| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 69
First pagePrevious page1234567Next pageLast page
11.
Geografsko in okoljsko izobraževanje v slovenskih splošnih gimnazijskih programih
Evelina Katalinić, 2011, master's thesis

Abstract: POVZETEK Magistrsko delo Geografsko in okoljsko izobraževanje v slovenskih splošnih gimnazijskih programih je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je predstavljena: • definicija in pomen okoljskega izobraževanja kot ene izmed dimenzij vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, • umeščenost učnega načrta Geografija (1998 in 2008), kurikula Okoljska vzgoja (2008) in učnega načrta Študij okolja (2008) v predmetnik splošnih gimnazij ter primerjava njihove ciljne naravnanosti okoljskega izobraževanja, • primeri dobrih praks kvalitetnega okoljskega izobraževanja na internacionalnem in nacionalnem nivoju, • značilnosti razvoja geografskih učnih pristopov in metod k okoljskemu izobraževanju zadnje desetletje. V empiričnem delu so predstavljeni: • rezultati vrednotenja učnega načrta Geografija splošnih gimnazijskih programov (1998 in 2008) v Sloveniji z vidika vključenosti okoljskih učnih ciljev, na podlagi primerjalne analize po izbranih kriterijih, • rezultati vrednotenja učnega načrta Okoljska vzgoja (2008) z vidika vključenosti geografskih učnih ciljev na podlagi primerjalne analize po izbranih kriterijih, • rezultati vrednotenja učnega načrta Študij okolja (2008) z vidika vključenosti geografskih učnih ciljev na podlagi primerjalne analize po izbranih kriterijih, • predlogi terenskih in problemskih nalog predmetnega področja geografije s poudarkom na akcijskih ciljih okoljskega izobraževanja kot primer učnih pristopov, ki temeljijo na izkustvenem učenju. Sklep magistrskega dela se nanaša na ugotavljanje potrebe po poudarku ciljev okoljskega izobraževanja, z ustreznimi izhodišči za njihovo didaktično uporabo znotraj obstoječa učnega načrta geografije (2008), njihovi ustrezni učbeniški podprtosti ter načrtnem usposabljanju učiteljev geografije za strokovno izvajanje tovrstnih vsebin, kar je v skladu z mednarodnimi tendencami razvoja okoljskega in geografskega izobraževanja (UNECE, IGU).
Keywords: Ključne besede: okoljsko izobraževanje, trajnostni razvoj, geografija, izkustveno učenje
Published: 09.07.2012; Views: 1738; Downloads: 245
.pdf Full text (2,22 MB)

12.
NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE OBRAVNAVE ŽIVLJENJSKIH PROSTOROV NA RAZREDNI STOPNJI PREKMURSKIH OSNOVNIH ŠOL
Nuša Pintarič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Pričujoče diplomsko delo je razdeljeno na dva dela – teoretični in empirični. V teoretičnem delu predstavljamo učna načrta Spoznavanje okolja in Naravoslovje in tehnika, podrobneje opredelimo pomen izkustvenega učenja s poudarkom na naravoslovju in predstavimo različne življenjske prostore. V drugem delu diplomskega dela, empiričnem delu, predstavljamo rezultate, podrobnejšo analizo in ugotovitve empirične raziskave, v katero je bilo zajetih 84 učiteljev, ki poučujejo v mestnih in vaških šolah v Prekmurju. Z empirično raziskavo smo želeli ugotoviti prisotnost obiska življenjskih prostorov v procesu načrtovanja in izvajanja rednega vzgojno-izobraževalnega dela učiteljev v Prekmurju, ki poučujejo na razredni stopnji. Pridobljena empirična spoznanja razkrivajo, da anketirani učitelji kljub bližini najrazličnejših življenjskih prostorov le-te ne obiskujejo pogosto. Kot glavne razloge za načrtovanje navajajo bližino življenjskega prostora, njihov lasten interes in interes učencev, kot razloge za nenačrtovanje pa navajajo denar, neomenjenost v nacionalnem učnem načrtu in neskladnost z letnim delovnim načrtom.
Keywords: Ključne besede: Spoznavanje okolja, Naravoslovje in tehnika, izkustveno učenje, življenjski prostori
Published: 09.05.2012; Views: 1749; Downloads: 127
.pdf Full text (7,04 MB)

13.
Učitelji o izkustvenem učenju in poučevanju pri predmetu spoznavanja okolja
Vlasta Hus, 2010, published scientific conference contribution

Abstract: Izkustveno učenje je s kurikularno prenovo osnovne šole v Sloveniji (1998) postalo temeljno vodilo pri poučevanju predmeta spoznavanje okolja. Za njegovo implementacijo v prakso so zelo pomembna stališča učiteljev. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kaj o izbranih vidikih uresničevanja izkustvenega učenja menijo učitelji zajeti v vzorec iz severovzhodne Slovenije. Ugotovili smo, da ima večina učiteljev pozitivno stališče do izkustvenega učenja in poučevanja, vendar pa opozarjajo tudi na nekatere težave pri izvajanju izkustvenega učenja izven učilnice, ki se nanašajo na tako na organizacijsko, psihološko in materialno plat le tega.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, osnovna šola, izkustveno učenje, izkustveno poučevanje, spoznavanje okolja, stališča učiteljev
Published: 07.06.2012; Views: 1803; Downloads: 116
URL Link to full text

14.
IZKUSTVENO UČENJE PRI POUKU SPOZNAVANJE OKOLJA V TRETJEM RAZREDU
Maja Gutsmandl, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi najprej teoretično opredelimo izkustveno učenje. Vključena so načela uspešnega izkustvenega pouka, metode in postopki ter krog učenja skozi neposredne izkušnje. Zajete so glavne značilnosti tovrstnega pouka ter mnenja teoretikov. V diplomski nalogi je zajeta tudi ena izmed raziskav, v kateri učitelji povedo svoje mnenje o izkustvenem učenju. Iz učnega načrta za spoznavanje okolja v tretjem razredu so izpisani vsi učni cilji in pripadajoči tematski sklopi, ki so glede na predlagane dejavnosti načrtovani za doseganje pri pouku izkustvenega učenja. Tem ciljem je pripisano število dejavnosti izkustvenega učenja iz štirih učbeniških kompletov za tretji razred, ki so potrjeni s strani strokovnega sveta za vzgojo in izobraževanje. Razlike v številu zastopanosti dejavnosti izkustvenega učenja glede na tematske sklope in glede na posamezne založbe so analizirane. Dodan je primer izvedene učne priprave za primer izkustvenega učenja v tretjem razredu, pri predmetu spoznavanje okolja. V prilogah je dodan izpis nekaj dejavnosti načrtovanih za izvajanje izkustvenega učenja v učilnici in zunaj nje.
Keywords: predmet spoznavanja okolja, pomen izkušnje, izkustveno učenje, priročniki za učitelje, okoljska vzgoja
Published: 18.10.2012; Views: 4177; Downloads: 745
.pdf Full text (2,62 MB)

15.
Vzpostavitev učnega poligona o ekoremediacijah Čatež pri Trebnjem
Katja Janškovec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je rezultat dvoletne raziskave o možnostih za vzpostavitev učnega poligona o ekoremediacijah Čatež pri Trebnjem, zaradi potreb po terensko-raziskovalnem delu v bližini doma Čebelice CŠOD, Čatež pri Trebnjem. Predlog učnega poligona o ekoremediacijah Čatež pri Trebnjem obsega načrt in shematski prikaz ustreznih ekoremediacijskih sistemov in pripomočkov za izobraževanje o ekoremediacijah. Poudarek je na ekoremediacijskih sistemih, ki bi jih lahko vzpostavili v neposredni bližini doma Čebelice CŠOD, Čatež pri Trebnjem, za spremljanje delovanja narave. Predlagali smo večnamensko rabo deževnice in dogradnjo rastlinske čistilne naprave, postavitev kašt v brežino vodotoka, vrbov poplet na brežine potoka, zajezitev in ohranitev brzic s tolmunom, postavitev grobelj na dno vodotoka, ureditev mokrišča, izpostavitev meandrov, prodišč, mrtvice in umestitev mlake. Predlagani sta tudi dve pedološki jami za spoznavanje prsti. Učni poligon o ekoremediacijah bi vseboval vstopno informativno tablo, učne table, učne knjige in pripomočke za učenje na terenu. Ti ekoremediacijski sistemi omogočajo izkustveno izobraževanje, preko katerega se učenci poučijo o možnostih revitalizacije vodotokov, samočistilni sposobnosti narave, ohranitvi narave in varstvu okolja ter omogočajo medpredmetno povezovanje. Za geografijo bi bil tak učni poligon koristen, ker je na njem možno preučevati vode, prsti, vegetacijo, klimo, kamnine in druge fizično-geografske elemente.
Keywords: Učni poligon o ekoremediacijah Čatež pri Trebnjem, revitalizacija, izkustveno učenje, trajnostni razvoj, medpredmetno povezovanje, geografija.
Published: 29.01.2013; Views: 1165; Downloads: 77
.pdf Full text (1,61 MB)

16.
SPOZNAVANJE VELIKE POLANE V KONTEKSTU IZKUSTVENEGA UČENJA NA MODELU NARAVOSLOVNE UČNE POTI
Brigita Zver, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je opisan spoznavni razvoj otrok v prvem triletju osnovne šole, izkustveno učenje, njegove faze, metode, postopki in stališča učiteljev do njega. Predstavili smo oblike dela na prostem, med drugim smo izpostavili naravoslovno učno pot. Iz učnega načrta za predmet spoznavanje okolja smo izpisali vsebine, ki bi bile primerne za delo na prostem. V kulturno-geografskem sklopu smo predstavili občino Velika Polana, njeno zgodovino in kulturne znamenitosti. V praktični del smo vključili empirično metodo – s pomočjo ankete smo učiteljice povprašali o njihovem mnenju glede pouka na prostem in naravoslovni učni poti. Rezultati kažejo, da učiteljice občasno peljejo učencev naravo, kjer je usvajanje učne snovi uspešnejše in bolj učinkovito. Učiteljice se tudi strinjajo, da občina Velika Polana potrebuje novo učno pot, ki bo učencem dostopnejša. Na podlagi empirične raziskave smo v praktičnem delu izdelali novo naravoslovno učno pot. S tem smo učiteljicam omogočili, da se bodo v prihodnje lažje odločale za izvajanje pouka na prostem, saj je učno pot na novo načrtovana in pripravljeni so tudi delovni listi. Pri opisu izvedbe naravoslovne učne poti smo dodali slike učencev in nekaj njihovih rešenih nalog.
Keywords: prvo triletje, razredni pouk, izkustveno učenje, naravoslovna učna pot, občina Velika Polana  
Published: 28.05.2013; Views: 952; Downloads: 97
.pdf Full text (8,55 MB)

17.
Naravoslovni dan v Kostanjevici na Krki
Helena Felbar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Učenje danes ni več le posredovanje informacij v smeri učitelj - učenec temveč se vse bolj poudarja metoda izkustvenega učenja. Učenec je ob tem aktiven pri odkrivanju in pridobivanju znanja. Z diplomsko nalogo sem izdelala načrt za izvedbo naravoslovnega dne na Kostanjevici na Krki, ki ob samem jedru in okolici nudi številna primerna mesta za terensko delo. Teren sem si predhodno ogledala in določila ustrezne točke za izvedbo zastavljenih vaj. S pomočjo delovnih listov učenci pri neposrednem stiku z naravo pridobivajo z izkustvenim učenjem novo in utrjujejo že usvojeno znanje. Ciljna skupina so učenci 3. letnika gimnazije, ki imajo v učnem načrtu učni temi Organizem kot živi sistem in Ekologija. Z malo prilagoditve je mogoče delovne liste uporabiti tudi za srednje strokovne šole, ki imajo v učnem načrtu podobne operativne cilje.
Keywords: Kostanjevica na Krki, naravoslovni dan, terensko delo, izkustveno učenje
Published: 04.03.2013; Views: 1210; Downloads: 164
.pdf Full text (3,29 MB)

18.
Z OTROKI SPOZNAVAMO DOBRAVO IN JOVSE
Alenka Petelinc, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela Z otroki spoznavamo Dobravo in Jovse je, prikazati možnosti dela v naravnem okolju v povezavi z možnostmi dela v igralnici in predstaviti učni poti za v naslovu omenjeni območji kot izkustveno metodo dela s predšolskimi otroki. Pričujoče diplomsko delo je teoretično, uporabili smo deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja ob primarnih, sekundarnih in terciarnih virih. Na začetku smo predstavili izkustveno učenje kot metodo dela s predšolskimi otroki, pomen in namen učnih poti ter opisali območji Dobrava in Jovsi. V drugem delu smo opisali obe učni poti, na katerih smo teoretično postavili dvakrat po tri opazovalna mesta. Vsaka postaja je podrobneje opisana, ob njej pa so podani tudi predlogi z možnostmi dela v igralnici in v naravi. Diplomsko delo je oblikovano kot priročnik za vzgojitelje, v njem so navedeni konkretni primeri zaposlitve otrok s cilji, metodami in oblikami dela v naravnem okolju in v igralnici ob obravnavi naslovne teme.
Keywords: izkustveno učenje, učna pot, Dobrava, Jovsi, predšolski otrok
Published: 08.07.2013; Views: 1047; Downloads: 169
.pdf Full text (4,47 MB)

19.
EKSPERIMENTALNO DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA
Nina Kastelec, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela – teoretični in praktični del. V teoretičnem delu podrobneje predstavimo izkustveno učenje, njegove idejne izvore ter navedemo metode in faze takega učenja. V nadaljevanju opredelimo naravoslovje in naredimo vertikalni pregled naravoslovnih predmetov v osnovni šoli, kjer so za vsak predmet izpisani splošni učni cilji. Predstavimo naravoslovne dejavnosti, naravoslovne kompetence ter namenimo nekaj besed začetnemu naravoslovju in konstruktivizmu. Navedene so tudi naravoslovne metode dela, nekaj več pa povemo o metodi eksperimentiranja in jo podrobneje opišemo. Za konec teoretičnega dela predstavimo še oddelek podaljšanega bivanja, njegove sestavine in organizacijo dela v oddelku. V drugem, praktičnem delu diplomske naloge je opisana izvedba eksperimenta kapilarnega dviga vode, ki smo ga izvedli v oddelku podaljšanega bivanja na Osnovni šoli Dolenjske Toplice. Z njim smo želeli preveriti, ali učenci z učenjem preko lastnih izkušenj res pridobijo več znanja kot samo z razlago ter po končani evalvaciji delovnih listov dokazali, da je uporaba izkustvenega učenja pri vsakdanjem pouku za učence še kako pomembna.
Keywords: Izkustveno učenje, naravoslovje, eksperimentiranje, oddelek podaljšanega bivanja, kapilarni dvig.
Published: 08.07.2013; Views: 1042; Downloads: 279
.pdf Full text (4,40 MB)

20.
POMEN IN UPORABA TEHNIK IZKUSTVENEGA UČENJA V PROCESIH USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA
Janko Selinšek, 2013, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu sta izpostavljena pomen in uporaba izkustvenega učenja kot učnega pristopa tako z vidika izobraževanja oz. usposabljanja kot z vidika osebnega razvoja posameznika. V teoretičnem delu smo izpostavili razumevanje izkustvenega učenja, splošne modele učenja in teorije izkustvenega učenja. V osrednjem delu izpostavljamo orodja za izkustveno učenje Play2gain skupaj s tehnikami njihove uporabe za učinkovito učenje. Vključevanje orodij za izkustveno učenje skupaj s sodobnimi metodami prinašajo napredek tako na področju izobraževanja kot tudi usposabljanja. Ključne prednosti izkustvenega učenja so, da je novoosvojeno znanje bolj razumljivo, življenjsko prenosljivo v vsakdanjik, saj aktivno vključuje udeleženca z vsemi čuti. Pridobljeno znanje na takšen način je tudi trajnejše. Nenanazadnje poskušamo odgovoriti na vprašanja o vlogi trenerja in posameznika za učinkovito usposabljanje ter o dejstvu, da različne situacije zahtevajo različne tehnike uporabe izkustvenega učenja. Prav tako verjamemo, da smo ljudje različni in s svojo različnostjo različno zaznavamo ter dojemamo učne izkušnje.
Keywords: izkustveno učenje, modeli učenja, Play2gain, tehnike uporabe izkustvenega učenja, osebni razvoj
Published: 18.06.2013; Views: 1438; Downloads: 310
.pdf Full text (2,05 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica