| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


71 - 80 / 105
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
71.
VPLIV KULTURE NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH: PRIMER SLOVENIJE IN KITAJSKE
Ksenija Lihtenvalner, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski seminar je vsebinsko razdeljen na pet poglavij. V prvem uvodnem poglavju je podan opis problema, navedeni so cilji in teze diplomskega seminarja, razložene so tudi omejitve in predvidene metode raziskovanja. Drugo poglavje obravnava pojem kulture, opiše sestavine kulture, razloži, kako lahko kulturo analiziramo, podrobneje opredeli Hofstedejev model kulture in primerja razlike med kitajsko in slovensko kulturo. Tretji del diplomskega seminarja obravnava pomen motivacije in jo opredeli s pomočjo več teorij, najbolj znana izmed teh je Maslowa teorija potreb. V tretjem poglavju so obrazložene še vrste motivov, velik del pozornosti pa je posvečen sklopu o motivaciji zaposlenih. V tem sklopu poudarjamo, kako pomembno je zadovoljstvo zaposlenih pri delu, razložimo načine, s katerimi lahko motiviramo zaposlene, posebej so poudarjeni načini, ki se najpogosteje uporabljajo v praksi, obrazloženo je tudi motiviranje zaposlenih, ki vodi k nadpovprečnim rezultatom in nazadnje še podamo razlago, zakaj je pomembno nagrajevanje zaposlenih, ter kdaj so najbolj primerne ene vrste nagrad (na primer finančne ali materialne) in kdaj druge vrste (nefinančne ali nematerialne). Četrto poglavje diplomskega seminarja povezuje drugi del o kulturi in tretji del o motivaciji, zato je naslov tega poglavja vpliv kulture na motivacijo zaposlenih. V tem poglavju posebej obravnavamo kako vpliva slovenska kultura na motivacijo zaposlenih in kako kitajska. Nazadnje pa so predstavljene razlike pri motiviranju zaposlenih v obeh državah. Peto poglavje zaokrožuje celoten diplomski seminar. V njem je zapisano bistvo, torej sklepne misli in ugotovitve, do katerih smo prišli s pomočjo izdelave tega seminarja.
Keywords: kultura, motivacija, zadovoljstvo zaposlenih, motivacijski dejavniki, nagrajevanje, razlike
Published: 21.11.2013; Views: 1066; Downloads: 91
.pdf Full text (1,08 MB)

72.
MOTIVACIJA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH NA OBČINI JESENICE
Dominik Egger, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili motivacijo in zadovoljstvo. Opisali smo motivacijske dejavnike, Maslowo teorijo potreb ter posameznikovo doseganje cilja. Pri zadovoljstvu pa smo opisali vpliv kulture, etike, komunikacije na posameznika in Herzbergovo dvo-faktorsko teorijo. Namen raziskave je bilo ugotoviti razsežnost motivacije in zadovoljstva zaposlenih na Občini Jesenice. Ugotavljali smo, kakšno je plačilo glede na funkcijo, ki jo opravljajo zaposleni, kateri so motivacijski dejavniki, kakšni so medsebojni odnosi med zaposlenimi, medosebni odnosi zaposlenih z nadrejenimi, prejemanje nagrad, obremenjenost zaposlenih, motnje pri delu, velikost delovnega prostora, udobnost sedišča, čas za sprostitev, razsežnost stresa, reševanje problemov z nezadovoljstvom, pomembnost dela, upoštevanja mnenj, idej in stališč posameznikov ter ugotavljanje splošnega zadovoljstva z delom.
Keywords: motivacija, zadovoljstvo, organizacija, motivacijski dejavniki, motnje pri delu
Published: 19.09.2013; Views: 807; Downloads: 137
.pdf Full text (1,67 MB)

73.
ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH NA PRIMERU DVEH PODJETIJ
Pavlina Kirbiš, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski seminar je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu za katerega smo uporabili metodo analize, smo teoretično obravnavali literaturo iz področja, ki smo si ga izbrali. Opredelili smo zadovoljstvo zaposlenih, predstavili dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, in pomen zadovoljstva zaposlenih pri njihovem delu. Pri motivaciji smo se osredotočili na vprašanje, kaj ljudi motivira in kaj z motivacijo zaposlenih pridobimo. Opredelili smo dejavnike, ki učinkujejo na motivacijo in povezanost med motivacijo in zadovoljstvom zaposlenih. V poglavju o dejavnikih motiviranja ljudi pri delu smo dejavnike motiviranja našteli in jih opisali. Teoretični del diplomskega seminarja smo v drugem delu povezane s praktičnim delom. Za praktični del smo uporabili metodo neposrednega opazovanja, metodo deskripcije, s pomočjo katere smo predstavili obe podjetji, in metodo anketiranja. Drugi del diplomskega seminarja vsebuje predstavitev obeh podjetij in rezultate anketnega vprašalnika, ki smo jih med seboj primerjali glede na obe podjetji. V anketnem vprašalniki so zaposleni obeh podjetjih ocenjevali stopnjo zadovoljstva z delovnim mestom in stopnjo zadovoljstva sodelovanja med zaposlenimi, motivacijo zaposlenih, dejavnike, ki vplivajo na motivacijo zaposlenih in pripadnost organizaciji. Svoje odgovore so ovrednotili z ocenami od 1 do 5; ocena 1 pomeni «sploh se ne strinjam«, ocena 5 pa »popolnoma se strinjam«. Zaradi vse večje konkurence na trgu in hitrih sprememb v gospodarskem svetu je za podjetja pomembno, da dosegajo boljše rezultate od svojih konkurentov in da poslujejo pozitivno ter učinkovito. Pomembno je, da podjetja karseda učinkovito izkoristijo svoje potenciale, tako na primeru razvoja kot na primeru zaposlenih. Razvoj podjetja v pravi smeri prinese številne pozitivne posledice, ki jih čutijo tudi zaposleni v podjetju. V diplomskem seminarju smo na podlagi analize zadovoljstva dveh podjetij (podjetja A in podjetja B) prišli do ugotovitve, da je v povprečju splošno zadovoljstvo v podjetjih dobro. Iz tega lahko sklepamo, da sta podjetji na trgu uspešni in da dobro poslujeta. Zaposleni so zadovoljni s svojo zaposlitvijo, z delovanjem podjetja, z medsebojnimi odnosi med zaposlenimi in o podjetju tudi zunaj delovnega okolja lepo govorijo. Zaposleni obeh podjetij so dobro motivirani, svoje delo opravljajo vestno in odgovorno ter so glede na to s strani podjetja primerno nagrajeni. Ugotovili smo, da se zaposleni v obeh podjetjih počutijo dobro in da so ponosni na to, da so zaposleni prav v tem podjetju. Zaposleni se izgube zaposlitve ne bojijo, kar pomeni, da so zadovoljni z varnostjo zaposlitve. Vsi ti dejavniki zadovoljstva zaposlenih vplivajo na motivacijo zaposlenih, ki je v obeh podjetjih dobra, vizija obeh podjetij za prihodnost pa obetavna.
Keywords: zadovoljstvo zaposlenih, motivacija, zaposleni, dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, motivacijski dejavniki.
Published: 30.10.2013; Views: 1220; Downloads: 82
.pdf Full text (1,32 MB)

74.
Motivacija in njen vpliv na uspešnost medicinske sestre v izvajanju zdravstvene nege
Marjetka Kodermac, 2013, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo predstavili pojem motivacije in kar je z motivacijo povezano; od pozitivnih in negativnih vzrokov, ki naj bi se odražali z načinom pristopov do izvajanja zahtevanega dela, do dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost opravljenega dela. Namen magistrskega dela je razložiti in opisati vpliv motivacije medicinskih sester na učinkovitost in izvajanje zdravstvene nege, analizirati stanje motiviranosti zaposlenih v zdravstvenem domu ter iskanje predlogov in možnosti, ki bi pripomogle k večji motiviranosti vseh zaposlenih. Ugotoviti, kateri so tisti ključni dejavniki, ki pripomorejo k večji motivaciji medicinskih sester, da delo opravljajo kakovostno in predvsem z veseljem. Metodologija raziskovanja. Uporabljena je bila kvantitativna metodologija raziskovanja. Kot instrument smo uporabili anketni vprašalnik. Raziskovalni vzorec je zajemal 110 diplomiranih medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nege v zdravstvenem domu. Rezultate raziskave smo obdelali s pomočjo programov Microsoft Office Word 2010 in Microsoft Excel 2007 ter IBM SPSS Statistics 19. S pomočjo orodja programa SPSS smo uporabili metodo analize frekvenc in hi-kvadrat test za preverjanje razlik med skupinami. Rezultati raziskave. Ugotovili smo, da je 55% medicinskih sester zadovoljnih s svojim delovnim mestom, 50 % pa z delovnimi pogoji. 77 % medicinskih sester je motiviranih za dobro izvajanje dela. Kot razlog za ne-motivacijo jih je 38% navedlo prenizki osebni dohodek. Ugotovili smo, da največjo motivacijo predstavljajo dobri odnosi s sodelavci s povprečnim rangom 3.7. S pomočjo primerjave smo ugotovili, da ni statistično signifikantnih razlik med višjo in nižjo izobrazbo v zadovoljstvu z delovnim mestom (p=0,278). Sklep. V današnjem času je prisotno veliko stresa, strahu in negotovosti na delovnem mestu zato je motivacija medicinskih sester zelo pomembna. V motivacijo je vpletenih veliko različnih, med seboj prepletenih notranjih in zunanjih dejavnikov, tako da je v resnici težko konstantno vzdrževati visoko raven motiviranosti. Dejavnik »prevelika količina dela, ki ga je potrebno opraviti v delovni izmeni na zaposlenega« zmanjšuje motivacijo do dela medicinskih sester. Medtem ko jih najbolj motivira dejavnik »dobri odnosi s sodelavci«. Medicinske sestre si pri svojem delu najbolj želijo dobre delovne pogoje. Takoj zatem si želijo dobro plačo, dobre odnose s sodelavci, dobro vodjo, stalnost zaposlitve, zanimivo delo, svobodo in samostojnost, varno delo, možnost strokovnega razvoja in na zadnje lahko delo.
Keywords: motivacija, motivacijske teorije, motivacijski dejavniki, medicinska sestra
Published: 22.10.2013; Views: 2300; Downloads: 417
.pdf Full text (1,74 MB)

75.
MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE
Jasmina Kamenčić, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Vloga medicinske sestre se je z leti močno spremenila. Na te spremembe so vplivali številni in različni dejavniki. Pojav novih znanj, veščin, usposobljenosti ter razvoj medicine in tehnologije pomenijo priložnost za zdravstvo, da ponudi svojim uporabnikom nove oblike storitev in obravnave. Vse to zahteva od medicinskih sester, da gredo v korak s časom, da vedno znova obnavljajo svoja znanja in pridobivajo nova. Zaradi navedenega pridobivata v zadnjih nekaj letih vseživljenjsko učenje in izobraževanje vedno večji pomen. Na vedno večji pomen vseživljenjskega učenja in izobraževanja vplivajo zlasti hitre spremembe v današnji družbi, ki zahtevajo od posameznih skupin, institucij in posameznikov prožnost in ustvarjalnost. Vseživljenjsko učenje in izobraževanje postajata vedno bolj pomembna in potrebna zaradi daljšanja delovne dobe, ki je rezultat počasnejšega staranja prebivalstva, zaradi nove tehnologije, napredovanja medicine in zdravstvene nege, večje skrbi za zdravje, razvoja sociologije, psihologije, menedžmenta itd. V diplomski nalogi smo predstavili poklic medicinske sestre, področje delovanja, izobraževanje tekom delovne kariere in dejavnike, ki medicinske sestre motivirajo pri izobraževanju.
Keywords: medicinska sestra, zdravstvena nega, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, vseživljensko izobraževanje in učenje, motivacija in motivacijski dejavniki.
Published: 08.04.2014; Views: 1630; Downloads: 216
.pdf Full text (783,77 KB)

76.
ANALIZA MOTIVIRANOSTI ZAPOSLENIH NA PRIMERU PODJETJA
Danijela Šerbinek, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Motivacija nastane takrat, kadar se v človeku vzbudijo določene potrebe, s katerimi želimo doseči zastavljen cilj. Kljub temu, da motivacija izhaja iz nas samih, jo morajo velikokrat sprožiti ljudje oziroma dejavniki, ki nas obkrožajo. Včasih pa se zgodi, da postanemo motivirani, ker nas v to prisilijo okoliščine. Motivacija je veliko bolj uspešna v kolikor izhaja iz nas samih in kadar z doseženim ciljem zadovoljimo naše notranje potrebe. V diplomskem projektu smo preučevali kako naj podjetja, motivirajo svoje zaposlene znotraj delovnega okolja. Velikokrat je v zaposlenih zelo težko prebuditi motivacijsko naravnanost za opravljanje posameznega dela. Zato je toliko bolj pomembno, da se vsi, ki enostavno morate skozi ta proces, najprej podučite kaj sploh motivacija je. Cilj diplomskega projekta je poiskati različne definicije in poglede strokovnjakov do motiviranja zaposlenih. Želimo, da bi te opredelitve in napotke za motiviranje zaposlenih prebralo čim več podjetnikov oziroma ljudi, ki svoje podrejene usmerjajo k izpolnitvi določenih ciljev. Diplomski projekt je sestavljen iz dveh delov. Prvega predstavlja teoretični del, v katerem smo navedli koristne napotke, opredelitve in načine za motiviranje. V drugem empiričnem delu pa smo analizirali motiviranost zaposlenih na primeru podjetja. Namerno smo analizirali podjetje v katerem motiviranosti zaposlenih dajejo prednost pred delom. Z rezultati analize smo bili zelo zadovoljni, saj so pokazali, da so tamkajšnji zaposleni za svoje delo močno motivirani, kar je zelo vzpodbuden podatek predvsem za podjetje.
Keywords: motivacija, zaposleni, motivacijski dejavniki, vodenje
Published: 23.10.2014; Views: 643; Downloads: 114
.pdf Full text (640,78 KB)

77.
MERJENJE DOBREGA POČUTJA ZAPOSLENIH V PCP IMPOL D.O.O.
Rok Črešnar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Dobro počutje zaposlenih, je ključnega pomena za uspešnost organizacije. Za vsako organizacijo je pomembno, da natančno pozna zadovoljstvo, psihično dobro počutje in raven motivacije svojih zaposlenih, kajti le zaposleni, ki ima zadovoljene temeljne potrebe lahko učinkovito doprinese dodano vrednost podjetju. Teoretični del seminarja je namenjen teoretičnim razlagam motivacijskih, osebnostnih in človeških teorij, ki opisujejo kako različni dejavniki, vplivajo na posameznika in kaj so posledice takšnih vplivov. Na psihično dobro počutje zaposlenih vpliva več dejavnikov, kateri dejavniki pa bodo imeli na posameznika največ vpliva, pa je odvisno samo od prioritet, ki jih ima zaposleni. Vsak posameznik mora imeti za dobro počutje na delovnem mestu, zadovoljene temeljne človekove potrebe po Maslowu, saj edino tako lahko zadovolji višje potrebe in deluje normalno. Notranji mir in zadovoljstvo se prenašata na vsa področja življenja, tako zasebnega, kot družabnega ali javnega, zato notranji mir in motivacijski dejavniki, najbolj vplivajo na dobro počutje zaposlenih. Psihično dobro počutje je sestavljeno iz subjektivnega emocionalnega dobrega počutja, psihološkega dobrega počutja in samodeterminacije. Vse sestavne dele psihičnega dobrega počutja, lahko merimo z različnimi metodami. V podjetju Impol PCP d.o.o. smo s pomočjo vprašalnika, proučili stopnjo psihičnega dobrega počutja zaposlenih, kar pa je tudi glavni namen aplikativnega dela diplomskega seminarja. Ugotovili smo, da je večina zaposlenih zadovoljna s svojim življenjem in življenjem na delovnem mestu, ima zadovoljene temeljne potrebe in doživljajo večinoma pozitivna čustva, tako v zasebnem življenju, kot na delovnem mestu.
Keywords: Dobro počutje, pozitivna psihologija, človeški kapital, motivacijski dejavniki, dobro počutje zaposlenih, dejavniki dobrega počutja, samodetermionacija.
Published: 14.10.2014; Views: 1196; Downloads: 155
.pdf Full text (1,30 MB)

78.
VPLIV PLAČE IN DODATNIH IZOBRAŽEVANJ NA MOTIVIRANJE MEDICINSKIH SESTER ZAPOSLENIH NA PRIMARNI IN SEKUNDARNI RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
Vesna Podgorelec, 2015, master's thesis

Abstract: Izhodišča: Za uspešno motiviranje morajo vodje poznati potrebe zaposlenih v zdravstveni negi. Ugotoviti morajo, kateri dejavniki jih (ne)motivirajo. Vodje morajo zaposlene spodbujati, jih pohvaliti in se z njimi pogovarjati ter jim razložiti, kaj bi bilo mogoče narediti drugače, da bi delo bilo opravljeno boljše in kakovostnejše. Da bo delo opravljeno kakovostnejše, pa se morajo zaposleni dodatno izobraževati, saj bodo le tako sledili novim smernicam v zdravstveni negi. Namen magistrskega dela je ugotoviti, v kolikšni meri vplivajo plača in dodatna izobraževanja na motivacijo zaposlenih v zdravstveni negi. Metodologija: V teoretičnem delu magistrskega dela smo uporabili deskriptivno metodo. V empiričnem delu pa smo uporabili kvantitativni pristop raziskovanja. Za metodo zbiranja podatkov smo uporabili anketni vprašalnik, ki je bil sestavljen iz štirih sklopov (demografske značilnosti, motivacija, plača in izobraževanje). Anketirani so bili naključno izbrani zaposleni v zdravstveni negi. Anketni vprašalnik je bil razdeljen v štirih ustanovah v Sloveniji, in sicer v Zdravstvenem domu Ptuj, Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj, Splošni bolnišnici Slovenj Gradec in Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. Skupaj je bilo razdeljenih 300 anketnih vprašalnikov, od tega je bilo vrnjenih 215. Pridobljene podatke smo računalniško obdelali s pomočjo SPSS programa in jih grafično prikazali pomočjo programa Windows Excel. Rezultati: Analiza podatkov je pokazala, da plača in možnost strokovnega izobraževanja nista glavna motivacijska dejavnika zaposlenih v zdravstveni negi. Sklep: Kot je pokazala analiza podatkov, plača ni največji motivator za delo, čeprav ima visoko oceno. Ta podatek nas lahko razveseli, saj to pomeni, da zaposleni v zdravstveni negi ne hodijo v službo samo zaradi denarja, ampak tudi zato, ker jih to delo veseli, ker so osebno zadovoljni. Posledično je delo bolje opravljeno, če ga delajo z veseljem in zadovoljstvom. Prav tako se bodo zaposleni v zdravstveni negi raje udeleževali dodatnih izobraževanj, če bodo izobraževanja sprejemali kot neki novi izziv in željo po novem znanju.
Keywords: motivacija, motivacijski dejavniki, plača, izobraževanje, zdravstvena nega
Published: 20.04.2015; Views: 949; Downloads: 111
.pdf Full text (1,05 MB)

79.
IZOBRAŽEVANJE IN MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI ZAPOSLENIH V KLINIKI GOLNIK
Tim Cof, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V raziskovalnem delu smo ugotavljali kvantiteto in kakovost izobraževanj zaposlenih, njihovo usposobljenost za delo, njihovo seznanjenost z internimi in eksternimi izobraževanji ter termini izobraževanj, ugotavljali smo kvantiteto izobraževanj v primerjavi s prejšnjimi leti. Pomembno nam je bilo, da ugotovimo tudi pomembnost motivov, ki spodbujajo k izobraževanju zaposlenih, pomanjkljivosti sistema licenčnih točk ter motiviranost zaposlenih pri delu. Najbolj nas je zanimalo mnenje zaposlenih o nadrejenih, ali so usposobljeni in dovolj izobraženi za delo in ali se dovolj trudijo za zadovoljstvo zaposlenih ter upoštevajo njihove želje.
Keywords: izobraževanje, sistem licenčnih točk, motivacija, motivacijski dejavniki, motivacijske teorije
Published: 27.11.2014; Views: 665; Downloads: 117
.pdf Full text (1,20 MB)

80.
MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH NA BENCINSKEM SERVISU X
Natalija Blatnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Želja vsakega dobrega podjetja je dober poslovni rezultat, ta pa je v veliki meri odvisen od njegovih zaposlenih. Pri uspešnih in dobrih rezultatih ima veliko vlogo motivacija zaposlenih, ki odraža pripravljenost za delo in posledično doseganje dobrih rezultatov. Ker ima vsak posameznik svoja znanja, izkušnje, želje napredovanja in dokazovanja, lahko na delovnem mestu hitro pride do padca motivacije. Takšnim zaposlenim moramo dati možnost razvoja idej, saj kažejo visoko motiviranost in zagnanost za delo, kar je lahko zelo pozitivno za podjetje. Če imamo v podjetju zaposlene, ki so visoko motivirani, se lahka zgodi, da to prenesejo še na ostale zaposlene. Ker je motivacija že stalna tema v podjetju, jo skušajo velikokrat izmeriti. Te teme sem se lotila, saj me je zanimalo, kako motivirani so zaposleni na bencinskem servisu x. Ugotovila sem, da je zaposlenim vedno najpomembnejše, da so za svoje delo pohvaljeni, saj bodo tako delo opravljali z veseljem. Če podjetje skrbi za motivacijo, jim nudi dobro plačano delo, ugodne delovne razmere, ob dobrem poslovnem rezultatu pa primerne nagrade, bodo zaposleni motivirani. V diplomskem projektu boste lahko spoznali, kateri dejavniki pri delu so jim najpomembnejši in katerega so uvrstili na zadnje mesto. Ker pa je delovnik vse dni v tednu, tako nedelje kot prazniki, zaposleni kot največji demotivator opredelijo prav to. Kljub temu pa so zaposleni ponosni, da so zaposleni v podjetju.
Keywords: Motivacija, vrste motivov, napredovanje zaposlenih, motivacijski dejavniki, motivacijska potovanja, strokovno izobraževanje
Published: 09.11.2016; Views: 617; Downloads: 66
.pdf Full text (1,46 MB)

Search done in 0.13 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica