| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 13
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
POSTOPEK PRED STALNIM MEDNARODNIM KAZENSKIM SODIŠČEM
Mateja Novak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava postopek pred Stalnim mednarodnim kazenskim sodiščem (v nadaljevanju Mednarodno kazensko sodišče, MKS). Mednarodno kazensko sodišče, ki je bilo ustanovljeno na podlagi Rimskega statuta, pogodbe, ki je bila sprejeta 17. julija 1998 v Rimu na diplomatski konferenci, je kot prvo stalno mednarodno kazensko sodišče pristojno za vodenje preiskav in sodnih postopkov zoper posameznike, osumljene najresnejših mednarodnih zločinov, kot so genocid, hudodelstva proti človeštvu, vojna hudodelstva in hudodelstvo agresije. V skladu z obravnavano tematiko je tako predstavljena pristojnost, sestava in delovanje Mednarodnega kazenskega sodišča. Podrobneje so prikazane posamezne faze postopka pred Mednarodnim kazenskim sodiščem, kazenske sankcije, izvrševanje kazenskih sankcij, sodelovanje držav z Mednarodnim kazenskim sodiščem in njihova vloga pri izvrševanju kazenskih sankcij sodišča ter pravna sredstva, ki so strankam na voljo v postopku pred Mednarodnim kazenskim sodiščem.
Keywords: Mednarodno kazensko sodišče, Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča, Pravila o postopku in dokazih, mednarodno kazensko pravo, osebna kazenska odgovornost, pristojnost, komplementarnost, sprožitveni mehanizmi, notitia criminis, proprio motu.
Published: 29.09.2010; Views: 2699; Downloads: 641
.pdf Full text (998,16 KB)

3.
VARSTVO DELAVK MATER V LUČI NOVEJŠE SODNE PRAKSE EU
Mateja Novak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Uskladiti poklicno in družinsko življenje je velik izziv za delavke matere, sploh v današnjem času, ko sta v večini primerov zaposlena tako oče kot mati. Cilj na področju delovnega prava je zato zagotavljati delavkam materam posebno varstvo. S tem je mišljeno predvsem varstvo pred prekinitvijo poklicne poti zaradi materinstva. Veliko žensk se zanj namreč ne odloča ravno z razlogom bojazni pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca ter kolebanjem med materinstvom in kariero. Diplomsko delo obravnava pravne vire, ki varujejo to kategorijo zaposlenih. Predstavljeni so tako nacionalni pravni viri z delovno in socialno-pravnega vidika, kot tudi mednarodni pravni viri pomembni za oblikovanje slovenske zakonodaje. Za zaposlovanje žensk v Sloveniji je velikega pomena zakonodaja, ki je bila sprejeta v zadnjih letih. Z njo se približujemo enakopravnosti udeležbe žensk na trgu delovne sile. Diplomsko delo daje poudarek varstvu delavk mater v luči novejše sodne prakse Sodišča EU, zato so v tem smislu analizirane sodbe Sodišča EU, ki obravnavajo aktualna vprašanja z omenjenega področja.
Keywords: delavka mati, noseča ženska, delovno pravo, nosečnost, delavka ki doji
Published: 14.07.2011; Views: 2256; Downloads: 165
.pdf Full text (1,70 MB)

4.
VREDNOTENJE ZADOVOLJSTVA DIPLOMANTOV NA FAKULTETI
Mateja Novak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru se v zadnjih letih srečuje z upadanjem števila študentov in tudi diplomantov, kar je deloma tudi posledica naraščajočega števila sorodnih visokošolskih zavodov. Tako postaja vedno pomembneje, da se s svojo storitvijo skuša čim bolj približati pričakovanjem uporabnikov s čim bolj kakovostno storitvijo. Na tem mestu pa se tudi javna visokošolska organizacija neizogibno sreča z marketinškim pristopom, ki zajema tudi ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov storitev. Z izbrano metodo anketnega vprašalnika identificiramo tista področja, kjer proučevano fakulteto njeni diplomanti ocenijo v splošnem dobro ali zelo dobro in tudi tista področja, kjer jo ocenjujejo slabše. Na podlagi teh ocen sklepamo na zadovoljstvo diplomantov s študijem na proučevani organizaciji tudi po posameznih študijskih programih. Ugotavljamo, da diplomanti izražajo zadostno stopnjo zadovoljstva, ko ocenjujejo zaposlene, ustreznost in dostopnost študijske literature, pridobljena strokovna in informacijska znanja ter usposobljenost za razvijanje lastne kreativnosti in inovativnosti; izražajo pa določeno stopnjo nezadovoljstva na področjih, ki se nanašajo na opremljenost predavalnic in laboratorijev ter pridobljena praktična znanja. Preverjamo, ali ima vrsta študijskega programa statistično pomemben vpliv na vrednotenje posameznih elementov storitve ter stopnjo zaposljivosti in usposobljenosti diplomantov za samostojno delo v skladu z doseženo izobrazbo. Če sklepamo na mnenja diplomantov, lahko rečemo, da področje poglobljenega sodelovanja na pedagoškem področju z gospodarstvom, vključevanje študentov v raziskovalne projekte ter obravnavanje in reševanje realnih problemov gospodarstva, predstavljajo nove priložnosti proučevane fakultete.
Keywords: kakovost izobraževalnih storitev, zadovoljstvo porabnikov, trženjski management, trženje v izobraževanju
Published: 09.11.2011; Views: 1340; Downloads: 102
.pdf Full text (911,68 KB)

5.
OSVEŠČENOST LJUDI O CEPLJENJU PROTI KLOPNEMU MENINGITISU
Mateja Novak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Teoretično izhodišče: Klopni meningoencefalitis je virusna bolezen osrednjega živčevja, ki jo prenašajo klopi. Največ obolenj je v mesecu juliju. Klopni meningoencefalitis napada živčevje in lahko povzroči blago ali hudo bolezen s trajnimi posledicami, kot so težave s koncentracijo, ohromitev in depresija. Umre približno vsak stoti bolnik. Klopni meningoencefalitis lahko preprečimo s cepljenjem. Namen cepljenja je zaščita sprejemljivih oseb, lahko tudi populacije proti specifičnim boleznim. Metodologija raziskovanja: Za izdelavo diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo dela pri kateri nam je bila v pomoč domača in tuja literatura. Za zbiranje podatkov in ugotavljanje obstoječega stanja smo uporabili anketni vprašalnik z štirinajstimi vprašanji zaprtega tipa. Pridobljene podatke smo računalniško obdelali in grafično prikazali s pomočjo računalniških programov Microsoft Exel in Microsoft Word. Rezultati: Z raziskavo smo dobili podatke, da je kar 92 % ljudi že slišalo za cepljenje proti klopnemu meningitisu od katerih je kar 42 % to izvedelo od zdravstvenih delavcev. Kljub seznanjenosti s cepljenjem proti klopninemu meningoencefalitisu vedno kar 54 % ljudi trdi, da je premalo osveščenih o tej temi in se jih posledično cepi le 40 %. Sklep: Na podlagi pridobljenih rezultatov je bilo ugotovljeno, da so anketirani premalo osveščeni o cepljenju proti klopnemu meningitisu in da se le slaba polovica ljudi odloči za cepljenje proti klopnemu meningitisu. Ljudi bi bilo potrebno seznaniti s posledicami različnih bolezni, za tiste, ki niso dovolj seznanjeni s cepljenjem, bi izdali dodatne zloženke, razne plakate in ozaveščali ljudi preko medijev, tiste, ki se ne cepijo, pa bi poučili o cepljenju in o posledicah določene bolezni.
Keywords: Cepljenje, klopni meningitis, medicinska sestra, bolnik
Published: 10.10.2012; Views: 2308; Downloads: 267
.pdf Full text (452,24 KB)

6.
SISTEM VREDNOTENJA DELA PEDAGOŠKO-RAZISKOVALNIH DELAVCEV NA JAVNI UNIVERZI
Mateja Novak, 2013, master's thesis

Abstract: Izboljšanje organizacijske učinkovitosti ter doseganje standardov kakovosti in uspešnosti je danes osrednja aktivnost vodstev univerz. Tudi Univerza v Mariboru, v kateri smo obravnavali problem vrednotenja dela in ocenjevanja uspešnosti, je zastavila razvojno strategijo kakovosti, uspešnosti in odličnosti. Brez pedagoško-raziskovalnih delavcev, ki so ustrezno motivirani za doseganje rezultatov odličnosti, takšne strategije ni mogoče udejanjiti. Stopnja motiviranosti pedagoško-raziskovalnih delavcev je odvisna tudi od tega, ali visokošolska inštitucija prepozna uspešne posameznike in prispevek slehernega ter ga skozi sistem vrednotenja dela ter ocenjevanja uspešnosti objektivno in pravično ovrednoti. Na Univerzi v Mariboru se delo pedagoško-raziskovalnih delavcev vrednoti na podlagi normativov področne zakonodaje ter iz nje izhajajočih notranjih predpisov; plačilo za delo je določeno s plačnim sistemom javnih uslužbencev. Na podlagi teh predpisov se ovrednoti le del vseh aktivnosti, ki jih pedagoško-raziskovalni delavci opravljajo. Tudi obstoječi informacijski sistem podpira predvsem pedagoško dejavnost, ostale aktivnosti se sistematično ne spremljajo. Vodstva tako nimajo orodja za spremljanje ter objektivno ocenjevanje uspešnosti. Na podlagi analize obstoječega procesa vrednotenja dela, razgovorov z izbranimi pedagoško-raziskovalnimi delavci ter neposrednega opazovanja ugotavljamo vzroke in posledice trenutne situacije. Rešitev vidimo v sistematičnem spremljanju vseh aktivnosti pedagoško-raziskovalnih delavcev. Razvijemo model spremljanja in vrednotenja dela, v katerem identificiramo merljive kriterije uspešnosti in učinkovitosti. V model, poleg že poznanih kriterijev, vključimo tudi »mehke« kriterije, ki jih brez razvoja celovite informacijske rešitve za podporo procesu vrednotenja dela ni mogoče spremljati. Z vidika zagotavljanja celovitih informacij o delu pedagoško-raziskovalnega delavca proučimo dosegljivost podatkov o vrednostih identificiranih kriterijev. Poleg novega pristopa k vrednotenju dela vpeljemo nov poslovni proces, ki prinaša nove naloge za vse zaposlene.
Keywords: vrednotenje dela, merjenje uspešnosti, informacijski sistem, pedagoško-raziskovalni delavci, univerza
Published: 20.01.2014; Views: 813; Downloads: 112
.pdf Full text (4,71 MB)

7.
8.
Pravna upravičenost postopkov dobave električne energije primarnim uporabnikom : diplomsko delo
Mateja Novak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Dobavo električne energije, proizvodnjo, prenos in porabo predpisuje notranja zakonodaja, mednarodni standardi in drugi energetski predpisi. V diplomskem delu so predstavljeni pravnoformalni postopki priključitve na distribucijsko omrežje, odjem električne energije, merilne naprave za merjenje porabe, načini obračunavanja dobave idr. Natančno so opredeljene pomanjkljivosti, ki se pojavljajo pri dobavi, distribuciji, naravnih nesrečah, prekinitvah dobave, dodeljevanju nujne in zasilne oskrbe, števcih za merjenje porabe, ceni električne energije in prispevkov ter obračunavanju električne energije. V diplomskem delu so podani tudi trenutno najugodnejši predlogi rešitev. Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Evropskega sveta z dne 13. 7. 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES v 1. točki navaja, da je cilj notranjega trga z električno energijo, ki se postopoma uvaja po vsej Skupnosti od leta 1999, zagotovitev resnične izbire vsem potrošnikom v Evropski uniji, bodisi državljanom bodisi gospodarstvu, novih poslovnih priložnosti, več čezmejnega trgovanja, da bi na ta način zagotovili večjo učinkovitost, konkurenčnejše cene in višje standarde storitev ter prispevati k zanesljivosti oskrbe in trajnosti.
Keywords: električna energija, odjemalec, dobavitelj, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
Published: 04.11.2010; Views: 1546; Downloads: 174
.pdf Full text (1,86 MB)

9.
PRIPRAVA BIOLOŠKO AKTIVNEGA KONJUGATA DEJAVNIKA TUMORSKE NEKROZE ALFA
Marjeta Simončič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Dejavnik tumorske nekroze alfa (TNF-α) je proinflamatorni citokin, saj vzpodbuja sistemsko vnetje, z izrazitim pleiotropnim delovanjem. Opravlja torej več različnih vlog v človeškem telesu, lahko tudi hkrati. Osnovna vloga TNF-α je sodelovanje in uravnavanje imunskega odziva. Prva opisana funkcija TNF-α je bila razgradnja določenih vrst celic, predvsem tumorskih celic. Danes je znano, da TNF-α povzroča nekrozo ali apoptozo celic, povzroča tudi vnetje in zavira tumorogenezo ter razmnoževanje virusov. Prav zaradi delovanja proti malignim celicam in večjim tvorbam ter močno izraženi afiniteti do folne kisline le teh, je bil namen naloge pripraviti biološko aktiven analog dejavnika tumorske nekroze alfa (LK-801) in njegov konjugat s folno kislino ter nadalje smo želeli analog in konjugat delno okarakterizirati z analitskimi metodami in določiti njegovo biološko aktivnost. V prvi fazi smo izvedli izolacijo biološko aktivnega proteina dejavnika tumorske nekroze α iz bakterije Escherichia coli. Gojenje biomase je potekalo v bioreaktorju za razmnoževanje kultur, čiščenje izbranega proteinskega analoga LK-801 smo opravili v kromatografskih kolonah. Izolirani analog smo v nadaljevanju pretvorili v pripadajoč ester s pomočjo estrifikacije z aktivirano folno kislino. Reakcije smo izvajali z različnimi prebitki aktivirane folne kisline, s kontrolnim eksperimentom neaktivirane folne kisline ter s starim (že predhodno pripravljenim) in sveže izoliranim - novim analogom LK-801. Večji izkoristek reakcije konjugacije smo dosegli z novim analogom LK-801, ki je v nižjih prebitkih folne kisline imel tudi zelo dobro bološko aktivnost. Konjugacija s starim analogom je bila precej slabša, kar nas je presenetilo, saj sta imela tako predhodno pripravljeni kot sveže izolirani analog TNF-α zadovoljivo biološko aktivnost. Vsekakor smo uspeli pokazati pot sinteze proteina na folno kislino. Sintezna pot na folno kislino se lahko uporabi za različne proteine, ki so morda boljša alternativa analogu TNF-α.
Keywords: dejavnik tumorske nekroze α, folna kislina, konjugacija, biološka aktivnost.
Published: 16.09.2011; Views: 2353; Downloads: 182
.pdf Full text (2,73 MB)

10.
Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica