicionirati podjetje kot dobavitelj najvišje kakovosti in se tako diferencirati od nižje kakovostne konkurence; - vložiti še več truda v znižanje odstotka zapadlih kratkoročnih poslovnih terjatev.
Keywords: analiza uspešnosti prodaje, analiza plačila, analiza prodajnega osebja, analiza prodajnih cen, analiza obsega prodaje, analiza stroškov in dobičkonosnosti, analiza zadovoljstva odjemalcev
Published: 22.06.2016; Views: 604; Downloads: 110
.pdf Full text (1,13 MB)

64.
POSEBNOSTI OBVLADOVANJA STROŠKOV V GRADBENI DEJAVNOSTI NA PRIMERU PODJETJA VGP DRAVA PTUJ D. D.
Mateja Draškovič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Stroški poslovanja so temeljna kategorija poslovanja, na katero ima podjetje neposreden vpliv in zato je ena izmed temeljnih nalog managementa v podjetju obvladovanje stroškov. Šele, ko podjetje pozna vse stroške, ki nastajajo pri poslovnem procesu, jih lahko nadzoruje in tudi obvladuje. Pomembno je, da ločimo med pojmom zniževanje in obvladovanje stroškov. Zniževanje stroškov z uporabo cenejših surovin in materialov, z zniževanjem števila zaposlenih, dolgoročno ne prinaša želenih učinkov. Obvladovanje stroškov pa pomeni več kot samo zniževanje stroškov, gre za poslovno politiko podjetja, ki jo izvaja vodstvo z namenom, da podjetju zagotovi dolgoročni obstoj ter rast in razvoj. Obvladovanje stroškov v podjetju pomeni, da analizira nastale stroške in uporablja pristope za njihovo obvladovanje, s pomočjo katerih izboljša razmerje med prihodki in stroški. V diplomskem delu nameravamo ob pomoči strokovne literature preučiti pristope v zvezi s spremljanjem in obvladovanjem stroškov. Preučili bomo tako tradicionalne, kot tudi sodobne rešitve oz. pristope obvladovanja stroškov. Predstavili bomo tudi način spremljanja stroškov v podjetju kjer sem zaposlena. Namen diplomske naloge je predstaviti posebnosti gradbene dejavnosti, ki bistveno vplivajo na poslovanje podjetja in njegove stroške. Prav tako je naš namen preučiti tradicionalne in sodobne koncepte, s pomočjo katerih lahko posredno in neposredno vplivamo na obvladovanje stroškov in s tem omogočimo vodstvu podjetja sprejemanje ustreznejših poslovnih odločitev, ki vodijo k večji uspešnosti poslovanja. Proučili bomo različne, bolj ali manj uveljavljene pristope povezane z obvladovanjem stroškov, ki jih uporabljajo podjetja v razvitem svetu, nekoliko manj pa tudi pri nas. Na podlagi izsledkov bomo poiskali najprimernejši način obvladovanja stroškov za podjetje VGP Drava Ptuj d.d., ki sedaj temelji predvsem na tradicionalnem pristopu, to je spremljanju stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih. Naš namen bo dosežen, če se bo vodstvo podjetja seznanilo s sodobnimi metodami za obvladovanje stroškov, izbralo najprimernejše in jih vključilo v obstoječi sistem obvladovanja stroškov. Hkrati pa želimo s tem delom navdušiti tudi sodelavce v podjetju za spremembe v načinu razmišljanja in ustvariti pozitiven odnos do sprememb. Menimo, da je to glavno vodilo, ki je pogoj za uspešno poslovanje podjetja v prihodnosti.
Keywords: gradbena dejavnost, zniževanje in obvladovanje stroškov, tradicionalni pristopi, sodobni koncepti, spremljanje in analiza stroškov.
Published: 06.10.2016; Views: 506; Downloads: 30
.pdf Full text (1,51 MB)

65.
ANALIZA RAZPOREJANJA STROŠKOV IN VREDNOTENJE PROIZVODNJE GRADBENIH IZDELKOV S PODPORO INFORMACIJSKEGA SISTEMA V GRADBENEM PODJETJU X
Nataša Černelič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu na praktičnem primeru gradbenega podjetja raziskujemo analizo računovodenja proizvodnje gradbenih izdelkov z informacijskim sistemom. Namen diplomskega dela je presoditi razporejanje stroškov po naravnih vrstah, stroškovnih mestih in nosilcih ter po vrednotenju proizvodnje gradbenih izdelkov pred in po uvedbi podpore informacijskega sistema MS Navision. Rezultati študije primera kažejo, da je v podjetju uvedba informacijskega sistema vplivala na učinkovitost vodenja računov, in sicer v smislu zmanjševanja časa in stroškov. Zmanjšanje stroškov je posebej izrazito na področju stroškov dela, saj se ti stroški znižujejo zaradi avtomatizacije procesov in bolj učinkovite podpore nalog, ki jih zaposleni opravljajo. Poleg zmanjševanja stroškov uvedba informacijskega sistema prinaša tudi boljši vpogled v poslovanje, kar podjetju omogoča hitrejše in učinkovitejše sprejemanje poslovnih odločitev.
Keywords: analiza računovodenja, razporejanje stroškov, vrednotenje proizvodnje, informacijski sistem, MS Navision
Published: 03.11.2016; Views: 376; Downloads: 43
.pdf Full text (1,67 MB)

66.
ANALIZA STROŠKOV V WELLNESS DEJAVNOSTI
Andrejka Bauer, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Wellness x se podobno kot večina vseh drugih podjetij sooča s problemom previsokih stroškov. Vprašanje je, kako zmanjšati stroške poslovanja na najmanjši možni nivo, da bo poslovanje postalo dobičkonosno. Trenutna gospodarska situacija ne kaže, da bi lahko pozitivni poslovni izid dosegli z dvigom cen storitev. S pomočjo analize stroškov wellnessa po naravnih vrstah so v diplomski nalogi podani predlogi za oblikovanje stroškovnih mest. Wellness x ne razporeja stroškov na stroškovna mesta, kakor tudi ne na stroškovne nosilce. Odločitev podjetja, sprejeta na podlagi naloge je podrobno proučiti stroške vseh postavk storitev na ceniku in prekinitev obratovanja savn za čas ko ni sezone.
Keywords: stroški, analiza stroškov, stroškovna mesta, stroškovni nosilci, kalkulacija, obvladovanje stroškov
Published: 30.09.2016; Views: 518; Downloads: 67
.pdf Full text (707,54 KB)

67.
Primerjava izdelovalnih tehnologij na primeru dvodelnega vodilnega obroča
Andrej Timošek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je opisan problem in izvedena analiza ter primerjava stroškov izdelave dvodelnega vodilnega obroča z dvema različnima postopkoma izdelave. Tema za diplomsko delo je povzeta iz praktičnega proizvodnega problema, pri katerem smo želeli izbrati najugodnejši postopek izdelave, zadostiti vsem zahtevam kupca, skrajšati proizvodni čas in nazadnje stroškovno optimirati proizvodni proces. Osnova za diplomsko delo je bila nepopolna konstrukcija valjčnih transporterjev, na katerih se je zaradi odsotnega vodenja bremena pojavljalo zamikanje iz smeri gibanja, kar je imelo za posledico zastoje transportne linije. Z delom smo uspešno dokazali, da lahko z dvema popolnoma različnima postopkoma dosežemo enake rezultate in da lahko z izbiro ustreznega postopka prihranimo čas ter denar. Za primerjavo med postopkoma struženja in globokega vleka je pomembno, da imamo v prvi vrsti znano število izdelkov, ker je postopek struženje primeren za individualno ali maloserijsko proizvodnjo, globoki vlek pa po drugi strani drastično zmanjša proizvodne stroške velikoserijske proizvodnje.
Keywords: tehnologije izdelave, dvodelni vodilni obroč, globoki vlek, struženje, primerjava postopkov, analiza stroškov izdelave.
Published: 01.06.2016; Views: 447; Downloads: 64
.pdf Full text (3,26 MB)

68.
6D INFORMACIJSKI MODEL GRADBENEGA OBJEKTA PODJETJA HALDER D.O.O. V HOČAH
Dražen Vincek, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu bomo obravnavali 6D informacijski model objekta, ki temelji na sodobnem pristopu informacijskega modeliranja gradbenih objektov (engl. Building Information Modeling; BIM), ki daje lastniku informacije za upravljanje in vzdrževanje objekta v predvideni življenjski dobi. Obratovanje in vzdrževanje objekta je peta od šestih faz v življenjskem ciklu gradbenega projekta. Začne se po izdaji uporabnega dovoljenja in primopredaje objekta lastniku. Faza obratovanja in vzdrževanja predstavlja najdaljše obdobje gradbenega projekta in njeno trajanje, kot tudi ohranjanje stalne funkcionalnosti objekta, je zelo odvisno od rednega vzdrževanja objekta. V teoretičnem delu bomo na splošno opisali vrste vzdrževalnih del in jih v praktičnem delu predstavili na realnem objektu. Izdelali bomo popis elementov objekta ter vgrajenih inštalacij in opreme, za katere je predvideno vzdrževanje v življenjski dobi objekta. Od proizvajalcev bomo pridobili tehnične specifikacije vgrajene opreme in inštalacij ter na tej osnovi določili potrebne intervale in višino stroškov za izvedbo vzdrževalnih del. Predmet obravnave v aplikativnem delu magistrskega dela je gradbeni objekt, ki se uporablja za potrebe lastnika podjetja Halder d. o. o., in je funkcionalno razdeljen na trgovino s skladiščem in na pisarniške prostore. Cilj magistrskega dela je izdelati 6D informacijski model objekta oziroma servisno knjižico za gradbeni objekt v lastništvu podjetja Halder d. o. o. z vsemi predpisanimi ukrepi vzdrževanja in oceno stroškov predvidenih vzdrževalnih del od začetka uporabe do zaključka projektirane življenjske dobe objekta.
Keywords: upravljanje objektov, vzdrževanje objektov, informacijski model gradbenega objekta, analiza časa, analiza stroškov
Published: 14.07.2016; Views: 650; Downloads: 124
.pdf Full text (2,89 MB)

69.
Pomen stroškov v MSP
Jolanda Hentak-Majcen, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v dobi podjetništva in vedno večje konkurence na trgu. Namen diplomskega dela je predstaviti pomen stroškov v malih in srednje velikih podjetjih (MSP), ne glede na to ali se ukvarjajo s proizvodnjo ali s storitveno dejavnostjo. Diplomska naloga v teoretičnem delu predstavlja vrste in obračun stroškov ter razčlenitev in postopek izračuna stroškovnih mest. Narejena je analiza primerjave ciljev med polnim izračunom stroškov in direct costing (D.C.) metodo. V praktičnem delu naloge je izveden sistem izračuna stroškov in podan primer analize stroškov pri funkciji prezračevanja s poudarkom na izračunu stroška obratovanja.
Keywords: stroški, stroškovno mesto, kalkulacija, analiza stroškov, direct costing
Published: 11.10.2016; Views: 416; Downloads: 60
.pdf Full text (1,12 MB)

70.
Analiza stroškov prevoza po Sloveniji v izbranem podjetju
Ingrid Kralj, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi bo predstavljena analiza stroškov prevoza po Sloveniji v izbranem podjetju. Podjetje, katerega smo izbrali se ukvarja s proizvajanjem in prevozom lastnih proizvodov. Pomembno je, da ugotovimo stroške prevozov, ki nastajajo ob dostavi njihovih naročil, saj tako ugotovimo ali le-ti predstavljajo izgubo. Stroški prevozov dosegajo stroške, kateri vplivajo na poslovanje podjetja. Ti stroški so: strošek goriva, strošek vzdrževanja, strošek zavarovanja, strošek amortizacije, strošek gum, strošek dela in strošek cestnine. Z vpeljavo novih rešitev bi uspeli zmanjšati stroške prevoza in s tem pripomogli k večji uspešnosti izbranega podjetja na trgu proizvodnih podjetij. V prvem delu diplomske naloge smo navedli teoretične osnove, ki govorijo o transportu, stroških prevoza in dejavnikih, kateri vplivajo na le-te. V drugem delu diplomske naloge navajamo organizacijo dela logistike izbranega podjetja ter potek organiziranja prevozov naročil po Sloveniji. Sledi predstavitev analize vseh stroškov prevoza v izbranem podjetju, katera se nanaša na vozilo izbranega podjetja in sicer na tri različne razdalje prevozov, katera se redno izvajajo v izbranem podjetju s tovorom enake teže. Stroške prevoza izbranega podjetja primerjamo s cenami storitve prevozov zunanjega izvajalca z enako prevoženo razdaljo in enako težo tovora. V zaključnem delu predlagamo rešitve, katere bi zmanjšale stroške prevoza in s tem izboljšale konkurenčnost podjetja na trgu.
Keywords: transport, analiza prevoznih stroškov, razdalja, zunanji izvajalec prevozov, varčna vožnja
Published: 18.01.2017; Views: 542; Downloads: 75
.pdf Full text (1,16 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica