| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
KEMOMETRIJSKA KARAKTERIZACIJA PODZEMNIH VODA DRAVSKE KOTLINE
Lucija Smojver, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V Sloveniji je podzemna voda glavni vir pitne vode. Zaradi nadzora nad kakovostjo pitne vode in trendov indikatorskih parametrov, se monitoring podzemne vode izvaja v bližini virov pitne vode. Kot vir za kemometrijsko karakterizacijo podzemnih voda smo vključili vzorce devetnajstih merilnih mest na območju Dravske kotline. Z monitoringom vodonosnika Dravske kotline se ugotavljajo trenutne razmere, kvaliteta podzemne vode, obravnavajo se trendi onesnaženosti, ogrožena območja in zbirajo podatki za modeliranje. Opravili smo analizo 104 vzorcev podzemnih voda in izbrali 35 parametrov, ki najbolj značilno opisujejo kakovost podzemnih voda. 104 vzorce smo sledili skozi obdobje dveh let, 2007 in 2008. Po osnovni statistični obdelavi smo poiskali medsebojne korelacije za vse merjene parametre. Z uporabo kemometrijskih metod kot so metoda glavnih osi (PCA), analiza grup (CA), linearna diskriminantna analiza (LDA) in Kohonenove nevronske mreže smo analizirali okoljske podatke podzemnih vod. Z metodo glavnih osi in s Kohonenovimi nevronskimi mrežami smo poizkusili poiskati podobnosti med posameznimi merilnimi mesti. Naštete kemometrijske metode nam uspešno pomagajo pri spremljanju kakovosti podzemnih voda, še posebej v primerih, ko imamo na razpolago veliko število podatkov in parametrov na posameznih merilnih mestih. S pomočjo teh metod lahko ugotavljamo korelacije med parametri in podobnosti med merilnimi mesti ter ocenjujemo trende kvalitete oz. onesnaženosti podzemnega vodonosnika.
Keywords: podzemne vode, kemometrija, PCA, CA, LDA, Kohonenove nevronske mreže (ANN)
Published: 26.10.2010; Views: 2032; Downloads: 162
.pdf Full text (1,95 MB)

2.
Določevanje alkilfenolov, alkilfenol etoksilatov in bisfenola A s plinsko kromatografijo v povezavi z masno spektrometrijo
Marjetka Alfirević, 2011, master's thesis

Abstract: Široka paleta materialov, ki se uporablja v prehrambni embalaži, lahko pomembno vpliva na zdravje in okolico. Zato je pomembno pridobiti podatke o vsebnosti kemikalij, ki prehajajo iz embalaže v prehrano in okolje. Področje raziskav v magistrski nalogi so nonilfenoli (NP) in oktilfenoli (OP), njuni etoksilati (NP1EO, NP2EO, OP1EO, OP2EO) ter bisfenol A (BPA). Vse naštete spojine najnovejše raziskave uvrščajo med motilce delovanja endokrinega hormonskega sistema. Delo predstavlja modifikacijo analiznih postopkov za določevanje izbranih alkilfenolov, ki jih predlaga standardna metoda SIST ISO 18857-2. Ključne uvedene spremembe standardne metode so pri izolaciji analitov iz vzorcev, predvsem v ekstrakcijskem postopku na trdno fazo in dodatnem čiščenju ekstraktov vzorcev. Prilagodili smo tudi predlagano GC/MS metodo z vpeljavo sklopljene tehnike tandemske masne spektrometrije (MS/MS). Pri določanju tehnične mešanice nonilfenolov in nonilfenol etoksilatov, ki so sestavljeni pretežno iz razvejanih para izomerov, smo preizkusili tehniko tandemske masne spektrometrije z dvema prekursorskima ionoma, ki zadovoljivo opišeta večino predstavnikov nonilfenolnih izomerov. Z vpeljano GC/MS/MS metodo smo v različnih vzorcih vode in v predmetih splošne rabe uspeli sočasno določiti vse preiskovane spojine (NP, OP, NP1EO, NP2EO, OP1EO,OP2EO in BPA ). Pri določanju analitov v podzemni in odpadni vodi smo optimizirali ISO standardiziran postopek SPE ekstrakcije tako, da smo pred kromatografsko analizo vpeljali vmesno stopnjo čiščenja ekstraktov. Ekstrakcijo smo optimizirali z uporabo polnila – Lichrolut EN, ki zaradi svoje sestave in velike površine omogoča dobro izolacijo analitov. Za najučinkovitejše čiščenje SPE ekstraktov se je izkazalo čiščenje na Florisilu. Prilagojeno metodo smo preizkusili pri določanju alkilfenolov (NP in OP), njihovih mono- in di-etoksilatov ter BPA v različnih površinskih, odpadnih in podzemnih vodah. Metoda se je izkazala za uspešno tudi pri kvantitativnem določanju alkilfenolov v različnih vzorcih predmetov splošne rabe (PSR), predvsem v plastičnih folijah, ki se uporabljajo za embalažo živil. Hkrati smo z migracijskimi poskusi preverili prehod (migracijo) NP iz plastičnih folij v modelne raztopine. V vseh preiskovanih folijah, ki se uporabljajo za embalažo zamrznjene hrane, smo zaznali NP v koncentraciji do 110 mg/kg folije. Največja količina NP je prehajala v modelno vodno raztopino 95 % etanola (od 28 do 65 mg/kg folije), ki simulira maščobna živila. Predlagana modificirana standardna metoda SIST ISO 18857-2, z vpeljano GC/MS/MS metodo, bi se lahko uporabila za določanje alkilfenolov in njihovih etoksilatov.
Keywords: nonilfenol, oktilfenol, plinska kromatografija, masna spektrometrija, voda, predmeti splošne rabe
Published: 21.06.2011; Views: 3148; Downloads: 376
.pdf Full text (1,22 MB)

3.
DOLOČANJE POLIBROMIRANIH BIFENIL ETROV V BIOLOŠKEM MATERIALU
Matej Domanjko, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obsega spremljanje bioakumulacije nekaterih polibromiranih bifeniletrov (PBDE). Kot biološki material smo uporabili testne organizme, tubifekse (Tubifex tubifex). V nalogi smo spremljali koncentracije nekaterih PBDE v tubifeksih, ki so bili izpostavljeni umetno pripravljenemu sedimentu, ki smo mu dodali izbrane PBDE. Koncentracije posameznih PBDE smo določevali z visoko ločljivo plinsko kromatografijo v povezavi z visoko ločljivo masno spektrometrijo (HRGC/HRMS). Na osnovi meritev smo ugotavljali hitrost akumulacije PBDE v biološki material.
Keywords: polibromirani bifeniletri (PBDE), visoko ločljiva plinska kromatografija / visoko ločljiva masna spektrometrija (HRGC/HRMS)
Published: 23.06.2011; Views: 2004; Downloads: 62
URL Link to full text

4.
PRIPRAVA VZORCEV ZA DOLOČEVANJE SPOJIN OBSTOJNIH ORGANSKIH ONESNAŽEVAL Z METODO GC/MS
Alen Miuc, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obsega razvoj metode priprave vzorcev za določevanje spojin obstojnih organskih onesnaževal z metodo plinske kromatografije povezane z masno spektrometrijo (GC/MS). Vsebnosti polikloriranih alkanov (PCA) v ekstraktih vodnih vzorcev smo določevali z analitsko tehniko kemične ionizacije in zaznavo negativnih ionov (ECNI). Primerjali smo dve analitski tehniki priprave vodnih vzorcev, ekstrakcijo tekoče-tekoče in ekstrakcijo na trdni fazi. Prednostno smo obravnavali razvoj metode določevanja polikloriranih alkanov in način odstranjevanja pri analizi motečih vplivov polikloriranih bifenilov (PCB). Za čiščenje ekstraktov smo uporabili antropogeno in Florisilno kolono. Določili smo optimalne pogoje ločitve motečih spojin polikloriranih bifenilov od polikloriranih alkanov na Florisilni koloni. Za kvantitativno določitev smo uporabili standardne raztopine analitov PCA (C10-C13, SCCP) in PCB 209 ter γ-heksaklorocikloheksan kot spojini internih standardov. PCA v površinskih vodah smo določali v koncentracijskem območju od 0,05 μg/L do 0,15 μg/L.
Keywords: obstojna organska onesnaževala, poliklorirani n-alkani, plinska kromatografija, masna spektrometrija, površinske vode
Published: 20.04.2012; Views: 2049; Downloads: 437
.pdf Full text (3,06 MB)

5.
DOLOČEVANJE ENDOKRINIH MOTILCEV V URINU Z GC/MS IN KEMOMETRIJSKA KARAKTERIZACIJA
Roman Kranvogl, 2014, doctoral dissertation

Abstract: V doktorski nalogi smo proučevali vpliv nekaterih spojin okoljskih endokrinih motilcev na plodnost moških z namenom, da bi preverili hipotezo ali vplivajo endokrini motilci na kakovost semenčic. V študijo smo vključili 136 parov, ki so se zdravili zaradi neplodnosti. Za analitiko sledov spojin endokrinih motilcev v urinu smo razvili analizno metodo določevanja s plinsko kromatografijo in masno spektrometrijo. Uporabili smo 13C izotopsko označene standardne spojine. Po dodatku internih standardov smo za dekonjugacijo analitov urinu dodali encim β-glukuronidazo. Vzorec smo nato nakisali s HCl na pH 2. Sledila je ekstrakcija z diklorometanom. Čiščenje ekstraktov smo izvedli na SiO2 koloni ter tako odstranili bazične interference, ki jih predstavljajo aminokisline, sečnina, amini in druge bazične spojine. Očiščeni ekstrakt smo odparili do suhega in dodali derivatizacijski reagent N-metil-N-trimetilsilil trifluoroacetamid (MSTFA). Sililirani ekstrakt smo analizirali s plinsko kromatografijo in masno spektrometrijo. Uporabljena je bila tehnika snemanja izbranih masnih fragmentov (SIM). Sočasno smo določali di-alkil ftalate: di-metil ftalat (DMP), di-etil ftalat (DEP), di-butil ftalat (DBP), benzil-butil ftalat (BzBP) ter di-(2-etil-heksil) ftalat (DEHP), njihove metabolite mono-alkil ftalate: mono-etil ftalat (MEP), mono-izo-butil ftalat (MiBP), mono-n-butil ftalat (MnBP), mono-(2-etilheksil) ftalat (MEHP), mono-benzil ftalat (MBzP), mono-izo-nonil ftalat (MiNP), mono-n-oktil ftalat (MnOP), mono-(2-etil-5-oksoheksil)ftalat (MEOHP) ter mono-(2-etil-5-hidroksiheksil)ftalat (MEHHP). Določali smo alkilfenole: 4-terc-oktilfenol (4-tOP), 4-n-oktilfenol (4nOP) ter 4-n-nonilfenol (4nNP). Prav tako smo določali bisfenol A (BPA). Izvedli smo validacijo metode. Meja določanja je bila za bisfenol A 0,1 µg L-1, za mono-alkil ftalate in alkilfenole 1 µg L-1, in za di-alkil ftalate 5 µg L-1. Linearnost metode smo preverili v koncentracijskem območju od 1 do 200 µg L-1. Uporabljena metoda se je pri kvantitativnem določanju spojin endokrinih motilcev v vzorcih urinov izkazala za uspešno, saj je natančna, točna in selektivna. Omogoča sočasno določanje endokrinih spojin z nizko mejo zaznavnosti v območju µg L-1. Z uporabo tehnike snemanja celotnega masnega spektra smo določili še 60 drugih spojin v urinu (maščobne kisline, steroide, mono-aromatske spojine in druge spojine). Kemometrijsko karakterizacijo smo izvedli s pomočjo podatkov pridobljenih z analizami 136 vzorcev urinov moških, ki imajo težave s plodnostjo. Namen raziskave je bil ugotoviti ali obstajajo pomembne razlike med vzorci, ki smo jih uvrstili v dve skupini, glede na normalno ter zmanjšano kakovost semenčic. Skupini se razlikujeta po vrednostih koncentracije in gibljivosti semenčic. Cilj kemometrijske karakterizacije je bil poiskati korelacije med vsebnostjo spojin endokrinih motilcev v urinu, kot so ftalatni estri in njihovi metaboliti, oktil in nonil alkilfenoli in bisfenol A ter kliničnimi parametri kakovosti semenčic kot sta koncentracija in gibljivost semenčic. Dodatno smo iskali korelacije med kakovostjo semenčic in vsebnostjo hormonov: FSH (folikel-stimulativni hormon), LH (luteinizarajoči hormon), estrogen, testosteron, SHBG (spolne hormone vezoči globulin), inhibinB. Izvedli smo korelacijsko analizo, analizo variance (ANOVA), Mann Whitney test, analizo glavnih osi (PCA), hierarhično razvrščanje (CA), linearno diskriminatno analizo (LDA), metodo gradnje regresijskih dreves (CART) in umetne nevronske mreže (ANN). Študija je pokazala, da obstajajo pomembne razlike med obema skupinama moških, ki imajo težave s plodnostjo, predvsem glede na vsebnost di-(2-etilheksil) ftalata (DEHP), mono-(2-etilheksil) ftalata (MEHP) in obeh sekundarnih metabolitov mono-(2-etil-5-oksoheksil) ftalata (MEOHP) ter mono-(2-etil-5-hidroksiheksil) ftalata (MEHHP). V vzorcih urina moških z zmanjšano kakovostjo semenčic so bile izmerjene vsebnosti endokrinih motilcev v povprečju dvakrat višje od vsebnosti v vzorcih urina moških
Keywords: Ftalati, metaboliti ftalatov, alkilfenoli, bisfenol A, plinska kromatografija, masna spektrometrija, urin, kemometrija.
Published: 11.07.2014; Views: 1796; Downloads: 427
.pdf Full text (4,07 MB)

6.
Presence of nonylphenols in plastic films and their migration into food simulants
Marjetka Alfirević, Boštjan Križanec, Ernest Vončina, Darinka Brodnjak-Vončina, 2011, original scientific article

Abstract: Nonylphenols (NP) possess estrogenic activities and may cause increased risk of cancerous and reproductive abnormalities in several living organisms. Despite their harmful nature, NPs are used as additives in food packaging material, especially plastic, which is the main food contact material in today's packaging landscape. According to the fact that food packaging is one of the major potential food contaminant sources regarding NPs, there is a need for more information on identifying and quantifying of these chemicals when migrating into food. Seventeen plastic films for food packaging were analyzed for the presence of NPs; nine of them were plastic films for deep freeze food packaging. We determined and quantified NPs by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) using the internal standard method. All plastic films for deep freeze food packaging contained NPs within a concentration range from 11.9 to 43.7 mg/kg. We also studied the migration of NPs from three of the plastic films for deep freeze food packaging into food simulants. The migration of NPs from these plastic films into 95% ethanol and 10% ethanol was higher than the amount migrating into distilled water or 3% acetic acid.
Keywords: nonulphenols, migration, plastic films
Published: 01.06.2012; Views: 1093; Downloads: 52
.pdf Full text (163,32 KB)
This document has many files! More...

7.
8.
9.
Presence of dioxins in textile dyes and their fate during the dyeing process
Boštjan Križanec, Alenka Majcen Le Marechal, Ernest Vončina, Darinka Brodnjak-Vončina, 2005, original scientific article

Abstract: Considerable levels of highly toxic polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCCDs) and polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) were determined in two among the sixanalysed disperse textile dyes. The dioxin homologue profile of these dyes was similar to that found in some environmental and industrial samples, connected with the textile industry. Dyes contaminated with dioxins were further used in industrial polyester dyeing processes at laboratory scale. We observed the changes in dioxin contents, dioxin transformations and their distribution during the textile dyeing process. After the dyeing and textile finishing processes the content of dioxins was up to fifteen times higher. More than 85% of the total dioxin content was found in dyed polyester. Other 15% was discharged with waste dye bath. Our results confirmed that the presence of dioxins in some textile dyes may be a significant source regardinghuman exposure and environmental contamination.
Keywords: textile dyeing, textile dyes, dioxins, furans, formation, polychlorinated dibenzofurans, polychlorinated dibenzo-p-dioxins
Published: 10.07.2015; Views: 663; Downloads: 59
.pdf Full text (120,96 KB)
This document has many files! More...

10.
Determination of major phenolic acids, phenolic diterpenes and triterpenes in Rosemary (Rosmarinus Officinalis L.) by gas chromatography and mass spectrometry
Maša Islamčević Razboršek, Darinka Brodnjak-Vončina, Valter Doleček, Ernest Vončina, 2007, original scientific article

Abstract: A gas chromatographic-mass spectrometric (GC-MS) method for the simultaneous identification and quantification of seven major phenolic and terpenic compounds in Rosmarinus officinalis L. was developed. The compounds were identified as trimethylsilyl (TMS) derivatives of phenolic acids (caffeic and rosmarinic acid), phenolic diterpene (carnosic acid), and pentacyclic triterpenes (ursolic, oleanolic, betulinic acid and betulin). These compounds have been identified by retention time and comparison of mass spectra. The procedure involves ultrasonic extraction using solvent mixture of tetrahydrofuran and ethanol. Extracts were fractionated by size exclusion chromatography (SEC) after purifying on graphitised carbon. The fraction with phenolic and terpenic compounds was derivatised prior to GC-MS analysis using N-methyl-N-trimethylsilyl trifluoroacetamide (MSTFA) as a derivatisation reagent. The derivatisation process was optimized regarding temperature and reaction time. The linearity of the method was tested in concentration range 4-25 mg L$^{–1}$. The correlation coefficients ($r^2$) were in the range of 0.997 to 0.999. The average recoveries for all compounds ranged from 80 to 82%. The GC-MS technique is specific and sensitive, and can be used for simultaneous identification and determination of a wide range of phenolic and terpenic compounds in different plants even at trace levels.
Keywords: Rosmarinus officinalis, diterpenes, triterpenes, size exclusion chromatography, gas chromatography, mass spectrometry
Published: 21.12.2015; Views: 748; Downloads: 46
.pdf Full text (227,83 KB)
This document has many files! More...

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica