| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 81
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
1.
Pristopi k vodenju glede na razlike večnacionalnih podjetij
Nejc Stanič, 2023, master's thesis

Abstract: Večnacionalna podjetja imajo v Sloveniji vse večji gospodarski pomen. V magistrskem delu se osredotočamo na proučevanje pristopov k vodenju glede na razlike izbranih večnacionalnih podjetij, ki poslujejo v Sloveniji. Razliki, ki smo ju opazovali, sta bili država izvora večinskega lastnika podjetja in oblika internacionalizacije podjetja. Vodenje je mogoče definirati kot usmerjanje in motiviranje zaposlenih, da bi ustrezno opravili naloge, potrebne za doseganje organizacijskih ciljev. Za uspešno vodenje zaposlenih mora imeti vodstvo podjetja postavljeno vizijo in ustrezno kombinacijo stilov vodenja, da lahko podjetje dosega postavljene cilje. Z ustreznim vodenjem zaposlenih se dosežejo rast prihodkov, večja motivacija pri delu in posledično se zvišuje tudi produktivnost. Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo opredelili večnacionalna podjetja, procese in modele internacionalizacije, koncept vodenja in sestavine uspešnega vodenja. Empirični del je preliminarna raziskava, v kateri smo izvedli študijo primerov izbranih večnacionalnih podjetij, ki poslujejo v Sloveniji, v povezavi z njihovimi pristopi k vodenju. V raziskavi smo ugotovili, da je v podjetjih v najmanjši meri prisoten avtokratski stil vodenja, v največji meri pa demokratični in transakcijski stil vodenja. V preliminarni raziskavi študije primerov smo obe postavljeni hipotezi zavrnili, saj nismo ugotovili, da sta država večinskega lastnika večnacionalnih podjetij in način mednarodne ekspanzije večnacionalnega podjetja dejavnika razlik v pristopih k vodenju teh podjetij.
Keywords: vodenje, pristopi k vodenju podjetij, internacionalizacija, večnacionalna podjetja, Slovenija.
Published in DKUM: 17.03.2023; Views: 88; Downloads: 13
.pdf Full text (2,28 MB)

2.
Vpliv finančne krize leta 2008 na kakovost življenja v državah Evropske Unije
Tadej Varl, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo se podrobneje osredotočili na raziskovanje vplivov finančne krize leta 2008 na kakovost življenja v določenih državah Evropske Unije. Države smo sistematično razdelili na tiste z nižjim BDP na prebivalca in tiste z višjim BDP na prebivalca in v posamezno skupino uvrstili osem držav. Izhajali smo iz že dolgoletno merljivih kazalnikov kakovosti življenja in sicer petih ključnih kategorij: zdravje, izobrazba, materialne življenjske razmere, osebna varnost ter naravno in bivalno okolje. Za vsako kategorijo posebej smo preverili ali drži, da je finančna kriza statistično pomembno vplivala na izbran kazalnik. Dodatno smo testirali še ali je finančna kriza imela na posamezni kazalnik močnejši negativni vpliv v preučevanih državah z nižjim BDP na prebivalca kot v preučevanih državah z višjim BDP na prebivalca. Na podlagi teoretičnih izhodišč o pojmu finančne krize smo spoznali, da finančne krize lahko pomembno vplivajo na kakovost življenja, predvsem v gospodarstvih v razvoju. Ob preučevanju vpliva finančne krize na kazalnik zdravja smo zaznali negativno korelacijo z realno gospodarsko rastjo v obeh skupinah držav. Do podobnih ugotovitev pridemo pri kazalniku izobrazbe, delež mladih, med 15 in 34, ki so brezposelni in hkrati niso vključeni v nobeno formalno ali neformalno izobraževanje oz. usposabljanje, kjer je prav tako v obdobju po finančni krizi leta 2008 bilo zaznano poslabšanje le-tega, v obeh skupinah držav. Pri preverjanju korelacije med realno gospodarsko rastjo in kazalnikom kakovosti življenja, kategorije materialnih življenjskih razmer, prihajamo ponovno do sorodnih ugotovitev in sicer, da je finančna kriza leta 2008 statistično pomembno in negativno vplivala na delež populacije, ki živi v stanovanju s puščajočo streho, vlažnimi stenami, tlemi ali temelji in/ali v razkrajanju okenskih okvirjev ali tal. Ob ugotavljanju vpliva finančne krize na kazalnik osebne varnosti, stopnje kriminala, nasilja in vandalizma za gospodinjstva pod 60 % mediane osebnega dohodka v državi pa ni mogoče ugotoviti poslabšanje stanja le-tega. Edina država, v kateri se je kazalnik osebne varnosti, v obdobju po krizi spremenil na slabše je Grčija. Pri preverjanju vpliva finančne krize leta 2008 na kazalnik naravnega in bivalnega okolja, emisij toplogrednih plinov, je bila zaznana statistično značilna sprememba le-tega v obdobju po krizi napram predkriznem obdobju in sicer v državah z nižjim BDP na prebivalca.
Keywords: finančna kriza, kakovost življenja, gospodarski napredek, pristopi k merjenju kakovosti življenja, asimetrija informacij
Published in DKUM: 21.02.2023; Views: 83; Downloads: 20
.pdf Full text (4,15 MB)

3.
Komunikacijske aktivnosti za osveščanje mladih o duševnem zdravju : diplomsko delo
Nik Ključevšek, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Zaključno delo je teoretična in empirična raziskava o komunikacijskih pristopih za osveščanje o duševnem zdravju. Duševno zdravje je stanje dobrega počutja, v katerem se lahko posameznik spopada z običajnimi življenjskimi stresi, dela učinkovito in plodno ter prispeva v svojo skupnost. Najpogostejše težave v duševnem zdravju so stres, depresija, tesnoba in motnje hranjenja. Mladostniki so ranljiva skupina, saj so v procesu odraščanja, zaradi česar lahko stresne situacije na njih vplivajo negativno. Za duševno zdravje sta pomembni promocija, ki stremi k razumevanju, kaj gradi dobro duševno zdravje, in preventiva, ki ugotavlja vzroke bolezni. Ugotovili smo, da organizacije na področju duševnega zdravja za osveščanje uporabljajo različne pristope, kot so: intervencije oz. programi, ki jih izvajajo v živo, spletne kampanje, plakati, brošure, spletne svetovalnice in objave na družbenih omrežjih. Ugotovili smo tudi, da je glavna pomanjkljivost spletnega osveščanja verodostojnost informacij.
Keywords: duševno zdravje, organizacije, komunikacija, pristopi, strategije
Published in DKUM: 13.01.2023; Views: 325; Downloads: 49
.pdf Full text (1,40 MB)

4.
Didaktični pristopi učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki poučujejo otroke s posebnimi potrebami v rednih osnovnih šolah : magistrsko delo
Katja Brumen, 2022, master's thesis

Abstract: V slovenskih osnovnih šolah se učitelji vsakodnevno srečujejo z raznolikimi učenci, pri katerih zaradi razlik v potrebah, sposobnostih in željah prihaja do procesa inkluzije. Gre za proces, ki omogoča vsakemu posamezniku, ne glede na spol, starost, versko pripadnost, spolno usmerjenost, invalidnost in nadarjenost, vključenost in sprejemanje v procesu izobraževanja. Magistrsko delo ugotavlja, katere didaktične pristope uporabljajo učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja pri pouku; kako prilagajajo delo učencem s posebnimi potrebami in kako poteka individualizacija dela v razredu. V prvem, teoretičnem delu sta predstavljena proces inkluzije in njegova vloga v procesu vzgoje in izobraževanja. Podrobneje so predstavljene tudi skupine posebnih potreb otrok in skupina nadarjenih otrok. V nadaljevanju so predstavljeni didaktični pristopi v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju ter podrobneje opredeljeni za vsako skupino posebnih potreb ter nadarjene učence. V drugem, empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, ki je temeljila na vzorcu 143 učiteljev in učiteljic, ki poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju v naključno izbranih osnovnih šolah po Sloveniji. Rezultati raziskave kažejo, da je v razredih anketirancev največ otrok, ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih učenja. Učitelji učencem s posebnimi potrebami pri pouku najpogosteje pomagajo tako, da podajajo kratka in jasna navodila, obravnavane teme poskušajo povezovati z učenčevimi življenjskimi izkušnjami, na splošno pa učencem prilagajo delo in zahtevnost nalog. Pri težavah pri pouku se največkrat posvetujejo kar z drugimi učitelji razrednega pouka. Ugotovljeno je tudi, da osnovne šole, na katerih poučujejo anketiranci, niso prilagojene učencem s posebnimi potrebami.
Keywords: Otroci s posebnimi potrebami, inkluzija, prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, didaktični pristopi, prilagoditve pouka.
Published in DKUM: 20.09.2022; Views: 235; Downloads: 97
.pdf Full text (1,59 MB)

5.
Sodobni pristopi inženiringa poslovnih sistemov
2022

Abstract: Sodobni pristopi inženiringa poslovnih sistemov so pomemben dejavnik bodi si pri ohranjanju ali oblikovanju konkurenčne prednosti organizacije. Pri tem je pomembno, da tako vodstvo kot zaposleni v organizaciji, poznajo koncepte posameznih pristopov. V pričujoči monografiji predstavljamo sodobne pristope, ki delovanje organizacije obravnavajo iz različnih vidikov njene konkurenčnosti in smo jim do sedaj morebiti namenili premalo pozornosti. Digitalizacija projektnega okolja, novi pogledi na razvoj produktov, obvladovanje premoženja, učinkovitosti in uspešnosti poslovnih procesov, uporaba sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije in njen vpliv na oblikovanje in delovanje organizacije ter zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev in delovnega okolja za varnost in zdravje zaposlenih, so pristopi, ki jih bodo organizacije v prihodnje morale osvojiti, v kolikor želijo ohraniti svojo konkurenčnost. Poleg teoretičnih predstavitev vzpostavitve in uporabe posameznih pristopov, so predstavljeni tudi posamezni primeri uporabe le-teh v praksi.
Keywords: management, poslovni sistemi, učinkovitost in uspešnost, pristopi inženiringa, digitalna transformacija, razvoj, delovno okolje
Published in DKUM: 19.09.2022; Views: 218; Downloads: 27
.pdf Full text (15,93 MB)
This document has many files! More...

6.
Medpredmetno povezovanje pri tehniki in tehnologiji
Tadej Zorko, 2022, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo opredeljuje in obravnava vlogo medpredmetnega povezovanja pri pouku tehnike in tehnologije v slovenski osnovni šoli. V teoretičnem delu naloge so predstavljeni osnovni termini obravnavanega področja in temelji naravoslovne pismenosti ter opisane nekatere inovativne metode poučevanja pri pouku tehnike in tehnologije. Orisan je pregled medpredmetnih povezav, ki so navedene v učnem načrtu za pouk tehnike in tehnologije. V empiričnem delu naloge so predstavljeni izsledki raziskave, s katero smo na vzorcu učiteljev tehnike in tehnologije ugotavljali primernost medpredmetnega povezovanja tega predmeta z drugimi učnimi vsebinami. Rezultati so pokazali, da se učitelji tehnike in tehnologije medpredmetnega poučevanja pogosto poslužujejo, saj menijo, da so vsebine učnega načrta tehnike in tehnologije zelo primerne za tovrstno obliko pouka, ki pomembno prispeva tudi k razvoju naravoslovne pismenosti.
Keywords: inovativni pristopi poučevanja, medpredmetno povezovanje, naravoslovna pismenost, tehnika in tehnologija
Published in DKUM: 30.08.2022; Views: 241; Downloads: 31
.pdf Full text (2,00 MB)

7.
Decentralizirano upravljanje in zagotavljanje konsistentnosti v mikrostoritvenih arhitekturah : magistrsko delo
Tomaž Zazijal, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi izvajamo teste in primerjamo rezultate nad implementacijami mikrostoritvenih pristopov za zagotavljanje konsistence podatkov v sistemu. Najprej razložimo kaj so mikrostoritve in kako pomembne so tovrste arhitekture v industriji, ter na kratko opišemo načine konsistence podatkov, ki so ideja implementacij podatkovnih baz. Nato razložimo vrste mikrostoritvenih arhitekturnih pristopov, katere obravnavamo kasneje skozi empirični del magistrske naloge. Nato predstavimo vse tehnologije, s pomočjo katerih realiziramo mikrostoritvene implementacije na osnovi arhitekturnih pristopov za zagotavljanje konsistence podatkov. Nato preidemo na empirično raziskavo naloge, kjer razvijemo več programskih implementacij, s katerimi izvedemo različne preformančne teste in beležimo rezultate. Nato na osnovi rezultatov izvedemo analizo in grafično predstavimo opažene ugotovitve. Za na konec še povzamemo ugotovitve in predstavimo možne izboljšave za nadaljno raziskavo ter razloge za odgovore, do katerih smo prišli tekom naloge.
Keywords: mikrostoritve, mikrostoritvene arhitekture, konsistenca podatkov, arhitekturni pristopi, testiranje
Published in DKUM: 12.04.2022; Views: 421; Downloads: 94
.pdf Full text (4,22 MB)
This document has many files! More...

8.
Nefarmakološki pristopi v obravnavi agresivnih oseb, obolelih za demenco
Nuša Kofalt, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Demenca je eden izmed javnozdravstvenih in socialnih problemov današnje družbe. Simptomi demence so pogosto povezani z agresijo in agitacijo, zato želimo predstaviti nefarmakološke pristope v obravnavi oseb z demenco. Raziskovalne metode: Izveden je bil pregled strokovne in znanstvene literature. Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela. Literaturo smo iskali v podatkovnih bazah: PubMed, ScienceDirect, SAGE in COBISS na osnovi vključitvenih in izključitvenih kriterijev. Potek iskanja je prikazan s pomočjo PRISMA diagrama. Podatke smo analizirali po metodi vsebinske analize. Rezultati: Analizirali smo 10 raziskovalnih člankov. Oblikovali smo dve vsebinski kategoriji: Vrste nefarmakoloških pristopov in Ovire za uporabo nefarmakoloških pristopov. Avtorji raziskav poudarjajo učinkovitost in uporabnost nefarmakoloških pristopov, kot so glasbena terapija, terapevtski dotik, barvna terapija, terapija z lutko, fizioterapija, fizične aktivnosti, spominska terapija, obenem pa opozarjajo na premajhno uporabo, ki je posledica pomanjkanja znanja ter preobremenjenosti medicinskih sester. Razprava in sklep: Nefarmakološki pristopi veljajo za učinkovit pristop v obravnavi agresivnih oseb, obolelih za demenco. Dokazano je, da vplivajo na zmanjšanje agresije, agitacije in depresije. Velika prednost nefarmakoloških pristopov v obravnavi oseb z demenco sta varnost in v cenovna dostopnost.
Keywords: pristopi, demenca, agresija
Published in DKUM: 30.11.2021; Views: 468; Downloads: 123
.pdf Full text (739,01 KB)

9.
Snovanje pedagoškega dnevnika za učenca
Karakuma Samai, 2021, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga je v teoretičnemu delu usmerjena v raziskovanje sodobne strategije pouka, sodobnih pristopov poučevanja ter učenja, ki vključujejo kritično mišljenje, aktivno in personalizirano učenje, formativno spremljanje učenca ter participacijo učenca. V empiričnemu delu naloge predstavljamo idejo Pedagoškega dnevnika za učenca kot orodje in pomoč pri tovrstnih pedagoško-didaktičnih pristopih vzgoje in izobraževanja, saj se vse bolj poudarja refleksija pedagoško-didaktičnega dela, tako za pedagoga kot tudi za učenca. Za pedagoga to pomeni osebnostno in strokovno rast, za učenca pa spoznavanje oz. ozaveščanje svojega lastnega sistema učenja, kar za današnjega posameznika predstavlja razvoj kompetenc za vseživljenjsko učenje. Skupaj, pedagog in učenec, skozi sodelovalni odnos soustvarjata okolje, kjer se lahko realizira konstruktivistični pristop učenja. V nalogi smo raziskali številne razloge za uporabo Pedagoškega dnevnika za učenca, ki lahko koristijo pedagogu in učencu, tako da smo utemeljili teoretično potrebo po takšnem dnevniku, kako je dnevnik lahko koristen oziroma zakaj. Zanimalo nas je tudi, če morda obstajajo že podobni primeri pedagoških dnevnikov ter kakšni so ti primeri. Na koncu predstavim tudi teorijo poglobljenega pedagoškega trikotnika. Le-ta se lahko ustvari s konkretizacijo odnosa, ki ga ima učitelj do učenca in učne snovi oziroma učenec do učitelja in učne snovi.
Keywords: dnevnik, formativno spremljanje, novi pristopi poučevanja, sodobne strategije pouka, glas učenca
Published in DKUM: 11.11.2021; Views: 414; Downloads: 58
.pdf Full text (2,62 MB)

10.
Izzivi in prednosti uvajanja agilnih pristopov k razvoju programske opreme v slovenskih računalniških podjetjih : diplomsko delo
Žiga Inkret, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obsega predvsem raziskavo, kako vplivajo agilni pristopi na delovanje in produktivnost slovenskih računalniških podjetij, zanima pa nas tudi, s kakšnimi težavami oziroma izzivi se srečujejo podjetja ob prehodih k agilnim pristopom razvoja. Na začetku smo raziskali agilne pristope po katerih posega največ podjetij. V nadaljevanju predstavimo, kako lahko razni agilni pristopi pomagajo pri razvoju programske opreme in kakšne izzive predstavljajo na začetku. S pomočjo pridobljenega znanja smo pripravili intervju, s katerim smo pridobili relevantne podatke v slovenskem računalniškem podjetju. Na koncu smo analizirali zbrane informacije in primerjali ugotovitve z našo hipotezo.
Keywords: Agilni pristopi, Scrum, Kanban
Published in DKUM: 18.10.2021; Views: 586; Downloads: 49
.pdf Full text (667,50 KB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica