| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 25
First pagePrevious page123Next pageLast page
11.
KAKOVOST SODELOVANJA OSNOVNOŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE Z VIDIKA SVETOVALNIH DELAVCEV
Maja Fridman, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem opisala delo osnovnošolske svetovalne službe in njeno sodelovanje z vodstvom šole. V teoretičnem delu sem z uporabo deskriptivne metode pedagoškega raziskovanja predstavila delo šolske svetovalne službe. Predstavila sem Programske smernice, ki so temelj šolskega svetovanja. Opisala sem glavne naloge in predstavila področja, na katerih deluje svetovalna služba. Opisala sem vodstvo šole. Ravnatelja sem izpostavila kot pedagoškega vodjo in menedžerja in navedla naloge in značilnosti, ki jih mora imeti kot dober vodja. V zadnjem poglavju teoretičnega dela sem predstavila sodelovanje šolske svetovalne službe z vodstvom šole in navedla področja, na katerih sodelujejo. V empiričnem delu sem z uporabo kvalitativne metode pedagoškega raziskovanja raziskala, kakšna je kakovost sodelovanja osnovnošolske svetovalne službe z vodstvom šole z vidika svetovalnih delavk. Z uporabo nestrukturiranega intervjuja sem ugotavljala potek dela šolskih svetovalnih delavk in področja njihovega delovanja. Raziskovala sem, kako se povezujejo in sodelujejo z ravnatelji in ravnateljicami in kakšna je njihova komunikacija. Raziskala sem, kako svetovalne delavke ocenjujejo kakovost sodelovanja z ravnatelji in ravnateljicami.
Keywords: šolska svetovalna služba, šolske svetovalne delavke, vodstvo šole, ravnatelj, sodelovanje, kakovost
Published: 06.02.2018; Views: 315; Downloads: 45
.doc File (462,00 KB)

12.
VLOGA UČITELJEV PRI POKLICNI ORIENTACIJI MLADOSTNIKOV V OSNOVNI IN SREDNJI ŠOLI
Tadeja Strnad, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opredeljuje poklicno orientacijo, izvajanje omenjene dejavnosti v osnovni in srednji šoli, vlogo šolske svetovalne službe in učiteljev ter njihovo sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti poklicne orientacije. Teoretični del diplomskega dela zajema natančno opredelitev poklicne orientacije, smernice, ki jih narekuje Evropska unija, teoretične podlage izbire poklica, dejavnike poklicne odločitve, razvoj poklicne orientacije v Sloveniji ter njeno organizacijo v osnovni in srednji šoli danes. Podrobno je razložena vloga in sodelovanje učiteljev pri poklicni vzgoji, kot eni izmed temeljnih aktivnosti poklicne orientacije. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki smo jo izvedli med osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji Podravske in Pomurske regije. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako učitelji ocenjujejo posamezne dejavnike, ki vplivajo na izbiro poklica pri mladostnikih; kakšna je vloga učiteljev in šole pri poklicni orientaciji oz. poklicni vzgoji in spoznati, kakšno je sodelovanje med učitelji in šolsko svetovalno službo pri načrtovanju in izvedbi poklicne orientacije. Pri vseh vidikih raziskovalnega problema smo preverili obstoj razlik glede na delovno mesto učiteljev. Rezultati kažejo, da učitelje sebe prepoznavajo kot pomemben člen poklicne orientacije, vendar se v posamezne aktivnosti premalo vključujejo. Ugotovili pa smo, da je večina učiteljev, ne glede na pogostost in intenzivnost vključenosti v poklicno orientacijo, s sodelovanjem s šolsko svetovalno službo zadovoljnih. Prav tako smo spoznali, da so osnovnošolski učitelji s poklicno orientacijo nekoliko bolj povezani. Naša ugotovitev se sklada z dosedanjimi teoretičnimi spoznanji. Slednja pravijo, da imajo osnovnošolski učitelji pri poklicni orientaciji večjo vlogo od srednješolskih, in sicer zaradi večje zastopanosti poklicne vzgoje.
Keywords: dejavniki poklicne izbire, poklicna orientacija, poklicna vzgoja, osnovna in srednja šola, šolska svetovalna služba, vloga učiteljev, sodelovanje
Published: 09.07.2013; Views: 1568; Downloads: 215
.pdf Full text (1,02 MB)

13.
Samopoškodbeno vedenje med mladimi in vloga šolske svetovalne službe
Mateja Beškovnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi obravnavamo samopoškodbeno vedenje in vlogo šolske svetovalne službe pri tej problematiki. Samopoškodbeno vedenje je namerno poškodovanje lastnega telesa brez želje po smrti. Posameznik si s takšnim vedenjem na nek način le zmanjša svojo notranjo stisko. Običajno se pojavi v obdobju adolescence, ki se v zadnjih letih pojavlja vedno bolj zgodaj in traja tudi v odrasla leta. Samopoškodbeno vedenje zahteva zelo kompleksno obravnavo. Pri obravnavi je potrebno timsko sodelovanje različnih strokovnjakov. Pomembno vlogo imajo predvsem učitelji in svetovalni delavci, ki so tiste ključne osebe, ki prve zaznajo oziroma opazijo težavo, s katero se mladostnik oziroma učenec sooča. Pomembno je, da pri tem izberejo pravi pristop, pravi korak k reševanju težav. Ta korak je zelo pomemben in morda celo odločilen za nadaljno obravnavo in odpravo težav. Prav zaradi tega smo se obrnili na učitelje in raziskavo namenili poznavanju samopoškodbenega vedenja. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Naloga najprej opisuje obdobje adolescence, avtoagresivno vedenje in samopoškodbeno vedenje med mladimi kot ena izmed oblik avtoagresivnosti ter vlogo šolske svetovalne službe pri tej problematiki. Empirični del pa temelji na raziskavi, ki smo jo izvedli s pomočjo anketnih vprašalnikov, razdeljenih med učitelje osnovnih in srednjih šol. Z njimi smo predstavili, kakšno je poznavanje samopoškodbenega vedenje med učitelji, v kakšni meri ga zaznavajo pri svojem delu. Predstavili smo tudi njihovo zaznavanje šolske svetovalne službe pri tej problematiki. Ugotovili smo, da so učitelji že slišali za samopoškodbeno vedenje, problem pa se je pokazal pri podrobnejšem poznavanju takšnega vedenje ter o nadaljnji obravnavi mladostnika. Učitelji prav tako poročajo o pomanjkanju izobraževanj na to temo. Zavedajo se, da je sodelovanje s šolsko svetovalno službo eden izmed pomembnih korakov do ustrezne obravnave mladostnika, ki se samopoškoduje.
Keywords: adolescenca, mladostnik, avtoagresivno vedenje, samopoškodbeno vedenje, šolska svetovalna služba
Published: 22.04.2013; Views: 2251; Downloads: 469
.pdf Full text (1,40 MB)

14.
DELO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE, KOT GA ZAZNAVAJO UČITELJI
Jerneja Podgoršek, 2014, master's thesis

Abstract: Že z rojstvom si pridobimo potenciale, ki jih nato razvijamo skozi vse življenje. Ob tem nam pomagajo učitelji in svetovalni delavci različnih izobraževalnih programov. Da pa je otroku omogočen celostni razvoj, je potrebno sodelovanje vseh udeležencev v vzgojno−izobraževalnem procesu. Teoretični del magistrskega dela osvetli različne vidike in pomembnosti sodelovanja učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev, predstavi šolsko svetovalno službo, njene dejavnosti, cilje in način sodelovanja in se osredotoči na sodelovanje z učitelji. Namen empiričnega dela magistrske naloge je raziskati, kaj vpliva na sodelovanje šolske svetovalne službe in učiteljev, kako učitelji zaznavajo delo in pomoč svetovalne službe, ali obstajajo statistično pomembne razlike v iskanju pomoči svetovalne službe učiteljev razrednikov in učiteljev nerazrednikov, kakšne so razlike glede na delovno dobo posameznega učitelja in razlike v dojemanju ponujene pomoči. V raziskavi je sodelovalo 131 učiteljev osnovnih šol podravske regije. Uporabljen je bil vprašalnik za evalvacijo šolske svetovalne službe (Bezić, Rupar in Škarič, 2003). Raziskava je pokazala, da učitelji sodelovanje ocenjujejo kot zelo dobro, da so s ponujeno pomočjo zadovoljni in rešujejo težave, tako da skupaj z učenci odidejo do šolske svetovalne službe, da obstaja statistično pomembna razlika v učiteljevem dojemanju svetovalnega dela glede na način sodelovanja in da to dojemanje vpliva na kakovost sodelovanja učitelja s šolsko svetovalno službo. Prav tako je raziskava pokazala, da pa ne obstajajo statistično pomembne razlike v iskanju pomoči učiteljev razrednikov in tistih, ki to niso in da delovna doba učiteljev ni pomemben dejavnik iskanja pomoči.
Keywords: Šolska svetovalna služba, učitelji, sodelovanja, ovire sodelovanja, razrednik, osnovna šola.
Published: 09.12.2014; Views: 1217; Downloads: 195
.pdf Full text (1,05 MB)

15.
VLOGA IN POMEN ŠOLE PRI SPODBUJANJU ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI
Karmen Grabar, 2015, master's thesis

Abstract: V pričujoči magistrski nalogi smo preučili, na kakšen način šola spodbuja učence k zdravemu načinu življenja. V prvem delu smo se osredotočili na opredelitev pojma zdravje in zdrav življenjski slog. Opisali smo nekatere dejavnike tveganja za zdravje, natančneje pa smo opredelili telesno dejavnost in zdravo prehrano, ki pomembno pripomoreta h krepitvi in ohranjanju zdravja posameznika. Poleg dejavnikov smo pogledali vlogo in ukrepe šole pri spodbujanju otok k zdravemu načinu življenja, posebno pozornost smo namenili šolski svetovalni službi ter sodelovalnemu odnosu med šolsko svetovalno službo in učitelji. Magistrska naloga vključuje empirično raziskavo, narejeno na vzorcu učiteljev predmetnega in razrednega pouka. Temeljni namen raziskave je bil ugotavljati vlogo in ravnanje učiteljev pri spodbujanju zdravega načina življenja otrok in mladostnikov. Zanimalo nas je, kako pogosto učitelji sodelujejo pri dejavnostih, ki so povezane z zdravim načinom življenja, kako pogosto sodelujejo s šolsko svetovalno službo, kako pogosto spodbujajo učence k aktivnostim, ki so povezane z zdravjem pri rednem pouku, kakšen pomen pripisujejo posameznim učnim predmetom v osnovni šoli, kateri dejavniki po njihovem mnenju najbolj vplivajo na zdravje učencev ter preučiti njihovo usposobljenost na temo zdrav način življenja. Raziskava je bila opravljena na vzorcu 196 učiteljev iz osnovnih šol v Podravski regiji. Podatke smo zbrali s pomočjo anketnih vprašalnikov in jih obdelali s statističnim programom SPSS. Za izračun razlik glede na delovno mesto učiteljev smo uporabili χ² – preizkus in Mann-Whitneyjev U-preizkus. Pokazalo se je, da med učitelji razrednega in predmetnega pouka obstajajo razlike v oceni pomembnosti dejavnikov, v pogostosti sodelovanja pri izvedbi oz. organizaciji določenih dejavnosti, v pogostosti sodelovanja s šolsko svetovalno službo, v pogostosti izvajanja dejavnosti pri rednem pouku, v učiteljevi oceni predmetov v osnovni šoli in v usposobljenosti učiteljev.
Keywords: zdrav življenjski slog, zdrava prehrana, telesna dejavnost, osnovna šola, šolska svetovalna služba, učitelji
Published: 08.10.2015; Views: 1104; Downloads: 175
.pdf Full text (1,35 MB)

16.
Področja sodelovanja učitelja razrednega pouka s šolsko svetovalno službo pri delu z romskimi učenci
Andreja Bezjak, Milena Ivanuš-Grmek, 2010, original scientific article

Abstract: Za uspeh romskih učencev ni dovolj le znanje, ki si ga pridobijo tekom osnovnošolskega izobraževanja. Potrebne so še zmožnost socialne prilagoditve, čustvena stabilnost in ustrezne delovne navade. Zaradi tega jim moramo na področju vzgoje in izobraževanja nuditi čim več, saj se le tako lahko tudi kasneje v življenju lažje integrirajo. To lahko dosežemo z ustrezno organiziranostjo vzgoje in izobraževanja. V prispevku opisujemo težave, s katerimi se srečujejo romski učenci pri osnovnošolskem izobraževanju. Pomembno pozornost namenjamo pomenu sodelovanja učitelja in šolske svetovalne službe pri delu z romskimi učenci ter opisujemo tudi njuno vlogo pri poučevanju romskih učencev. Prikazani so tudi rezultati raziskave, v kateri je sodelovalo 38 šolskih svetovalnih delavcev iz osnovnih šol v Mariboru, Prekmurju in na Dolenjskem. V raziskavi nas je zanimalo, s kakšnimi težavami se romski učenci soočajo ob vstopu v šolo, kako pri tem sodeluje šolska svetovalna služba in s pomočjo katerih aktivnosti svetovalni delavci omogočajo romskim učencem lažjo integracijo v razred in šolo. Pri vseh vidikih raziskovalnega problema smo preverjali obstoj razlik glede na regijo službovanja šolskih svetovalnih delavcev (Maribor, Prekmurje, Dolenjska).
Keywords: vzgoja in izobraževanje, romski otroci, učitelji, šolska svetovalna služba, Romi, osnovne šole
Published: 10.07.2015; Views: 704; Downloads: 76
.pdf Full text (108,37 KB)
This document has many files! More...

17.
Pomembnost interkulturnih svetovalnih kompetenc po mnenju učiteljev v osnovni šoli
Marija Javornik Krečič, Valentina Lebar, 2010, original scientific article

Abstract: Današnja družba predstavlja areno najrazličnejših kultur, katerih značilnosti se med seboj prepletajo. Predmet razprave v pričujočem prispevku je interkulturno svetovanje. V prvem delu prispevka je predstavljen pomen inturkulturnega svetovanja kot vir pomoči učitelju pri soočanju z interkulturnostjo. V drugem delu prispevka so predstavljeni rezultati empirične raziskave, izvedene junija 2009, s katero smo ugotavljali, kako osnovnošolski učitelji ocenjujejo pomembnost interkulturnih svetovalnih kompetenc.
Keywords: interkulturnost, interkulturno svetovanje, svetovalne kompetence, romski otroci, šolska svetovalna služba
Published: 10.07.2015; Views: 663; Downloads: 51
.pdf Full text (155,07 KB)
This document has many files! More...

18.
SVETOVALNE SPRETNOSTI ŠOLSKIH SVETOVALNIH DELAVCEV IN UČITELJEV V OSNOVNI ŠOLI V PREKMURJU
Tadeja Horvat, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga spada na področje šolskega svetovanja in obravnava svetovalne spretnosti šolskih svetovalnih delavcev in učiteljev v osnovnih šolah v Prekmurju. V prvem delu smo predstavili splošna izhodišča in dosedanja znanstvena spoznanja o svetovalni službi v osnovni šoli in samo svetovanje. Osrednji del magistrske naloge je namenjen fazam svetovalnega procesa in svetovalnim spretnostim, vse od nedirektivnih (povzemanje) do direktivnih (interpretiranje) svetovalnih spretnosti. Teoretična spoznanja predstavljajo temelje empirične raziskave, ki je predstavljena v drugem delu magistrske naloge. Namen empirične raziskave je bil proučiti uporabo, usposobljenost in uspešnost uporabe svetovalnih spretnosti med šolskimi svetovalnimi delavci in učitelji v osnovni šoli. Po pregledu strokovne literature smo za preučevanje posameznih razlik uporabili χ2-preizkus odvisnih zvez med spremenljivkami, Mann-Whitneyjev preizkus in Kruskal-Wallisov preizkus neodvisnih spremenljivk. Empirična raziskava je bila izvedena v juniju 2015 na šestindvajsetih osnovnih šolah v Prekmurju, v njej je sodelovalo 51 učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev. Temeljne ugotovitve empirične raziskave so: šolski svetovalni delavci pogosteje uporabljajo svetovalne spretnosti kot učitelji; šolski svetovalni delavci so bolj usposobljeni za uporabo svetovalnih spretnosti kot učitelji in so uspešnejši glede uporabe svetovalnih spretnosti. V empiričnem delu raziskave smo potrdili našo predpostavko, da so šolski svetovalni delavci bolj usposobljeni v svetovalnih spretnostih kot učitelji.
Keywords: svetovanje, šolska svetovalna služba, šolski svetovalni delavci, svetovalne spretnosti.
Published: 27.09.2016; Views: 961; Downloads: 231
.pdf Full text (944,96 KB)

19.
VLOGA IN POMEN ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE V OSNOVNI ŠOLI NA PODROČJU MEDIACIJE
Branka Berdnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Brezkonfliktnih družb ni – konflikti, nesoglasja in spori so sestavni del življenja, tudi sestavni del vsake vzgoje in vsakega izobraževanja. Sposobnost razreševanja konfliktov je tako danes ena izmed temeljnih veščin, ki jih človek potrebuje za kakovostno življenje v skupnosti. Mediacija na tej točki predstavlja priložnost za rešitev – gre za nov način soočanja in reševanja konfliktov. Posameznike navaja na odprto komunikacijo, vzpostavljanja dialogov, uči jih sklepanja kompromisov. Na vzgojno-izobraževalnem področju, kjer govorimo o t. i. šolski mediaciji, pa mediacija predstavlja priložnost za spremembo šolske klime in kulture; zmanjšuje nasilje, spodbuja otroke, da prisluhnejo drug drugemu, da razvijajo kritično mišljenje, uči jih soočanja z razlikami in drugačnostjo ter jih motivira za občutek pravičnosti. Prispeva k njihovi osebni rasti, povečuje občutek prijateljstva, pripadnosti, obvladovanja šolske situacije. Ključ uspešne šolske mediacije se skriva v dobrem, strokovno usposobljenem mediatorju, ki s pomočjo različnih komunikacijskih tehnik ter veščin pomaga udeležencem v sporu opredeliti problem, vzpostaviti pogajanje in rešiti konflikt na sporazumen način. Veliko vlogo pri tem odigra topel človeški odnos in sposobnost empatije. Kot nepogrešljiva se tudi na tem področju dela pokaže šolska svetovalna služba; z novim načinom reševanja problemov prispeva h kakovostnejši šoli. Njeno področje je široko, njen pomen je velik. V diplomskem delu Vloga in pomen šolske svetovalne službe v osnovni šoli na področju mediacije je obravnavana uporaba mediacije pri šolskih svetovalnih delavcih v osnovnih šolah v Pomurju. Rečemo lahko, da je v osnovnih šolah v Pomurju pri šolskih svetovalnih delavcih mediacija kot nov model obvladovanja konfliktov že zelo razširjena; poznajo jo vsi, uporablja oziroma izvaja pa jo polovica vseh šol v Pomurju. Uporabljajo jo včasih – nekajkrat na mesec, največkrat z učenci, pobudo za sestanek pa dajo največkrat sami. Kljub malemu številu izobraženih šolskih svetovalnih delavcev s področja mediacije, tudi želja po izobraževanju v prihodnje ni velika. Kar pa je popolnoma nerazumljivo, glede na to, da šolski svetovalni delavci sami priznavajo, da nimajo dovolj znanja za reševanje problemov. Zelo dobro pa prav vsi šolski svetovalni delavci poznajo temeljne značilnosti mediacije, veščine dobrega mediatorja ter njegove naloge. Priznavajo, da gre za dobro, uspešno, učinkovito metodo reševanja konfliktov, ki je na šolah še vse premalo razširjena.
Keywords: konflikti, medsebojni odnos, šolska mediacija, šolski mediator, šolska svetovalna služba.
Published: 22.06.2016; Views: 864; Downloads: 105
.pdf Full text (1,59 MB)

20.
KOMPETENCE ŠOLSKIH SVETOVALNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Rebeka Fartelj, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo Kompetence svetovalnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo na podlagi literature predstavili šolsko svetovalno službo, njene naloge in področja delovanja v osnovni šoli. Predstavili smo tudi vlogo svetovalnega delavca. V drugi polovici teoretičnega dela smo preučili kompetence. Predstavili smo različne teorije in opredelitve kompetenc po ravneh, ki zajemajo ključne, splošne in specifične. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki smo jo izvedli med svetovalnimi delavci na osnovnih šolah v Pomurju. Z anketnimi vprašalniki smo želeli ugotoviti, kako so razvite kompetence svetovalnih delavcev ter proučiti različne dejavnike, ki k razvoju le-teh prispevajo in nanje vplivajo. Pri tem smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Z rezultati anketnih vprašalnikov smo pokazali, kako svetovalni delavci dejansko ocenjujejo svoje kompetence za delo v vzgoji in izobraževanju. Ugotovili smo, da svetovalni delavci svoje kompetence ocenjujejo relativno dobro. Znotraj nekaterih kompetenc je še prostor za izboljšanje, a najbolj pomembno je, da se svetovalni delavci tega zavedajo. Za najbolj učinkovita so se pokazala področja poznavanja zakonodaje in timsko delo ter povezovanje z drugimi ustanovami ali društvi. Najslabše pa je bila ocenjena sposobnost načrtovanja in upravljanja s časom ter vrednotenje lastnega dela.
Keywords: svetovanje, šolska svetovalna služba, svetovalni delavec, kompetence, ključne kompetence, splošne kompetence, specifične kompetence.
Published: 16.06.2016; Views: 1071; Downloads: 178
.pdf Full text (921,74 KB)

Search done in 0.12 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica