SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 144
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
21.
UČENJE NA PROSTEM NA PRIMERU UČNE POTI OB RIBNIKU VRBJE V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Jerneja Žagar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge Učenje na prostem na primeru učne poti ob ribniku Vrbje v petem razredu osnovne šole je predstaviti pomen neposrednega izkustvenega učenja in raziskovanja domače pokrajine za učence v petem razredu devetletne osnovne šole na primeru konkretne geografske učne poti. Analizirali smo učni načrt Družba ter Naravoslovje in tehnika s pomočjo deskriptivne metode in izbrali ter oblikovali učne cilje za vzpodbujanje izkustvenega učenja na osnovi terenskega dela. Na podlagi analize strokovne geografske literature smo proučili izbrane geografske značilnosti ribnika Vrbje in naselja Vrbje. Na osnovi preprostih učnih metod terenskega dela smo oblikovali geografsko učno pot ter izdelali pedagoško dokumentacijo, h kateri štejemo izdelavo učne priprave za učitelja, primere učnih listov za učence, ki smo jih upoštevali pri sestavi učne poti ob ribniku Vrbje. Izbrani so bili kriteriji, ki omogočajo učencem usvojitev znanja s pomočjo izkustvenega učenja. Takšen način pridobivanja znanja je bila osnova za oblikovanje učnih listov, s pomočjo katerih učenci na konkretnih primerih raziskujejo in spoznajo svojo domačo okolico oziroma ribnik in naselje Vrbje.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: geografska učna pot, geografske značilnosti KS Vrbje, družbeno geografske značilnosti KS Vrbje, terensko delo, učni načrt, učenci, peti razred devetletne osnovne šole.
Published: 05.05.2010; Views: 2707; Downloads: 260
.pdf Full text (906,61 KB)

22.
ODSTOTKI V 5. RAZREDU
Inga Rajtman, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Odstotki v 5. razredu predstavlja v teoretičnem delu vertikalno pot poučevanja izražanja deležev in razmerij od delov celote do odstotkov, kakršno zahteva učni načrt za matematiko. V nadaljevanju so prikazani izsledki raziskav, na katerih temelji pouk v tujih državah. Opisan je model poučevanja, po katerem se učenci seznanijo z odstotki že v 5. razredu devetletne osnovne šole. Model temelji na intuitivnem znanju, izhajajočem iz življenjskih izkušenj učencev. Namen in cilj diplomske naloge je ugotoviti, kakšno je tovrstno znanje odstotkov med slovenskimi petošolci. Zanimalo nas je, ali so le-ti res sposobni smiselno usvojiti koncept odstotkov, ne da bi se jih že prej formalno naučili pri uri matematike. V ta namen je bila izvedena raziskava, v katero je bilo vključenih 107 petošolcev iz treh različnih osnovnih šol. Rezultati te raziskave so prikazani v empiričnem delu, kjer so obdelani glede na stratum osnovne šole, subjektivno oceno znanja matematike, oceno zadnje kontrolne naloge pri matematiki in glede na izkušnje učiteljev 4. razredov. Iz pridobljenih podatkov lahko strnemo glavne ugotovitve, ki pa so: učenci dokaj dobro razumejo kvalitativni pomen odstotkov, znajo zapisati grafično predstavljene dele celote z odstotki, odstotke razložijo s polovicami, odstotke predstavijo z različnimi modeli, pri čemer je uporaba merljivega modela tista, ki najverjetneje vodi v pravilno predstavitev, uporaba diskretnega pa v napačno.
Keywords: deli celote, ulomki, decimalna števila, odstotki, peti razred.
Published: 22.04.2010; Views: 1965; Downloads: 185
.pdf Full text (2,03 MB)

23.
PRIMER TERENSKEGA DELA PRI POUKU SPOZNAVANJE OKOLJA V DRUGEM RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Nina Krt, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Primer terenskega dela pri pouku spoznavanje okolja v drugem razredu devetletne osnovne šole predstavlja terensko delo kot eno od dobrih metod, ki jih lahko učitelj uporabi pri načrtovanju in izvajanju pouka. V teoretičnem delu je navedenih nekaj opredelitev pojma terensko delo. Zajete so opredelitve tako slovenskih kot tujih avtorjev. Na kratko je prikazana zgodovina razvoja terenskega dela kot ene izmed učnih metod pri pouku, predstavljeni pa so tudi pomen in funkcije terenskega dela, faze in organizacija terenskega dela ter problemi, ki lahko pri tem nastanejo. V praktičnem delu diplomskega dela so zajete priprava, izvedba in evalvacija terenskega dela za sklop ''Bilo je nekoč'' v drugem razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko delo temelji na neposredni pedagoški izkušnji. Praktični del se je deloma odvijal v Osnovni šoli Križe in njeni okolici ter v prostorih stalne razstave ''Lovci na mamute — ledena doba v Evropi'' v Tržiču.
Keywords: terensko delo, predmet spoznavanje okolja, drugi razred osnovne šole, ogled muzeja
Published: 21.05.2010; Views: 3438; Downloads: 345
.pdf Full text (5,19 MB)

24.
EKSKURZIJA V STRAŽUNSKI GOZD
Urška Fijačko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena ekskurzija v Stražunski gozd. Vsebine na to temo se pojavljajo v učnem načrtu prvega triletja pri predmetu spoznavanje okolja. Namen diplomskega dela je bil pripraviti gradivo za vzgojno-izobraževalni proces pri predmetu spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. Gradivo bo omogočilo učiteljem Osnovne šole borcev za severno mejo boljše vključevanje bližnjega Stražunskega gozda v pedagoški proces. Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu diplomske naloge je bila uporabljena deskriptivno raziskovalno metoda, za pripravo učnih listov in za načrtovanje ekskurzije je avtorica uporabila metodo analize in sinteze, v drugem delu je ugotovitve tudi praktično izvedla v obliki ekskurzije v Stražunski gozd.
Keywords: Stražunski gozd, ekskurzija, metode in oblike dela, 3. razred
Published: 31.05.2010; Views: 3177; Downloads: 236
.pdf Full text (16,85 MB)

25.
ZIMSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH CEST NA OBMOČJU CESTNEGA PODJETJA MURSKA SOBOTA
Borut Smej, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja zimsko vzdrževanje državnih in občinskih cest na območju pomurske regije oz. na območju Cestnega podjetja Murska Sobota. Naloga izvajanja zimske službe je, da se zagotovijo stalna prevoznost cest, varnost, udobnost in ekonomičnost vožnje vseh udeležencev v prometu. Na začetku je prikazano, kaj je potrebno, in kako pristopiti k učinkovitemu izvajanju zimske službe. Sledi izvedba in organiziranost zimske službe, ki jo opravlja cestno podjetje Murska Sobota. Predstavljeno je tudi kakšne so lastnosti in prednosti različnih posipnih materialov in kako le-te vplivajo na okolje. Na koncu pa je navedeno, katera mehanizacija in tehnologija zimske službe je v današnjem času najučinkovitejša, ter predstavljajo zniževanje stroškov in varnost prometa v zimskem času..
Keywords: javna cesta, občinska cesta, državna cesta, kategorizacija cest, prednostni razred, vzdrževanje cest, zimska služba, pluženje, posipanje, posipni material, mehanizacija, cestno informacijski sistem
Published: 03.06.2010; Views: 3089; Downloads: 308
.pdf Full text (5,14 MB)

26.
UPORABA LUTKE V DRUGEM STAROSTNEM OBDOBJU V VRTCU IN PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Alenka Stipič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili cilje vzgoje in izobraževanja z lutko, metode dela z lutko, vlogo vzgojitelja pri delu z lutko, lutkovno igro kot simbolno igro in otrokov razvoj ob igri z lutko. V empiričnem delu smo predstavili pridobljene podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnih vprašalnikov (reševale so jih vzgojiteljice, zaposlene v posavskih vrtcih in šolah). Z anketnim vprašalnikom smo želeli ugotoviti, ali vzgojiteljice uporabljajo lutke v vzgoji in izobraževanju, ali jih uporabljajo kot ljubljenke skupine, ali imajo stalni lutkovni kotiček, kaj otroci najpogosteje spontano uprizarjajo, katere metode dela vzgojiteljice najpogosteje uporabljajo, ali uporabljajo lutko kot motivacijsko in kot terapevtsko sredstvo, ali pripravljajo lutkovne predstave za otroke in z otroki, ali obiščejo kdaj tudi lutkovno gledališče in kakšno mnenje imajo vzgojiteljice o pomenu lutke za otrokov razvoj. Zanimal nas je obstoj razlik glede na uporabo lutk v drugem starostnem obdobju v vrtcu in prvem razredu osnovne šole. Ugotovili smo, da vzgojiteljice lutke načeloma uporabljajo in so tudi otrokom dosegljive. Vendar je lutka pri večini uporabna v različne namene le občasno. Presenetil me je podatek, da več kot polovica vzgojiteljic nikoli ne obišče lutkovnega gledališča z otroki (tako v vrtcu kot v prvem razredu osnovne šole).
Keywords: Otrok, vzgojitelj, uporaba lutke, drugo starostno obdobje v vrtcu, prvi razred osnovne šole.
Published: 24.12.2010; Views: 2875; Downloads: 443
.pdf Full text (563,88 KB)

27.
PROJEKTNO DELO V OSNOVNI ŠOLI PRI POUKU GEOGRAFIJA
Jasna Tominc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Projektno učno delo je metoda, ki presega okvire tradicionalnega pouka, saj je učenec osrednji izvajalec dejavnosti od začetka do konca. V diplomskem delu je predstavljeno projektno učno delo kot ena izmed vzgojno-izobraževalnih strategij pri pouku geografije v osnovni šoli. Želeli smo ugotoviti, kako se projektno učno delo uveljavlja oz. uresničuje v izbrani osnovni šoli pri pouku geografije, katere so prednosti in slabosti projektnega učnega dela pri pouku geografije, kako učenci pri pouku geografije na izbrani osnovni šoli sprejemajo ta način dela, ali ga sploh poznajo in kako so sami pripravljeni sodelovati pri projektnem delu. Diplomsko delo Projektno delo v osnovni šoli pri pouku geografije je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo s pomočjo literature analizirali projektno učno delo, njegove glavne značilnosti, tipe projektnega dela, odnose med učiteljem in učenci pri projektnem učnem delu, nekatere slabosti projektnega učnega dela, učinkovite strategije učenja in poučevanja pri pouku geografije ter pri terenskem delu pri geografiji. Pomemben del naloge je njen empirični del, kjer predstavljamo način, izpeljavo in rezultate projektnega dela Sredozemsko morje pri pouku geografije za učence 7. razreda v Osnovni šoli Borisa Kidriča Kidričevo.
Keywords: projektno učno delo, geografija, osnovna šola, 7. razred
Published: 19.04.2011; Views: 3438; Downloads: 451
.pdf Full text (3,05 MB)

28.
MEDPREDMETNO POVEZOVANJE PREDMETA DRUŽBA Z OSTALIMI PREDMETI V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Tina Kušar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Tema in namen diplomske naloge je preučiti medpredmetno povezovanje predmeta družba z ostalimi predmeti v 4. razredu osnovne šole. Kot vemo, se dan danes vedno bolj spodbuja k povezovanju vsebin in predmetov, ki so bili do sedaj med seboj strogo ločeni in razdrobljeni. Prav to razdrobljenost pa skušamo povezati v celoto z medpredmetnim povezovanjem, kar omogoča razumljivejše, uporabnejše in bolj celovito dojemanje učne vsebine oz. problema, ki je osvetljen z različnih vidikov, hkrati pa tudi kakovostnejše in trajnejše znanje. V teoretičnem delu so predstavljene vsebine, vezane na medpredmetno povezovanje. Podrobneje je predstavljena sama opredelitev pojma medpredmetno povezovanje, zgodovina medpredmetnega povezovanja, značilnosti medpredmetnega povezovanja (stopnje in ravni, načini, strategije, faze), procesni in vsebinski vidik, didaktični model, prednosti in slabosti medpredmetnega povezovanja (zakaj, kdaj in kako uporabljati medpredmetno povezovanje, pogoji za uspešno medpredmetno in medpodročno povezovanje, aktivna vloga učencev pri načrtovanju). Nazadnje pa je predstavljen tudi sam predmet družba (opredelitev predmeta, temeljni cilji predmeta, didaktična priporočila in možnosti medpredmetne povezave predmeta družba v 4. razredu). Empirični del temelji na raziskavi, izvedeni na vzorcu 83 učiteljev naključno izbranih osnovnih šol iz celotne Slovenije. Namen empirične raziskave je ugotoviti obstoječe stanje na področju medpredmetnega povezovanja nasploh ter medpredmetnega povezovanja predmeta družba z ostalimi predmeti v 4. razredu osnovne šole. Zanima nas, v kolikšni meri učitelji ta način dela poznajo, kako se v njihovem delu kaže medpredmetna povezanost pouka, kaj so po njihovem mnenju prednosti medpredmetnega povezovanja, kako pogosto se poslužujejo izvajanja medpredmetnega povezovanja, kakšna so njihova izhodišča ter osnove pri načrtovanju tovrstnega pouka, s katerimi predmeti najpogosteje povezujejo predmet družba in v kolikšni meri. Nadalje nas zanima, kako na vse to vplivajo leta poučevanja predmeta družbe in/ali se kažejo razlike med učitelji, ki so se dopolnilno usposabljali za poučevanje predmeta družba, in tistimi, ki se niso. Na podlagi rezultatov raziskave ugotavljamo, da je poznavanje, izvajanje, načrtovanje medpredmetnega povezovanja in uporaba le-tega pri pouku družba v 4. razredu dobro. Razlike med omenjenimi skupinami sicer obstajajo, vendar ne v večjem obsegu in so v glavnem povezane z dobo poučevanja ter izkušnjami učiteljev in dopolnilnim usposabljanjem za poučevanje predmeta družba. Ugotovili smo, da medpredmetno povezovanje predstavlja kvaliteten način doseganja vzgojno-izobraževalnih ciljev ter da se ga učitelji vedno pogosteje poslužujejo, saj se zavedajo prednosti, ki jih tak način dela prinaša za vse subjekte pouka.
Keywords: integracija, medpredmetno povezovanje, osnovna šola, predmet družba, 4. razred, procesni in vsebinski vidik
Published: 18.01.2011; Views: 3384; Downloads: 397
.pdf Full text (708,51 KB)

29.
OD KAPITALIZMA DO KOMUNIZMA: ORWELLOV SOCIALIZEM
Natalija Gobec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo sledi postopnemu oblikovanju politične zavesti Georga Orwella, predstavljene v delih Pot v Wigan Pier in Živalska farma. Tudi na Orwella je vplival občutek vsesplošne negotovosti in nestabilnosti v tridesetih letih dvajsetega stoletja zaradi posledic prve svetovne vojne ter hude ekonomske, finančne in moralne krize. George Orwell je kot pripadnik višjega sloja britanske družbe raziskal in analiziral učinke krize na industrijska območja severa Velike Britanije in ugotovil, da so se posledice le-te najbolj odražale na delavskem razredu. Posledice revščine je predstavil v delu Pot v Wigan Pier in se izrekel za ostrega kritika industrializacije in kapitalizma. Sklenil je, da je edini možni izhod iz krize socializem. Neposreden stik z manipulacijami komunistov mu je odprl oči in od srede tridesetih let je vse delovanje usmeril v boj proti totalitarizmu. Zaradi njenega izrednega anti-Stalinističnega sporočila štejemo delo Živalska farma med eno izmed najpomembnejših političnih del Georga Orwella.
Keywords: George Orwell, Pot v Wigan Pier, Živalska farma, kapitalizem, komunizem, socializem, delavski razred
Published: 18.11.2011; Views: 1801; Downloads: 107
.pdf Full text (1,01 MB)

30.
RAZISKOVALNO USMERJENI POUK SPOZNAVANJA OKOLJA
Martina Kosaber, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Pri raziskovalno usmerjenem pouku je učenec v vlogi aktivnega raziskovalca – sam išče in odkriva novo. Zadošča, da odkrije nekaj, česar še ni vedel. Bistvo je: odkrivati svet samemu sebi. Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu definiramo raziskovalni pouk in opredelimo njegov namen, značilnosti in cilje. Predstavimo tudi organizacijske oblike raziskovanja, učne oblike in stopnje raziskovalnega procesa. V empiričnem delu smo proučili odnos učiteljev tretjega razreda do raziskovalnega pouka pri predmetu spoznavanje okolja. Predvsem nas je zanimalo, kako učitelji pojmujejo raziskovalni pouk, kako pogosto in kje ga izvajajo ter kaj so prednosti in kaj pomanjkljivosti raziskovalnega pouka. Proučili smo, ali obstajajo razlike med rezultati glede na dolžino učiteljeve delovne dobe. Rezultati so pokazali, da učitelji poznajo raziskovalni pouk in da ga najpogosteje izvajajo pri naslednjih tematskih sklopih: Jaz in narava, Kaj zmorem narediti in Pogledam naokrog. Izvajajo ga v okolici šole, učilnici in šoli v naravi. Prednosti raziskovalnega pouka so večja samostojnost učencev, eksperimentiranje in večja motiviranost učencev. Slabosti raziskovalnega pouka pa sta, da načrtovanje in organizacija vzameta veliko časa, pri rednem pouku pa le-tega velikokrat primanjkuje. Učitelji se želijo dodatno usposabljati za raziskovalni pouk.
Keywords: razredni pouk, raziskovalni pouk, predmet spoznavanje okolja, tretji razred
Published: 08.07.2011; Views: 2911; Downloads: 430
.pdf Full text (884,73 KB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica