SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 144
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
61.
PREVERJANJE ROČNIH SPRETNOSTI V KONTEKSTU POUČEVANJA PREDMETA NARAVOSLOVJA IN TEHNIKA V 5. RAZREDU
Ana Štor, 2014, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Preverjanje ročnih spretnosti v kontekstu poučevanja predmeta naravoslovje in tehnika v 5. razredu je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili motoriko, motorični razvoj, motorične sposobnosti in spretnosti, učne metode in oblike, predmet naravoslovje in tehnika ter cilje, vrste gradiv in finomotorični test. V empiričnem delu smo s pomočjo deskriptivne in kavzalno neeksperimentalne metode ugotavljali razlike v razvoju ročnih spretnosti, in sicer na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu učencev in učenk 5. razreda štirih osnovnih šol. Ugotavljali smo uspešnost učencev pri nalogah finomotoričnega testa glede na spol, uspešnost šole pri nalogah finomotoričnega testa, uspešnost učencev glede na lokacijo šole, povezanost hitrosti reševanja finomotoričnega testa z učenčevo končno oceno pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu in razvitost ročnih spretnosti otrok v 5. razredu. Podatke smo pridobili s pomočjo finomotoričnega testa, ki je obsegal 25 nalog, združenih v šest sklopov. V raziskavi je sodelovalo 52 otrok, 27 dečkov in 25 deklic, iz štirih osnovnih šol iz mesta ali vasi. S pomočjo kvantitativne statistične obdelave smo ugotovili, da so bile deklice v vseh sklopih, razen pri sestavljanju, uspešnejše od dečkov. Vaški učenci so bili uspešnejši v vseh sklopih, razen pri prerisovanju težjega modela. Kot smo pričakovali, so bili učenci z zaključeno odlično oceno v 4. razredu pri predmetu NIT v celem finomotoričnem testu boljši od učencev s prav dobro oceno. Učenci četrte šole so bili najuspešnejši v sklopih prijemanje, ročne spretnosti, sestavljanje in postavljanje, učenci tretje šole so bili najuspešnejši v sklopu razvrščanje, učenci druge šole so bili najuspešnejši v sklopu risanje.
Keywords: motorika, fina motorika, ročne spretnosti, 5. razred, naravoslovje in tehnika
Published: 24.09.2014; Views: 1683; Downloads: 208
.pdf Full text (3,17 MB)

62.
UREDNIŠKO DELOVANJE IVANA NAVRATILA
Maruša Kokol, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Uredniško delovanje Ivana Navratila sem se ukvarjala z raziskovanjem in s proučevanjem literature, ki prikazuje jezikoslovčevo življenje in delovanje, analizirala pa sem tudi Navratilov odnos do jezika ter njegovo temeljno področje delovanja, tj. uredniško delo. Osnovni cilj diplomske naloge je predstaviti urednikovanje časopisa Vedež (1848−1850) in druge izdaje berila za tedanji osmi gimnazijski razred (1881). V ospredju analize so besedila, za katera lahko ugotovimo Navratilovo avtorstvo. Pozorna sem bila predvsem na pravopisne, glasoslovne in oblikoslovne značilnosti, na besedotvorne posebnosti ter na značilnosti na besedni in besednozvezni ravni. Jezik v časopisu sem primerjala z jezikom njegovih prispevkov v berilu. Ugotovljeno je bilo, da je na razlike vplivalo tudi dejstvo, da v času izhajanja časopisa slovenski knjižni jezik še ni bil poenoten.
Keywords: Ivan Navratil, časopis Vedež, Slovensko berilo za osmi gimnazijski razred, Miklošič, poenotenje slovenskega knjižnega jezika, urednikovanje.
Published: 10.12.2014; Views: 637; Downloads: 93
.pdf Full text (2,54 MB)

63.
PRIMERI SODELOVALNEGA UČENJA PRI PREDMETU DRUŽBA V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Tina Sladič, 2014, master's thesis

Abstract: Namen magistrske naloge je predstaviti sodelovalno učenje v 4. razredu osnovne šole pri predmetu družba. V teoretičnem delu je predstavljeno, kaj je sodelovalno učenje, opredeljena so osnovna načela sodelovalnega učenja, strukture sodelovalnega učenja, predmet družba ter dosedanje raziskave, ki so bile v Sloveniji narejene v sklopu diplomskih ali magistrskih nalog. V okviru praktičnega dela magistrske naloge smo načrtovali, izvedli in analizirali pet učnih ur z različnimi strukturami sodelovalnega učenja pri predmetu družba v 4. razredu. Uporabili smo naslednje strukture sodelovalnega učenja: izvirno sestavljanko, več glav več ve, preverjanje v parih, pošiljanje vprašanj in sodelovalne karte. V zaključku predstavljamo mnenja učencev in učiteljice o sodelovalnem učenju. Ugotovili smo, da je sodelovalno učenje učencem zelo všeč, le-ti so izrazili željo po čim pogostejšem izvajanju te oblike učenja. Tudi učiteljica ima pozitiven odnos do takšnega poučevanja in je izrazila potrebo po dodatnem izobraževanju.
Keywords: sodelovalno učenje, sodelovalne strukture, 4. razred osnovne šole, predmet družba
Published: 10.12.2014; Views: 1210; Downloads: 321
.pdf Full text (1,92 MB)

64.
PRVOŠOLCI OSNOVNE ŠOLE DRAGA KOBALA IN ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
Anita Golob, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga Prvošolci osnovne šole Draga Kobala in zdrav način življenja je sestavljena iz dveh delov, ki sta vsak zase zaokrožena celota, se pa med seboj dopolnjujeta in nadgrajujeta. V prvem, teoretičnem delu, je predstavljen zdrav način življenja (kaj je, kako ga pridobiti oziroma ohraniti) in učni predmet Spoznavanje okolja skozi raziskovalni problem. V praktičnem delu je podana učna ura Zdrav način življenja v prvem razredu osnovne šole Draga Kobala Maribor (natančna učna priprava, potek in evalvacija), ki je upoštevala sodobne didaktične oblike in metode dela ter didaktične sugestije snovalcev učnega načrta Spoznavanje okolja.
Keywords: zdrav način življenja, navade in razvade, Spoznavanje okolja, prvo triletje, prvi razred
Published: 14.04.2015; Views: 547; Downloads: 66
.pdf Full text (1,01 MB)

65.
MODEL IZKUSTVENEGA UČENJA V TRETJEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE - ZDRAVA PREHRANA
Tara Filipovič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu Model izkustvenega učenja v 3. razredu osnovne šole – Zdrava prehrana se povezujeta dve zaključeni celoti – teoretična in praktična. V teoretičnem delu je podrobneje predstavljena zdrava prehrana, izkustveno učenje in učni predmet Spoznavanje okolja s stališča zdrave prehrane. V praktičnem delu je predstavljena učna ura zdrava prehrana v tretjem razredu osnovne šole (podrobna učna priprava, potek in evalvacija), kjer so bile upoštevane vse teoretične zakonitosti izkustvenega učenja.
Keywords: izkustveno učenje, zdrava prehrana, spoznavanje okolja, prvo triletje, tretji razred
Published: 14.04.2015; Views: 791; Downloads: 171
.pdf Full text (1,71 MB)

66.
SPOZNAVANJE ZELENJAVE S POMOČJO DIDAKTIČNIH IGER V 2. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Maksim Ferme, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko nalogo sestavljajo tri med seboj povezane zaokrožene celote – teoretična, praktična in empirična. V teoretičnem delu so podrobneje opredeljeni otrok in njegove značilnosti, igra (poudarek na didaktičnih igrah) ter učni predmet Spoznavanje okolja. V praktičnem delu so predstavljeni učna priprava, potek ure in njena evalvacija. Ugotovili smo, da kljub dobro organizirani in pripravljeni učni uri za izvedbo nismo imeli dovolj časa, saj otroci v teh letih še ne znajo dovolj dobro brati in pisati in potrebujejo več časa za izvedbo določene didaktične igre. Med uro so učenci zelo pazili na higieno. Prav tako so za seboj vedno pospravili. Ob izvedbi učne ure s pomočjo didaktičnih iger so zelo uživali in sodelovali. V empiričnem delu so predstavljeni izsledki empirične raziskave, ki je bila izpeljana pred in po praktičnem delu. Ugotavljamo, da anketirani učenci zelenjavo poznajo dosti bolje po izvajanju učne ure.
Keywords: Ključne besede: osnovna šola, prvo triletje, drugi razred, didaktične igre, zelenjava. 
Published: 02.03.2015; Views: 807; Downloads: 184
.pdf Full text (2,52 MB)

67.
EKSPERIMENTALNO DELO PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA V TRETJEM RAZREDU - ČUTILA
Tinkara Vretič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Eksperimentalno delo pri pouku spoznavanja okolja v tretjem razredu – čutila je sestavljena iz dveh delov (teoretičnega in praktičnega), ki sta vsak zase zaokrožena celota, se pa med seboj dopolnjujeta. V teoretičnem delu je podrobneje predstavljeno naravoslovje (učenje naravoslovja, naravoslovje v šoli, naravoslovne dejavnosti z raziskovalnim pristopom, interesne dejavnosti, posebej poudarjeno pa to poglavje zaokrožata predstavitvi začetnega naravoslovja in naravoslovna pismenost), eksperimentalno delo pri pouku naravoslovja v prvem triletju in učni predmet spoznavanja okolja s stališča eksperimentalnega dela. V praktičnem delu diplomske naloge so predstavljeni natančna učna priprava, potek dela in evalvacija eksperimentalnega pouka v tretjem razredu osnovne šole z vsebino čutil. Po opravljenem praktičnem delu ugotavljamo, da se mora učitelj na tako obliko učne ure natančno pripraviti, imeti mora ogromno gradiva in znanja, biti mora iznajdljiv, da je učna vsebina zanimiva, zabavna, privlačna, ne pretežka in primerna za razvojno stopnjo učencev. Učitelj mora tudi pri eksperimentalnem delu načrtovati in poskrbeti za individualizacijo in diferenciacijo.
Keywords: naravoslovje, osnovna šola, spoznavanje okolja, tretji razred, čutila
Published: 02.03.2015; Views: 1054; Downloads: 287
.pdf Full text (3,05 MB)

68.
ZGODNJE NARAVOSLOVJE - SADJE V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Maja Mežnarić, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo Zgodnje naravoslovje – Sadje v prvem razredu osnovne šole, je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del zaokrožajo trije sklopi: psihološki (v njem so na kratko predstavljeni otroci, njihova psihologija, podrobneje pa opredeljene značilnosti šestletnih otrok), naravoslovni (pojasnjeno je naravoslovje, kako pomembno je začetno naravoslovje ter naravoslovna pismenost) in didaktični sklop (opredeljen je učni predmet Spoznavanje okolja, kjer se v edukacijski vertikali otroci prvič srečajo z naravoslovjem). V praktičnem delu so podani natančen načrt, izpeljava in evalvacija učne ure zgodnjega naravoslovja (vsebina sadja), ki zadošča teoretičnim zahtevam sodobnega pouka. Na osnovi narejenega ugotavljamo, da sodobne oblike in metode dela zahtevajo od učitelja daljšo in bolj natančno pripravo na pouk. Mlajši otroci morajo zaradi nezmožnosti abstraktnega mišljenja za lažjo predstavo delati s konkretnim materialom, saj otroci te starosti še niso popolnoma navajeni na sistem. Učitelj mora znati zato dobro predvidevati in v spremenjenih situacijah ustrezno odreagirati.
Keywords: zgodnje naravoslovje, prvo triletje, prvi razred, spoznavanje okolja, sadje
Published: 21.04.2015; Views: 819; Downloads: 127
.pdf Full text (2,38 MB)

69.
DOJEMANJE RAZLIČNOSTI V PETIH RAZREDIH OSNOVNIH ŠOL V ZASAVJU
Tamara Jovičić, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Na osnovnih šolah v Zasavju je opaziti multikulturnost, saj učenci izhajajo iz različnih socialnih okolij. Zato je bil namen diplomske naloge ugotoviti, kako učenci dojemajo različnost, katere oblike različnosti v oddelku prepoznavajo in koga na podlagi dojemanja različnosti najbolj odklanjajo. Hkrati nas je zanimalo, koliko učenci vedo o medsebojni strpnosti in diskriminaciji. V teoretičnem delu diplomskega dela smo najprej predstavili nekatere izmed socialnih kategorij, po katerih se učenci razlikujejo: družbeni položaj družine, rasno in etnično poreklo, religija, narodnost. Nato smo opisali izvor stereotipov in predsodkov ter kaj je diskriminacija. V zadnjem delu teoretičnega dela smo opisali izhodišča interkulturne pedagogike kot primeren odgovor na soočanje z multikulturnostjo v razredu in šolskem sistemu. V empiričnem delu diplomske naloge smo predstavili izsledke kvantitativne raziskave. Uporabljeni so bili anketni vprašalniki, ki jih je izpolnilo 104 učencev 5. razredov treh zasavskih osnovnih šol. Rezultati so pokazali, da se učenci ne glede na etnične, narodnostne, verske, ekonomske in statusne različnosti med seboj, večinoma dobro razumejo in da starši ne vplivajo na otrokovo izbiro prijatelja. Učenci imajo razvito empatijo, tako da bi bili pripravljeni pomagati učencu, ki je različen od njih. Ugotovili smo, da učenci 5. razredov najbolj odklanjajo nagajive učence in tiste, ki se slabo učijo, kar sta pokazatelja, ki ne govorita o katerem koli dojemanju različnosti na podlagi klasičnih parametrov socialnega ali kakšnega drugega statusa. Rezultati raziskave so pokazali, da se učenci 5. razredov osnovnih šol v Zasavju slabo zavedajo socialnih različnosti ter ne poznajo vsebine in pomena besed strpnost in diskriminacija.
Keywords: različnost, dojemanje različnosti, 5. razred, multikulturnost, interkulturna pedagogika
Published: 27.05.2015; Views: 511; Downloads: 79
.pdf Full text (584,02 KB)

70.
EKSPERIMENTALNO DELO PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA V TRETJEM RAZREDU - VODA
Jaka Žižek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Eksperimentalno delo pri pouku spoznavanja okolja v tretjem razredu – voda, je sestavljena iz dveh zaokroženih celot, ki se med seboj dopolnjujeta in prepletata. Prvi del je teoretični, drugi praktični. V prvem delu so predstavljeni izkustveno učenje, naravoslovje (s poudarkom na zgodnjem naravoslovju), eksperimentalno delo in učni predmet spoznavanje okolja. V drugem, praktičnem delu diplomske naloge, prilagamo podrobno učno pripravo, opis poteka dela in evalvacijo učne ure spoznavanja okolja v tretjem razredu osnovne šole, z uvodom, ki je bil pripravljen na osnovi relevantne znanstvene in strokovne teoretične osnove. Po izpeljanem praktičnem delu ugotavljamo, da učitelj za izpeljavo učne ure eksperimenta potrebuje natančno pripravo, veliko gradiva, znanja in iznajdljivosti. Prav tako mora poskrbeti, da bo učna ura zanimiva, pestra, razgibana, privlačna ter primerna razvojni stopnji in sposobnosti učencev. Med izvajanjem eksperimentalnega dela pa mora bdeti nad delom ter poskrbeti za individualizacijo in diferenciacijo.
Keywords: eksperimentiranje, osnovna šola, tretji razred, spoznavanje okolja, voda.
Published: 21.04.2015; Views: 1377; Downloads: 221
.pdf Full text (2,90 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica