| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 6 / 6
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
VALČNA ANALIZA SISTEMATIČNEGA TVEGANJA, MODELA CAPM IN DOLGOROČNEGA SPOMINA V DONOSNOSTIH DELNIŠKIH TRGOV SLOVENIJE, ČEŠKE IN MADŽARSKE
Silvo Dajčman, 2012, doctoral dissertation

Abstract: Delniških trgi Slovenije, Češke in Madžarske nosijo nekatera skupna obeležja (na primer: relativna majhnost in kratka postkomunistična preteklost, relativno majhna tržna kapitalizacija družb na teh trgih, podobni negativni učinki globalne finančne krize, skupno holdinško lastništvo borz), a tudi razlike, pomembne z vidika mednarodnih investitorjev na teh delniških trgih (večja vloga tujih investitorjev na češkem in madžarskem delniškem trgu, kakor pa na slovenskem; promet z delnicami in likvidnost na slovenski delniški borzi je neprimerljivo manjša kot na češki ali madžarski). V disertaciji smo iskali podobnosti in razlike med preučevanimi delniškimi trgi, pomembne za mednarodne investitorje na na teh trgih, ki zahtevajo bolj poglobljeno, ekonometrično analizo, zlasti: i) prisotnost/odsotnost dolgoročnega spomina v časovnih serijah donosnosti delnic in delniških indeksov in s tem povezano vprašanje (šibke) učinkovitosti delniških trgov; ii) (ne)veljavnost modela dolgoročnega vrednotenja (finančnih) sredstev (CAPM), v odvisnosti od časovnega horizonta (oziroma časovne skale) naložb; iii) jakost in časovna dinamika medsebojne povezanosti donosnosti med delniškimi trgi teh držav in z razvitimi delniškimi trgi Evrope. Na osnovi rezultatov testov dolgoročnega spomina (KPSS testa in testov enotskega korena, Geweke in Porter-Hudak (GPH) metode in valčne metode navadnih najmanjših kvadratov (WOLS)) smo ugotovili, da je v časovni seriji donosnosti indeksa slovenskega delniškega trga in nekaterih delnic, kotirajočih na tem trgu, prisoten dolgoročni spomin. Dolgoročni spomin ni bil ugotovljen v donosnostih indeksov madžarskega in češkega delniškega trga ter večine preučevanih delnic, kotirajočih na teh trgih. Različne metode izračuna parametra dolgoročnega spomina ne vodijo do razlik v sklepu. Na osnovi teh rezultatov zatrjujemo, da je slovenski delniški trg neučinkovit, madžarski in češki delniški trg pa sta učinkovita v šibkem smislu. Izračun dinamičnih ocen parametrov dolgoročnega spomina kaže, da slednji ni stabilen, temveč se s časom spreminja. Večskalna veljavnost modela CAPM za preučevane delniške trge je preverjena na osnovi modifikacije metodologije Fame in MacBetha. V prvem koraku te modificirane metodologije je z valčno metodo ocenjena večskalna beta delnic, kotirajočih na teh trgih. V drugem koraku se z metodo posplošenih momentov preverja veljavnost štirih hipotez CAPM. Rezultati kažejo, da sistematično tveganje, oziroma bete delnic, kotirajočih na preučevanih delniških trgih, ni stabilno in je večskalni pojav. Na osnovi rezultatov preverjanja hipotez CAPM sklepamo, da so dokazi o veljavnosti CAPM za delniške trge Slovenije, Madžarske in Češke šibki. Najpogosteje zavrnjena je hipoteza ničelne vrednosti Jensenove alfe in zadostnosti bete kot edinega dejavnika določanja (presežne) donosnosti delnic. Povezanost med delniškimi trgi Slovenije, Češke in Madžarske med seboj kot tudi z razvitimi delniškimi trgi v Evropi (z nemškim delniškim trgom, britanskim, francoskim in avstrijskim trgom) smo ugotavljali z jakostjo sogibanja donosnosti teh delniških trgov. V ta namen smo uporabili več orodij analize (enostavno analizo linearne povezanosti delniških trgov (Pearsonov koeficient korelacije), Grangerjevo analizo vzročnosti, valčno korelacijsko analizo po posameznih skalah, navzkrižno valčno korelacijsko analizo ter DCC-GARCH analizo dinamične pogojne korelacije več spremenljivk) in ugotovili, da je slovenski delniški trg manj povezan z ostalimi evropskimi (s češkim, madžarskim, avstrijskim, francoskim, nemškim in britanskim) delniškimi trgi, kakor pa to velja za madžarski in češki delniški trg. Jakost sogibanja donosnosti delniških trgov v preučevanem obdobju (t.j. v obdobju 1997–2010) se je povečala. Finančne krize, zlasti svetovna finančna kriza, so kratkoročno vplivale na povečano sogibanje donosnosti slovenskega, madžarskega in češkega delniškega trga z ostalimi preučevanimi del
Keywords: delniški trgi, dolgoročni spomin, CAPM, povezanost med delniškimi trgi, valčki, GARCH, posplošena metoda momentov
Published: 20.09.2012; Views: 2064; Downloads: 317
.pdf Full text (5,30 MB)

2.
Vključitev Likvidnostnega tveganja v parametrične modele tvegane vrednosti
Bor Bricelj, 2012, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu vpeljujemo likvidnost kot dejavnik tveganja v standardno analizo tvegane vrednosti. Osnovne parametrične VaR modele nadgradimo z informacijami o cenovnem razponu med ponujeno in povpraševano ceno določene naložbe. Pri tem nestanovitnost donosov izračunavamo na dva načina, in sicer z uporabo ne–tehtane metodologije in z uporabo GARCH metodologije. Rezultate nadgrajenih modelov testiramo na podlagi štirih naborov delnic: treh tujih in slovenskega. Ugotavljamo, da likvidnostni VaR modeli, ob upoštevanju predpostavk raziskave, primerno ocenjujejo tržna tveganja in da se v primerjavi s klasičnimi VaR modeli izkažejo za bolj ustrezne. Do takšnih ugotovitev pridemo pri uporabi obeh metodologij za izračun nestanovitnosti donosov. Ob primerjavi rezultatov modelov po obeh metodologijah med sabo pa se kot primernejši izkažejo likvidnostni VaR modeli, izračunani na podlagi GARCH metodologije. Metodološko na eni strani Likvidnostni VaR modeli predstavljajo napredek v okviru obravnave tržnih tveganj, vendar na drugi strani rezultati testiranj modelov kažejo, da slednji še niso dovolj robustni, da bi zadovoljili vsem statističnim testom. Razlog za to je v večji podatkovni zahtevnosti likvidnostnih VaR modelov. Glede primerjave rezultatov po naborih delnic pa ugotavljamo, da so rezultati za slovenski nabor, kljub manjši globini trga, primerljivi s tistimi iz tujine.
Keywords: tvegana vrednost, likvidnost, GARCH, srednja cena, cenovni razpon, statistični test ustreznosti
Published: 10.06.2013; Views: 989; Downloads: 171
.pdf Full text (4,81 MB)

3.
Testiranje strukturnega preloma v modelih dinamičnih pogojnih korelacij
Matjaž Žunko, 2015, doctoral dissertation

Abstract: Pogosto uporabljena modela za modeliranje časovno variabilnih korelacij sta modela dinamičnih pogojnih korelacij, model DCC in model ADCC. Splošna predpostavka v analizi časovnih vrst je konstantnost parametrov modela. Če je v modelu prisoten strukturni prelom, lahko neupoštevanje spremembe parametrov privede do neustreznega modela in posledično vodi v napačno nadaljnjo uporabo modela. V doktorski disertaciji predstavimo novo metodologijo testiranja strukturnega preloma v modelih dinamičnih pogojnih korelacij. Specifikacijo modelov za vsak dinamični parameter razširimo z diferenčnimi parametri, kombiniranimi s slamnatimi spremenljivkami. Tako definirani diferenčni parametri nam neposredno pokažejo spremembe parametrov pred in po potencialnem strukturnem prelomu. Na njihovi osnovi imamo dosti več možnosti izvedbe statističnih testov kot v obstoječih metodologijah. Ker diferenčni parametri nastopajo v specifikaciji kot samostojni parametri, lahko pridobimo tudi standardne napake njihovih ocen ter kovariance z ocenami ostalih parametrov. Te lahko nato uporabimo v preizkušanju raznovrstnih domnev na podlagi t-testa in Waldovega testa. Vzorčne lastnosti nove metodologije temeljito preverimo z Monte Carlo simulacijskimi eksperimenti. Rezultati kažejo dobre vzorčne lastnosti. Testiranje konstantnosti posameznih parametrov s t-testi se je pokazalo kot boljše od uporabe testov z razmerjem verjetij, saj nanj manj vpliva izpolnjevanje predpostavke porazdelitve podatkov. Metodologijo apliciramo na treh raziskovalnih vprašanjih koreliranosti svetovnih delniških trgov ter delniških trgov držav Centralne in Vzhodne Evrope. Rezultati kažejo, da je v korelacijski strukturi na zahodnoevropskih delniških trgih ob uvedbi evra prisoten strukturni prelom, tako v dolgoročnih povprečjih kot v dinamičnem delu modela ADCC. Po pridružitvi držav Centralne in Vzhodne Evrope Evropski uniji leta 2004 so se povečale dinamične korelacije med njihovimi delniškimi trgi in dinamične korelacije s svetovnimi delniškimi trgi. Po pridružitvi so se povečala dolgoročna povprečja, sprememba v dinamičnih parametrih pa ni statistično značilna. Po izbruhu svetovne finančne krize so proučevani trgi postali še bolj korelirani, ponovno je prisoten strukturni prelom v dolgoročnih povprečjih, dinamične korelacije pa so postale manj stabilne, s strukturnim prelomom tudi v dinamičnem delu modela ADCC.
Keywords: multivariatni GARCH, dinamične pogojne korelacije, asimetrija, strukturni prelom, slamnata spremenljivka, Monte Carlo simulacije
Published: 08.05.2015; Views: 854; Downloads: 108
.pdf Full text (116,18 MB)

4.
ANALIZA NESTANOVITNOSTI DONOSNOSTI RAZVITIH IN RAZVIJAJOČIH TRGOV V ČASU EKONOMSKO-FINANČNIH KRIZ
Uroš Vek, 2015, doctoral dissertation

Abstract: Pri investiranju v finančne instrumente so vlagatelji, regulatorji trga in zainteresirana javnost po svetovno finančni krizi v ospredje postavili obvladovanje tveganj kapitalskih trgov. Tveganje je opredeljeno kot negotov izid investiranja, ki je posledica spremembe cen finančnih instrumentov. Modeli in pristopi na področju analiziranja nestanovitnosti, ki so bili predmet razvoja in znanstvenega raziskovanja finančne stroke, so bili raznoliki. V disertaciji obravnava temelji na proučevanju preteklih gibanj nestanovitnosti, t.i. ARCH in GARCH modelih. Disertacija predstavlja doprinos k obstoječi literaturi na področju empiričnega preverjanja nestanovitnosti. V literaturi so države v razvoju obravnavane zgolj parcialno (posamezne države) in ne obstajajo študije, ki nestanovitnost obravnavajo sistematično kot skupino držav s podobnimi karakteristikami. Kot doprinos disertacije štejemo tudi sklepe o primernosti uporabe GARCH modelov za ocenjevanje in analizo nestanovitnosti posameznih delniških indeksov v različnih obdobjih več ekonomsko-finančnih kriz. Ključna teza te disertacije je preverjanje splošnega prepričanja, da so delniški trgi držav v razvoju bolj volatilni od razvitih delniških trgov v času kriz. Med razlogi lahko izpostavimo nižjo likvidnost delniškega trga in večje nihanje poslovnih rezultatov podjetij. Na podlagi ugotovljenih parametrov nestanovitnosti smo preverili, ali razviti delniški trgi v različnih krizah še ohranjajo lastnost nižje volatilnosti. Ugotovili smo, da ne moremo potrditi teze višje volatilnosti delniških trgov v razvoju v času ekonomsko-finančnih kriz. Podrobnejša analiza razkriva, da lahko višjo nestanovitnost povežemo z geografskim območjem izvora krize. Izvor krize je določal višjo volatilnost delniških indeksov. V primeru svetovne finančne krize so tako razviti kot razvijajoči trgi imeli višjo volatilnost, vendar je bila rast višja na razvitih trgih, od koder je kriza izvirala. Prispevek disertacije se kaže tudi na makro in mikroekonomskem nivoju. Makroekonomska politika držav, ki so imele najnižjo volatilnost delniških trgov v času svetovne finančne krize, je bila diametralno različna. Na eni strani ekonomska politika popolne trgovinske in finančne odprtosti ter na drugi strani koncept odprte trgovinske in relativno zaprte finančne politike. Disertacija na mikroekonomski ravni išče odgovora na vprašanje, ali globalna razpršenost portfelja finančnih naložb v luči finančne integracije in iz zornega kota kriz zagotavlja ustrezen nivo diverzifikacije ter kakšen je vpliv diverzifikacije na tveganje portfelja. Učinkovitost mednarodne diverzifikacije je najbolj izrazita pri nepremičninskem portfelju razvitih držav.
Keywords: nestanovitnost, azijska finačna kriza, tehnološki balon, svetovna finančna kriza, ARCH, GARCH, razviti delniški trgi, delniški trg držav v razvoju
Published: 22.10.2015; Views: 680; Downloads: 100
.pdf Full text (4,97 MB)

5.
Spread and liquidity issues
Sebastjan Strašek, Bor Bricelj, 2016, original scientific article

Abstract: The financial crises are closely connected with spread changes and liquidity issues. After defining and addressing spread considerations, we research in this paper the topic of liquidity issues in times of economic crisis. We analyse the liquidity effects as recorded on spreads of securities from different markets. We stipulate that higher international risk aversion in times of financial crises coincides with widening security spreads. The paper then introduces liquidity as a risk factor into the standard value-at-risk framework, using GARCH methodology. The comparison of results of these models suggests that the size of the tested markets does not have a strong effect on the models. Thus, we find that spread analysis is an appropriate tool for analysing liquidity issues during a financial crisis.
Keywords: liquidity, financial crisis, GARCH VaR models
Published: 03.04.2017; Views: 281; Downloads: 36
.pdf Full text (582,62 KB)
This document has many files! More...

6.
Dependence between Croatian and European stock markets
Silvo Dajčman, 2013, original scientific article

Abstract: The objective of this paper is to analyze dependence structure between the returns of Croatian and five European stock markets (Austrian, French, German, Italian, and the U.K.ʼs). We propose a copula GARCH approach, where the return series are modeled as univariate GARCH processes and the dependence structure between the return series is defined by a copula function. Four different copulas are fitted - a constant and conditional normal and symmetric Joe-Clayton (SJC) copulas - and estimated by a semi-parametric method. We found that the time-varying normal copula yields the best fit for CROBEX-CAC40, CROBEX-DAX, and CROBEX-FTSE-MIB stock indices pairs, while the time-varying SJC copula is the best fit for CROBEX-ATX and CROBEX-FTSE100. Further, we found that the probability of simultaneous extreme positive and negative returns in Croatian and other European stock markets can increase to 0.77 during turbulent times. The lower and upper tail dependence dynamics between Croatian and other European stock markets is similar in pattern, differing only in scale. The basic conclusion of the research is that the dependence between the stock markets of Croatia and five major European stock markets is dynamic and can be properly captured by either a dynamic normal or symmetrized Joe-Clayton copula GARCH models.
Keywords: stock market, stock companies, econometric models, Croatia, EU, dependence, copula GARCH
Published: 17.07.2017; Views: 263; Downloads: 67
.pdf Full text (1,58 MB)
This document has many files! More...

Search done in 0.12 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica